Rodičovský príspevok v roku 2021

Mesačná suma rodičovského príspevku sa v roku 2021 zvyšuje. Komu je možné vyplácať rodičovský príspevok a aké podmienky je potrebné dodržať?

Podmienky nároku na rodičovský príspevok, vznik nároku na rodičovský príspevok, ako aj zánik nároku na rodičovský príspevok upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Čo je to rodičovský príspevok a kto ho vypláca?

Rodičovský príspevok patrí medzi štátne sociálne dávky, ktoré vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta trvalého bydliska osoby, ktorá žiada o rodičovský príspevok.

Rodičovským príspevkom prispieva štát oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, resp. do šesť rokov veku, v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

V súvislosti s tým, že rodičovský príspevok môže poberať len oprávnená osoba, si musíme vysvetliť, kto sa podľa § 2 zákona o rodičovskom príspevku za oprávnenú osobu považuje, ide o:

 • rodiča dieťaťa (matka, otec),
 • fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
 • manžela (manželku) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Rodičovská dovolenka a rodičovský príspevok

V praxi sa častokrát stáva, že je mylne označovaná osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok za osobu na rodičovskej dovolenke. V súvislosti s tým však upozorňujeme, že nie každý, kto poberá rodičovský príspevok je automaticky aj na rodičovskej dovolenke, a to vzhľadom na to, že podľa § 166 až § 169 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je definované, že na rodičovskej dovolenke môže byť iba žena alebo muž v postavení zamestnanca. Z uvedeného vyplýva, že na rodičovskej dovolenke nemôže byť napr. matka, ktorá je v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby, a to aj keď jej bol priznaný nárok na rodičovský príspevok.

Podmienky nároku na rodičovský príspevok v roku 2021

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak:

 • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (osobne alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou), a
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR alebo je osobou podľa osobitného predpisu,

pričom nárok na rodičovský príspevok si môže uplatniť len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú (napr. ak rodičovský príspevok poberá matka dieťaťa, otec si už nárok na rodičovský príspevok uplatniť nemôže). Uvedené platí aj v prípade, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov.

Riadnou starostlivosťou o dieťa pritom rozumieme starostlivosť poskytovanú dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme na skutočnosť, že ak je v rodine viac detí do troch rokov veku, resp. do šesť rokov veku (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe. To znamená, že napríklad ak je v rodine ročné a dvojročné dieťa, je možné poberať len jeden rodičovský príspevok, ktorý poberá len matka, alebo otec, resp. iná oprávnená osoba.

Je dôležité aj spomenúť to, že o priznaní rodičovského príspevku (ako aj o zvýšení rodičovského príspevku, či zániku nároku na rodičovský príspevok) nevydáva príslušný úrad písomné rozhodnutie.

Zistite, či máte na priznanie rodičovského príspevku nárok aj v roku 2022 a aké požiadavky musíte splniť. Čítajte článok Rodičovský príspevok v roku 2022.

Pozor, v týchto prípadoch nárok na rodičovský príspevok nevzniká

V roku 2021 platí, že nárok na rodičovský príspevok nevzniká:

 • maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou starou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v SR,
 • ak aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • ak štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
 • oprávnenej osobe, ktorá je rodičom ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka, a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

Výška rodičovského príspevku v roku 2021

V roku 2021 je výška rodičovského príspevku:

 • 275,90 € mesačne, alebo
 • 378,10 € mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.
Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že nárok na vyššiu sumu rodičovského príspevku, t. j. 378,10 € mesačne má tá oprávnená osoba, ktorá pred nárokom na rodičovský príspevok poberala materské, pričom nie je podstatné, či jej nárok na materské vznikol zo zamestnania, či ako SZČO.

Výška rodičovského príspevku sa aj v roku 2021 mení vplyvom životného minima, ktoré sa zvýšilo od 1.7.2020. O tom, aké ďalšie dávky pre rodiča mení životné minimum, si môžete prečítať v článku Životné minimum od 1.7.2020 do 30.6.2021

Výška rodičovského príspevku v roku 2021 môže byť však aj:

 • zvýšená o 25 % zo sumy rodičovského príspevku, ak sú súčasne narodené dve a viac detí, a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa (napr. pri narodení dvojičiek bude mať nárok matka, ktorá predtým poberala materské na zvýšený rodičovský príspevok o 94,53 € (25 % zo sumy 378,10 €),
 • znížená o 50 % zo sumy rodičovského príspevku, ak oprávnená osoba nedbala najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti,
 • vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským, ak výška materského za celý kalendárny mesiac je nižšia, než je výška rodičovského príspevku.

Oprávnená osoba má nárok na výšku rodičovského príspevku za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak sú splnené podmienky nároku na rodičovský príspevok len za časť mesiaca (napr. ak nárok na rodičovský príspevok zaniká druhého dňa v kalendárnom mesiaci, aj v tom prípade, má oprávnená osoba nárok na celú výšku rodičovského príspevku).

Článok pokračuje pod reklamou

Výplata rodičovského príspevku v roku 2021

Rodičovský príspevok vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

Rodičovský príspevok je vyplácaný mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúce po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku (napr. rodičovský príspevok za mesiac január 2021, bude vyplatený oprávnenej osobe maximálne do 28.2.2021).

Rodičovský príspevok je možné vyplácať na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, alebo je možné vyplácať ho aj v hotovosti. Rodičovský príspevok sa však nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ.

Žiadosť o rodičovský príspevok v roku 2021

Žiadosť o rodičovský príspevok v roku 2021 je možné podať písomne (na úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby alebo prechodného pobytu – platí pre cudzincov) alebo elektronicky. V prípade, ak chce oprávnená osoba podať žiadosť o rodičovský príspevok elektronicky, vyžaduje sa jej podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V žiadosti o rodičovský príspevok sa uvádzajú predovšetkým nasledovné informácie:

 • údaje o žiadateľovi/žiadateľke,
 • sociálne postavenie žiadateľa/žiadateľky (napr. či je zamestnaný, SZČO, poberateľ dôchodku a pod.),
 • meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia a dátum od kedy chce oprávnená osoba uplatniť nárok na rodičovský príspevok,
 • údaje o druhej oprávnenej osobe (o druhom rodičovi, resp. o manželovi rodiča) a jeho sociálne postavenie,
 • spôsob výplaty rodičovského príspevku,
 • a iné.

Ak oprávnená osoba podáva žiadosť o rodičovský príspevok písomne, za účelom porovnania údajov uvedených v žiadosti musí predložiť zamestnancovi úradu:

 • občiansky preukaz,
 • cestovný doklad a doklad o povolení na trvalý alebo prechodný pobyt na území SR žiadateľa -  cudzinca.
Prečítajte si tiež

Aktuálnu žiadosť o rodičovský príspevok, ako aj príručku k žiadosti nájdete na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v časti „Elektronické služby, formuláre a žiadosti“ – sekcia „Rodina“. K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné doložiť aj povinné prílohy, medzi ktoré patrí napr.:

 • rodný list dieťaťa (originál a fotokópiu),
 • čestné vyhlásenie k rodičovskému príspevku vo veci poberania materského druhým rodičom dieťaťa,
 • vyhlásenie o bydlisku,
 • a iné.

To, že oprávnená osoba pred podaním žiadosti o rodičovský príspevok poberala materské a teda má nárok na vyššiu sumu rodičovského príspevku, sa nedokladuje, nakoľko úrad toto potvrdenie o nároku na materské vyžiada prostredníctvom elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.

Upozorňujeme, že žiadosť o rodičovský príspevok je možné spätne podať za obdobie najviac šiestich mesiacov.

Zánik nároku na rodičovský príspevok v roku 2021

Nárok na rodičovský príspevok oprávnenej osobe v roku 2021 zaniká:

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek (t. j. do troch rokov veku, prípadne do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), napr. ak dieťa dovŕši tri roky veku 1.2.2021, nárok na rodičovský príspevok zaniká dňom 1.3.2021 a posledná výplata rodičovského príspevku za mesiac február 2021 prebehne do konca marca 2021,
 • smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Upozorňujeme, že podľa Nariadenia vlády č.102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, nárok na rodičovský príspevok nezanikne, v prípade ak dieťa dovŕši ustanovený vek počas krízovej situácie. Uvedené platí v prípade, ak rodičovský príspevok poberajú oprávnené osoby, ktoré nemajú nárok napr. na príjem zo zamestnania, či z vykonávania samostatne zárobkovej činnosti. Týmto oprávneným osobám bude štát poskytovať rodičovský príspevok v sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku, a to najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia v súvislosti s koronavírusom.

Rodičovský príspevok a práca (dosahovanie príjmov) v roku 2021

V prípade, ak chce oprávnená osoba počas nároku na rodičovský príspevok pracovať na základe pracovnej zmluvy, či dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo chce podnikať, môže tak urobiť, nakoľko to žiadny zákon nezakazuje. Dôležitou podmienkou je však dodržanie starostlivosti o dieťa.

Ak však oprávnená osoba bude dosahovať príjem zo živnosti počas poberania rodičovského príspevku, bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne, avšak preddavky do zdravotnej poisťovne platiť nemusí, nakoľko sa na ňu nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Viac informácií si môžete prečítať v článku Odvody počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky