Minimálna mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Minimálna mesačná a minimálna hodinová mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce sa mení. V článku prinášame prehľad aj na stiahnutie.

Podľa § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde) sa od 1.1.2022 zvyšuje mesačná minimálna mzda na sumu 646 € (v roku 2021 išlo o sumu 623 €) a hodinová minimálna mzda na 3,713 €/hod. (v roku 2021 išlo o sumu 3,580 €/hod.). Uvedené sumy platia pre prvý stupeň náročnosti práce.

V tomto článku sa budeme venovať zmene minimálnej mzdy od roku 2022 v súvislosti s jednotlivými stupňami náročnosti práce. Komplexné informácie o zmene minimálnej mzdy od roku 2022 nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2022.

Tip: Ak vás zaujímajú informácie o minimálnej mzde v roku 2023, prečítajte si článok Minimálna mzda v roku 2023 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Minimálne mzdové nároky podľa stupňov náročnosti práce v roku 2022 – prečo je potrebné ich určiť?

Podľa § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu:

 • najmenej v sume minimálneho mzdového nároku,
 • určeného pre stupeň náročnosti práce,
 • príslušného pracovného miesta,

pričom pracovným miestom je súhrn činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Na základe § 120 ods. 3 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ je povinný zaradiť pracovné miesto do príslušného stupňa náročnosti práce podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú požaduje od zamestnanca, nie podľa najčastejšie vykonávanej činnosti, a to bez ohľadu na pomer k ostatným činnostiam. To, aké činnosti vyžaduje zamestnávateľ vykonávať od svojho zamestnanca by mal mať v popise pracovného miesta.

Minimálne mzdové nároky podľa stupňov náročnosti práce v roku 2022 – kto má na nich nárok?

Na minimálny mzdový nárok podľa príslušného stupňa náročnosti práce má len ten zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy). Tzv. „dohodár“, teda zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru má nárok len na minimálnu mzdu príslušnú pre prvý stupeň náročnosti práce, a to aj keď by vykonával prácu na pracovnom mieste, ktoré je zaradené do iného stupňa náročnosti práce.

Uvedené znamená, že napríklad, ak čašníčka v roku 2022 pracuje na dohodu, má nárok na minimálnu mzdu vo výške 646 € mesačne alebo 3,713 €/hod. Ak však bude zamestnaná na pracovnú zmluvu, jej pracovné miesto môže byť zaradené do druhého stupňa náročnosti práce a má nárok na minimálnu mzdu vo výške 762 € mesačne alebo 4,379 €/hod.

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy zamestnanca využite našu mzdovú kalkulačku.

Zaradenie pracovného miesta do príslušného stupňa náročnosti práce – ako na to?

Ako sme už uviedli aj vyššie, v prílohe č. 1 Zákonníka práce sú uvedené charakteristiky jednotlivých stupňov náročnosti práce.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ pri priraďovaní pracovného miesta do príslušného stupňa náročnosti práce postupuje individuálne a vychádza predovšetkým z náplne pracovného miesta daného zamestnanca a z najnáročnejšej činnosti, ktorá bude v tejto pracovnej náplni uvedená (ktorú bude od zamestnanca vyžadovať).

V tabuľke uvedenej nižšie prinášame stručné charakteristiky jednotlivých stupňov náročnosti pracovných miest s príkladmi povolaní, ktoré sú často priraďované k daným stupňom náročnosti práce. Upozorňujeme však, že zamestnávateľ musí pri určovaní stupňa náročnosti práce postupovať individuálne pri každom pracovnom mieste. Podrobnejšie informácie o priraďovaní pracovných miest podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce nájdete v článku Stupne náročnosti práce (pracovných miest).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Charakteristika stupňov náročnosti práce a príklady povolaní podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce
Stupeň náročnosti práce Charakteristika stupňa náročnosti práce Možný príklad povolania (závisí však od konkrétnej náplne práce)
1
 • pomocné, prípravné alebo manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov
 • operátor výroby, upratovačka, dokladač tovaru, pomocný robotník, skladník
  2
 • obslužné rutinné práce,
 • odborné rutinné kontrolovateľné práce podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov,
 • výkon jednoduchých remeselných prác,
 • výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve,
 • výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, ekonomických a iných podľa postupov
 • predavačka, administratívny pracovník, pokladník, čašník, kuchár
  3
 • výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác,
 • samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend,
 • samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác,
 • riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené
  so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou
  za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody
 • účtovník/účtovníčka, vodič autobusu, obchodný zástupca, zdravotná sestra
  4
 • samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných systémových a metodických prác spojených so zvýšenou duševnou námahou,
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou
  za zdravie ľudí,
 • organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení
  s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb
 • hlavný účtovník, inštruktor autoškoly, vedúci prevádzky,
  5
 • výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou,
 • komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postup v rámci systému,
 • výkon odborných a špecializovaných činností
  v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí,
 • riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia
 • všeobecný lekár pre dospelých, manažér výroby, obchodný manažér
  6
 • tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom
  s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami,
 • výkon špecializovaných a certifikovaných činností
  v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou
  za zdravia a životy ľudí,
 • riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi
  na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb
 • generálny riaditeľ, výkonný riaditeľ, primár

  Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce a jej výpočet

  Od roku 2021 sa zmenil postup výpočtu minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce a v súčasnosti mesačnú minimálnu mzdu pre príslušný stupeň náročnosti práce na príslušný kalendárny rok určíme ako súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok (v roku 2022 ide o sumu 646 €) a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a koeficientu minimálnej mzdy.

  Zjednodušene sa minimálna mesačná mzda podľa stupňov náročnosti práce platná od 1.1.2022 vypočíta nasledovne:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Článok pokračuje pod reklamou

  Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce v tabuľke:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce - prehľad
  Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2022
  1 1,0 646 €
  2 1,2 762 €
  3 1,4 878 €
  4 1,6 994 €
  5 1,8 1 110 €
  6 2,0 1 226 €

  Príklad na výpočet mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2022 pre tretí stupeň náročnosti práce:

  Mesačnú minimálnu mzdu od 1.1.2022 vypočítame pre tretí stupeň náročnosti práce nasledovne: (646 € - 580 €) + 580 € * 1,4 = 66 € + 812 € = 878 €.

  Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce a jej výpočet

  Aj spôsob výpočtu minimálnej hodinovej mzdy sa od roku 2021 zmenil a v súčasnosti sumu hodinovej minimálnej mzdy pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín určíme ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

  Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce v tabuľke:

  Poznámka: sumu minimálnej mesačnej mzdy v roku 2022 pre príslušný stupeň náročnosti práce vydelíme číslom 174
  a dostaneme tak minimálnu hodinovú mzdu, zaokrúhlenú na 3 desatinné miesta.
  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín
  podľa stupňov náročnosti práce - prehľad
  Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2022 Minimálna hodinová mzda v roku 2022
  1 1,0 646 € 3,713 €
  2 1,2 762 € 4,379 €
  3 1,4 878 € 5,046 €
  4 1,6 994 € 5,713 €
  5 1,8 1 110 € 6,379 €
  6 2,0 1 226 € 7,046 €

  Mesačná a hodinová minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce od 1.1.2022 – porovnanie s rokom 2021

  V nasledujúcich tabuľkách si môžete pozrieť, o koľko vzrástla minimálna mesačná a hodinová mzda od 1.1.2022 oproti predchádzajúcemu roku.

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce - porovnanie s rokom 2021
  Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda
  v roku 2022
  Minimálna mesačná mzda
  v roku 2021
  Rozdiel
  1 646 € 623 € 23 €
  2 762 € 739 € 23 €
  3 878 € 855 € 23 €
  4 994 € 971 € 23 €
  5 1 110 € 1 087 € 23 €
  6 1 226 € 1 203 € 23 €
  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín
  podľa stupňov náročnosti práce - porovnanie s rokom 2021
  Stupeň náročnosti práce Minimálna hodinová mzda
  v roku 2022
  Minimálna hodinová mzda
  v roku 2021
  Rozdiel
  1 3,713 € 3,580 € 0,133 €
  2 4,379 € 4,247 € 0,132 €
  3 5,046 € 4,914 € 0,132 €
  4 5,713 € 5,580 € 0,133 €
  5 6,379 € 6,247 € 0,132 €
  6 7,046 € 6,914 € 0,132 €

  Mesačná a hodinová minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce od 1.1.2022 na stiahnutie

  Prinášame vám aj na stiahnutie prehľad mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce od 1.1.2022.

  Kontroly inšpektorátov práce na správne zaradenie zamestnancov do stupňov náročnosti

  Kontroly sa vykonávajú priebežne buď na podnet zamestnanca, alebo z iniciatívy inšpektorátov práce v rámci mimoriadnych úloh, ktoré si stanovujú jednotlivé inšpektoráty práce osobitne. Informácie o kontrolách poskytol Ladislav Kerekeš, hovorca Národného inšpektorátu práce. Ten uviedol, že zaraďovanie zamestnancov do stupňov náročnosti práce je zodpovednosťou a kompetenciou zamestnávateľa. Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca upravuje príloha č. 1 Zákonníka práce. Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest v prílohe č. 1 Zákonníka práce nepopisujú náročnosť uceleného povolania, ale náročnosti práce, ktorá ani v rámci toho istého povolania nemusí byť rovnaká. Zákonník práce v § 120 ods. 3 vyžaduje vychádzať z druhu práce a jeho stručnej charakteristiky, ktorú je zamestnávateľ v zmysle § 43 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce povinný dohodnúť v pracovnej zmluve so zamestnancom ako jej podstatnú náležitosť a v rámci nej porovnať najnáročnejšiu pracovnú činnosť s charakteristikou pracovného miesta.

  Pri zaraďovaní pracovného miesta zamestnanca do stupňa náročnosti musí zamestnávateľ zásadne vychádzať z najnáročnejších prác, ktorých výkon zamestnávateľ od zamestnanca vyžaduje podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Náročnosť najnáročnejších prác je rozhodujúca pri porovnaní s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce. Vzhľadom na rôznorodosť vykonávaných prác v rámci rôznych povolaní je znenie charakteristík, ktoré slovne popisujú náročnosť prác, zodpovedajúcich príslušnému stupňu náročnosti formulované len všeobecne tak, aby bola vyjadrená rozdielna a stupňujúca sa náročnosť prác podľa kritérií zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti.

  Podľa vyššie uvedených zásad postupuje pri výkone inšpekcie práce aj inšpektorát práce. Ak nie je zamestnanec spokojný s tým, ako ho zamestnávateľ zaradil do stupňa náročnosti práce, môže sa obrátiť formou podania resp. podnetu na príslušný inšpektorát práce, alebo sa domáhať nápravy súdnou cestou.

  Počet zistených porušení podľa § 120 ods. 1 Zákonníka práce (poskytovanie minimálnej mzdy):

  • v roku 2020 – 289 porušení,
  • od 1. januára 2021 do 31. augusta 2021 – 273 porušení.

  Počet zistených porušení podľa § 120 ods. 3 Zákonníka práce (nesprávne zaradenie do stupňa náročnosti):

  • v roku 2020 – 373 porušení,
  • od 1. januára 2021 do 31. augusta 2021 – 298 porušení.

  Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. je inšpektorát práce oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak, zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode, šiestom bode a siedmom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do výšky 100 000 eur.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

  Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

  Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

  Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

  Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

  Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

  1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

  Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky