PN a nemocenské živnostníka v roku 2022

Kedy má živnostník (SZČO) nárok na nemocenské a aká je jeho výška? Aké povinnosti má živnostník v súvislosti so vznikom dočasnej PN-ky? Musí počas PN platiť odvody?

Živnostník, resp. každá SZČO, môže byť uznaný za dočasne práceneschopného (ďalej len „PN“) na výkon zárobkovej činnosti z dôvodu choroby, úrazu alebo mimoriadneho karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Po uznaní živnostníka za dočasne PN a po splnení zákonom stanovených podmienok (ktoré uvádzame ďalej v článku), má živnostník nárok na nemocenské, alebo tzv. nemocenskú dávku, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Dávku nemocenské, jej výšku, ako aj podmienky nároku upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Poznámka: V prípade, ak bol živnostník uznaný za dočasne PN z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie v súvislosti s koronavírusom (COVID-19), od 1. decembra 2021 už nemá nárok na tzv. pandemické nemocenské, nakoľko sa táto dávka ruší, ale len na „bežnú“ nemocenskú dávku.

Podmienky nároku na nemocenské živnostníka počas dočasnej PN v roku 2022

Podmienky, ktoré musí splniť živnostník aby mal nárok na nemocenské, resp. tzv. nemocenskú dávku sú:

 • byť uznaný za dočasne PN,
 • mať v deň vzniku dočasnej PN aktívne nemocenské poistenie alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • nepoberať v tom čase materské,
 • mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie za obdobie posledných 5 rokov, a to od prvého vzniku nemocenského poistenia, do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná PN, pričom nedoplatok do výšky 5 eur sa toleruje.

Ochrannou lehotou sa rozumie sedem dní po skončení nemocenského poistenia (napr. ak nemocenské poistenie skončilo 30.6.2022, ochranná lehota trvá do 7.7.2022), avšak ochranná lehota sedem dní nie je :

 • v prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, v tom prípade je ochranná lehota toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
 • v prípade, ak nemocenské poistenie zaniklo v čase tehotenstva, v tom prípade je ochranná lehota osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia.

Upozorňujeme, že ak o nemocenské žiada živnostník, ktorý začal v roku 2022 ešte len podnikať, a teda mu nevznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (pretože tá sa bude posudzovať najskôr k 1.7.2023), nárok na nemocenské mať nebude (ak nie je dobrovoľne nemocensky poistenou osobu).

Výška nemocenského (nemocenskej dávky) živnostníka v roku 2022

Živnostníkovi vyplatí Sociálna poisťovňa nemocenské, resp. nemocenskú dávku za každý kalendárny deň dočasnej PN (ak spĺňa podmienky) až do skončenia dočasnej PN, maximálne však do uplynutia 52. týždňa od vzniku dočasnej PN, a to vo výške uvedenej v nasledujúce tabuľke:

* poznámka: alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška nemocenského (nemocenskej dávky), ktorú vyplatí Sociálna poisťovňa živnostníkovi v roku 2022
od 1. dňa PN-ky do 3. dňa PN-ky (vrátane)
⬇︎
25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ)*
od 4. dňa PN-ky
⬇︎
55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ)*

Rovnaká výška nemocenského platí aj v prípade, ak je živnostník dočasne PN v súvislosti s koronavírusom (COVID – 19), a to od 1. decembra 2021.

Pozor, v prípade, ak sa živnostník stal dočasne PN v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, má nárok na nemocenské len vo výške polovice dávky, ktorú uvádzame vyššie.

Lehotu výplaty nemocenského (nemocenskej dávky) určuje Sociálna poisťovňa. Živnostníkovi Sociálna poisťovňa vyplatí nemocenské do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca (ak živnostník splní svoje povinnosti, ktoré uvádzame ďalej v článku).

Určenie denného vymeriavacieho základu na účely výpočtu nemocenského živnostníka v roku 2022

Keďže sa výška nemocenského počíta ako príslušné percento z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ), tento DVZ určíme nasledovne:

Poznámka: takto vypočítaný DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.
Poznámka: takto vypočítaný DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.

Výšku denného vymeriavacieho základu (DVZ) vypočíta Sociálna poisťovňa, avšak živnostník si viem aj sám určiť denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenského, a to z listu, ktorým mu Sociálna poisťovňa oznámila vznik, resp. zmenu odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne k 1.7., resp. k 1.10. a v ktorom je uvedený vypočítaný mesačný vymeriavací základ pre platenie poistného.

Pri výpočte denného vymeriavacieho základu (DVZ) musíme najprv správne určiť rozhodujúce obdobie a následne vypočítať vymeriavací základ podľa vyššie uvedeného vzorca. V nasledujúcej tabuľke prinášame pomôcku na určenie rozhodujúceho obdobia pre výpočet DVZ:

Poznámka: živnostníkovi sa určí výška nemocenského z PDVZ v prípade, ak dočasná PN vznikne v deň vzniku nemocenského poistenia (napr. dočasná PN a aj povinné nemocenské poistenie vznikne 1.7.2022). PDVZ je pritom jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenského.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Rozhodujúce obdobie pre výpočet denného vymeriavacieho základu a následného nemocenského živnostníka v roku 2022
Začiatok nemocenského poistenia Rozhodujúce obdobie Príklad
k 1. januáru prechádzajúceho roka alebo skôr predchádzajúci kalendárny rok ak dočasná PN vznikne 1.2.2022, pričom povinné odvody
platí živnostník
od 1.7.2019, rozhodujúce obdobie bude rok 2021.
počas predchádzajúceho roka obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho roka ak dočasná PN vznikne 1.2.2022, pričom povinné odvody
platí živnostník
od 1.7.2021, rozhodujúce obdobie bude od 1.7.2021
do 31.12.2021.
počas aktuálneho roka obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca ak dočasná PN vznikne 7.12.2022, pričom povinné odvody platí živnostník
od 1.7.2022, rozhodujúce obdobie bude od 1.7.2022
do 30.11.2022
v mesiaci, v ktorom vznikla dočasná PN obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia
do predchádzajúceho dňa
ak dočasná PN vznikne 27.7.2022, pričom povinné odvody platí živnostník
od 1.7.2022, rozhodujúce obdobie bude od 1.7.2022
do 26.7.2022

Maximálna suma nemocenského počas dočasnej PN živnostníka v roku 2022

Vypočítaný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenského nemôže byť vyšší ako zákonom určený maximálny denný vymeriavací základ, ktorý je v roku 2022 v sume 74,4987 €. V roku 2022 teda platí, že maximálna výška nemocenského živnostníka môže byť:

 • 18,6246 eur, a to v 1. až 3. deň dočasnej PN (25 % z 74,4987 €),
 • 40,9742 eur, a to od 4. dňa dočasnej PN (55 % z 74,4987 €).
Článok pokračuje pod reklamou

Aké povinnosti má živnostník, ktorý je dočasne PN v roku 2022?

Každý živnostník, ktorý je dočasne PN má počas tohto obdobia povinnosti, medzi ktoré patrí:

 • predloženie potvrdenia o vzniku dočasnej PN (neskôr o zániku),
 • predloženie preukazu o trvaní dočasnej PN (ak ide o PN-ku, ktorá prechádza z jedného mesiaca do druhého, a to do 5. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca),
 • dodržiavanie liečebného režimu.

Potvrdenie o vzniku dočasnej PN vystaví živnostníkovi jeho ošetrujúci lekár. Toto tlačivo má päť dielov, pričom lekár odovzdá živnostníkovi iba tieto diely tlačiva:

 • I. diel, ktorý slúži na legitimáciu (preukázanie) osoby, ktorá je dočasne PN (teda daného živnostníka), a to v prípade kontroly dodržiavania liečebného režimu. I. diel po skončení dočasnej PN je živnostník povinný odovzdať späť svojmu ošetrujúcemu lekárovi,
 • II. diel a IIa. diel, ktorý je živnostník povinný bezodkladne (najlepšie hneď po vystavení PN-ky) doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne,
 • IV. diel, ktorý slúži na ukončenie dočasnej PN. Ošetrujúci lekár na tento diel tlačiva uvedie dátum, od kedy je živnostník schopný práce. Tento diel je živnostník povinný tiež bezodkladne (najlepšie hneď po ukončení PN-ky) doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Pozor, pred odovzdaním vzniku, či zániku dočasnej PN príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, si prečítajte tlačivo a doplňte potrebné údaje (napr. spôsob výplaty nemocenskej dávky), nezabudnite uviesť dátum a svoj podpis.

Prečítajte si tiež

Tip: V súčasnosti je schvaľovanie novely zákona o sociálnom poistení v 1. čítaní, ktorej predmetom je aj elektronické potvrdzovanie dočasnej PN, ktoré administratívne zníži nielen poistencov, ale aj zamestnávateľov a Sociálne poisťovne. Celý proces od potvrdzovania vzniku dočasnej PN až po ukončenie dočasnej PN by mal byť v čo najväčšej miere realizovaný elektronickým spôsobom. To, či túto zmenu schváli parlament a s akým dátumom účinnosti sa dozvieme až v roku 2022, nakoľko ešte len koncom januára 2022 má byť táto novela ďalej prerokovaná.

Aj keď tzv. pandemická PN skončila s účinnosťou od 1. decembra 2021 (t. j. PN-ka v súvislosti s koronavírusom) stále platí, že tlačivo potvrdenia o vzniku PN zasiela lekár priamo Sociálnej poisťovni. Živnostník je však povinný vyplniť a odoslať elektronický formulár žiadosti o nemocenské, ktoré nájde na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Aktualizácia: Od 1. júna 2022 sa dočasnú pracovnú neschopnosť (PN) dá vybaviť už aj elektronicky. Viac info v článku Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022.

Platí živnostník odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne počas dočasnej PN v roku 2022?

Počas obdobia, kedy je živnostník uznaný za dočasne PN a má nárok na nemocenské, neplatí povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Môže sa však stať aj to, že Sociálna poisťovňa živnostníkovi nárok na nemocenské neprizná z dôvodu nesplnenia podmienok a vtedy živnostník síce odvody do Sociálnej poisťovne platiť nemusí, ale do zdravotnej poisťovne je naďalej povinný odvody platiť.

To, či v danom mesiaci, v ktorom vznikla alebo zanikla dočasná PN, nemusí platiť živnostník povinné odvody úplne alebo čiastočne (v alikvotnej výške) závisí od dĺžky trvania dočasnej PN v príslušnom mesiaci, nakoľko platí, že ak:

 • živnostník je dočasne PN od 1. dňa v kalendárnom mesiaci do posledného dňa v kalendárnom mesiaci (t. j. do 30. alebo 31.), neplatí odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne vôbec (napr. od 1.3.2022 do 31.3.2022),
 • živnostník je dočasne PN len časť mesiaca (napr. od 5.3.2022 do 31.3.2022), platí odvody do Sociálnej poisťovne v alikvotnej výške, t. j. podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých nebol uznaný za dočasne PN (t. j. v našom príklade – platí za 4 dni, t. j. 1.3.-4.3.2022).

To, ako si vypočítať výšku alikvotných odvodov, nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníka) počas PN a OČR. Prípadne si môžete výšku odvodov overiť u zamestnancov pobočky príslušnej poisťovne, a to telefonicky.

Čo znamená dodržiavať liečebný režim počas dočasnej PN pre živnostníka v roku 2022?

Dodržiavanie liečebného režimu znamená, že živnostník musí byť prítomný na adrese, ktorú uviedol, ako adresu, na ktorej sa bude počas PN zdržiavať (okrem času, kedy má povolené vychádzky). Dodržiavanie liečebného režimu môže skontrolovať určený zamestnanec Sociálnej poisťovne, pričom kontrolu organizuje posudkový lekár sociálneho poistenia.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak sa kontrolou zistí porušenie liečebného režimu, Sociálna poisťovňa živnostníkovi odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej PN (najviac v rozsahu 30 dní), nevyplatí nemocenské (nemocenskú dávku).

Pozor, Sociálna poisťovňa môže uložiť živnostníkovi pokutu za nesplnenie povinností, medzi ktoré patrí aj napr. neoznámenie zmeny adresy, na ktorej sa počas PN zdržiava, či neodstránenie prekážky (po upozornení) na výkon kontroly (napr. pes, pokazený zvonček a iné).

Príklad na výpočet nemocenského živnostníka v roku 2022

Pri výpočte nemocenského, na ktoré má živnostník Marián nárok počas dočasnej PN z dôvodu choroby v roku 2022 budeme vychádzať z nasledovných údajov:

 • dočasná PN trvala od 2.3.2022 do 19.3.2022,
 • nemocenské poistenie (vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne) vzniklo 1.7.2019,
 • rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ je rok 2021, v ktorom Marián platil odvody do Sociálnej poisťovne z nasledovného mesačného vymeriavacieho základu:
  • od 1.1.2021 do 30.6.2021: 650 €,
  • od 1.7.2021 do 31.12.2021: 730 €.

Predtým než vypočítame sumu nemocenského, na ktoré má Marián nárok v mesiaci marec 2022, musíme vypočítať výšku denného vymeriavacieho základu (DZV) nasledovne:

(650 € x 6 mesiacov) + (730 € x 6 mesiacov) / 365 dní = (3 900 € + 4 380 € = 8 280 € / 365 dní = 22,6849 €/ deň.

Sociálna poisťovňa vyplatí Mariánovi nemocenskú dávku v tejto výške:

 • 1. až 3. deň, t. j. od 2.3.2022 do 4.3.2022: (25 % z 22,6849) = 3 dni x 5,6712 = 17,0136 €,
 • 4. až 18. deň, t. j. od 5.3.2022 do 19.3.2022: (55 % z 22,6849) = 15 dní x 12,4766 = 187,149 €,

t. j. spolu: 17,0136 € + 187,149 € = 204,1626 €, po zaokrúhlení: 204,20 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky