Invalidný dôchodca a odvody

V akej výške zaplatí odvody z trvalého pracovného pomeru, resp. dohody invalidný dôchodca a jeho zamestnávateľ a koľko sa platí pri podnikaní SZČO – invalidného dôchodcu?

Podmienky nároku na invalidný dôchodok ako aj určenie výšky invalidného dôchodku upravuje § 70 až § 73 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o sociálnom poistení“).

Invalidný dôchodca, ktorý má nárok na invalidný dôchodok môže vykonávať aj zárobkovú činnosť, a to na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. pracovnej zmluvy), či dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce) alebo iného obdobného vzťahu.

Kto môže získať nárok na invalidný dôchodok?

Osoba získa nárok na invalidný dôchodok len po splnení zákonom stanovených podmienok uvedených v zákone o sociálnom poistení, pričom sa táto osoba považuje za invalidnú, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobu.

Invalidných dôchodcov rozdeľujeme do dvoch skupín:

  • invalidný dôchodca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, alebo
  • invalidný dôchodca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Práca invalidného dôchodcu na trvalý pracovný pomer a odvody

To, aké odvody bude platiť invalidný dôchodca, či jeho zamestnávateľ závisí od toho aký typ invalidného dôchodku poberá. Práca na trvalý pracovný pomer u invalidného dôchodcu s poklesom schopnosti o viac ako 70 % je o čosi výhodnejšia, nakoľko takýto invalidný dôchodca neplatí poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z hrubej mzdy (resp. vymeriavacieho základu).

Sadzby poistného invalidného dôchodcu (trvalý pracovný pomer) – pokles schopnosti práce o viac ako 40 % a najviac o 70 %

Poznámka: uvedená výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platí v prípade, ak invalidný dôchodca nedovŕšil ešte dôchodkový vek
Odvody invalidného dôchodcu (pokles schopnosti práce 40 – 70 %) – trvalý pracovný pomer
Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 %
Starobné poistenie 4 % 14 %
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
Úrazové poistenie x 0,8 %
Garančné poistenie x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x 4,75 %
Zdravotné poistenie 2 % 5 %
Spolu 11,4 % 30,2 %

Invalidný dôchodca, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer s poklesom schopnosti práce o viac ako 40 % a najviac o 70 % v porovnaní s bežným pracovníkom, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer, zaplatí poistné na zdravotné poistenie o polovicu menej, t. j. o 2 % menej.

Sadzby poistného invalidného dôchodcu (trvalý pracovný pomer) – pokles schopnosti práce o viac 70 %

Poznámka: uvedená výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platí aj v prípade invalidného dôchodcu s poklesom schopnosti viac ako 40 % a najviac 70 %, ak dovŕšil dôchodkový vek
Odvody invalidného dôchodcu (pokles schopnosti práce o viac ako 70 %) – trvalý pracovný pomer
Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 %
Starobné poistenie 4 % 14 %
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti x x
Úrazové poistenie x 0,8 %
Garančné poistenie x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x 4,75 %
Zdravotné poistenie 2 % 5 %
Spolu 10,4 % 29,2 %

Invalidný dôchodca, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer s poklesom schopnosti práce o viac ako o 70 % v porovnaní s bežným pracovníkom, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer, zaplatí poistné na zdravotné poistenie o polovicu menej a taktiež neplatí ani poistenie v nezamestnanosti, t. j. zaplatí o 3,4 % menej ako bežný pracovník.

Práca invalidného dôchodcu na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a odvody

Invalidný dôchodca môže uzatvoriť aj dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ide o :

  • dohodu o pracovnej činnosti,
  • dohodu o vykonaní práce.

S účinnosťou od 1.7.2018 si môžu aj invalidný dôchodcovia (do 30.6.2018 platilo len pre študentov) uplatniť tzv. „odvodovú výnimku“ na sociálne poistenie, v prípade ak odmena invalidného dôchodcu z uzatvorenej dohody nepresiahne sumu 200 €. V uvedenom prípade, tak bude invalidný dôchodca ako aj jeho zamestnávateľ platiť nižšie, resp. žiadne sociálne odvody.

Odvodovú výnimku si môže však invalidný dôchodca uplatniť v danom mesiaci len v jednej z dohôd (ak ich má viac), na základe ktorej v danom mesiaci nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia.

To, aké odvody z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru bude platiť invalidný dôchodca a jeho zamestnávateľ závisí najmä od toho, či:

Prečítajte si tiež
  • ide o pravidelný príjem (mesačný príjem) alebo nepravidelný príjem (priemerný mesačný príjem),
  • odmena za vykonanú prácu presiahne v danom mesiaci sumu 200 €.

V prípade, ak invalidný dôchodca pracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (t. j. na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce), neprihliada sa na to, aký je jeho pokles schopnosti práce, t. j. sadzby poistného sú pre obe typy invalidných dôchodcov rovnaké.

Sadzby poistného invalidného dôchodcu (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce) – uplatnenie odvodovej výnimky z mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu nepresahujúceho sumu 200 €

Odvody invalidného dôchodcu – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce s uplatnením odvodovej výnimky (odmena nepresiahne 200 €)
Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie x x
Starobné poistenie x x
Invalidné poistenie x x
Poistenie v nezamestnanosti x x
Úrazové poistenie x 0,8 %
Garančné poistenie x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x x
Zdravotné poistenie x x
Spolu 0 % 1,05 %

V prípade, ak si invalidný dôchodca uplatňuje odvodovú výnimku a jeho odmena v danom mesiaci presiahne sumu 200 € alebo si odvodovú výnimku vôbec neuplatňuje, zaplatí sociálne poistenie z príjmu, ktorý presiahne sumu 200 € (napr. odmena je vo výške 300 € a invalidný dôchodca si uplatňuje odvodovú výnimku, odvody na sociálne poistenie zaplatí len z rozdielu, t. j. zo sumy 100 €), resp. z plnej výšky odmeny.

Sadzby poistného invalidného dôchodcu (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce) – uplatnenie odvodovej výnimky z mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu presahujúceho sumu 200 € (resp. bez uplatnenia odvodovej výnimky)

Odvody invalidného dôchodcu – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce s uplatnením odvodovej výnimky (odmena presiahne 200 €), resp. s neuplatnením odvodovej výnimky
Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie x x
Starobné poistenie 4 % 14 %
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti x x
Úrazové poistenie x 0,8 %
Garančné poistenie x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x 4,75 %
Zdravotné poistenie x x
Spolu 7 % 22,80 %

Viac informácií o tom dohodách o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru si môžete prečítať v článku Dohoda o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v roku 2019 alebo o tom,  ako si môže invalidný dôchodca uplatniť odvodovú výnimku si môžete prečítať v článku Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018

Článok pokračuje pod reklamou

Invalidný dôchodca ako SZČO a odvody

V súčasnosti legislatíva umožňuje podnikanie, resp. vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti aj osobám, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok.

To, či invalidný dôchodca bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7., resp. od 1.10. (ak mal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku závisí od toho, či tieto jeho príjmy zo živnosti presiahnu zákonom stanovenú hranicu. Invalidnému dôchodcovi vznikne povinnosť platiť odvody od 1.7.2019, resp. od 1.10.2019 v prípade, ak jeho príjmy zo živnosti za rok 2018 presiahli hranicu 5 724 € (v roku 2020 sa bude posudzovať príjem za rok 2019: 6 078 €). Invalidný dôchodca je pritom povinný platiť odvody v rovnakej výške ako bežný živnostník, t. j. 33,15 % z vymeriavacieho základu (od 1.7.2019, resp. od 1.10.2019 minimálne 158,11 €).

Výhodou pre invalidného dôchodcu je to, že za neho platí zdravotné poistenie štát. Uvedené znamená, že tým, že si invalidný dôchodca založí živnosť, dochádza k súbehu platiteľov poistného, a to na jednej strane štát a na druhej strane samotný dôchodca. Nakoľko súbeh platiteľov zdravotného poistenia nie je možný, zdravotné poistenie platí len štát a na invalidného dôchodcu sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Invalidný dôchodca teda nemusí platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie (v roku 2019: 66,78 €). Na začiatku podnikania si môže invalidný dôchodca zvoliť preddavky na zdravotné poistenie aj v nulovej výške, musí však rátať s tým, že mu zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom môže byť aj nedoplatok.

Viac informácií o odvodoch SZČO (živnostníkov) si môžete prečítať v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019, či o podnikaní dôchodcov v článku Živnosť popri dôchodku

Príklady na výpočet čistej mzdy (odmeny) invalidného dôchodcu

Príklad na výpočet čistej mzdy u invalidného dôchodcu pracujúceho na pracovnú zmluvu (pokles schopnosti práce 45 %)

Peter je invalidný dôchodca s poklesom schopnosti práce 45 %. Je zamestnaný na trvalý pracovný pomer a jeho hrubá mzda za mesiac jún predstavuje sumu 600 €. Aké odvody zaplatí Peter a aké odvody jeho zamestnávateľ?

Výpočet čistej mzdy uvádzame nižšie v tabuľke:

Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 8,40 € 8,40 €
Starobné poistenie 24,00 € 84,00 €
Invalidné poistenie 18,00 € 18,00 €
Poistenie v nezamestnanosti 6,00 € 6,00 €
Úrazové poistenie x 4,80 €
Garančné poistenie x 1,50 €
Rezervný fond solidarity x 28,50 €
Zdravotné poistenie 12,00 € 30,00 €
Spolu 68,40 € 181,20 €
Nezdaniteľná časť základu dane 328,12 € x
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti 38,66 € x
Čistá mzda 492,94 € x

Príklad na výpočet čistej mzdy u invalidného dôchodcu pracujúceho na pracovnú zmluvu (pokles schopnosti práce 75 %)

Marián je invalidný dôchodca s poklesom schopnosti práce 75 %. Je zamestnaný na trvalý pracovný pomer a jeho hrubá mzda za mesiac jún predstavuje sumu 600 €. Aké odvody zaplatí Peter a aké odvody jeho zamestnávateľ?

Výpočet čistej mzdy uvádzame nižšie v tabuľke:

Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 8,40 € 8,40 €
Starobné poistenie 24,00 € 84,00 €
Invalidné poistenie 18,00 € 18,00 €
Úrazové poistenie x 4,80 €
Garančné poistenie x 1,50 €
Rezervný fond solidarity x 28,50 €
Zdravotné poistenie 12,00 € 30,00 €
Spolu 62,40 € 175,20 €
Nezdaniteľná časť základu dane 328,12 € x
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti 39,80 € x
Čistá mzda 497,80 € x

Príklad na výpočet čistej odmeny u invalidného dôchodcu pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti – uplatnenie odvodovej výnimky

Mária je invalidná dôchodkyňa. Je zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti a dostáva odmenu pravidelne každý mesiac. U zamestnávateľa si uplatňuje odvodovú výnimku. Jej odmena za mesiac jún bola vo výške 150 €. Aké odvody zaplatí Mária a aké odvody jeho zamestnávateľ?

Výpočet čistej mzdy uvádzame nižšie v tabuľke:

Zamestnanec Zamestnávateľ
Úrazové poistenie x 1,20 €
Garančné poistenie x 0,37 €
Spolu 0 € 1,57 €
Nezdaniteľná časť základu dane 328,12 € x
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti 0 € x
Čistá mzda 150 € x

Príklad na výpočet čistej odmeny u invalidného dôchodcu pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti – neuplatnenie odvodovej výnimky

Jana je invalidná dôchodkyňa. Je zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti a dostáva odmenu pravidelne každý mesiac. U zamestnávateľa si neuplatňuje odvodovú výnimku. Jej odmena za mesiac jún bola vo výške 400 €. Aké odvody zaplatí Jana a aké odvody jeho zamestnávateľ?

Výpočet čistej mzdy uvádzame nižšie v tabuľke:

Zamestnanec Zamestnávateľ
Starobné poistenie 16,00 € 56,00 €
Invalidné poistenie 12,00 € 12,00 €
Úrazové poistenie x 3,20 €
Garančné poistenie x 1,00 €
Rezervný fond solidarity x 19,00 €
Spolu 28,00 € 91,20 €
Nezdaniteľná časť základu dane 328,12 € x
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti 8,33 € x
Čistá mzda 363,67 € x

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov

Sociálna poisťovňa má na schválenie žiadosti o dôchodok niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť z hľadiska výpadku príjmu a ako je to s poberaním dávky v nezamestnanosti či odvodmi?

Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

Zdaňovanie a odvody z príjmov dôchodcov (penzistov)

Ako má dôchodca zdaniť príjmy, ktoré dosiahne privyrábaním si popri dôchodku zo závislej činnosti, zo živnosti alebo z dohôd? A čo môže dôchodca urobiť preto, aby dosiahol určité daňové zvýhodnenie či platil nižšie odvody?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky