Minimálna mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Minimálna mesačná a minimálna hodinová mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce sa mení. V článku prinášame prehľad aj na stiahnutie.

Podľa § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde) sa od 1.1.2022 zvyšuje mesačná minimálna mzda na sumu 646 € (v roku 2021 išlo o sumu 623 €) a hodinová minimálna mzda na 3,713 €/hod. (v roku 2021 išlo o sumu 3,580 €/hod.). Uvedené sumy platia pre prvý stupeň náročnosti práce.

V tomto článku sa budeme venovať zmene minimálnej mzdy od roku 2022 v súvislosti s jednotlivými stupňami náročnosti práce. Komplexné informácie o zmene minimálnej mzdy od roku 2022 nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2022.

Minimálne mzdové nároky podľa stupňov náročnosti práce v roku 2022 – prečo je potrebné ich určiť?

Podľa § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu:

 • najmenej v sume minimálneho mzdového nároku,
 • určeného pre stupeň náročnosti práce,
 • príslušného pracovného miesta,

pričom pracovným miestom je súhrn činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Na základe § 120 ods. 3 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ je povinný zaradiť pracovné miesto do príslušného stupňa náročnosti práce podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú požaduje od zamestnanca, nie podľa najčastejšie vykonávanej činnosti, a to bez ohľadu na pomer k ostatným činnostiam. To, aké činnosti vyžaduje zamestnávateľ vykonávať od svojho zamestnanca by mal mať v popise pracovného miesta.

Minimálne mzdové nároky podľa stupňov náročnosti práce v roku 2022 – kto má na nich nárok?

Na minimálny mzdový nárok podľa príslušného stupňa náročnosti práce má len ten zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy). Tzv. „dohodár“, teda zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru má nárok len na minimálnu mzdu príslušnú pre prvý stupeň náročnosti práce, a to aj keď by vykonával prácu na pracovnom mieste, ktoré je zaradené do iného stupňa náročnosti práce.

Uvedené znamená, že napríklad, ak čašníčka v roku 2022 pracuje na dohodu, má nárok na minimálnu mzdu vo výške 646 € mesačne alebo 3,713 €/hod. Ak však bude zamestnaná na pracovnú zmluvu, jej pracovné miesto môže byť zaradené do druhého stupňa náročnosti práce a má nárok na minimálnu mzdu vo výške 762 € mesačne alebo 4,379 €/hod.

Zaradenie pracovného miesta do príslušného stupňa náročnosti práce – ako na to?

Ako sme už uviedli aj vyššie, v prílohe č. 1 Zákonníka práce sú uvedené charakteristiky jednotlivých stupňov náročnosti práce.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ pri priraďovaní pracovného miesta do príslušného stupňa náročnosti práce postupuje individuálne a vychádza predovšetkým z náplne pracovného miesta daného zamestnanca a z najnáročnejšej činnosti, ktorá bude v tejto pracovnej náplni uvedená (ktorú bude od zamestnanca vyžadovať).

V tabuľke uvedenej nižšie prinášame stručné charakteristiky jednotlivých stupňov náročnosti pracovných miest s príkladmi povolaní, ktoré sú často priraďované k daným stupňom náročnosti práce. Upozorňujeme však, že zamestnávateľ musí pri určovaní stupňa náročnosti práce postupovať individuálne pri každom pracovnom mieste. Podrobnejšie informácie o priraďovaní pracovných miest podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce nájdete v článku Stupne náročnosti práce (pracovných miest).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Charakteristika stupňov náročnosti práce a príklady povolaní podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce
Stupeň náročnosti práce Charakteristika stupňa náročnosti práce Možný príklad povolania (závisí však od konkrétnej náplne práce)
1
 • pomocné, prípravné alebo manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov
 • operátor výroby, upratovačka, dokladač tovaru, pomocný robotník, skladník
  2
 • obslužné rutinné práce,
 • odborné rutinné kontrolovateľné práce podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov,
 • výkon jednoduchých remeselných prác,
 • výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve,
 • výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, ekonomických a iných podľa postupov
 • predavačka, administratívny pracovník, pokladník, čašník, kuchár
  3
 • výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác,
 • samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend,
 • samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác,
 • riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené
  so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou
  za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody
 • účtovník/účtovníčka, vodič autobusu, obchodný zástupca, zdravotná sestra
  4
 • samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných systémových a metodických prác spojených so zvýšenou duševnou námahou,
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou
  za zdravie ľudí,
 • organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení
  s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb
 • hlavný účtovník, inštruktor autoškoly, vedúci prevádzky,
  5
 • výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou,
 • komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postup v rámci systému,
 • výkon odborných a špecializovaných činností
  v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí,
 • riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia
 • všeobecný lekár pre dospelých, manažér výroby, obchodný manažér
  6
 • tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom
  s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami,
 • výkon špecializovaných a certifikovaných činností
  v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou
  za zdravia a životy ľudí,
 • riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi
  na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb
 • generálny riaditeľ, výkonný riaditeľ, primár

  Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce a jej výpočet

  Od roku 2021 sa zmenil postup výpočtu minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce a v súčasnosti mesačnú minimálnu mzdu pre príslušný stupeň náročnosti práce na príslušný kalendárny rok určíme ako súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok (v roku 2022 ide o sumu 646 €) a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a koeficientu minimálnej mzdy.

  Zjednodušene sa minimálna mesačná mzda podľa stupňov náročnosti práce platná od 1.1.2022 vypočíta nasledovne:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Článok pokračuje pod reklamou

  Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce v tabuľke:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce - prehľad
  Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2022
  1 1,0 646 €
  2 1,2 762 €
  3 1,4 878 €
  4 1,6 994 €
  5 1,8 1 110 €
  6 2,0 1 226 €

  Príklad na výpočet mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2022 pre tretí stupeň náročnosti práce:

  Mesačnú minimálnu mzdu od 1.1.2022 vypočítame pre tretí stupeň náročnosti práce nasledovne: (646 € - 580 €) + 580 € * 1,4 = 66 € + 812 € = 878 €.

  Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce a jej výpočet

  Aj spôsob výpočtu minimálnej hodinovej mzdy sa od roku 2021 zmenil a v súčasnosti sumu hodinovej minimálnej mzdy pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín určíme ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

  Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce v tabuľke:

  Poznámka: sumu minimálnej mesačnej mzdy v roku 2022 pre príslušný stupeň náročnosti práce vydelíme číslom 174
  a dostaneme tak minimálnu hodinovú mzdu, zaokrúhlenú na 3 desatinné miesta.
  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín
  podľa stupňov náročnosti práce - prehľad
  Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2022 Minimálna hodinová mzda v roku 2022
  1 1,0 646 € 3,713 €
  2 1,2 762 € 4,379 €
  3 1,4 878 € 5,046 €
  4 1,6 994 € 5,713 €
  5 1,8 1 110 € 6,379 €
  6 2,0 1 226 € 7,046 €

  Mesačná a hodinová minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce od 1.1.2022 – porovnanie s rokom 2021

  V nasledujúcich tabuľkách si môžete pozrieť, o koľko vzrástla minimálna mesačná a hodinová mzda od 1.1.2022 oproti predchádzajúcemu roku.

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce - porovnanie s rokom 2021
  Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda
  v roku 2022
  Minimálna mesačná mzda
  v roku 2021
  Rozdiel
  1 646 € 623 € 23 €
  2 762 € 739 € 23 €
  3 878 € 855 € 23 €
  4 994 € 971 € 23 €
  5 1 110 € 1 087 € 23 €
  6 1 226 € 1 203 € 23 €
  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín
  podľa stupňov náročnosti práce - porovnanie s rokom 2021
  Stupeň náročnosti práce Minimálna hodinová mzda
  v roku 2022
  Minimálna hodinová mzda
  v roku 2021
  Rozdiel
  1 3,713 € 3,580 € 0,133 €
  2 4,379 € 4,247 € 0,132 €
  3 5,046 € 4,914 € 0,132 €
  4 5,713 € 5,580 € 0,133 €
  5 6,379 € 6,247 € 0,132 €
  6 7,046 € 6,914 € 0,132 €

  Mesačná a hodinová minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce od 1.1.2022 na stiahnutie

  Prinášame vám aj na stiahnutie prehľad mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce od 1.1.2022.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Minimálna mzda v roku 2022 – tabuľka

  Informácie o minimálnej mzde v roku 2022 prehľadne spracované v tabuľkách na jednom mieste – mesačná, hodinová, podľa stupňov náročnosti, v čistom aj jej vývoj.

  Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2022

  Aká výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci, prácu vo sviatok, za sťažený výkon práce, či príplatkov za pracovnú pohotovosť platí v roku 2022? Všetko v prehľadných tabuľkách.

  Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2022 (daň, odvody, cena práce)

  Kým hrubá minimálna mzda od 1.1.2022 vzrastie o 23 €, suma čistej mzdy bude vyššia už len o necelých 18 € kvôli výške odvodov a dane. Ako sa zmenia odvody, daň aj cena práce?

  Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 a vplyv na príplatky

  Od 1.1.2022 je stanovená výška hodinovej minimálnej mzdy v sume 3,713 €/hod. Vplýva zmena minimálnej mzdy na hodinu na výšku príplatkov v roku 2022?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky