Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) predložili na rokovanie NRSR poslanci Marián Viskupič a Branislav Grӧhling dňa 14. novembra 2023. Do parlamentu sa na prvotné prerokovanie dostane v rámci decembrovej schôdze so začiatkom 6. decembra 2023.

Návrh zákona na zvýšenie obratu teda predkladajú opoziční poslanci, avšak úprava limitu obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (bez konkretizácie sumy) je zaradená aj medzi strednodobé priority v Programovom vyhlásení vlády SR pre roky 2023 – 2027.

Prečítajte si tiež

Povinnosť registrácie za platiteľa DPH

Zákon o DPH v súčasnosti rozoznáva viacero typov registrácií za platiteľa DPH. Zdaniteľná osoba sa môže stať platiteľom DPH:

  • povinne –  z titulu prekročenia zákonného obratu na DPH,
  • dobrovoľne – kedy zdaniteľná osoba chce byť platiteľom DPH a požiada o registráciu skôr, než dosiahne stanovenú hranicu obratu pre povinnú registráciu,
  • zo zákona – kedy zákon takejto osobe nariaďuje status platiteľa DPH (napríklad zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie a ďalšie prípady upravené zákonom o DPH).

Ďalším typom je registrácia zahraničnej osoby či tzv. neplnohodnotné registrácie, kedy sa osoba nestáva klasickým platiteľom DPH, ale len osobou registrovanou pre DPH, napríklad z dôvodu poskytovania či prijímania služieb do/z Európskej únie a pod.

Ako uvádza dôvodová správa k návrhu zákona, práve povinná (obratová) registrácia je pre slovenské podnikateľské subjekty najčastejším dôvodom pre registráciu platenia DPH. Povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty so sebou prináša najmä administratívnu záťaž a množstvo nových povinností (napríklad podávania daňových priznaní, kontrolných výkazov, súhrnných výkazov, vedenie záznamov, samotné platenie DPH, oznámenie čísla účtu na podnikanie, zmeny vo fakturácii, ale častokrát aj v cenotvorbe atď.).

Výška obratu na povinnú registráciu za platiteľa DPH – čo aktuálne platí

V súčasnosti platí, že zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. V prípade, ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 - 39 (poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby), nie je povinná sa registrovať pre DPH z titulu prekročenia obratu.

Prečítajte si tiež

Obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane (podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42). Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

Výška obratu na povinnú registráciu za platiteľa DPH – čo sa navrhuje

Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšenie hranice pre povinnú (obratovú) registráciu pre platenie dane z pridanej hodnoty zo súčasnej úrovne 49 790 eur na sumu 75 000 eur. Možnosť dobrovoľnej registrácie pre platenie dane z pridanej hodnoty má zostať zachovaná.

Prečítajte si tiež

Ako uvádza dôvodová správa, stanovenie vyššej hranice, nad ktorú je daňový subjekt povinný platiť daň z pridanej hodnoty, chráni drobných podnikateľov pre neúmernou administratívnou záťažou a umožňuje im tak venovať viac času samotnej podnikateľskej činnosti a menej času neproduktívnej administratíve. Vyššia hranica povinnej registrácie má význam aj z pohľadu štátu – časť malých podnikateľov zvykne optimalizovať svoje tržby tak, aby nepresiahli hranicu povinnej registrácie. Toto umelo znižuje ekonomickú aktivitu a vedie aj k možným daňovým únikom. Zvýšenie hranice jednoznačne podporí podnikateľskú aktivitu, zníži administratívu na strane podnikateľa i štátu a podporí hospodársky rast Slovenska.

Odkedy by mala zvýšená suma obratu na DPH platiť?

Hranica pre povinnú registráciu na platenia dane z pridanej hodnoty sa naposledy zvyšovala od 1. júla 2009. Predkladatelia zákona však upozorňujú, že vtedajších 49 790 eur už nezodpovedá dnešným 49 790 eurám, a tak ako každá pevná suma v legislatíve, by sa aj táto suma mala v určitých intervaloch zvyšovať o infláciu, teda o koľko sa v ekonomike zvýšila mzdová i cenová úroveň. Predložený návrh preto symbolicky, k 15. výročiu tejto legislatívnej zmeny (teda k 1. júlu 2024) navrhuje opätovné zvýšenie tejto sumy a to o približne 50 %, čo veľmi približne zodpovedá posunu cenovej a mzdovej hladiny oproti roku 2009.

V prípade schválenia novely zákona by uvedená zmena nadobudla účinnosť 1. júla 2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky