Ako ukončiť prácu na dohodu

Využívanie dohodárov na rôzne práce je v praxi bežné. Viete však,ako spoluprácu na základe dohody ukončiť?

Podnikatelia často využívajú na príležitostné a sezónne práce ľudí na dohodu. Viac si prečítajte v článku Zamestnávanie na dohodu v roku 2015. V závislosti od druhu práce existujú tri druhy dohôd: dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov. Pri ich uzatváraní však podnikatelia často nerozmýšľajú, akým spôsobom spoluprácu ukončiť – predovšetkým v situácii, keď nastane problém.

Všetky dohody musia byť na dobu určitú

V súčasnej dobe nie je možné uzatvoriť žiadnu z uvedených dohôd na dobu neurčitú. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov môže byť uzatvorená maximálne na 12 mesiacov a končí uplynutím stanovenej doby. Po uplynutí stanovenej lehoty je možné uzatvoriť s tým istým zamestnancom novú dohodu, ale opäť maximálne na 12 mesiacov.

U dohody o vykonaní práce je rozhodujúci termín, dokedy má byť dohodnutá práca odovzdaná. Uplynutím tejto doby však nedochádza automaticky k ukončeniu dohody, pretože rozhodujúce je dokončenie práce.

Ukončenie dohody o vykonaní práce

Pri tejto forme dohody je rozhodujúca konkrétna pracovná úloha, ktorú musí dohodár splniť. Už pri voľbe dohody je nutné vziať do úvahy, čo má byť predmetom dohody. Častou chybou je napríklad uzatvorenie dohody o vykonaní práce na činnosti, ktoré majú opakujúci sa charakter – napr. dlhodobá pomoc na stavbe či administratívna práca spočívajúca v priebežnom zadávaní dát do počítača. Dôvodom voľby nesprávnej dohody býva napríklad týždenný limit pracovnej doby (na základe dohody o pracovnej činnosti môže zamestnanec odpracovať maximálne 10 hodín týždenne, avšak pri dohode o vykonaní práce je celkový limit 350 hodín ročne a maximálny týždenný počet hodín nie je obmedzený) a výška odvodov (odvody pri dohode o pracovnej činnosti sú rovnaké ako pri klasickom pracovnom pomere, ale na základe dohody o vykonaní práce je možné vyhnúť sa odvodom na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti).

Prvým a bezproblémovým spôsobom skončenia dohody o vykonaní práce je splnenie úlohy v stanovenom termíne. Druhým spôsobom je dohoda, v ktorej si strany dohodnú ukončenie ku konkrétnemu termínu a dohodnú sa tiež na odmene pre zamestnanca za už vykonanú časť práce. Ak nenastane ani jeden z týchto spôsobov, zákon umožňuje od dohody o vykonaní práce odstúpiť.

Od dohody môže písomne odstúpiť zamestnávateľ aj zamestnanec, ale len v zákonom stanovených prípadoch:

a) Zamestnávateľ môže odstúpiť od dohody o vykonaní práce len ak zadaná úloha nebola splnená v stanovenom termíne. Tu sa ukazuje, aké dôležité je presné špecifikovanie konkrétnej úlohy, ktorá má byť spravená a odovzdaná zamestnávateľovi v stanovenom termíne. Pri opakujúcich sa činnostiach (napr. dlhodobá práca na počítači) toto nie je možné definovať. Nakoľko pri dohode o vykonaní práce je rozhodujúci konečný termín, do ktorého má byť úloha splnená, nevykonanie činnosti pred týmto termínom nemožno sankcionovať odstúpením.

Ak má dohodár vykonať „väčšie dielo“, odporúčame splnenie úlohy rozdeliť na viac etáp a určiť pre splnenie konkrétne termíny. Ak nebude úloha v požadovanom štádiu splnená, zamestnávateľ môže od dohody odstúpiť a dohodára nahradiť (bez stanovenia etáp by to pred termínom dokončenia celého diela nebolo možné).

b) Zamestnanec môže odstúpiť, ak mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky (napr. nedodal potrebné náradie). Zamestnanec tak môže učiniť aj v priebehu stanovenej lehoty pre splnenie úlohy. Pre istotu oboch strán je vhodné v dohode určiť, čo a dokedy zamestnávateľ zaistí a vyjadriť aj súhlas zamestnanca, že takéto podmienky sú pre splnenie úlohy dostatočné.

Dohodu o vykonaní práce nie je možné vypovedať. Pred jej uzatvorením je preto nutné zvážiť aj možné dôsledky spojené s nevykonaním dohodnutej úlohy.

Článok pokračuje pod reklamou

Ukončenie dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov

Spôsoby ukončenia týchto dvoch dohôd sú rovnaké a rozoznávame:

  1. Dohoda automaticky končí uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená. Pokračovanie v činnosti dohodu nepredlžuje a je nutné uzatvoriť novú.
  2. Ukončenie dohodou oboch strán, v ktorej si strany stanovia dátum, ku ktorému zamestnanec prestane vykonávať stanovenú činnosť.
  3. Spôsob, ktorý si strany dohodnú. Toto ustanovenie zákona je veľmi užitočné a v praxi málo využívané. Pri spisovaní dohôd odporúčame využiť tejto možnosti a v dohode upraviť spôsob ukončenia, ktorý zamestnávateľovi vyhovuje. Napríklad je vhodné upraviť:
  • konkrétne podmienky, porušenie ktorých je považované za dôvod pre skončenie (napr. neospravedlnená absencia, nesplnenie „normy“),
  • výpovednú lehotu,
  • spôsob doručenia ukončenia- napríklad, že jednostranné ukončenie môže byť odoslané na email (zamestnávateľ tak eliminuje riziko, že zamestnanec bude odmietať preberanie klasickej pošty).

Okamžité skončenie dohody je možné dohodnúť len výnimočne, a to len v týchto prípadoch:

  • zo strany zamestnávateľa, ak bol zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo závažne porušil pracovnú disciplínu (čo sa myslí závažným porušením je možné uviesť aj v samotnej dohode);
  • zo strany zamestnanca, ak mu nebola vyplatená odmena, ak podľa lekárskeho posudku nesmie prácu vykonávať alebo ak je ohrozený jeho život a zdravie.

Zákon uprednostňuje dohodu strán ohľadom spôsobov ukončenia uzatvorenej dohody a z praktického hľadiska je vhodné si to priamo v dohode čo najpresnejšie definovať.

Ak si strany nedohodnú spôsob ukončenia v samotnej dohode, zákon počíta s možnosťou výpovede bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou. Výpoveď musí byť písomná a musí byť druhej strane doručená. Až od doručenia totiž začína plynúť výpovedná lehota.

Právna úprava problematiky ukončenia dohôd

§§ 38, 68, 69, 223 – 228a zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2021

Aké sú podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov a aké daňové a odvodové povinnosti z nej vyplývajú?

Odvody z dohody v roku 2021

Aké odvody platia dohodári z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2021 a od čoho závisí ich výška? Akú odvodovú výnimku si môžu uplatniť študenti či dôchodcovia?

Minimálna mzda v praxi - otázky a odpovede

Kedy je potrebný doplatok do minimálnej mzdy a ako sa vypočíta? Týka sa minimálna mzda aj dohodárov? Koho sa týkajú stupne minimálnej mzdy? A ďalšie otázky z praxe.

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2021

Aké pravidlá upravujú dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti v roku 2021? Koľko hodín je možné odpracovať a aké sú odvody? Prinášame aj vzory na stiahnutie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky