Ste neplatiteľ DPH a predávate služby do EÚ? Aké máte povinnosti?

Ak ste neplatiteľom DPH a poskytujete vymedzené služby do EÚ zdaniteľnej osobe, ste povinný podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Aké povinnosti vám vyplývajú z takejto registrácie pre daň z pridanej hodnoty?

Neplatiteľ DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) je povinný podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby za protihodnotu do iného členského štátu, v tom prípade, ak:

 • miesto dodania služby je iný členský štát podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, a
 • príjemcom služby je osoba povinná platiť daň (zdaniteľná osoba).

Neplatiteľ DPH sa musí registrovať pre daň podľa § 7a zákona o DPH, a to bez ohľadu na výšku ceny služby, ktorú dodáva do iného členského štátu.

Je dôležité spomenúť, že miestom dodania služby je miesto, kde má osoba, ktorá službu prijíma sídlo alebo miesto podnikania. Ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. V prípade, ak osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Medzi služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH patria napríklad: prekladateľské (tlmočnícke) služby, reklamné služby, poradenské služby, účtovné služby, sprostredkovateľské služby, telekomunikačné služby a pod.

Príklad na povinnosť registrácie pre DPH podľa § 7a

Neplatiteľ DPH so sídlom na Slovensku plánuje poskytnúť prekladateľské služby podnikateľovi, ktorý má sídlo v Maďarsku a v tejto krajine je aj identifikovaný pre daň. Miestom dodania je miesto, kde má podnikateľ sídlo alebo miesto podnikania, t. j. v tomto prípade je to Maďarsko. Daň je povinný platiť príjemca služby, t. j. podnikateľ so sídlom v Maďarsku. Neplatiteľ DPH so sídlom na Slovensku je povinný sa pred dodaním tejto služby registrovať pre DPH podľa § 7a a fakturovať prekladateľské služby bez DPH. Dodanie služby uvedie v súhrnnom výkaze. Maďarský podnikateľ je povinný prekladateľské služby v ich krajine zdaniť.

V prípade, ak ste neplatiteľ DPH a nakupujete služby z iného členského štátu od osoby, ktorá je povinná platiť daň, máte povinnosť sa taktiež registrovať podľa § 7a zákona o DPH. Viac informácií si prečítajte v článku Ste neplatiteľ DPH a nakupujete služby z EÚ? Aké máte povinnosti?

Kedy sa neplatiteľ DPH nemusí registrovať pre daň podľa § 7a zákona o DPH?

Žiadosť o registráciu pre daň neplatiteľ DPH nepodáva, ak:

 • už je registrovaný podľa § 7 zákona o DPH (z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu),
 • dodá službu, ktorá je oslobodená od dane v mieste dodania služby (v inom členskom štáte),
 • dodá službu osobe z tretieho štátu,
 • dodá službu inej ako zdaniteľnej osobe (napr. občanovi),
 • dodá službu, ktorej miesto dodania sa neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH (napr. služby, ktorých miesto dodania sa vzťahuje na nehnuteľnosť – realitná činnosť, činnosť znalcov, stavebný dozor, a pod.).

Ako má neplatiteľ DPH požiadať o registráciu pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7a zákona o DPH?

Neplatiteľ DPH podáva žiadosť o registráciu pre DPH na tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie, zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Uvedenú žiadosť je neplatiteľ DPH povinný doručiť miestne príslušnému daňovému úradu.

Žiadosť o registráciu pre daň je potrebné vyplniť nasledovne:

Na 1 strane vyplní neplatiteľ DPH: DIČ, vyznačí „x“ či ide o fyzickú alebo právnickú osobu a taktiež vyznačí „x“ kolónku žiadosť o registráciu.

V I. oddiele vyznačí „x“ v kolónke daň z pridanej hodnoty a vyznačí „x“ v kolónke tuzemská alebo zahraničná osoba.

Následne neplatiteľ DPH vyznačí príslušné oddiely v závislosti od toho, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu.

Dôležité je vyplniť prílohu č. 1: daň z pridanej hodnoty a vyznačiť „x“ kolónku, ktorá je uvedená ako posledná v prílohe: registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona.

Prečítajte si tiež

Daňový úrad po prijatí žiadosti o registráciu, neplatiteľa DPH zaregistruje pre daň, vydá neplatiteľovi DPH osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň (IČ DPH), a to v termíne najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Osoba, ktorá sa registruje podľa § 7a zákona o DPH dostane od Daňového úradu osvedčenie o registrácii, tzv. bielu kartičku. To aký je rozdiel medzi osvedčeniami (kartičkami), ktoré vydáva Daňový úrad si môžete prečítať v článku Biela, ružová, modrá kartička z daňového úradu – v čom sa líšia?

Napriek tomu, že neplatiteľ DPH bude mať pridelené IČ DPH a bude registrovaný pre daň podľa § 7a, nemá postavenie platiteľa DPH, takže pri predaji tovarov alebo služieb si nemôže k ich cene uplatniť DPH a nemôže si z prijatých tovarov a služieb ani DPH odpočítať.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké povinnosti má neplatiteľ DPH, ktorý je registrovaný podľa § 7a zákona o DPH?

Neplatiteľ DPH registrovaný podľa § 7a zákona o DPH, ktorý dodá službu do iného členského štátu, má tieto povinnosti:

 1. viesť záznamy o dodaných službách do iných členských štátov (podľa § 70 ods. 4 písm. b));
 2. vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba dodaná alebo prijatá platba pre dodaním služby. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti podľa zákona o DPH a neplatiteľ DPH je povinný uviesť na faktúre slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. To, ako má vyzerať zahraničná faktúra a aké náležitosti má obsahovať si môžete prečítať v článku Zahraničná faktúra a jej vzor v roku 2018.

V prípade, ak osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH dodá do členského štátu poisťovacie služby (podľa § 37) a finančné služby (podľa § 39), nie je povinná vyhotoviť faktúru;

 1. podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom neplatiteľ DPH registrovaný podľa § 7a zákona dodal službu osobe identifikovanej pre daň, ktorá je z nej povinná platiť daň. Súhrnný výkaz je neplatiteľ DPH povinný podať do 25 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka. V prípade, ak v kalendárnom štvrťroku nedodá služby do iného členského štátu, nie je povinný podať súhrnný výkaz.

Nakoľko je osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH povinná podať súhrnný výkaz elektronicky, je potrebné, aby bola zaregistrovaná na elektronické doručovanie. To, ako sa registrovať na povinnú elektronickú komunikáciu si môžete prečítať v článku Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.7.2018 pre fyzické osoby – podnikateľov.

 1. uchovávať kópie faktúr, ktoré boli vyhotovené neplatiteľom DPH registrovaným podľa § 7a zákona o DPH, a to po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Kedy má neplatiteľ DPH registrovaný podľa § 7a zákona o DPH povinnosť zrušiť registráciu pre daň?

Ak osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH skončí svoje podnikanie v tuzemsku, je povinná bezodkladne požiadať o zrušenie registrácie pre DPH. Tým, že registrácia pre daň bude zrušená, neplatiteľovi DPH zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a taktiež aj platnosť IČ DPH.

Neplatiteľ DPH je povinný do desiatich dní od zrušenia registrácie odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň.

Akým pravidlám podlieha predaj tovaru z pohľadu DPH, ak podnikateľ predáva svoj tovar na Slovensku, v Európskej únii a v tretích krajinách nájdete v článku Predaj tovaru v tuzemsku a do zahraničia z pohľadu DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky