Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022

SZČO, ktorá platí minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vzrastie v roku 2022 mesačná platba o 9,66 €. Aká výška odvodov čaká SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022?

To, v akej výške bude SZČO (napr. živnostník) platiť mesačné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022 závisí od výšky jej mesačného vymeriavacieho základu. V tomto článku sa zameriame na to, kedy vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ako určiť výšku mesačného vymeriavacieho základu a akú výšku odvodov bude platiť SZČO v roku 2022.

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne – kedy v roku 2022 vzniká?

Predtým než uvedieme informácie o tom, akú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne bude SZČO (napr. živnostník) platiť v roku 2022, si uvedieme kedy vlastne vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Vznik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne (t. j. vznik povinnosti platiť nemocenské a dôchodkové poistenie) sa posudzuje vždy k 1.7., resp. k 1.10., ak má fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. To, či SZČO bude od tohto dátumu povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne závisí od výšky príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním SZČO, a to za predchádzajúci kalendárny rok. Tak, ako sme uviedli aj v článku Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2021 v roku 2022, v prípade ak príjem SZČO za rok 2021 presiahne sumu 6 798 €, vznikne jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to od 1.7.2022, resp. od 1.10.2022 (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021).

Aktualizácia k 19. januáru 2022: Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022. Živnostníci dostanú spolu 174 327 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela 152 816 oznámení a do e-schránok smeruje ďalších 21 511. Informácia pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby je ústretovou proaktívnou službou Sociálnej poisťovne. Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 173 867 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 288 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Oznámenia o  novej výške poistného Sociálna poisťovňa zasiela aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia činnosti vedeli, v akej výške majú platiť odvody.

Povinnosť platiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne (t. j. preddavky na zdravotné poistenie) vzniká prvým dňom vykonávania činnosti SZČO (napr. u živnostníka dňom ohlásenia živnosti). V tomto prípade však majú výnimku tie SZČO, ktoré už majú iného platiteľa zdravotného poistenia, napr. v prípade ak je SZČO zamestnancom, tak platiteľom zdravotného poistenia je zamestnávateľ, či v prípade ak SZČO poberá materské, tak platiteľom zdravotného poistenia je štát.

Prečítajte si tiež

Na SZČO, ktoré už majú iného platiteľa zdravotného poistenia sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, a to znamená, že nemusia platiť minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne. Upozorňujeme však, že ak SZČO nebude platiť odvody do zdravotnej poisťovne a bude dosahovať príjem z výkonu podnikateľskej činnosti, bude jej na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia vypočítaný nedoplatok, ktorý v konečnom dôsledku bude povinná zaplatiť.

Ďalšie dôležité informácie pre živnostníkov nájdete v článku Všetko o živnosti – 20 otázok a odpovedí.

Mesačný vymeriavací základ v roku 2022  - ako ho vypočítať?

Výšku mesačného vymeriavacieho základu:

 • pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne oznámi každej SZČO príslušná pobočka Sociálnej poisťovne listom, a to v rozhodnutí,
 • pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne, oznámi každej SZČO príslušná pobočka zdravotnej poisťovne listom, a to v oznámení o vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 (ktoré SZČO obdrží v roku 2021).
Prečítajte si tiež

Výšku vymeriavacieho základu si však vie každá SZČO vypočítať sama, a to nasledovne: (čiastkový základ dane z riadku 45 daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2021 + zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2021) / 1,486

Mesačný vymeriavací základ pre platenie:

 • odvodov do Sociálnej poisťovne vypočíta SZČO, ak výsledok vydelí číslom 12, t. j. počtom kalendárnych mesiacov v roku,
 • odvodov do zdravotnej poisťovne vypočíta SZČO, ak výsledok vydelí počtom kalendárnych mesiacov, v ktorých bola vykonávaná samostatná zárobková činnosť (napr. živnostník, ktorý mal otvorenú živnosť od februára, tak vydelí číslom 10).

Upozorňujeme však, že ak:

 • je vypočítaný mesačný vymeriavací základ nižší ako minimálny vymeriavací základ určený pre rok 2022, tak odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa SZČO počítajú z tohto minimálneho vymeriavacieho základu, a teda platí minimálne odvody,
 • je vypočítaný mesačný vymeriavací základ vyšší ako maximálny vymeriavací základ určený pre rok 2022, tak odvody do Sociálnej poisťovne sa SZČO počítajú z toho maximálneho vymeriavacieho základu a teda platí maximálne odvody (pozor to neplatí pred odvody do zdravotnej poisťovne, tam maximálny vymeriavací základ nie je určený).

Príklad na výpočet mesačného vymeriavacieho základu SZČO v roku 2022:

Jozef je živnostník a z jeho daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 uvádzame nasledovné informácie potrebné pre výpočet mesačného vymeriavacieho základu:

 • čiastkový základ dane z riadku 45: 12 500 €,
 • zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne: 2 000 €,
 • zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne: 890 €.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 podal v termíne do 31.3.2021. Ako vypočítame výšku mesačného vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.7.2021 a následne v roku 2022?

Vymeriavací základ = 12 500 € (čiastkový základ dane z riadku 45) + 2 000 € + 890 € (zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne) = 15 390 € / 1,486 =10 356,66 € / 12 (počet kalendárnych mesiacov) = 863,05 €.

Prečítajte si tiež

Jozef bude od 1.7.2021 platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 286,08 € (33,15 % z vymeriavacieho základu, pričom je potrebné najprv vypočítať poistné z každého povinného poistenia a potom urobiť súčet). Túto výšku odvodov bude platiť aj v roku 2022, a to až do 1.7.2022, resp. 1.10.2022.

Jozef bude od 1.1.2022 platiť mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 120,82 € (14 % z vymeriavacieho základu).

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022 – aká je jeho výška?

Minimálny a maximálny vymeriavací základ závisí od výšky priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. To znamená, že minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov v roku 2022 ovplyvňuje priemerná mesačná mzda za rok 2020, ktorá je vo výške 1 133 €.

Keď poznáme výšku priemernej mesačnej mzdy za rok 2020, vieme určiť:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022, a to vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy, t. j. 1 133 €/2 = 566,50 €,
 • maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2022, a to vo výške 7 – násobku priemernej mesačnej mzdy za rok 200, t. j. 1 133 € x 7 = 7 931 €.

Upozorňujeme, že maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne bol od 1.1.2017 zrušený.

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022 – aká je ich výška a splatnosť?

Výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022 si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke:

Poznámka: každé vypočítané poistné sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta nadol
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
v roku 2022
Odvody do Sociálnej poisťovne
v roku 2022
Odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2022
4,4 % z vymeriavacieho základu
na nemocenské poistenie
14 % z vymeriavacieho základu, resp. 7 % v prípade, ak je SZČO osobou
so zdravotným postihnutím
18 % z vymeriavacieho základu
na starobné poistenie
6 % z vymeriavacieho základu
na invalidné poistenie
4,75 % z vymeriavacieho základu
do rezervného fondu solidarity
spolu 33,15 % z vymeriavacieho základu

Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sú splatné do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, t. j. napríklad za január 2022 do 8. februára 2022.

Minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne v roku 2022

Ak vypočítaný mesačný vymeriavací základ SZČO bude v roku 2022:

 • rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. 566,50 €, bude SZČO povinná v roku 2022 platiť minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 187,78 € ,
 • vyšší ako maximálny vymeriavací základ, t. j. 7 931 €, bude SZČO povinná v roku 2022 platiť maximálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 2 629,12 €,
 • vyšší ako 566,50 € a nižší alebo rovný ako 7 931 €, bude SZČO povinná v roku 2022 platiť mesačné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu.
Prečítajte si tiež

Pozor, ak SZČO platila v roku 2021 minimálne mesačné odvody vo výške 180,99 €, musí úhradu odvodov od 1.1.2022 zmeniť na sumu 187,78 €. To znamená, že úhrada minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne na prelome rokov 2021/2022 bude vyzerať nasledovne:

 • za december 2021 uhradí SZČO do 8.1.2022 sumu 180,99 €,
 • za január 2022 uhradí SZČO do 8.2.2022 sumu 187,78 €.

Minimálne odvody SZČO do zdravotnej poisťovne v roku 2022

Ak vypočítaný mesačný vymeriavací základ SZČO bude v roku 2022:

 • rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. 566,50 €, bude SZČO povinná v roku 2022 platiť minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 79,31 € (resp. 39,65 € v prípade osoby so zdravotným postihnutím),
 • vyšší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. vyšší ako 566,50 €, bude SZČO povinná v roku 2022 platiť mesačné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu.

Minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022 – porovnanie s rokom 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022
a porovnanie s rokom 2021
Minimálne odvody
do Sociálnej poisťovne
Minimálne odvody
do zdravotnej poisťovne
Maximálne odvody
do Sociálnej poisťovne
2021 180,99 € 76,44 € 2 533,98 €
2022 187,78 € 79,31 € 2 629,12 €
Zvýšenie o 6,79 € 2,87 € 95,14 €

V roku 2022 SZČO zaplatí minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 267,09 €, čo je o 9,66 € viac, ako v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky