Kedy sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne?

Aké príjmy a v akej výške je možné dosiahnuť, aby sa vás netýkala povinnosť platiť sociálne odvody? Prehľad situácií, v ktorých sa plateniu „sociálky“ vyhnete.

Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí živnostník, ktorého zdaniteľný príjem nepresiahne zákonom stanovenú hranicu

Či už ide o začínajúceho živnostníka, ktorý podniká prvý rok, o živnostníka, ktorý podniká už dlhodobo, alebo ide o živnostníka, ktorý je zároveň aj študentom, platí stále to isté. Živnostník začne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahnu zákonom stanovenú hranicu, resp. naopak, živnostníkovi zanikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak jeho zdaniteľné príjmy nepresiahnu zákonom stanovenú hranicu.

Vznik, zánik, resp. zmena odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne sa posudzuje vždy k 1.7., resp. k 1.10. (ak mal živnostník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), kedy sa berie do úvahy výška príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním (bez odpočítania výdavkov) za minulý rok.

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vznikne k 1.7.2022, resp. k 1.10.2022 tomu živnostníkovi, ktorého zdaniteľný príjem za rok 2021 (uvedený v daňovom priznaní k dani z príjmov) presiahne sumu 6 798 € (v roku 2021 sa posudzoval príjem za rok 2020, ktorého hranica bola 6 552 €).

Príklad na vznik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne:

Ján je živnostníkom od 30.8.2020. Za rok 2020 bol jeho zdaniteľný príjem zo živnosti vo výške 3 500 € a daňové priznanie podal do 31.3.2021. V roku 2021 sa mu odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne posudzovala k 1.7.2021, ktorá mu však nevznikla, lebo jeho príjem nepresiahol sumu 6 552 €. To znamená, že naďalej nemusel platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Za rok 2021 je jeho zdaniteľný príjem vo výške 15 000 €. Nakoľko jeho zdaniteľné príjmy presiahnu sumu 6 798 €, vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2022 (ak podá daňové priznanie do 31.3.2022), resp. od 1.10.2022 (ak podá daňové priznanie v predĺženej lehote).

Viac informácií nájdete v článku Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2022 v roku 2023.

Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti

V prípade, ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti, t. j. dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ide o pasívny príjem, ktorý nepodlieha vzniku odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že v prípade, ak by tento príjem aj presiahol za rok 2021 hranicu 6 798 €, znamenalo by to, že danej fyzickej osobe nevznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (ako je to v prípade živnostníka). Takáto osoba neplatí ani odvody do zdravotnej poisťovne.

Pri prenájme nehnuteľnosti bez živnosti ide o prenájom nehnuteľnosti a poskytovanie len základných služieb súvisiacich s prenájmom nehnuteľnosti. Viac informácií sa dozviete v článku Prenájom nehnuteľnosti na živnosť alebo bez živnosti.

Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí fyzická osoba, ktorá predala nehnuteľnosť, vyhrala v lotérii, či ktorá má príjmy z predaja cenných papierov

Fyzickej osobe, ktorá dosahuje:

  • príjmy podľa § 7 zákona o dani z príjmov, t. j. príjmy z kapitálového majetku (napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, výnosy z vkladov na vkladných knižkách a pod.), a
  • ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, t. j. príjmy predaja nehnuteľností, príjem z predaja hnuteľných vecí, výhry v lotériách a pod.,

nevzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, nakoľko ide taktiež o pasívne príjmy. Na druhej strane však z väčšiny týchto príjmov zdravotná poisťovňa môže vyrubiť danej fyzickej osobe v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nedoplatok na zdravotnom poistení, ak neplatila žiadne preddavky na zdravotné poistenie počas kalendárneho roka.

Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí fyzická osoba, ktorá ma tzv. autorské príjem z použitia diela alebo z vytvorenia diela zdanený zrážkou

Autori, resp. umelci neplatia odvody do Sociálnej poisťovne v týchto prípadoch:

  1. ak majú príjem z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona, to znamená, ak im plynie príjem už z vytvoreného diela, či podaného výkonu (napr. ak ide o príjem vyplatený autorovi na základe licenčnej zmluvy), a
  2. ak majú príjem z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 zákona (napr. ak ide o príjem vyplatený autorovi na základe zmluvy o vytvorení diela) a ak sa dohodol s platiteľom odmeny, že mu zdaní tento príjem zrážkovou daňou.

Viac informácií nájdete v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí fyzická osoba, ktorá je na PN-ke, či osoba, ktorá poberá materské

Fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá poberá jednu z nemocenských dávok, akou je napríklad nemocenské (PN-ka), či materské, neplatí počas tejto doby odvody do Sociálnej poisťovne.

Pozor, ak je fyzická osoba uznaná za dočasne PN, ale nemá nárok na nemocenskú dávku, je povinná naďalej platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Viac sa dozviete v článku PN a nemocenské živnostníka v roku 2022.

V prípade, ak napr. živnostníčka bude naďalej po ukončení nároku na materské, dosahovať príjmy zo živnosti platí, že počas poberania rodičovského príspevku bude musieť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ak však pracovať počas poberania rodičovského príspevku nebude, nemusí platiť ani odvody do Sociálnej poisťovne. Viac sa dozviete v článku Odvody počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí fyzická osoba, ktorá je spoločníkom s. r. o. a ktorej je vyplatený podiel na zisku

Ak je fyzická osoba spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným a je jej vyplatený podiel na zisku, nevzniká jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Uvedené platí aj v prípade, ak ide o spoločníka, ktorý je zároveň konateľom s. r. o. (napr. v jednoosobovej s.r.o.).

Prečítajte si tiež

Z takto vyplateného podielu na zisku sa neplatia sociálne a ani zdravotné odvody (s účinnosťou od podielu na zisku vytvoreného v roku 2017 a neskôr). Podiel na zisku, t. j. dividenda je zdaňovaná len zrážkovou daňou vo výške 7 %. Pozor, ak spoločník neplatí sám (napr. v postavení živnostníka) alebo za neho neplatí iný zamestnávateľ preddavky na zdravotné poistenie, v priebehu roka sa stáva samoplatiteľom zdravotného poistenia a je povinný platiť minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie.

Viac informácií sa dozviete v článku Aké odvody platí konateľ a spoločník s. r. o..

Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí konateľ s. r. o., ktorý nedostáva žiadnu odmenu a ani je zamestnancom s. r. o.

V prípade, ak si fyzická osoba založí svoju vlastnú s. r. o., v ktorej je konateľom, avšak:

  • nedostáva odmenu za výkon konateľa, a
  • ani nie je zamestnancom spoločnosti,

platí, že nie je povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

V prípade, že nemá iného zamestnávateľa, resp. si neplatí preddavky na zdravotné poistenie ako napr. živnostník, stáva sa samoplatiteľom zdravotného poistenia a má povinnosť si platiť minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN zamestnanca v roku 2024 – náhrada príjmu a nemocenské

Zamestnanec, ktorý ostal dočasne práceneschopný (PN), má po splnení podmienok nárok na náhradu príjmu, resp. nemocenské. O aké podmienky ide, kto ich vypláca a aká je ich výška v roku 2024?

Elektronická PN v mzdovom softvéri

Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov priamo cez mzdový softvér. Aké sú výhody a ako si službu aktivovať?

Veľký záujem o predčasné dôchodky: Sociálna poisťovňa rieši nápor žiadostí

Sociálna poisťovňa predlžuje otváracie hodiny, umožňuje podať žiadosť na ktorejkoľvek pobočke a prijíma ďalšie opatrenia. Čo odporúča klientom?

Materské v roku 2024 (maximálne a minimálne)

Aké podmienky musí v roku 2024 splniť žiadateľ o materské, aby mal na dávku nárok? Z čoho sa materské počíta, kedy je možné získať maximálnu sumu a čo platí pre materské otca?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky