Registračný list zamestnávateľa (RLZ) – vzor a chyby pri vypĺňaní

Zamestnávatelia robia pri vypĺňaní registračného zamestnávateľa (RLZ) v Sociálnej poisťovni viaceré chyby. Prinášame aktuálny vzor tohto registračného listu a upozorňujeme na časté chyby.

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám. Sociálna poisťovňa pravidelne zaznamenáva veľké množstvo chýb zamestnávateľov pri platení poistného a oznamovaní údajov. Aké sú najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť v súvislosti s tlačivom registračného listu zamestnávateľa (RLZ) a kedy sa toto tlačivo používa?

Registračný list zamestnávateľa (RLZ) – kedy sa používa?

Ak začnete zamestnávať, ako prvý z úradov je potrebné riešiť Sociálnu poisťovňu. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť sa do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Zamestnávateľ sa prihlasuje do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne prostredníctvom formuláru Registračný list zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ registruje prvýkrát, toto tlačivo nie je možné zaslať elektronicky. Odporúčame osobne ísť na pobočku Sociálnej poisťovne a spolu s registráciou zamestnávateľa si vybaviť prístup pre využívanie elektronických služieb (podpísanie dohody). Pre prihlasovanie sa na portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne môže zamestnávateľ využiť buď meno, heslo a overenia prihlásenia prostredníctvom GRID karty vydávanej Sociálnou poisťovňou alebo aj elektronickú identifikačnú kartu (t. j. občiansky preukaz s elektronickým čipom). Následne registračný list fyzickej osoby zašle elektronicky, aj mesačné výkazy a pod. Tlačivo RLZ sa používa aj v prípade oznámenia zmien týkajúcich sa zamestnávateľa.

Od 1. januára 2021 Sociálna poisťovňa ukončí automaticky registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov odhlásením posledného zamestnanca tohto zamestnávateľa z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Odhlášku teda po novom vykoná Sociálna poisťovňa za vás vtedy, keď odhlásite posledného zamestnanca (cez RLFO).

Sociálna poisťovňa zašle zamestnávateľovi do elektronickej schránky „Oznámenie o ukončení registrácie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov“. Tým zamestnávateľom, ktorí nemajú zriadenú elektronickú schránku zašle Sociálna poisťovňa Oznámenie listinnou formou prostredníctvom pošty.

Za predpokladu, že zamestnávateľ začne opätovne zamestnávať zamestnancov, je potrebné aby sa opätovne prihlásil do registra zamestnávateľov (prostredníctvom RLZ – prihláška, čo už je možné aj elektronicky), najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Viac informácií o zmenách v povinnostiach od roku 2021 nájdete v článku Povinnosti voči Sociálnej poisťovni od roku 2021.

Registračný list zamestnávateľa (RLZ) – vzor a poučenie na vyplnenie

Tlačivo registračného listu zamestnávateľa (RLZ) je platné od 1.1.2021. Editovateľné tlačivo – registračný list zamestnávateľa na stiahnutie nájdete tu.

Stiahnite si aj aktuálne poučenie na vyplnenie registračného listu zamestnávateľa (RLZ) v roku 2021.

Článok pokračuje pod reklamou

Registračný list zamestnávateľa (RLZ) – časté chyby

1. Nesprávne vyznačenie príznaku garančného poistenia platí /neplatí

Povinne garančne poistený je zamestnávateľ zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu a člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak ide o zamestnanca uvedeného vyššie, ale takýto zamestnanec je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa s 50 % a viac percentnou účasťou na majetku zamestnávateľa - takýto zamestnanec nezakladá zamestnávateľovi účasť na garančnom poistení a za takéhoto zamestnanca zamestnávateľ garančné poistenie neplatí.

Zamestnávateľ, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu, nie je povinne garančne poistený aj keby spĺňal podmienky prvej vety.

Prečítajte si tiež

Ak zamestnávateľ zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, ktorý mu zakladá podľa vyššie uvedených pravidiel účasť na garančnom poistení - v RLZ uvádza príznak garančné poistenie platí, v opačnom prípade uvádza príznak garančné poistenie neplatí.

2. Nezatriedenie činnosti zamestnávateľa pod kód príslušnej skupiny SK NACE (neklasifikovanie ekonomických činností zamestnávateľa)

Údaj SK NACE na registračnom liste zamestnávateľa je zisťovaný pre štatistické účely. Ak vypĺňate tlačivo RLZ elektronicky cez portál elektronických služieb, systém ponúkne výber z jednotlivých skupín SK NACE. Ak vypĺňate papierové tlačivo RLZ príslušné kódy môžete nájsť v odkaze, ktorý sa nachádza v poučení tlačiva.

3. Chyby v názve a adrese zamestnávateľa (údaje nie sú totožné v ORSR, ŽRSR)

Sociálna poisťovňa poukazuje na dôležitosť zadávania presných údajov o názve a sídle zamestnávateľa korešpondujúce s názvom a sídlom zamestnávateľa evidovanom v príslušnom registri (obchodnom, živnostenskom, príp. inom registri), a to z dôvodu jednoznačnej identifikácie zamestnávateľa.

Prečítajte si tiež

Celú prezentáciu Sociálnej poisťovne týkajúcu sa chýb pri vypĺňaní formulárov (RLFO, RLZ aj výkazov) s názornými ukážkami si môžete stiahnuť tu. Sociálna poisťovňa tiež odporúča prípadné nejasnosti vždy a včas prekonzultovať s príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne.

Pri elektronickom vypĺňaní formulárov je potrebné  venovať náležitú pozornosť hláseniam, na ktoré systém upozorňuje pri vypĺňaní. Ignorovanie hlásenia, môže mať za následok nespracovanie formuláru (napr. nesprávne uvedenie IČPV, rodné číslo a pod.).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky