Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť

Novú povinnosť týkajúcu sa registrácie bankových účtov bude potrebné plniť si už od 15. novembra 2021. V čom spočíva, na čo bude slúžiť a koho sa týka?

Ministerstvo financií čiastočne obnovuje oznamovanie bankových účtov

Od roku 2020 bola zrušená povinnosť podnikateľov oznamovať pri registrácii na daňovom úrade čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých boli sústredené peňažné prostriedky z ich podnikateľskej činnosti. Odvtedy nie sú podnikatelia povinní daňovému úradu oznamovať ani zmeny týkajúce sa svojich podnikateľských bankových účtov. Do medzirezortného pripomienkového konania však dňa 26. apríla 2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo novely daňových predpisov, ktoré do istej miery spomínanú povinnosť registrácie podnikateľských bankových účtov obnovujú. Novela bola dňa 27. októbra 2021 finálne schválená v parlamente (novelu zákona ešte musí podpísať prezidentka). 

Pozn. red.: Článok je aktualizovaný podľa stavu ku dňu 27.10.2021 po jeho schválení v NRSR, nakoľko v legislatívnom procese dochádzalo k jeho zmenám.

Kto bude povinný zaregistrovať si bankový účet na daňovom úrade

Povinnosť registrácie podnikateľských bankových účtov je súčasťou novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“ v príslušnom tvare). Podľa nej majú platitelia DPH povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty. Táto zmena sa teda má týkať len platiteľov DPH, iných podnikateľov nie. Oznamovať budú platitelia DPH tie účty, ktoré využívajú na príjem platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom DPH, aj na odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom DPH.

Povinnosť oznámiť daňovému úradu číslo bankového účtu sa vzťahuje len na platiteľov DPH.

Už zaregistrovaní platitelia DPH budú musieť daňovému úradu oznámiť novozriadený bankový účet bezodkladne odo dňa, kedy si tento bankový účet zriadia. V prípade, že sa niekto stane novým platiteľom DPH, tak si bude musieť túto povinnosť splniť bezodkladne odo dňa registrácie za platiteľa DPH.

Tie subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH k 15. novembru 2021, majú povinnosť oznámiť všetky účty, ktoré využívajú na podnikanie podliehajúce DPH, do 30. novembra 2021.

Nakoľko sa predpokladá, že platitelia dane môžu mať zriadených viacero bankových účtov a niektoré z nich pôvodne neplánovali využívať na účely podnikania podliehajúcemu DPH, je upravené, že ak dôjde k zmene ich rozhodnutia, a budú chcieť na podnikanie využívať aj iné účty, ako tie, ktoré už oznámili, tak ich budú musieť oznámiť finančnému riaditeľstvu ešte pred ich použitím na účely podnikania podliehajúcemu DPH.  

Povinnosťou platiteľov DPH bude oznamovať aj akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa oznámeného podnikateľského bankového účtu, a to bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Náš tip: Podnikateľské účty od Tatra banky máte na prvých 12 mesiacov zadarmo. Živnostenský účetTB od Tatra banky si môžete založiť dokonca z pohodlia domova či kancelárie cez mobilnú aplikáciu bez potreby navštíviť pobočku. Chcem výhodný podnikateľský účet.

Povinnosť oznamovať bankové účty sa nevzťahuje na platiteľa DPH, ktorý je poskytovateľom platobných služieb (napr. banky), ak ide o iný ako platobný účet určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb. Ide napríklad o situácie, kedy banky ako poskytovatelia platobných služieb platby za vlastné plnenia priamo od klientov inkasujú a inkasované sumy priamo rozúčtujú v prospech rôznych produktových účtov, kde sú vedené pohľadávky voči jednotlivým klientom. Vo všetkých ostatných prípadoch budú banky povinné zverejňovať svoje vlastné bankové účty.

Zákonodarca prioritne predpokladá, že platitelia dane budú oznamovať vlastné bankové účty, ktoré využívajú pri dodávaní tovarov alebo služieb v tuzemsku. Rôzne nadnárodné štruktúry, ktorých dcérske spoločnosti sú usadené v tuzemsku, používajú na účely podnikania bankové účty, ktoré patria ich materským spoločnostiam. Novela zákona preto pripúšťa a umožňuje, aby platitelia dane oznámili aj také bankové účty, ktoré patria inej osobe, ako platiteľovi dane. Ak platiteľ DPH oznámi finančnému riaditeľstvu účet, ktorý patrí inej osobe, považuje sa tento účet na účely tohto zákona za bankový účet; platiteľ je povinný súčasne oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Osoba, ktorej tento bankový účet patrí, je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet. Zároveň má novela zákona zamedziť situáciám, kedy by platitelia dane oznamovali cielene bankové účty iných osôb - v uvedenom prípade sa uloží pokuta do výšky 10 000 eur podľa závažnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu.

Čísla bankových účtov platiteľov DPH budú verejne dostupné

Novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov sa upravuje, aby Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle sprístupnilo aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty. Údaje budú v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb podľa toho, ktorý má platiteľ dane z pridanej hodnoty zriadený. Takisto budú sprístupnené aj aktualizované údaje platiteľov DPH, ktorý bude okrem identifikačných údajov obsahovať aj číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt (tzv. „osobný účet daňovníka“), na ktorý tento daňový subjekt uhrádza dane.

Tieto údaje budú mať svoj význam v nadväznosti na inštitút ručenia za DPH odberateľom, o ktorom píšeme v nasledujúcej časti článku. 

Zmysel registra bankových účtov v súvislosti s ručením za DPH

V súčasnosti už existuje inštitút, na základe ktorého platiteľ DPH v postavení odberateľa ručí za DPH odvádzanú z tuzemského dodania tovaru alebo služby jeho dodávateľom. Inštitút ručenia za DPH sa uplatní vtedy, ak dodávateľ DPH daňovému úradu nezaplatil a odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že dodávateľ DPH z dodaných tovarov alebo služieb nezaplatí.

Po novom jedným (nie však jediným) z dôvodov, kedy bude odberateľ (platiteľ DPH) ručiť za odvedenie DPH dodávateľom (platiteľom DPH) bude aj ten, ak protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname oznámených bankových účtov. Za deň uskutočnenia platby sa považuje deň, kedy platiteľ zadal poskytovateľovi platobných služieb alebo zahraničnému poskytovateľovi platobných služieb pokyn k vkladu alebo prevodu finančných prostriedkov ako protihodnotu za plnenie na účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb.

Tieto pravidlá majú za cieľ motivovať odberateľov (platiteľov DPH), aby svojim dodávateľom (platiteľom DPH) uhrádzali faktúry len na čísla bankových účtov zverejnené v zozname bankových účtov. Pre úplnosť dodávame, že inštitút ručenia za DPH odvádzanú dodávateľom sa nikdy nevzťahuje na odberateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Zavedenie možnosti uhradiť DPH priamo daňovému úradu a vyhnúť sa ručeniu

Novela zákona o DPH prichádza s novinkou, vďaka ktorej sa môže odberateľ úplne vyhnúť tomu, aby preberal ručenie za to, že dodávateľ odvedie DPH z tovarov a služieb, ktoré odberateľovi dodal a za ktoré mu odberateľ zaplatil. Ak odberateľ zaplatí dodávateľovi faktúru na bankový účet dodávateľa, ktorý je zverejnený v zozname bankových účtov, nemusí sa tým ešte úplne vyhnúť ručeniu za to, že dodávateľ daňovému úradu zaplatí DPH. Existujú totiž aj iné dôvody, na základe ktorých odberateľovi (platiteľovi DPH) vzniká ručenie za zaplatenie DPH dodávateľom. Jedným z takýchto dôvodov je napríklad to, ak je fakturovaná suma bez ekonomického opodstatnenia neprimerane nízka alebo neprimerane vysoká (§ 69 ods. 14 zákona o dani z pridanej hodnoty).

Daň uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť dodávateľ, môže odberateľ (platiteľ DPH) zaplatiť priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, ak v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že DPH z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Ak sa odberateľ rozhodne takto postupovať, musí tak urobiť najneskôr pred doručením rozhodnutia daňového úradu o uložení povinnosti odberateľa ako ručiteľa uhradiť nezaplatenú DPH za dodávateľa. V praxi tak odberateľ rozdelí platbu fakturovanej sumy na sumu bez DPH a DPH, pričom sumu bez DPH zaplatí dodávateľovi a sumu DPH zaplatí priamo daňovému úradu. Napríklad, pri celkovej fakturovanej sume 1 200 eur tvorí základ DPH 1 000 eur a DPH 200 eur. Odberateľ následne 1 000 eur uhradí dodávateľovi a 200 eur uhradí priamo daňovému úradu. Uvedenú platbu bude odberateľ povinný označiť podľa vyhlášky.

Odberateľ bude môcť zaplatiť DPH namiesto dodávateľa a vyhne sa tým ručeniu.

Odberateľovi zaplatením DPH za dodávateľa úplne zaniká ručenie za DPH a u dodávateľa sa to považuje za splnenie povinnosti zaplatiť DPH. Ak ale dodávateľ tiež odvedie DPH, vznikne mu daňový preplatok, ktorý mu môže byť vrátený. Odberateľ v tomto prípade nebude mať možnosť požiadať o preúčtovanie daňového preplatku dodávateľa, keďže za normálnych okolností by túto DPH zaplatil dodávateľovi v celkovej cene za dodané tovary alebo služby.

Znovu dodávame, že keďže odberatelia, ktorí nie sú platiteľmi DPH, nikdy neručia za DPH odvádzanú ich dodávateľom, tak títo odberatelia ani nemôžu využiť inštitút úhrady DPH z fakturovanej sumy priamo na účet správcu dane vedeného pre dodávateľa.

Vrátenie nadmerného odpočtu len na zaregistrovaný bankový účet

Novela zákona o dani z príjmov počíta s využitím registrovaných bankových účtov aj v inom smere. Daňový úrad bude vracať nadmerné odpočty DPH alebo ich časti len na niektorý z bankových účtov, ktorý má platiteľ DPH zaregistrovaný na daňovom úrade. Ak sa má platiteľovi DPH vrátiť nadmerný odpočet alebo jeho časť a platiteľ DPH nemá na daňovom úrade zaregistrovaný žiadny bankový účet, daňový úrad mu nebude musieť vrátiť nadmerný odpočet dovtedy, kým si túto povinnosť nesplní. Až po tom, ako si platiteľ DPH túto povinnosť splní a daňovému úradu oznámi číslo bankového účtu používaného na podnikanie (ktoré je predmetom DPH), mu daňový úrad do desiatich dní vráti nadmerný odpočet. Všeobecné lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu sa tým budú považovať za dodržané.

Zmeny nadobúdajú účinnosť od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

Novela zákona o DPH v súvislosti s oznamovaním bankových účtov daňovému úradu nadobúda účinnosť od 15. novembra 2021. Zároveň ešte raz pripomíname, že podľa prechodných ustanovení majú všetci, ktorí sú k 15. novembru 2021 platiteľmi DPH, povinnosť oznámiť daňovému úradu bankový účet používaný na podnikanie do 30. novembra 2021. Na splnenie tejto povinnosti bude slúžiť samostatný elektronický formulár sprístupnený na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Finančná správa by však mala zabezpečiť predvyplnenie tlačiva z údajov, ktoré už k dispozícii má a platiteľ si už z nich iba zvolí konkrétne bankové účty pre účely splnenia tejto oznamovacej povinnosti alebo doplní iné čísla bankových účtov, o ktorých finančná správa nemá vedomosť (napríklad bankové účty vedené v zahraničí).

Prečítajte si tiež

Ak platiteľ na tlačive uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Všetky ostatné zmeny týkajúce sa napríklad ručenia za DPH, možnosti vykonania úhrady DPH odberateľom priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, vracania nadmerného odpočtu len na číslo bankového účtu registrovaného na daňovom úrade, by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2022. O ďalších zmenách si prečítajte v článku Novela daňového poriadku od novembra 2021 a od roku 2022

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Tatra banka, a. s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky