Peňažné dávky pre rodiča v roku 2021

Na aké peňažné dávky v súvislosti s dieťaťom má rodič nárok? A aká je ich výška, či podmienky? Prinášame prehľadnú tabuľku platnú pre rok 2021.

Peňažné dávky, na ktoré má rodič nárok v súvislosti s narodením dieťaťa, vypláca Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, či zamestnávateľ (resp. daňový úrad), a to podľa toho, o ktorú dávku ide.

Nárok na peňažné dávky, resp. ich výšku pritom každoročne môže ovplyvniť napr.:

V článku prinášame prehľad peňažných dávok, na ktoré má rodič nárok po splnení zákonom stanovených podmienok, ako aj ich sumu platnú v roku 2021. Ďalej uvádzame podmienky pre priznanie týchto dávok.

Prehľad peňažných dávok pre rodiča v roku 2022 nájdete v článku Peňažné dávky pre rodiča v roku 2022.

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2021 – prehľadná tabuľka

Prehľad peňažných dávok pre rodiča v roku 2021
Názov peňažnej dávky Výška peňažnej dávky Vyplácanie peňažnej dávky
Materské 75 % z denného vymeriavacieho základu alebo
z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (maximálne 1 615,60 €, resp. 1 669,50 €)
mesačne
(za kalendárne dni)
Príspevok pri narodení dieťaťa 829,86 € (dieťa z prvého až tretieho pôrodu), alebo jednorazovo
151,37 € (dieťa zo štvrtého a ďalšieho pôrodu)
možné zvýšenie o 75,69 €
(ak sa súčasne narodilo 2 a viac detí)
Rodičovský príspevok 275,90 € / 378,10 € mesačne
(za kalendárny mesiac)
Príspevok na starostlivosť o dieťa 280 € (ak je dieťa v starostlivosti zariadenia alebo inej právnickej osoby/fyzickej osoby na živnosť) mesačne
80 € (ak je dieťa v starostlivosti
štátnej materskej školy)
41,10 € (ak je dieťa v starostlivosti inej fyzickej osoby)
Príspevok na viac súčasne narodených detí 110,36 € raz ročne
Prídavok na dieťa 25,50 € mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa 11,96 € mesačne
Daňový bonus na dieťa
od 1.1. do 30.6.2021
46,44 € mesačne (na dieťa do 6 rokov veku), resp. 23,22 € mesačne (na dieťa nad 6 rokov veku) mesačne/ročne
Daňový bonus na dieťa
od 1.7. do 31.12.2021
46,44 € mesačne (na dieťa do 6 rokov veku), resp. 39,47 € mesačne (na dieťa nad 6 rokov veku
do 15 rokov veku), resp. 23,22 € mesačne
(na dieťa nad 15 rokov veku)
mesačne/ročne
Rekreačný poukaz,
resp. príspevok
na rekreáciu a športový poukaz
55 % výdavkov na rekreáciu,
max. 275 € v kalendárnom roku, a
podľa frekvencie
(do max. sumy
za rok)
Tehotenské – od 1.4.2021 15 % z denného vymeriavacieho základu
(minimálne 215,50 €, resp. 222,60 €
a maximálne 323,20 €, resp. 333,90 €)
mesačne
(za kalendárne dni)

Materské v roku 2021

Peňažnú dávku materské vypláca Sociálna poisťovňa oprávnenej osobe, ktorou je:

 • matka dieťaťa,
 • iný poistenec ustanovený zákonom, napr. otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa,
 • fyzická osoba starajúca sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Nie každá z týchto osôb má však nárok na materské automaticky, pre jej získanie musí splniť tieto podmienky:

 • byť nemocensky poistenou osobou alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní pre pôrodom alebo pred dňom nástupu na materské, a to za posledné 2 roky.

Výška materského v roku 2021 je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo 75 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, pričom platí, že napr. u matky, ktorá je zamestnancom sa výška materského približuje k výške čistej mzdy.

Prečítajte si tiež

Materské sa vypláca odo dňa začiatku šiesteho týždňa, najskôr ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (resp. odo dňa pôrodu, či odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti) a vyplácanie zaniká uplynutím napr. 28 týždňov (ak materské poberá napr. otec), či uplynutím 34 týždňov (u matky dieťaťa).

Informácie o tom, ako zistiť, výšku materského, či ako požiadať o dávku materské sa dozviete v našej téme Materská a materské alebo v článku Maximálne materské v roku 2021.

Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2021

Príspevok pri narodení dieťaťa vypláca jednorazovo, t. j. jednou sumou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa má nárok matka, ktorá dieťa porodila, resp. otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Osoba, ktorá žiada o tento jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa musí mať trvalý pobyt, resp. bydlisko na území Slovenskej republiky.

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je v roku 2021:

 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu, alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.
Prečítajte si tiež

Ak sa matke dieťaťa súčasne narodilo 2 a viac detí, pričom najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, príspevok sa zvyšuje o 75,69 € na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Upozorňujeme, že nárok na príspevok pri narodení dieťaťa si môže oprávnená osoba uplatniť podaním písomnej žiadosti na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, maximálne do uplynutia šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Rodičovský príspevok v roku 2021

Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na rodičovský príspevok má nárok:

 • rodič dieťaťa (matka, otec),
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.
 • Osoba, ktorá žiada o rodičovský príspevok však musí splniť tieto podmienky:
 • zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa (osobne alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou), a
 • mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR alebo byť osobou podľa osobitného predpisu.

Výška rodičovského príspevku v roku 2021 je:

 • 275,90 € mesačne, alebo
 • 378,10 € mesačne, ak pred vznikom nároku na rodičovský príspevok osoba poberala materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte.

Rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Všetky potrebné informácie o rodičovskom príspevku nájdete v článku Rodičovský príspevok v roku 2021.

Príspevok na starostlivosť o dieťa v roku 2021

Príspevok na starostlivosť o dieťa vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom ide o „alternatívu“ rodičovského príspevku.

Na príspevok na starostlivosť o dieťa má nárok rodič dieťaťa alebo rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, pričom uvedená osoba musí splniť viaceré podmienkou a jednou z nich je výkon zárobkovej činnosti alebo štúdium dennou formou na strednej alebo vysokej škole.

Prečítajte si tiež

Nakoľko sa od roku 2020 zvýšila suma rodičovského príspevku, výška príspevku na starostlivosť o dieťa už nie je taká lákavá pre rodičov, ako kedysi. Ako môžeme vidieť v prehľadnej tabuľke, maximálna suma mesačného príspevku na starostlivosť o dieťa je v roku 2021 -  280 €. Plusom tejto peňažnej dávky je, že rodič si môže uplatniť nárok na každé jedno dieťa do troch rokov veku, resp. šesť rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, pričom v prípade rodičovského príspevku, sa môže uplatniť iba na jedno dieťa.

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na viac súčasne narodených detí vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to rodičovi detí (prednostne matke), alebo fyzickej osobe, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Tento príspevok ako vyplýva aj z názvu sa vypláca oprávnenej osobe, ak má viac súčasne narodených detí, a to v prípade:

 • súčasne narodených troch detí alebo viac detí, alebo
 • v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvoch detí súčasne alebo viac detí súčasne.

Príspevok na rodičom poskytuje na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz vo výške 110,36 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa v roku 2021

Prídavok na dieťa vo výške 25,50 € mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnenej osobe, ktorou je napr. rodič nezaopatreného dieťaťa. Táto peňažná dávka sa vypláca najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti. Uvedené znamená, že rodič, ktorý má dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole, bude mať nárok na prídavok na dieťa mesačne od jeho narodenia až po dobu skončenia tohto štúdia.

Upozorňujeme, že oprávnená osoba je povinná preukázať Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako zabezpečila starostlivosť o dieťa od troch rokov veku dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (ak nepoberá materské alebo rodičovský príspevok).

Na príplatok k prídavku na dieťa vo výške 11,96 € mesačne, má nárok oprávnená osoba, u ktorej nemožno uplatniť daňový bonus na dieťa podľa osobitného predpisu.

Jednorazový pandemický príspevok

Aktualizácia k 9.9.2021

Vláda na rokovaní 8.9.2021 schválila vyplatenie jednorazového príspevku na dieťa, ktorý bude navýšený o 74,50 €. Za september tak dostanú rodičia nezaopatrených detí vo veku do 18 rokov príspevok vo výške 100 €. Súčasne sa poskytne toto jednorazové zvýšenie aj rodinám, ktoré poberali prídavok na dieťa, avšak ich nezaopatrené dieťa, ktoré by v septembri 2021 bolo mladšie ako 18 rokov veku, zomrelo v čase od marca 2020 do septembra 2021. 

Zvýšenie prídavku na dieťa sa však neposkytne na tie nezaopatrené deti, na ktoré vznikol nárok na jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi v sume 333 €V materiáli rezort práce uviedol, že jednorazové zvýšenie prídavku pre dieťa, ktoré prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, týmto nie je dotknuté.

Aktualizácia k 24.6.2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 23. júna 2021 informovalo, že začne vyplácať jednorazový pandemický príspevok pre pomoc najnúdznejším rodinám, vo výške 333 €. Prvé príspevky budú úrady práce automaticky posielať už v priebehu augusta. 

Ako prví dostanú jednorazový pandemický príspevok rodiny s deťmi, ktoré sa vplyvom situácie s Covid-19 ocitli v hmotnej núdzi. V tomto prípade je podmienkou obdobie od marca 2020 do apríla 2021, kedy si rodina nárok na pomoc v hmotnej núdzi uplatnila. Jednorazový príspevok tak už v auguste dostanú konkrétne rodiny, ktoré najviac ekonomicky utrpeli v dôsledku pandémie, stratili zamestnanie či iné sociálne istoty a objektívne sa ocitli v existenčných problémoch. O príspevok netreba žiadať ani ho nijako dokladovať. Jeho vyplácanie zabezpečia úrady práce, a to formou zaslania priamo na účet alebo poštovou poukážkou.

Ministerstvo ďalej avizovalo, že následne sa jednorazová pomoc bude vyplácať v rámci systému mimoriadneho prídavku na dieťa. Jeho hodnota má byť 200 eur. Určená je pre rodiny, ktorých príjem je do výšky 2000 eur v hrubom (t.j. 1474 eur v čistom). 

Daňový bonus na dieťa v roku 2021

Uplatnením nároku na daňový bonus na dieťa si môže rodič zvýšiť mesačne svoju mzdu alebo znížiť daň raz ročne v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov alebo v ročnom zúčtovaní dane.

Na daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s rodičom v domácnosti má však nárok len ten rodič, ktorý dosiahne zákonom stanovenú výšku zdaniteľných príjmov.

Prečítajte si tiež

Výška daňového bonusu sa v roku 2021 zvyšuje aj v prípade detí od 6 do 15 rokov veku, pričom sa mesačná výška daňového bonusu pohybuje od 23,22 € do 46,44 €.

Viac informácií o tom, aké podmienky musí splniť rodič, aby mal nárok na daňový bonus, či o výške daňového bonusu nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2021.

Rekreačný poukaz a športový poukaz v roku 2021

Zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 kalendárnych mesiacov (len zamestnanec na základe pracovnej zmluvy) má nárok u svojho zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov na:

 • povinný príspevok na rekreáciu, resp. na rekreačný poukaz,
 • dobrovoľný príspevok na športový poukaz (t. j. športovú činnosť dieťaťa).

Možnosť preplatenia 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu zamestnanca a rodiny, či športovú činnosť dieťaťa vo výške maximálne 275 € za kalendárny rok, môže využiť aj zamestnanec, ktorý je na materskej, či rodičovskej dovolenke.

Viac informácií o podmienkach nároku na rekreačný, či športový poukaz nájdete v článku Rekreačné poukazy a športové poukazy v roku 2021.

Tehotenské – nová dávka od 1.4.2021

Od 1.4.2021 bude Sociálna poisťovňa mesačne vyplácať novú peňažnú dávku s názvom „tehotenské“. Táto peňažná dávka má slúži tehotnej poistenkyni na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve, ako napr. strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť a iné.

Nárok na dávku „tehotenské“ vznikne od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (deň vzniku dôvodu na poskytnutie tehotenského), t. j. od 13. týždňa tehotenstva a zaniká v deň skončenia tehotenstva, a to po splnení nasledovnej podmienky:

 • existencie nemocenského poistenia najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
 • len u SZČO: zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správne výške.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že nárok na tehotenské vznikne aj tehotnej žene, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (u zamestnankyne), resp. z dôvodu poberania rodičovského príspevku (u SZČO).

Výška novej dávky „tehotenské“ je 15 % denného vymeriavacieho základu, pričom nesmie byť:

 • nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, a
 • vyššia ako dávka určený z maximálneho denného vymeriavacieho základu.
 • Uvedené znamená, že v roku 2021 bude:
 • minimálne tehotenské vo výške 215,50 € v kalendárnom mesiaci, ktorý má 30 dní a 222,60 € v kalendárnom mesiaci, ktorý má 31 dní,
 • maximálne tehotenské vo výške 323,20 € v kalendárnom mesiaci, ktorý má 30 dní a 333,90 € v kalendárnom mesiaci, ktorý má 31 dní.

Viac o tejto novej dávke si prečítajte v článku Tehotenské od 1.4.2021. Pre študentky je možnosť poberania tehotenského štipendia. Podrobnosti nájdete v článku Tehotenské štipendium od 1.4.2021

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky