Odvody zamestnanca dôchodcu a jeho zamestnávateľa od 1.1.2022

Platí zamestnanec, ktorý poberá napr. starobný dôchodok, či invalidný dôchodok plnú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022? Prinášame prehľadné tabuľky.

Percentuálnu sadzbu odvodov, ktoré je povinný platiť zamestnanec a zamestnávateľ za svojho zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne upravuje:

 • § 128 až § 137 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ak ide o odvody do Sociálnej poisťovne,
 • § 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), ak ide o odvody do zdravotnej poisťovne.

V tomto článku sa budeme venovať výške odvodov zamestnanca od 1.1.2022, ktorý je poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • výsluhového dôchodku, a
 • invalidného dôchodku,

ktorý pracuje na základe trvalého pracovného pomeru, t. j. na základe pracovnej zmluvy. Viac o výške odvodov zamestnanca v roku 2022 nájdete v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2022. Odvody tzv. dohodárov si môžete pozrieť v článku Odvody z dohody v roku 2021, v ktorom sú sadzby odvodov aktuálne aj v roku 2022.

Z čoho sa zaplatí odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne zamestnanec – dôchodca a jeho zamestnávateľ od 1.1.2022

Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne zaplatí zamestnanec, ktorý je poberateľom dôchodku a jeho zamestnávateľ z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom pre určenie výšky odvodov je spravidla hrubá mzda zamestnanca.

Do hrubej mzdy zamestnanca sa započítava jeho základný plat podľa pracovnej zmluvy, náhrada za dovolenku, či odmeny, a pod.. Z tejto hrubej mzdy následne zamestnávateľ zrazí zamestnancovi odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ďalej mu zrazí preddavok na daň z príjmov, ako aj možné iné zrážky (napr. za stravné, či exekúcie) a vyplatí zamestnancovi zvyšnú čistú mzdu.

Tie odvody, ktoré zaplatí sám zamestnávateľ za zamestnanca nijako neovplyvňujú čistú mzdu zamestnanca. Platí však, že zaplatené odvody zamestnávateľa za zamestnanca zvyšujú jeho náklady, nakoľko zvyšujú celkovú cenu práce zamestnanca, ktorá sa vypočíta, ak ku hrubej mzde pripočítame zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne zamestnávateľom za zamestnanca.

Tip: neviete si vypočítať čistú mzdu, alebo chcete vedieť aká je vaša celková cena práce u zamestnávateľa? Použite našu mzdovú kalkulačku.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2022 – starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca a výsluhový dôchodca

V tabuľke nižšie uvádzame, akú výšku odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne zaplatí zamestnanec a zamestnávateľ, ak ide o zamestnanca, ktorý je:

 • poberateľom starobného dôchodku,
 • poberateľom predčasného starobného dôchodku,
 • poberateľom výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku.
Poznámka: výsluhový dôchodca, ktorý ešte nedovŕšil dôchodkový vek platí odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne rovnako ako bežný zamestnanec, t. j. 13,4 % z hrubej mzdy a zamestnávateľ za neho zaplatí 35,2 % z hrubej mzdy.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2022 – starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca a výsluhový dôchodca
Ak je zamestnanec poberateľom predčasného alebo starobného dôchodku Ak je zamestnanec poberateľom výsluhového dôchodku s dovŕšením dôch. veku
Názov poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
Sadzba poistného v % Sadzba poistného v %
Odvody do zdravotnej poisťovne
Zdravotné poistenie 4 % 10 % 4 % 10 %
Odvody do Sociálnej poisťovne
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %
Starobné poistenie 4% 14% 4% 14%
Invalidné poistenie x x x x
Poistenie v nezamestnanosti x x 1 % 1 %
Úrazové poistenie x 0,80 % x 0,80 %
Garančné poistenie x 0,25 % x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x 4,75 % x 4,75 %
Spolu odvody
do Sociálnej poisťovne
5,4 % 21,2 % 6,4 % 22,2 %
Spolu odvody
do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
9,4 % 31,2 % 10,4 % 32,2 %

V článku Starobný dôchodca a odvody nájdete aj príklady na výpočet odvodov, ak pracuje dôchodca na trvalý pracovný pomer, ale aj na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2022 – invalidný dôchodca

V tabuľke nižšie uvádzame, akú výšku odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne zaplatí zamestnanec a zamestnávateľ, ak ide o zamestnanca, ktorý je:

 • poberateľom invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 %,
 • poberateľom invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
Poznámka: uvedená výška odvodov u invalidného dôchodcu s poklesom schopnosti 40 – 70 % platí v prípade, ak ešte nedovŕšil dôchodkový vek. Ak invalidný dôchodca s poklesom schopnosti 40 – 70 % dovŕšil dôchodkový vek, platí výška odvodov uvedená pri invalidnom dôchodcovi s poklesom schopnosti viac ako 70 %.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2022 – invalidný dôchodca
Ak je zamestnanec poberateľom invalidného dôchodku s poklesom 40-70 % Ak je zamestnanec poberateľom invalidného dôchodku s poklesom
nad 70 %
Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
Názov poistenia Sadzba poistného v % Sadzba poistného v %
Odvody do zdravotnej poisťovne
Zdravotné poistenie 2 % 5 % 2 % 5 %
Odvody do Sociálnej poisťovne
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %
Starobné poistenie 4 % 14 % 4 % 14 %
Invalidné poistenie 3 % 3 % 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 % x x
Úrazové poistenie x 0,80 % x 0,80 %
Garančné poistenie x 0,25 % x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x 4,75 % x 4,75 %
Spolu odvody
do Sociálnej poisťovne
9,4 % 25,2 % 8,4 % 24,2 %
Spolu odvody
do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
11,4 % 30,2 % 10,4 % 29,2 %

V článku Invalidný dôchodca a odvody nájdete aj príklady na výpočet odvodov, ak pracuje dôchodca na trvalý pracovný pomer, ale aj na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Pozor na minimálny a maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2022

V prvom rade je potrebné uviesť, že síce zákon o zdravotnom poistení a zákon o sociálnom poistení neustanovuje výšku minimálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, avšak podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako jeho minimálna mzda. To znamená, že minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca pre určenie výšky odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer na plný úväzok je vo výške minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti práce (napr. ak je pracovné miesto zamestnanca zaradené do 1. stupňa náročnosti práce, tak minimálna mzda je vo výške 646 €).

Prečítajte si tiež

Čo ustanovuje zákon o sociálnom poistení, je maximálny vymeriavací základ pre určenie maximálnych odvodov do Sociálnej poisťovne, ktorý podľa § 138 môže byť maximálne vo výške 7- násobku priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí sociálne poistenie (odvody). To znamená, že nakoľko v roku 2020 bola priemerná mzda vo výške 1 133 €, maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa platia odvody do Sociálnej poisťovne je vo výške 7 931 € a teda, ak hrubá mzda zamestnanca presiahne túto sumu, odvody do Sociálnej poisťovne zaplatí len zo sumy 7 931 €.

Upozorňujeme, že maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa nevzťahuje na úrazové poistenie (to znamená, že ak hrubá mzda bude vyššia ako 7 931 €, poistné sa vypočíta z hrubej mzdy).

Poznámka: Vláda však navrhuje zrušiť maximálne stropy v sociálnom poistení, viac si prečítajte v článku Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023 – čo sa plánuje?.

Maximálny vymeriavací základ pre určenie výšky odvodov do zdravotnej poisťovne, nie je zákonom o zdravotnom poistení určený. To znamená, že zamestnanec, ako aj zamestnávateľ zaplatí preddavky do zdravotnej poisťovne (odvody), ktoré vypočíta z hrubej mzdy (vymeriavacieho základu).

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce od 1. marca 2022

Na financovania podpory zo systému kurzarbeit v čase skrátenej práce bude slúžiť nový druh sociálneho poistenia, a to poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce. Bude ho platiť zamestnávateľ za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zamestnanec takéto poistenie platiť nebude, a preto uňho k žiadnym zmenám v sociálnom poistení nedôjde.

Zamestnávateľ bude platiť za zamestnancov v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu:

 • poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce v sadzbe 0,5 % a
 • poistné na poistenie v nezamestnanosti v sadzbe 0,5 % z vymeriavacieho základu.
Prečítajte si tiež

U týchto osôb teda ide o rozdelenie poistenia v nezamestnanosti na dve časti, t. j. k zvýšeniu poistného štandardne nedôjde. Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne však upozorňuje, že za predpokladu, že by mal zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a zároveň z dôvodu priznania dôchodku neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti, tak aj za tohto zamestnanca bude zamestnávateľ platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce. V týchto prípadoch sa teda odvody zamestnávateľa zvýšia.

V prípade iných zamestnancov a iných právnych vzťahov (tých, za ktorých sa neplatí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce) k žiadnej zmene v sociálnom poistení nedôjde a naďalej budú za nich zamestnávatelia platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti v sadzbe 1 % z vymeriavacieho základu.

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce sa začne prvýkrát platiť za marec 2022 (od 1. marca 2022), t. j. zamestnávateľ prvýkrát vykáže a zaplatí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce v apríli 2022 (za marec 2022).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potravinári a odvodová úľava: čo a dokedy stihnúť?

Doručiť formuláre Sociálnej poisťovni musia potravinári do 20.10.2023. Prehľad ďalších povinností a termínov, aj info, čo v prípade, že už podnikateľ odvody zaplatil.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024

Odvody na sociálne a zdravotné poistenie znižujú čistú mzdu zamestnanca, platí ich v určitej výške z hrubej mzdy aj zamestnávateľ. V akej výške sú odvody od roku 2024, sa dočítate v článku.

Odpustenie odvodov potravinárom od 1.8.2023 do 31.1.2024

Prostredníctvom odpustenia časti sociálnych odvodov na polroka dôjde k zníženiu ceny práce pre potravinárov. Účelom má byť zníženie koncových cien základných potravín v maloobchode.

Zdaňovanie a odvody z príjmov dôchodcov (penzistov)

Ako má dôchodca zdaniť príjmy, ktoré dosiahne privyrábaním si popri dôchodku zo závislej činnosti, zo živnosti alebo z dohôd? A čo môže dôchodca urobiť preto, aby dosiahol určité daňové zvýhodnenie či platil nižšie odvody?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky