Brigády študentov – dane a odvody v roku 2018

Študenti vyhľadávajú brigády najviac v letnom období. Aký pracovný pomer je výhodnejší pre samotného študenta, ale aj pre zamestnávateľa? V akej výške bude platiť odvody a dane študent a koľko zamestnávateľ?

Kto sa považuje za študenta?

Za študenta sa považuje:

 • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, t. j. do skončenia školského roku, v ktorom dieťa absolvovalo desiaty rok školskej dochádzky, najneskôr uplynutím školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 16 rokov,
 • dieťa v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 26 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje zamestnávanie študentov (detí). Viac informácií o zamestnávaní študentov do veku 18 rokov nájdete v článkoch  Zamestnanie a práca mladistvých zamestnancovZamestnávanie mladistvých (do 18 rokov) v roku 2019 alebo Práca neplnoletých (do 18 rokov) – najčastejšie otázky a odpovede

V tomto článku sa budeme venovať letným brigádam pre študentov s vekom 18 rokov a vyššie.

Sústavná príprava na povolanie štúdiom je:

 • obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie však do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole (dňom ukončenia strednej školy je posledný deň školských prázdnin),
 • obdobie od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu (zápis musí byť vykonaný v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole).

Akou formou môže zamestnávateľ zamestnať študenta?

Študent môže byť zamestnaný u zamestnávateľa spravidla na základe:

 • pracovnej zmluvy,
 • dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Zamestnanie (brigáda) študenta na základe pracovnej zmluvy

Ak zamestnávateľ zamestná študent na základe pracovnej zmluvy, tak študent získava v sociálnom poistení právne postavenie zamestnanca, to znamená, že je povinný platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, aj preddavky na zdravotné poistenie.

Študent ako zamestnanec na základe pracovnej zmluvy môže odpracovať napríklad 40 hodín týždenne, môže čerpať dovolenku, či obdobie pracovného pomeru sa mu zhodnotí pri uplatňovaní nároku na niektorú z dávok zo Sociálnej poisťovne.

Sadzby poistného, ktoré študentovi zráža zamestnávateľ z hrubej mzdy:

Názov poistného Sadzba v %
Nemocenské poistenie 1,4 %
Starobné poistenie 4 %
Invalidné poistenie 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 %
Zdravotné poistenie 4 %
Spolu odvody 13,4 %

Sadzby poistného, ktoré platí zamestnávateľ za študenta:

Názov poistného Sadzba v %
Nemocenské poistenie 1,4 %
Starobné poistenie 14 %
Invalidné poistenie 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 %
Úrazové poistenie 0,8 %
Garančné poistenie 0,25 %
Rezervný fond solidarity 4,75 %
Zdravotné poistenie 10 %
Spolu odvody 35,2 %

Okrem uvedených sadzieb poistného, zráža zamestnávateľ aj preddavkovú daň z príjmov vo výške 19 %.

Študent si však môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2018 vo výške 319,17 Eur / mesiac. Pre študenta uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane znamená to, že z tejto sumy nie je povinný platiť preddavok na daň z príjmov. Preddavok na daň z príjmov platí iba zo sumy prevyšujúcej sumu nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. zo sumy vyššej ako 319,17 Eur. Je dôležité poznamenať, že nezdaniteľnú časť základu dane si môže študent uplatniť len u jedného zamestnávateľa, a to vyplnením a predložením tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Z finančného pohľadu je pre študentov takáto forma zamestnania počas brigády nevýhodná, nakoľko tak ako ostatní zamestnanci aj študenti platia daň a všetky odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (aj napriek tomu, že počas štúdia je študent poistenec štátu).

O postupe výpočtu čistej mzdy spolu s názorným príkladom sa dočítate v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2018 alebo použite kalkulačku pre výpočet čistej mzdy v roku 2018.

Zamestnanie (brigáda) študenta na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže zamestnať študenta na základe týchto dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru:

 • dohoda o brigádnickej práci študentov,
 • dohoda o pracovnej činnosti,
 • dohoda o vykonaní práce.

Tieto dohody musia byť uzatvorené písomne, inak sa považujú za neplatné. Spoločným znakom týchto dohôd je, že sa môžu uzatvárať len na dobu určitú, maximálne však len na 12 mesiacov.

§ 223 až § 228a Zákonníka práce upravuje podmienky používania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to nasledovne:

 • dohoda o vykonaní práce: môže sa uzatvoriť v prípade, ak rozsah práce (pracovnej úlohy) nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku,
 • dohoda o pracovnej činnosti: môže sa uzatvoriť na vykonávanie pracovnej činnosti v rozsahu najviac 10 hodín týždenne,
 • dohoda o brigádnickej práci študentov: môže sa uzatvoriť na vykonávanie pracovnej činnosti v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená).

Rozdiely medzi dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o vykonaní práce nájdete v článku Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2018.

Dohoda o brigádnickej práci študentov je najvýhodnejšou formou pre uzavretie pracovno-právneho vzťahu so študentom, ako zo strany študenta, tak aj zo strany zamestnávateľa. Výhoda uzavretia dohody o brigádnickej práci študentov spočíva v najnižšom odvodovom zaťažení spomedzi dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Čo by ste mali vedieť o dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2018?

Podľa zákonníka práce dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá ešte nedovŕšila 26 rokov veku (najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom takáto osoba dovŕšila stanovený vek 26 rokov je možné vykonávať prácu na základe tejto dohody).

V tejto dohode musí byť uvedené:

 • dohodnutá práca,
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
 • dohodnutý rozsah pracovného času,
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára (dohoda sa uzatvára na dobu určitú, maximálne však 12 mesiacov).

V dohode je samozrejme možné dohodnúť aj spôsob jej skončenia. Ak spôsob ukončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody je možné ju skončiť:

 • dohodou medzi zamestnávateľom a študentom k dohodnutému dňu,
 • výpoveďou (jednostranne) bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba je 15 dní odo dňa, kedy bola výpoveď doručená (vrátane),
 • okamžité skončenie (len v prípadoch, ktoré ustanovuje Zákonník práce).

Viac informácií o skončení dohody sa dočítate v článku Ako ukončiť prácu na dohodu.

Ako sme už spomínali vyššie, prácu na túto dohodu je možné vykonávať v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere (80 hodín mesačne), pričom priemer prípustného pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Napríklad, dohoda o brigádnickej práci študenta bola uzatvorená so študentom Petrom od 1.4. do 30.6. V apríli odpracoval 95 hodín, v máji 80 hodín a v júni 35 hodín, to znamená, že v priemere odpracoval 70 hodín mesačne.

Zamestnávateľ vyplatí študentovi odmenu za vykonanú prácu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala (napríklad odmena za júl bude vyplatená do konca augusta).

Aké doklady potrebuje študent pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2018?

 1. potvrdenie o návšteve školy: neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov je potvrdenie štatútu študenta. Študent preto musí pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci dokladovať potvrdenie o návšteve školy.

Ak sa dohoda uzatvára v období po skončení štúdia na strednej škole alebo po skončení letného semestra na vysokej škole, študent je povinný odovzdať potvrdenie o návšteve školy do konca októbra toho istého kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzatvorená.

 1. oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov: študent má právo na odvodové oslobodenie vo výške 200 Eur, a to tak, že má právo určiť iba jednu dohodu o brigádnickej práci študentov na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Toto odvodové oslobodenie študentovi neprislúcha automaticky a preto musí svojmu zamestnávateľovi odovzdať podpísané toto oznámenie a čestné vyhlásenie.

Táto výnimka znamená to, že v prípade, ak študent v danom mesiaci dostane odmenu za vykonanú prácu, ktorá bude nižšia ako 200 Eur, nebude platiť odvody na sociálne poistenie. V prípade, ak študent zarobí viac ako 200 Eur, odvody bude platiť len z rozdielu, ktorý prevýšil danú hranicu (napríklad študent Peter dostal odmenu na základe dohody vo výške 260 Eur a uplatnil si odvodovú výnimku, sociálne poistenie bude platiť len z rozdielu, t. j. zo 60 Eur).

 1. vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu: vypĺňa študent, ak si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Študent musí toto vyhlásenie predložiť svojmu zamestnávateľovi.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka znamená pre študenta to, že ak si túto sumu uplatní (pre rok 2018 je vo výške 319,17 Eur/mesačne), tak z nej nie je povinný platiť preddavok na daň z príjmov. V prípade, ak jeho príjem znížený o odvody bude v mesiaci roka 2018 vyšší ako je suma 319,17 Eur, zaplatí preddavok na daň z príjmov iba z rozdielu príjmu zníženého o odvody a sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Aké sú podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študenta v roku 2020, ako aj náležitosti zmluvy nájdete v článku Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2020 (vzor, dane a odvody).

Článok pokračuje pod reklamou

V akej výške zaplatí študent odvody a daň z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2018?

Ako sme už spomínali, ak si študent uplatní odvodové oslobodenie a jeho príjem nepresiahne sumu 200 Eur, nebude platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade presiahnutia hranice 200 Eur a v prípade, že si študent neuplatňuje odvodové oslobodenie, zaplatí študent do Sociálnej poisťovne nasledovné odvody:

 • starobné poistenie vo výške 4 % z hrubej odmeny,
 • invalidné poistenie vo výške 3 % z hrubej odmeny.

Preddavky do zdravotnej poisťovne v prípade uzavretia dohody o brigádnickej práci študenta sa neplatia.

Okrem odvodov do Sociálnej poisťovne je študent povinný zaplatiť preddavok na daň z príjmov vo výške 19 % alebo 25 % v závislosti od výšky príjmu. Preddavok na daň z príjmu vypočítame nasledovne: (hrubá odmena – odvody do Sociálnej poisťovne – nezdaniteľná časť základu dane) x sadzba dane (19 % alebo 25 %). Študent neplatí preddavky na daň z príjmov, ak jeho príjem bude nižší ako výška nezdaniteľnej časti základu dane, a to 319,17 Eur (v prípade, že si uplatnil u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane).

Príklad na výpočet odvodov a dane z dohody o brigádnickej práci študentov u samotného študenta

Žaneta má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov. Pri uzatvorení dohody oznámila zamestnávateľovi, že si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, ale aj odvodové oslobodenie. Jej hrubé odmeny boli nasledovné: v máji bola jej hrubá odmena 300 Eur, v júni 150 Eur a v júli 520 Eur. V akej výške zaplatí odvody a daň v jednotlivých mesiacoch?

Máj: hrubá odmena vo výške 300 Eur. Žaneta má povinnosť odviesť odvody zo sumy 100 Eur (hrubá odmena 300 Eur – odvodové oslobodenie 200 Eur). Odvody na starobné a invalidné poistenie sú spolu vo výške 7 %, čiže 100 x 0,07 = 7 Eur. Čiastkový základ dane po odpočítaní odvodov je 293 Eur (hrubá odmena 300 Eur – odvody 7 Eur), čo je suma nižšia ako výška nezdaniteľnej časti základu dane (319,17 Eur) a preto Žaneta nebude platiť preddavok na daň z príjmov. Čistá odmena jej bude vyplatená vo výške 293 Eur, a to najneskôr do konca júna.

Jún: hrubá odmena vo výške 150 Eur. Žaneta nebude platiť žiadne odvody, nakoľko suma hrubej odmeny je nižšia ako suma odvodového oslobodenia (200 Eur). Taktiež Žaneta nebude platiť ani preddavok na daň z príjmov, nakoľko výška hrubej odmeny je nižšia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane (319,17 Eur).

Júl: hrubá odmena vo výške 520 Eur. Žaneta má povinnosť odviesť odvody zo sumy 320 Eur (hrubá odmena 520 Eur – odvodové oslobodenie 200 Eur). Odvody na starobné a invalidné poistenie sú spolu vo výške 7 %, čiže 320 x 0,07 = 22,40 Eur. Čiastkový základ dane po odpočítaní odvodov je 497,60 Eur (hrubá odmena 520 Eur – odvody 22,40 Eur), čo je suma vyššia ako výška nezdaniteľnej časti základu dane (319,17 Eur) a preto Žaneta bude platiť aj preddavok na daň z príjmov. Preddavok na daň z príjmov vypočítame nasledovne: čiastkový základ dane - nezdaniteľná časť základu dane x sadzba dane 19 % = 497,60 - 319,17 = 178,43 x 0,19 = 33,90 Eur. Čistá odmena bude Žanete vyplatená vo výške 463,70 Eur (520 Eur – 22,40 Eur – 33,90 Eur), a to do konca augusta.

V akej výške zaplatí zamestnávateľ za študenta odvody a daň z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2018?

Zamestnávateľ je povinný za študenta, ktorý si u neho uplatnil odvodovú výnimku odviesť do Sociálnej poisťovne nasledovné odvody:

 • starobné poistenie vo výške 14 % z príjmu, ktorý presahuje hranicu 200 Eur,
 • invalidné poistenie vo výške 3 % z príjmu, ktorý presahuje hranicu 200 Eur,
 • garančné poistenie vo výške 0,25 % z celého príjmu,
 • úrazové poistenie vo výške 0,80 % z celého príjmu,
 • rezervný fond vo výške 4,75 % z príjmu, ktorý presahuje hranicu 200 Eur.

Zamestnávateľ je povinný za študenta, ktorý si u neho neuplatnil odvodovú výnimku odviesť do Sociálnej poisťovne nasledovné odvody:

 • starobné poistenie vo výške 14 % z celého príjmu,
 • invalidné poistenie vo výške 3 % z celého príjmu,
 • garančné poistenie vo výške 0,25 % z celého príjmu,
 • úrazové poistenie vo výške 0,80 % z celého príjmu,
 • rezervný fond vo výške 4,75 % z celého príjmu.
Prečítajte si tiež

Tak ako aj zamestnanec, ani zamestnávateľ neplatí za študenta preddavky do zdravotnej poisťovne.

Príklad na výpočet odvodov a dane z dohody o brigádnickej práci študentov u zamestnávateľa

Zamestnávateľ má so Žaneta uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov. Pri uzatvorení dohody Žaneta oznámila zamestnávateľovi, že si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane. Jej hrubé odmeny boli nasledovné: v júni bola jej hrubá odmena 300 Eur a v júli 150 Eur. V akej výške zaplatí odvody a daň v jednotlivých mesiacoch? V tabuľke si porovnáme výšku odvodov, ak by si Žaneta uplatnila, ale aj neuplatnila odvodové oslobodenie:

Jún: hrubá odmena 300 Eur:

Odvody do Sociálnej poisťovne Uplatnené odvodové oslobodenie Neuplatnené odvodové oslobodenie
Starobné poistenie 14 %* 14,00 Eur 42,00 Eur
Invalidné poistenie 3 %* 3,00 Eur 9,00 Eur
Garančné poistenie 0,25 % 0,75 Eur 0,75 Eur
Úrazové poistenie 0,8 % 2,40 Eur 2,40 Eur
Rezervný fond 4,75 %* 4,75 Eur 14,25 Eur
Spolu 24,90 Eur 68,40 Eur

*v prípade uplatnenia odvodového oslobodenia sa odvody na dané poistenie vypočítali len z príjmu, ktorý presiahol hranicu odvodového oslobodenia, t. j. 100 Eur (hrubá odmena 300 Eur – odvodové oslobodenie 200 Eur).

Nakoľko hrubý príjem po odpočítaní odvodov nepresiahol výšku nezdaniteľnej časti základu dane, Žaneta nebude platiť preddavok na daň z príjmov.

Júl: hrubá odmena 150 Eur:

Odvody do Sociálnej poisťovne Uplatnené odvodové oslobodenie Neuplatnené odvodové oslobodenie
Starobné poistenie 14 %* neplatí sa 21,00 Eur
Invalidné poistenie 3 %* neplatí sa 4,50 Eur
Garančné poistenie 0,25 % 0,37 Eur 0,37 Eur
Úrazové poistenie 0,8 % 1,20 Eur 1,20 Eur
Rezervný fond 4,75 %* neplatí sa 7,12 Eur
Spolu 1,57 Eur 34,19 Eur

Nakoľko hrubý príjem po odpočítaní odvodov nepresiahol výšku nezdaniteľnej časti základu dane, Žaneta nebude platiť preddavok na daň z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky