Minimálna mzda v roku 2023 - tabuľka

Minimálna mzda v roku 2023 - tabuľka
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Informácie o minimálnej mzde v roku 2023 prehľadne spracované v tabuľkách na jednom mieste – mesačná, hodinová, podľa stupňov náročnosti, v čistom aj jej postupný vývoj.

Určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“). Minimálna mzda slúži na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu

Pre rok 2023 je určená mesačná minimálna mzda vo výške 700 € pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 4,023 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom  (pri ustanovenom pracovnom čase 40 hodín). Tieto sumy sú minimálnou mzdou pre 1. stupeň náročnosti práce. Dôležité údaje o minimálnej mzde v roku 2023 zhrnieme v tomto článku v prehľadných tabuľkách.

Podrobné informácie o minimálnej mzde od 1.1.2023 nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2023.

Tip: Ak vás zaujíma výška minimálnej mzdy v roku 2023, prečítajte si článok Minimálna mzda od 1. 1. 2024.

Spôsob určenia minimálnej mzdy v roku 2023

Podľa zákona o minimálnej mzde sa minimálna mzda určuje dvomi spôsobmi:

  • dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) alebo
  • na základe zákona.

Dňa 14.7.2022 zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov oznámili, že sa v súlade so zákonom o minimálnej mzde dohodli na určení minimálnej mzdy na rok 2023 a to vo výške 700 €.

Prečítajte si tiež

V prípade, že by sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov nedohodli, postupovalo by sa podľa zákona o minimálnej mzde tak, že suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je určená vo výške 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Pre rok 2023 by to bolo 57 % zo sumy 1 211 € (z roku 2021), čo by po zaokrúhlení predstavovalo sumu 691 €.

Porovnanie minimálnej mzdy v roku 2023 s rokom 2022 – tabuľka

Porovnanie zvýšenia minimálnej mzdy v roku 2023 oproti roku 2022 si uvedieme v prehľadnej tabuľke:

*Výška minimálnej mzdy je platná pre 1. stupeň náročnosti práce.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
2023 700 € 4,023 €
2022 646 € 3,713 €
Rozdiel + 54 € + 0,31 €

Minimálna mesačná mzda sa v roku 2023 zvýši o 54 € a minimálna hodinová mzda o 0,31 €.

Minimálna mzda v roku 2023 podľa stupňov náročnosti práce – tabuľka

Na základe § 120 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je zamestnávateľ povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a to bez ohľadu na pomer k ostatným činnostiam.

Z uvedeného vyplýva, že minimálna mzda nebude iba jedna (pre jeden stupeň), ale bude ich niekoľko. Výšku mesačnej minimálnej mzdy v roku 2023 pre 1. stupeň náročnosti sme si uviedli vyššie v tabuľke. Táto suma slúži ako základňa, od ktorej sa následne budú odvíjať minimálne mzdy pre vyššie stupne náročnosti práce.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že mesačná minimálna mzda pre rok 2023 podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce sa vzťahuje iba na zamestnancov, ktorí pracujú na trvalý pracovný pomer. Podľa Zákonníka práce sa na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. dohodárov) nevzťahujú (iba minimálna mzda).

Prehľad mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2023 podľa stupňa náročnosti práce uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient Minimálna mesačná mzda od 1.1.2023
1. 1,0 700 €
2. 1,2 816 €
3. 1,4 932 €
4. 1,6 1 048 €
5. 1,8 1 164 €
6. 2,0 1 280 €

Hodinová minimálna mzda v roku 2023 – tabuľka

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje podľa zákona o minimálnej mzde 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Vypočítaná suma sa zaokrúhli na tri desatinné miesta.

V tabuľke uvádzame hodinovú minimálnu mzdu v roku 2023 pre zamestnanca, ktorý má pracovnou zmluvou ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient Minimálna mesačná mzda od 1.1.2023
1. 1,0 4,023 €
2. 1,2 4,690 €
3. 1,4 5,356 €
4. 1,6 6,023 €
5. 1,8 6,690 €
6. 2,0 7,356 €

Zamestnancovi odmeňovanému hodinovou mesačnou mzdou, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je nižší ako 40 hodín, sa suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu úmerne zvýši. Takto upravená výška hodinovej minimálnej mzdy sa zaokrúhli na tri desatinné miesta.

Prehľad upravenej hodinovej minimálnej mzdy pre rok 2023 patriacej zamestnancovi podľa dĺžky pracovného týždňa a stupňa náročnosti uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient Minimálna hodinová mzda pri 38,75 hodinovom týždennom pracovnom čase Minimálna hodinová mzda pri 37,5 hodinovom týždennom pracovnom čase
1. 1,0 4,153 € 4,291 €
2. 1,2 4,841 € 5,003 €
3. 1,4 5,529 € 5,713 €
4. 1,6 6,217 € 6,425 €
5. 1,8 6,906 € 7,136 €
6. 2,0 7,593 € 7,846 €

Výpočet čistej mzdy pri minimálnej mzde v roku 2023 – tabuľka

Minimálna mzda určená v roku 2023 je hrubou mzdou zamestnanca. Vplyvom zvyšovania hrubej mzdy sa zamestnancovi zvýši aj čistá mzda, ktorú mu zamestnávateľ poukazuje na bankový účet alebo v hotovosti.

V nasledujúcej tabuľke si vypočítame čistú mzdu zamestnanca v roku 2023 a porovnáme s čistou mzdou v roku 2022:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálna mzda v roku 2023 Minimálna mzda v roku 2022
Hrubá mzda 700 € 646 €
Zdravotné poistenie 28 € 25,84 €
Sociálne poistenie 65,80 € 60,72 €
Základ dane 606,20 € 559,44 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 410,24 € 381,61 €
Zdaniteľná mzda 195,96 € 177,83 €
Preddavok na daň 37,23 € 33,79 €
Čistá mzda 568,97 € 525,65 €
Rozdiel pre rok 2023 + 43,32 € -

Zvýšenie hrubej mzdy v roku 2023 o 54 € oproti roku 2022 malo za následok zvýšenie čistej mzdy zamestnanca o 43,32 €. Na zvýšenie čistej mzdy má vplyv aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2023 na sumu 410,24 €, čo oproti roku 2022 predstavuje zvýšenie o 28,63 €.

Podrobné informácie nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2023

Článok pokračuje pod reklamou

Cena práce pri minimálnej mzde v roku 2023 – tabuľka

Pri výpočte nákladov zamestnávateľa na zamestnanca sa berie do úvahy nielen hrubá mzda zamestnanca, ale celková cena práce. Celkovú cenu práce vypočítame z hrubej mzdy, pripočítaním sociálneho a zdravotného poistenia, ktoré platí zamestnávateľ (v širšom ponímaní sa pripočítava aj tvorba sociálneho fondu z objemu hrubých miezd).

Podrobnejšie informácie o cene práce sa dočítate v článku Celková cena práce – koľko stojí zamestnanec zamestnávateľa?

Zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2023 vplýva aj na zvýšenie ceny práce pre zamestnávateľa.Výpočet a porovnanie s rokom 2022 uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálna mzda v roku 2023 Minimálna mzda v roku 2022
Hrubá mzda 700 € 646 €
Zdravotné poistenie 70 € 64,60 €
Sociálne poistenie 176,38 € 162,77 €
Cena práce 946,38 € 873,37 €

Celková cena práce pri minimálnej mzde v roku 2023 sa oproti roku 2022 zvýši o 73,01 €.

Na výpočet čistej mzdy či ceny práce zamestnanca môžete využiť našu mzdovú kalkulačku.

Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2023 – tabuľka

Mechanizmus výpočtu príplatkov (mzdových zvýhodnení) za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok sa od roku 2021 zmenil novelou Zákonníka práce. Tieto typy príplatkov nie sú stanovené percentom z hodinovej minimálnej mzdy (ako tomu bolo do 1.1.2021), sú určené pevnou sumou.

Prečítajte si tiež

Zmena hodinovej minimálnej mzdy od 1.1.2023 nemá vplyv na výšku príplatkov v roku 2023 (do 31.5.2023). Zmena nastane až od 1.6.2023 - opätovne sa naviažu na výšku minimálnej mzdy, budú sa teda zvyšovať. Viac informácií o tejto zmene nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023

Minimálna výška mzdových príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2023 je uvedená v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Mzdový príplatok Výška príplatku Výška zníženého príplatku
práca v sobotu 1,79 € 1,61 €
práca v nedeľu 3,58 € 3,22 €
práca v noci – rizikové povolania 1,79 € -
práca v noci – nerizikové povolania 1,43 € 1,25 €
práca vo sviatok – pracovná zmluva 100% priemerného zárobku za hodinu -
práca vo sviatok – dohoda od práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohodári) najmenej vo výške 3,58 € -

Ako sa vyvíjala minimálna mzda za posledných 10 rokov?

Minimálna mzda v Slovenskej republike je určovaná nariadením vlády Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. januára.

Vývoj minimálnej mesačnej mzdy od roku 2014 po roku 2023 uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Mesačná mzda Hodinová mzda
2014 352 € 2,023 €
2015 380 € 2,184 €
2016 405 € 2,328 €
2017 435 € 2,500 €
2018 480 € 2,759 €
2019 520 € 2,989 €
2020 580 € 3,333 €
2021 623 € 3,580 €
2022 646 € 3,713 €
2023 700 € 4,023 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Inflácia a platy: ako firmy zohľadnili krízu v mzdách zamestnancov?

Mnohí zamestnanci nemali zvýšený plat vôbec, a tam, kde mzdy rástli, boli pracovníci spokojní len výnimočne. Ktorí zamestnanci si prilepšili najviac a akým chybám sa pri zvyšovaní platu vyhnúť?

Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Výpočet čistej mzdy v roku 2024

Hrubá a čistá mzda sú odlišné veličiny. Akým postupom sa z hrubej mzdy vypočíta čistá mzda a aké sú sadzby dane a odvodov zamestnanca či zamestnávateľa v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky