Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2018

Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca a ako ovplyvnia legislatívne zmeny jej výpočet v roku 2018? Prinášame vám prehľad s praktickým výpočtom.

V tomto článku sa budeme venovať výpočtu čistej mzdy fyzických osôb v pracovnoprávnom pomere (ďalej len „zamestnanci“), ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti.

Hrubou mzdou sa rozumie mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Medzi zrážky, ktoré sa pravidelne vykonávajú zamestnancom z ich hrubej mzdy, patrí:

 • poistné do Sociálnej poisťovne,
 • preddavok na zdravotné poistenie,
 • preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Čistú mzdu zamestnanca teda dostaneme, ak od hrubej mzdy odpočítame odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, preddavok na daň, prípadné zamestnanecké zrážky a pripočítame daňový bonus. Viac o rozdiele hrubej a čistej mzdy a základných pojmoch potrebných pre výpočet čistej mzdy sa dočítate v článku Hrubá a čistá mzda – aký je medzi nimi rozdiel? alebo Hrubá a čistá minimálna mzda od 1.1.2020 (daň a odvody)

Postup výpočtu čistej mzdy zamestnanca sa v roku 2018 oproti predchádzajúcim rokom nemení, menia sa však niektoré čísla súvisiace s výpočtom čistej mzdy. Zmeny v týchto číslach spôsobila zmena výšky životného minima. Viac o zmene životného minima sa dočítate v článku Životné minimum od 1.7.2017 do 30.6.2018.

Ako postupovať pri výpočte čistej mzdy v roku 2020, ako aj praktické príklady na výpočet nájdete v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020.

Odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne v roku 2018

Z hrubej mzdy zamestnanca sa odvádza poistné (nie preddavky) do Sociálnej poisťovne vo výške 9,4 %. Sociálne poistenie sa delí na čiastkové poistenia, ktoré sa vypočítajú z vymeriavacieho základu (hrubej mzdy) samostatne. Medzi tieto čiastkové poistenia patrí:

 • nemocenské poistenie 1,4 %,
 • dôchodkové starobné poistenie 4,0 %,
 • dôchodkové invalidné poistenie 3,0 %,
 • poistenie v nezamestnanosti 1,0 %.

Minimálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov na sociálne poistenie nie je stanovený. Maximálny vymeriavací základ v roku 2018 je vo výške 6 384 €. Výnimkou je platenie úrazového poistenia, ktorého sa maximálny vymeriavací základ netýka (úrazové poistenie platí zamestnávateľ a nestrháva sa z hrubej mzdy zamestnanca).

Preddavok zamestnanca na zdravotné poistenie v roku 2018

Z hrubej mzdy zamestnanca sa taktiež pravidelne odvádzajú preddavky na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne. Sadzba preddavku na zdravotné poistenie je vo výške 4,0 % z hrubej mzdy zamestnanca. Výška zdravotného poistenia sa v prípade zdravotne postihnutej osoby kráti na polovicu, t. j. na 2,0 %.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ je pri zdravotnom poistení zrušený, t. z. že preddavok na zdravotné poistenie nemá stanovenú dolnú ani hornú hranicu.

Odvody do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Viac o odvodoch zamestnanca a zamestnávateľa sa dočítate v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2018.

Preddavok na daň z príjmov v roku 2018

V poradí treťou zrážkou, ktorú taktiež vykonáva zamestnávateľ, je preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Zamestnanec, ktorý svojmu zamestnávateľovi odovzdal Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a oznámil v ňom uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, má nárok na jej uplatnenie. V prípade, ak má zamestnanec viac zamestnávateľov, nezdaniteľnú časť na daňovníka si môže uplatňovať len u jedného z nich. Nezdaniteľnú časť na daňovníka si zamestnanci môžu uplatniť mesačne vo výške 319,17 €.

Prečítajte si tiež

Na rozdiel od odvodov sa výška preddavku na daň z príjmov nepočíta z hrubej mzdy. Ak sa od hrubej mzdy odpočítajú odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, dostaneme čiastkový základ dane. Ak sa od čiastkového základu dane odpočíta nezdaniteľná časť na daňovníka, dostaneme zdaniteľnú mzdu zamestnanca, z ktorej sa vypočíta preddavok na daň z príjmov. Zdaniteľná mzda zamestnanca sa zdaní sadzbou:

 • 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahla 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima vrátane (2 939,01 €),
 • 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahla 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima (2 939,01 €).

Príklad: Ak je základ dane 4 000 €, tak suma 2 939,01 € sa zdaní sadzbou 19 % a suma 1 060,99 € (4 000 – 2 939,01) sa zdaní sadzbou 25 %. Súčet oboch súm predstavuje preddavok na daň z príjmov, teda 823,65 €.

Preddavky na daň z príjmov sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus v roku 2018

Zamestnanec má možnosť znížiť si výšku preddavku na daň z príjmov prostredníctvom daňového bonusu. Výška daňového bonusu na jedno vyživované dieťa pre rok 2018 predstavuje 21,56 €., t. j. 258,72 €/rok. Zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus, ak spĺňa nasledujúce podmienky:

 • podpísal u svojho zamestnávateľa Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a oznámil v ňom uplatnenie si daňového bonusu,
 • predložil zamestnávateľovi doklady potrebné k uplatneniu si nároku na daňový bonus (napr. potvrdenie o návšteve školy),
 • zdaniteľné príjmy zamestnanca v danom mesiaci dosiahli aspoň polovicu minimálnej mzdy, t. j. vo výške 240 €.

Poznámka: Po skončení kalendárneho roka má zamestnanec možnosť si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier) a po novom aj nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo. Viac o nezdaniteľných častiach sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018.

Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2018

Patrik má mesačnú hrubú mzdu vo výške 600 €. U svojho zamestnávateľa podpísal Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, kde si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na jedno dieťa.

Riadok Položka Rok 2018 (sumy v €)
A Hrubá mzda zamestnanca 600,00
B Poistenie platné zamestnancom (A x 13,40 %) 80,40
C Čiastkový základ dane (A - B) 519,60
D Nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačná) 319,17
E Zdaniteľná mzda zamestnanca (C - D) 200,43
F Preddavok na daň z príjmov (19 % x E) 38,08
G Daňový bonus na 1 dieťa 21,56
H Čistá mzda zamestnanca (A - B - F + G) 503,08

Pre výpočet čistej mzdy slúži aj naša mzdová kalkulačka.

Porovnanie čistej mzdy zamestnanca v roku 2018 oproti roku 2017

Ako sme už vyššie spomínali, postup výpočtu čistej mzdy zamestnanca sa v roku 2018 nemení, zmenili sa však niektoré čísla súvisiace s výpočtom čistej mzdy. Zmeny v týchto číslach spôsobila zmena výšky životného minima, ktoré sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšilo z 198,09 € na 199,48 €. Jednotlivé zmeny sú zachytené v nasledujúcej tabuľke:

Položka Rok (sumy sú v €) Zmena v €
2017 2018
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 316,94 319,17 + 2,23
Daňový bonus 21,41 21,56 + 0,15
Hranica pre 19 % sadzbu pri platení preddavkov na daň z príjmov 2 918,53 2 939,01 + 20,48

Príklad na porovnanie čistej mzdy zamestnanca v roku 2018 oproti roku 2017: Natália má mesačnú hrubú mzdu vo výške 900 €. U svojho zamestnávateľa podpísala Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, kde si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na dve deti. Aká by bola jej čistá mzda v roku 2017 a aká je jej čistá mzda v roku 2018?

Riadok Položka Rok (sumy sú v €)
2017 2018
A Hrubá mzda zamestnanca 900,00 900,00
B Poistenie platné zamestnancom (A x 13,40 %) 120,60 120,60
C Čiastkový základ dane (A - B) 779,40 779,40
D Nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačná) 316,94 319,17
E Zdaniteľná mzda zamestnanca (C - D) 462,46 460,23
F Preddavok na daň z príjmov (19 % x E) 87,86 87,44
G Daňový bonus na 2 deti 42,82 43,12
H Čistá mzda zamestnanca (A - B - F + G) 734,36 735,08

Čistá mzda sa Natálií v roku 2018 oproti roku 2017 zvýšila o 0,72 € vplyvom zvýšenia životného minima.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky