Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2022 v roku 2023

Aká je v roku 2022 hranica príjmov, po ktorej presiahnutí živnostníkovi alebo inej SZČO vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2023?

Platenie sociálnych odvodov upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne má svoje pravidlá a netýka sa začínajúceho živnostníka, resp. inej SZČO povinne hneď od začiatku podnikania (platiť je však možné dobrovoľne). Treba však uviesť, že zákon o sociálnom poistení neupravuje žiadne ročné oslobodenie od platenia poistného. Obdobie neplatenia sociálnych odvodov u začínajúcich SZČO (živnostníkov) môže byť kratšie, ale aj dlhšie ako jeden rok. Závisí to od hrubých príjmov, ktoré živnostník dosiahol za uplynulý rok, a to bez ohľadu na to, ako dlho svoju činnosť v tomto období vykonával.

Odkedy je živnostník (SZČO) povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Vznik povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) sa posudzuje vždy k 1. 7. (resp. 1. 10., ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), kedy sa berie do úvahy výška príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním za minulý rok. K 1. júlu 2022 (alebo k 1. októbru 2022) sa budú posudzovať tieto príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2021, v roku 2023 sa bude posudzovať výška príjmov za rok 2022 atď.

Aká je hranica príjmov pre platenie sociálnych odvodov v roku 2022?

Otázkou teda je, koľko môže živnostník alebo iná SZČO zarobiť za rok bez toho, aby sa ich týkalo platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Zákon o sociálnom poistení upravuje, že povinne nemocensky a dôchodkovo poistená je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu. Ten je ovplyvnený priemernou mesačnou mzdou za rok 2021.

Prečítajte si tiež

Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne má za obdobie od 1. júla 2023 (resp. 1. októbra 2023) tá SZČO, ktorá dosiahla za rok 2022 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 7 266 eur (12 x 605,50 eur). Za rok 2021 sa posudzuje hranica príjmov 6 798 eur.

To znamená, že živnostníci (alebo iné SZČO), ktorých ročný príjem za rok 2022 bude vyšší ako 7 266 eur, tak budú musieť platiť v roku 2023 povinné sociálne odvody (buď platiť v priebehu roka začnú, alebo v platení budú pokračovať).

Príklad na nepresiahnutie hranice za rok 2022 a neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne

Marián dosiahol za rok 2022 príjmy zo svojej živnosti vo výške 7 000 eur. Okrem toho mal príjem zo zamestnania (15 000 eur) aj z prenájmu nehnuteľnosti (mimo živnosti, vo výške 5 000 eur). Daňové priznanie za rok 2022 podal v štandardnej lehote do 31. 3. 2023. Vznikne Mariánovi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Nakoľko Marián nepresiahol pri príjmoch zo živnosti hranicu 7 266 eur, nebude mať od 1. 7. 2023 povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie. Pre úplnosť dodávame, že pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti sa poistenie na sociálne poistenie neplatí vôbec, a zo zamestnania odvádza do Sociálnej poisťovne poistné jeho zamestnávateľ.

Príklad na presiahnutie hranice za rok 2022 a začatie platenia odvodov do Sociálnej poisťovne

Lenka dosiahla za rok 2022 príjmy zo svojej živnosti vo výške 25 000 eur. Daňové priznanie za rok 2022 podala v predĺženej lehote, napríklad do 31. 5. 2023. Vznikne Lenke povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Nakoľko Lenka presiahla pri príjmoch zo živnosti hranicu 7 266 eur, bude mať povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, avšak (vďaka odkladu daňového priznania) až od 1. 10. 2023.

Minimálne a maximálne odvody SZČO v roku 2023

V nadväznosti na výšku priemernej mesačnej mzdy sa určuje aj výška minimálnych či maximálnych odvodov pre živnostníkov. V prípade, že nedôjde k zmene zákona (napr. avizovanou daňovou revolúciou), minimálne mesačné odvody SZČO vzrastú v roku 2023 na sumu 285,49 eur (zdravotné odvody 84,77 eur a sociálne odvody 200,72 eura). V roku 2022 sú minimálne odvody SZČO 267,09 eura, rozdiel predstavuje 18,40 eura.

Prečítajte si tiež

Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2023 sa určí ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2021, teda pôjde o sumu 8 477 eur (1 211 eur x 7), okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Viac informácií nájdete v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky