Aké odvody platí konateľ a spoločník s.r.o.

Viete ako môže byť odmeňovaný konateľ a spoločník s.r.o.? V článku nájdete prehľad odvodového zaťaženia ako aj možné spôsoby odmeňovania konateľa a spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Konateľ a spoločník s.r.o. môžu byť v spoločnosti odmeňovaní viacerými spôsobmi, najčastejšie ide o tieto:

  • konateľ/spoločník s.r.o. je odmeňovaný ako zamestnanec,
  • konateľ/spoločník s.r.o. dostáva odmenu za výkon svojej činnosti,
  • konateľ/spoločník s.r.o. dostáva odmenu za výkon svojej činnosti a je zároveň aj zamestnancom spoločnosti,
  • konateľ/spoločník s.r.o., ktorému je vyplácaný podiel na zisku,
  • konateľ/spoločník s.r.o. nedostáva odmenu a nie je ani zamestnancom spoločnosti.

Konateľ/spoločník s.r.o. ako zamestnanec spoločnosti s ručením obmedzeným

V prípade, že s.r.o. s konateľom alebo spoločníkom uzatvorí pracovnú zmluvu, získava tým konateľ/spoločník postavenie zamestnanca spoločnosti. Zamestnávateľ v uvedenom prípade má rovnaké povinnosti ako pri iných zamestnancoch, t. j. napr. nahlásiť konateľa/spoločníka do registra poistencov Sociálnej poisťovne, prihlásiť konateľa/spoločníka do príslušnej zdravotnej poisťovne a pod.

To, aké má prvé povinnosti zamestnávateľ pri začatí pracovného pomeru si môžete prečítať v článkoch Prvé povinnosti zamestnávateľa pri začatí pracovného pomeru a Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnancoch pracujúcich na pracovnú zmluvu.

Odvody v tomto prípade budú pre zamestnávateľa (s.r.o.) a zamestnanca (konateľa/spoločníka)

Druh poistenia Konateľ/spoločník s.r.o. ako zamestnanec
Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské poistenie 1,4% 1,4%
Dôchodkové poistenie Starobné 14% 4%
Invalidné 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% 1%
Garančné poistenie 0,25% x
Úrazové poistenie 0,80% x
Rezervný fond 4,75% x
Zdravotné poistenie 10% 4%
Spolu 35,20% 13,40%

Poznámka: v prípade, ak konateľ/spoločník s.r.o. má najmenej 50 % účasť na majetku spoločnosti, zamestnávateľ (spoločnosť) za neho neplatí garančné poistenie

Konateľ/spoločník s.r.o. dostáva odmenu za výkon svojej funkcie v spoločnosti s ručením obmedzeným

Konateľ alebo spoločník s.r.o. môže dostávať odmenu za výkon svojej funkcie na základe uzatvorenej zmluvy o výkone funkcie konateľa alebo na základe mandátnej zmluvy. Odmena za výkon funkcie konateľa/spoločníka pritom môže byť vyplácaná pravidelne (t. j. mesačne) alebo nepravidelne (napr. štvrťročne, polročne, ročne).

Odvody v prípade pravidelnej odmeny budú pre zamestnávateľa (s.r.o.) a zamestnanca (konateľa/spoločníka)

Druh poistenia Konateľ/spoločník s.r.o. a pravidelná odmena
Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské poistenie 1,4% 1,4%
Dôchodkové poistenie Starobné 14% 4%
Invalidné 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% 1%
Garančné poistenie x x
Úrazové poistenie x x
Rezervný fond 4,75% x
Zdravotné poistenie 10% 4%
Spolu 34,15% 13,40%

Odvody v prípade nepravidelnej odmeny budú pre zamestnávateľa (s.r.o.) a zamestnanca (konateľa/spoločníka)

Druh poistenia Konateľ/spoločník s.r.o. a nepravidelná odmena
Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské poistenie x x
Dôchodkové poistenie Starobné 14% 4%
Invalidné 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti x x
Garančné poistenie x x
Úrazové poistenie x x
Rezervný fond 4,75% x
Zdravotné poistenie 10% 4%
Spolu 31,75% 11,00%

Konateľ/spoločník s.r.o. dostáva odmenu za výkon svojej funkcie a je zároveň zamestnancom spoločnosti s ručením obmedzeným

V prípade, ak by konateľ/spoločník s.r.o. mal uzatvorený pracovný pomer so spoločnosťou a zároveň by dostával odmenu za výkon funkcie, odvodová povinnosť by bola na strane spoločnosti dvakrát, a to odvodová povinnosť z pracovného pomeru aj odvodová povinnosť z výkonu funkcie konateľa/spoločníka.

Je dôležité poznamenať, že pracovná náplň konateľa/spoločníka ako zamestnanca spoločnosti by nemala byť podobná náplni funkcie konateľa/spoločníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Konateľ/spoločník s.r.o., ktorému je vyplácaný podiel na zisku spoločnosti s ručením obmedzeným

Podiel na zisku môže byť vyplatený spoločníkovi s.r.o. (ktorý môže, ale nemusí byť zároveň konateľom s.r.o), ale aj konateľovi, ktorý nie je spoločníkom s.r.o.

1. vyplatenie podielu na zisku spoločnosti spoločníkovi s.r.o.:

V tomto prípade ide o vyplatenie podielu na zisku spoločníkovi s.r.o., t. j. osobe, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti. Spoločník s.r.o. však môže byť zároveň konateľom tejto spoločnosti, čo sa často vyskytuje najmä v malých spoločnostiach, tzv. jednoosobových s.r.o. To však nie je rozhodujúce – pokiaľ má osoba podiel v spoločnosti (je spoločníkom), vyplatenie podielu na zisku sa bude riadiť rovnakými pravidlami, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je zároveň konateľom. V uvedenom prípade spoločník nie je zamestnancom spoločnosti, ani nedostáva inú odmenu, ale je mu vyplácaný podiel na zisku spoločnosti, a to spravidla raz ročne.

Z podielu na zisku vytvoreného v roku 2017 a neskôr sa neplatia sociálne ani zdravotné odvody. Podiel na zisku, tzv. dividenda je zdaňovaná len zrážkovou daňou vo výške 7 %.

Prečítajte si tiež

Podiel na zisku je vyplácaný až po skončení účtovného obdobia jednorazovo alebo vo viacerých častiach (podľa dohody). Spoločník s.r.o. sa v priebehu roka stáva samoplatiteľom zdravotného poistenia (ak nemá iný príjem, napr. nie je zamestnancom, SZČO ani poistencom štátu) a je povinný platiť minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie vo výške 63,84 Eur.

Viac informácií o zdaňovaní dividend si môžete prečítať v článku Zdaňovanie dividend v roku 2018 (rozdelenie zisku za rok 2017).

2. vyplatenie podielu na zisku spoločnosti konateľovi s.r.o (ktorý nie je spoločníkom):

Vyplatenie podielu na zisku (dividendy) konateľovi s.r.o., ktorý nemá účasť na majetku spoločnosti, sa považuje u konateľa za príjem zo závislej činnosti, a to podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Prečítajte si tiež

Podiel na zisku konateľa bez účasti na majetku spoločnosti sa považuje za príjem zo závislej činnosti, ak je podiel na zisku vyplatený za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017.

Uvedené znamená, že konateľ spoločnosti bez práva na majetku sa v momente vzniku práva na podiel na zisku stáva zamestnancom a zamestnávateľ (s.r.o.) je povinný ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca dňom vzniku nároku na podiel na zisku. Samozrejme je potrebné prihlásiť konateľa aj do príslušnej zdravotnej poisťovne. Zamestnanec (konateľ) a zamestnávateľ (s.r.o.) majú povinnosť z podielu na zisku zaplatiť poistné na sociálne poistenie, ako aj zdravotné poistenie.

Odvody v prípade podielu na zisku budú pre zamestnávateľa (s.r.o.) a zamestnanca (konateľa) rovnaké ako pre zamestnanca, avšak bez platenia poistného na úrazové a garančné poistenie

Druh poistenia Konateľ/spoločník s.r.o. a podiel na zisku
Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské poistenie 1,4% 1,4%
Dôchodkové poistenie Starobné 14% 4%
Invalidné 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% 1%
Garančné poistenie x x
Úrazové poistenie x x
Rezervný fond 4,75% x
Zdravotné poistenie 10% 4%
Spolu 34,15% 13,40%

Konateľ/spoločník s.r.o. nedostáva žiadnu odmenu a nie je ani zamestnancom spoločnosti s ručením obmedzeným

V prípade, že konateľ alebo spoločník s.r.o. nemá so spoločnosťou uzatvorený pracovný pomer a nedostáva ani odmenu za výkon svojej funkcie, znamená to, že nemá žiaden príjem, a preto neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Voči príslušnej zdravotnej poisťovni však vystupuje v tomto prípade konateľ/spoločník s.r.o. ako samoplatiteľ, je preto povinný platiť minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie vo výške 63,84 Eur.

Prečítajte si tiež

Ak by konateľ/spoločník s.r.o. bol zamestnaný u iného zamestnávateľa, prípadne bol samostatne zárobkovo činnou osobou alebo poistencom štátu, neplatil by minimálny preddavok na zdravotné poistenie.

Porovnanie odvodovej povinnosti z odmeny, ktorú dostane konateľ/spoločník s.r.o. v závislosti od spôsobu jej vyplatenia (z odmeny vo výške 1 000 Eur)

  • odvodová povinnosť zamestnávateľa (spoločnosti s ručením obmedzeným)
Druh poistenia zamestnanec - hrubá mzda pravidelná odmena nepravidelná odmena
sadzba poistné sadzba poistné sadzba poistné
Nemocenské poistenie 1,4% 14,00 EUR 1,4% 14,00 EUR x 0,00 EUR
Dôchodkové poistenie - starobné 14% 140,00 EUR 14% 140,00 EUR 14% 140,00 EUR
Dôchodkové poistenie - invalidné 3% 30,00 EUR 3% 30,00 EUR 3% 30,00 EUR
Poistenie v nezamestnanosti 1% 10,00 EUR 1% 10,00 EUR x 0,00 EUR
Garančné poistenie 0,25% 2,50 EUR x 0,00 EUR x 0,00 EUR
Úrazové poistenie 0,80% 8,00 EUR x 0,00 EUR x 0,00 EUR
Rezervný fond 4,75% 47,50 EUR 4,75% 47,50 EUR 4,75% 47,50 EUR
Zdravotné poistenie 10% 100,00 EUR 10% 100,00 EUR 10% 100,00 EUR
Spolu 35,2% 352,00 EUR 34,15% 341,50 EUR 31,75% 317,50 EUR
  • odvodová povinnosť zamestnanca (konateľa/spoločníka s.r.o.)
Druh poistenia zamestnanec - hrubá mzda pravidelná odmena nepravidelná odmena
sadzba poistné sadzba poistné sadzba poistné
Nemocenské poistenie 1,4% 14,00 EUR 1,4% 14,00 EUR x 0,00 EUR
Dôchodkové poistenie - starobné 4% 40,00 EUR 4% 40,00 EUR 4% 40,00 EUR
Dôchodkové poistenie - invalidné 3% 30,00 EUR 3% 30,00 EUR 3% 30,00 EUR
Poistenie v nezamestnanosti 1% 10,00 EUR 1% 10,00 EUR x 0,00 EUR
Garančné poistenie x 0,00 EUR x 0,00 EUR x 0,00 EUR
Úrazové poistenie x 0,00 EUR x 0,00 EUR x 0,00 EUR
Rezervný fond x 0,00 EUR x 0,00 EUR x 0,00 EUR
Zdravotné poistenie 4% 40,00 EUR 4% 40,00 EUR 4% 40,00 EUR
Spolu 13,40% 134,00 EUR 13,40% 134,00 EUR 11,00% 110,00 EUR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky