Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022

SZČO, ktorá platí minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vzrastie v roku 2022 mesačná platba o 9,66 €. Aká výška odvodov čaká SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022?

To, v akej výške bude SZČO (napr. živnostník) platiť mesačné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022 závisí od výšky jej mesačného vymeriavacieho základu. V tomto článku sa zameriame na to, kedy vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ako určiť výšku mesačného vymeriavacieho základu a akú výšku odvodov bude platiť SZČO v roku 2022.

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne – kedy v roku 2022 vzniká?

Predtým než uvedieme informácie o tom, akú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne bude SZČO (napr. živnostník) platiť v roku 2022, si uvedieme kedy vlastne vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Vznik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne (t. j. vznik povinnosti platiť nemocenské a dôchodkové poistenie) sa posudzuje vždy k 1.7., resp. k 1.10., ak má fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. To, či SZČO bude od tohto dátumu povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne závisí od výšky príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním SZČO, a to za predchádzajúci kalendárny rok. Tak, ako sme uviedli aj v článku Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2021 v roku 2022, v prípade ak príjem SZČO za rok 2021 presiahne sumu 6 798 €, vznikne jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to od 1.7.2022, resp. od 1.10.2022 (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021).

Aktualizácia k 19. januáru 2022: Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022. Živnostníci dostanú spolu 174 327 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela 152 816 oznámení a do e-schránok smeruje ďalších 21 511. Informácia pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby je ústretovou proaktívnou službou Sociálnej poisťovne. Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 173 867 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 288 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Oznámenia o  novej výške poistného Sociálna poisťovňa zasiela aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia činnosti vedeli, v akej výške majú platiť odvody.

Povinnosť platiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne (t. j. preddavky na zdravotné poistenie) vzniká prvým dňom vykonávania činnosti SZČO (napr. u živnostníka dňom ohlásenia živnosti). V tomto prípade však majú výnimku tie SZČO, ktoré už majú iného platiteľa zdravotného poistenia, napr. v prípade ak je SZČO zamestnancom, tak platiteľom zdravotného poistenia je zamestnávateľ, či v prípade ak SZČO poberá materské, tak platiteľom zdravotného poistenia je štát.

Prečítajte si tiež

Na SZČO, ktoré už majú iného platiteľa zdravotného poistenia sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, a to znamená, že nemusia platiť minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne. Upozorňujeme však, že ak SZČO nebude platiť odvody do zdravotnej poisťovne a bude dosahovať príjem z výkonu podnikateľskej činnosti, bude jej na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia vypočítaný nedoplatok, ktorý v konečnom dôsledku bude povinná zaplatiť.

Ďalšie dôležité informácie pre živnostníkov nájdete v článku Všetko o živnosti – 20 otázok a odpovedí.

Mesačný vymeriavací základ v roku 2022  - ako ho vypočítať?

Výšku mesačného vymeriavacieho základu:

 • pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne oznámi každej SZČO príslušná pobočka Sociálnej poisťovne listom, a to v rozhodnutí,
 • pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne, oznámi každej SZČO príslušná pobočka zdravotnej poisťovne listom, a to v oznámení o vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 (ktoré SZČO obdrží v roku 2021).
Prečítajte si tiež

Výšku vymeriavacieho základu si však vie každá SZČO vypočítať sama, a to nasledovne: (čiastkový základ dane z riadku 45 daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2021 + zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2021) / 1,486

Mesačný vymeriavací základ pre platenie:

 • odvodov do Sociálnej poisťovne vypočíta SZČO, ak výsledok vydelí číslom 12, t. j. počtom kalendárnych mesiacov v roku,
 • odvodov do zdravotnej poisťovne vypočíta SZČO, ak výsledok vydelí počtom kalendárnych mesiacov, v ktorých bola vykonávaná samostatná zárobková činnosť (napr. živnostník, ktorý mal otvorenú živnosť od februára, tak vydelí číslom 10).

Upozorňujeme však, že ak:

 • je vypočítaný mesačný vymeriavací základ nižší ako minimálny vymeriavací základ určený pre rok 2022, tak odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa SZČO počítajú z tohto minimálneho vymeriavacieho základu, a teda platí minimálne odvody,
 • je vypočítaný mesačný vymeriavací základ vyšší ako maximálny vymeriavací základ určený pre rok 2022, tak odvody do Sociálnej poisťovne sa SZČO počítajú z toho maximálneho vymeriavacieho základu a teda platí maximálne odvody (pozor to neplatí pred odvody do zdravotnej poisťovne, tam maximálny vymeriavací základ nie je určený).

Príklad na výpočet mesačného vymeriavacieho základu SZČO v roku 2022:

Jozef je živnostník a z jeho daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 uvádzame nasledovné informácie potrebné pre výpočet mesačného vymeriavacieho základu:

 • čiastkový základ dane z riadku 45: 12 500 €,
 • zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne: 2 000 €,
 • zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne: 890 €.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 podal v termíne do 31.3.2021. Ako vypočítame výšku mesačného vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.7.2021 a následne v roku 2022?

Vymeriavací základ = 12 500 € (čiastkový základ dane z riadku 45) + 2 000 € + 890 € (zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne) = 15 390 € / 1,486 =10 356,66 € / 12 (počet kalendárnych mesiacov) = 863,05 €.

Prečítajte si tiež

Jozef bude od 1.7.2021 platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 286,08 € (33,15 % z vymeriavacieho základu, pričom je potrebné najprv vypočítať poistné z každého povinného poistenia a potom urobiť súčet). Túto výšku odvodov bude platiť aj v roku 2022, a to až do 1.7.2022, resp. 1.10.2022.

Jozef bude od 1.1.2022 platiť mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 120,82 € (14 % z vymeriavacieho základu).

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022 – aká je jeho výška?

Minimálny a maximálny vymeriavací základ závisí od výšky priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. To znamená, že minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov v roku 2022 ovplyvňuje priemerná mesačná mzda za rok 2020, ktorá je vo výške 1 133 €.

Keď poznáme výšku priemernej mesačnej mzdy za rok 2020, vieme určiť:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022, a to vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy, t. j. 1 133 €/2 = 566,50 €,
 • maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2022, a to vo výške 7 – násobku priemernej mesačnej mzdy za rok 200, t. j. 1 133 € x 7 = 7 931 €.

Upozorňujeme, že maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne bol od 1.1.2017 zrušený.

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022 – aká je ich výška a splatnosť?

Výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022 si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke:

Poznámka: každé vypočítané poistné sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta nadol
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
v roku 2022
Odvody do Sociálnej poisťovne
v roku 2022
Odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2022
4,4 % z vymeriavacieho základu
na nemocenské poistenie
14 % z vymeriavacieho základu, resp. 7 % v prípade, ak je SZČO osobou
so zdravotným postihnutím
18 % z vymeriavacieho základu
na starobné poistenie
6 % z vymeriavacieho základu
na invalidné poistenie
4,75 % z vymeriavacieho základu
do rezervného fondu solidarity
spolu 33,15 % z vymeriavacieho základu

Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sú splatné do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, t. j. napríklad za január 2022 do 8. februára 2022.

Minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne v roku 2022

Ak vypočítaný mesačný vymeriavací základ SZČO bude v roku 2022:

 • rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. 566,50 €, bude SZČO povinná v roku 2022 platiť minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 187,78 € ,
 • vyšší ako maximálny vymeriavací základ, t. j. 7 931 €, bude SZČO povinná v roku 2022 platiť maximálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 2 629,12 €,
 • vyšší ako 566,50 € a nižší alebo rovný ako 7 931 €, bude SZČO povinná v roku 2022 platiť mesačné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu.
Prečítajte si tiež

Pozor, ak SZČO platila v roku 2021 minimálne mesačné odvody vo výške 180,99 €, musí úhradu odvodov od 1.1.2022 zmeniť na sumu 187,78 €. To znamená, že úhrada minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne na prelome rokov 2021/2022 bude vyzerať nasledovne:

 • za december 2021 uhradí SZČO do 8.1.2022 sumu 180,99 €,
 • za január 2022 uhradí SZČO do 8.2.2022 sumu 187,78 €.

Minimálne odvody SZČO do zdravotnej poisťovne v roku 2022

Ak vypočítaný mesačný vymeriavací základ SZČO bude v roku 2022:

 • rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. 566,50 €, bude SZČO povinná v roku 2022 platiť minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 79,31 € (resp. 39,65 € v prípade osoby so zdravotným postihnutím),
 • vyšší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. vyšší ako 566,50 €, bude SZČO povinná v roku 2022 platiť mesačné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu.

Minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022 – porovnanie s rokom 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022
a porovnanie s rokom 2021
Minimálne odvody
do Sociálnej poisťovne
Minimálne odvody
do zdravotnej poisťovne
Maximálne odvody
do Sociálnej poisťovne
2021 180,99 € 76,44 € 2 533,98 €
2022 187,78 € 79,31 € 2 629,12 €
Zvýšenie o 6,79 € 2,87 € 95,14 €

V roku 2022 SZČO zaplatí minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 267,09 €, čo je o 9,66 € viac, ako v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2023 v roku 2024

Aká je v roku 2023 hranica príjmov, po ktorej presiahnutí živnostníkovi alebo inej SZČO vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2024?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2023

Živnostník, ktorý je uznaný za dočasne PN, má nárok na nemocenské. Aké podmienky však musí splniť a akú výšku nemocenského dostane v roku 2023?

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2023

V akej minimálnej výške bude SZČO povinná platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2023? O koľko stúpnu minimálne odvody oproti minulému roku?

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2023

V akej výške bude SZČO povinná platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2023? Aká bude minimálna výška odvodov od januára 2023 a o koľko celkovo stúpnu v roku 2023 odvody?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky