Zdaňovanie dividend v roku 2021 (rozdelenie zisku za rok 2020)

Dosiahli ste zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť dividendy (podiely na zisku)? Prinášame informácie, ako zdaniť dividendy vyplatené v roku 2021 zo zisku za rok 2020.

Po skončení účtovného obdobia právnická osoba musí rozhodnúť o tom, ako rozdelí vytvorený zisk za skončené účtovné obdobie. V prípade, že dosiahla stratu, rozhoduje o jej vysporiadaní. Viac informácií nájdete v článku Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata.

Jednou z možností rozdelenia zisku je aj rozdelenie zisku spoločníkom, či zamestnancom. Upozorňujeme však, že rozdelenie zisku (vyplatenie dividend) spoločníkom, či zamestnancom je možné len za určitých podmienok, napríklad po vykonaní povinných prídelov do určitých fondov či úhrade straty.

Dividenda – čo je to?

Dividenda je podiel na zisku, ktorý vypláca právnická osoba tým osobám, ktoré sa podieľajú na jej základnom imaní, sú členmi štatutárneho organu alebo ktoré sú členmi dozorného orgánu.

Znamená to, že podiel na zisku je možné vyplatiť iba vo firme, ktorá je právnickou osobou. Ide predovšetkým o vyplatenie dividend napr. v obchodnej spoločnosti (napr. v spoločnosti s ručením obmedzeným, či akciovej spoločnosti), či v družstve. Z uvedeného teda vyplýva, že podiel na zisku (t. j. dividendu) nie je možné vyplatiť v prípade SZČO (napr. živnostníka).

Rozdelenie zisku v roku 2021 (za rok 2020) – ako na to?

Postup rozdelenia zisku závisí od toho, či sa vytvorený zisk rozdeľuje v obchodnej spoločnosti (napr. v s. r. o., a. s.) alebo v družstve, alebo či ide o rozdelenie zisku v prípade zahraničnej osoby vyplácajúcej obdobný príjem.

Spravidla pred rozdelením zisku medzi napr. spoločníkov, či zamestnancov, musí právnická osoba vykonať povinné prídely do určitých fondov, či vyrovnať stratu minulých období a pod. Upozorňujeme, že dividendy, t. j. podiely na zisku sa vyplácajú z čistého zisku, teda po zdanení.

To, ako rozdeliť zisk v konkrétnej obchodnej spoločnosti, si môžete prečítať v článku Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty.

Dividendy, ktoré sa v roku 2021 zdaňujú (t. j. podliehajú dani z príjmov)

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je predmetom dane, t. j. sa zdaňuje:

 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva osobám, ktoré sa podieľaj na ich základnom imaní, alebo sú členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu (v tom príde ide o výplatu tantiémy),
 • príjem, ktorý plynie zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení,
 • príjem, ktorý plynie z rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej bol predtým zvýšený po zisku po zdanení (účinnosť od 1.1.2020),
 • výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení,
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.

Tip: v článku Preddavky na podiel na zisku – môže si ich majiteľ vyplácať? nájdete informácie o tom, či je možné preddavky na podiel na zisku vyplácať už počas roka.

Pri vyplatení dividend môže byť zaujímavá aj informácia, že zákaz hotovostných platieb (nad 5 000 eur) sa nevzťahuje na odovzdané a prijaté hotovostné platby vykonané v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie. Viac informácií nájdete v článku Neobmedzené platby v hotovosti počas núdzového stavu či mimoriadnej situácie?

Zdaňovanie dividend v roku 2021 (zo zisku vytvoreného v roku 2020) vyplatených fyzickej osobe

To, ktoré dividendy (podiely na zisku) sú predmetom dane, sme už vyššie v článku uviedli. Ak teda vyplatená dividenda (podiel na zisku) je predmetom dane, zdaníme ju príslušnou sadzbou dane, ktorá závisí od toho, či:

 • ide o fyzickú osobu, ktorá je rezidentom alebo nerezidentom,
 • ide o príjem, ktorý plynie z tuzemska alebo zahraničia.

To, ako zdaniť vyplatenú dividendu fyzickej osobe v roku 2021 (zo zisku vytvoreného za rok 2020) a akú sadzbu dane pri tom použiť nájdete v nasledovnej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prijímateľ dividendy Zdroj príjmu Sadzba dane Zdanenie
FO – rezident SR Tuzemsko 7 % zrážkovou daňou
podľa § 43
Zahraničný zmluvný štát 7 % v daňovom priznaní
Zahraničný nezmluvný štát 35 % v daňovom priznaní
FO – nerezident SR
(zmluvný štát)
Tuzemsko 7 % zrážkovou daňou
podľa § 43
FO – nerezident SR
(nezmluvný štát)
35 %

Tip: v článku Posudzovanie daňovej rezidencie fyzickej a právnickej osoby nájdete viac informácií o tom, kedy je fyzická osoba rezidentom, či nerezidentom SR.

V prípade, ak sa fyzickej osobe zdaňuje vyplatená dividenda (podiel na zisku) zrážkovou daňou, znamená to, že fyzická osoba prijme dividendu (podiel na zisku) už zníženú o túto daň. Fyzická osoba tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov už neuvádza, nakoľko sa tento príjem už považuje za daňovo vysporiadaný.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak sa fyzickej osobe zdaňuje vyplatená dividenda (podiel na zisku) v daňovom priznaní, znamená to, že fyzická osoba je povinná tento príjem priznať a zdaniť v podanom daňovom priznaní, pričom tento príjem zahrnie do osobitného základu dane podľa § 51e) zákona o dani z príjmov, ktorý sa vypĺňa do prílohy č. 2 v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Príklad na zdanenie dividendy (podielu na zisku za rok 2020) vyplatenej v roku 2021 fyzickej osobe:

Spoločnosť Podnikajte, s. r. o. so sídlom v Žiline dosiahla za rok 2020 čistý zisk po zdanení a po rozdelení do fondov vo výške 1 200 €. Tento zisk sa rozhodla rozdeliť jedinému spoločníkovi – fyzickej osobe, ktorá je rezidentom SR.

Povinnosťou spoločnosti Podnikajte, s. r. o. je túto dividendu zdaniť zrážkovou daňou vo výške 7 %, t. j. 84 € (7 %  z 1 200 €) a vyplatiť spoločníkovi dividendu zníženú o zrážkovú daň, t. j. vo výške 1 116 € (1 200 – 84). Po vyplatení dividendy je spoločnosť povinná zaplatiť zrážkovú daň vo výške 84 € správcovi dane, ako aj podať oznámenie o zrazení a odvedení zrážkovej dane (viac sa dozviete v závere tohto článku).

Zdaňovanie dividend v roku 2021 (zo zisku vytvoreného v roku 2020) vyplatených právnickej osobe

Rovnako, ako u fyzickej osoby, aj u právnickej osoby platí, že dividendu (podiel na zisku), ktorá je predmetom dane zdaníme príslušnou sadzbou dane, ktorá závisí od toho, či:

 • ide o právnickú osobu, ktorá je rezidentom alebo nerezidentom,
 • ide o príjem, ktorý plynie z tuzemska alebo zahraničia.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že ak je právnickej osobe (rezidentovi a nerezidentovi) vyplatená dividenda, ktorá plynie z tuzemska, tento príjem nie je predmetom dane a to znamená, že sa nezdaňuje. Rovnako to platí aj v prípade dividendy, ktorá plynie zo zahraničného zmluvného štátu rezidentovi SR.

To, ako zdaniť vyplatenú dividendu právnickej osobe v roku 2021 (zo zisku vytvoreného za rok 2020) a akú sadzbu dane pri tom použiť nájdete v nasledovnej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prijímateľ dividendy Zdroj príjmu Sadzba dane Zdanenie
PO – rezident SR Tuzemsko nie je predmetom dane
Zahraničný zmluvný štát nie je predmetom dane
Zahraničný nezmluvný štát 35 % v daňovom priznaní
PO – nerezident SR
(zmluvný štát)
Tuzemsko nie je predmetom dane
PO – nerezident SR
(nezmluvný štát)
35 % zrážkovou daňou
podľa § 43

Tip: v článku Posudzovanie daňovej rezidencie fyzickej a právnickej osoby nájdete viac informácií o tom, kedy je fyzická osoba rezidentom, či nerezidentom SR.

V prípade, ak sa právnickej osobe zdaňuje vyplatená dividenda (podiel na zisku) zrážkovou daňou, znamená to, že právnická osoba prijme dividendu (podiel na zisku) už zníženú o túto daň. Právnická osoba tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov už neuvádza, nakoľko sa tento príjem už považuje za daňovo vysporiadaný.

V prípade, ak sa právnickej osobe zdaňuje vyplatená dividenda (podiel na zisku) v daňovom priznaní, znamená to, že právnická osoba je povinná tento príjem priznať a zdaniť v podanom daňovom priznaní, pričom tento príjem zahrnie do osobitného základu dane podľa § 51e) zákona o dani z príjmov, ktorý sa vypĺňa v V. časti v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby.

Pozor, ak je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva právnickej osobe v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka, ktorý vypláca túto dividendu, podľa § 12 ods. 7 písm. c) tento príjem nie je predmetom dane (s výnimkami, ktoré sú uvedené v danom ustanovení).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na zdanenie dividendy (podielu na zisku za rok 2020) vyplatenej v roku 2021 právnickej osobe:

Spoločnosť Podnikajte.sk, s. r. o. so sídlom v Považskej Bystrici dosiahla za rok 2020 čistý zisk po zdanení a po rozdelení do fondov vo výške 45 000 €. Tento zisk sa rozhodla rozdeliť všetkým trom spoločníkom, a to podľa účasti na základnom imaní nasledovne:

 • právnickej osobe (rezident SR) s 30 % účasťou na základnom imaní vyplatí dividendu v plnej výške 13 500 € (30 % z 45 000 €), nakoľko táto dividenda nie je predmetom dane,
 • právnickej osobe (nerezident SR zmluvného štátu) s 50 % účasťou na základnom imaní vyplatí dividendu v plnej výške 22 500 € (50 % z 45 000 €), nakoľko táto dividenda nie je predmetom dane,
 • právnickej osobe (nerezident SR nezmluvného štátu) s 20 % účasťou na základnom imaní vyplatí dividendu vo výške 9 000 € zníženú o zrážkovú daň vo výške 35 %, t. j. vyplatí dividendu vo výške 5 850 € (9 000 – 3 150, čo je 35 % z 9 000 €).

Po vyplatení dividendy je spoločnosť povinná zaplatiť zrážkovú daň vo výške 3 150 € správcovi dane, ako aj podať oznámenie o zrazení a odvedení zrážkovej dane (viac sa dozviete v závere tohto článku).

Zdaňovanie dividend v roku 2021 (zo zisku vytvoreného v roku 2020) vyplatených zamestnancom

Dividenda (podiel na zisku) môže byť vyplatená aj zamestnancom, ktorý sa na základnom imaní nepodieľajú. V prípade, ak teda zamestnanec príjme dividendu (podiel na zisku) obchodnej spoločnosti, či družstva, bude sa tento príjem považovať za príjem zo závislej činnosti, a to podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Prečítajte si tiež

Vyplatená dividenda zamestnancovi sa nezdaní zrážkovou daňou, ale bude z nej zrazený preddavok na daň, ako aj odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, a to v mzde za mesiac, v ktorom bola dividenda vyplatená.

Príklad na zdanenie dividendy (podielu na zisku za rok 2020) vyplatenej zamestnancovi v roku 2021:

Spoločnosť ABCX, s. r. o. so sídlom v Nitre dosiahla za rok 2020 čistý zisk po zdanení vo výške 63 000 €. Spoločnosť sa rozhodla, že 5 % zo zisku vyplatí riaditeľovi predaja p. Jozefovi v mzde za mesiac apríl 2021. Riaditeľ predaja je zamestnancom, ktorý nemá žiadnu účasť na základnom imaní.

Jozef – riaditeľ predaja bude mať mzdu za mesiac apríl 2021 vyššiu o vyplatený podiel na zisku (dividendu) v sume 3 150 € (5 % z 63 000 €). Vyplatená dividenda mu bude znížená o preddavok na daň zo závislej činnosti vo výške 19 % z 3 150 €, t. j. o sumu 598,50 € a taktiež aj o príslušné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré zaplatí zamestnanec, ako aj zamestnávateľ.

Vyplatenie dividend v roku 2021 (za rok 2020) – ako na to?

Právnická osoba, ktorá vypláca dividendu (podiel na zisku), ktorá sa zdaňuje zrážkovou daňou je platiteľom dane, a to teda znamená, že je povinná zraziť prijímateľovi dividendy daň z príjmov a odviesť ju správcovi dane. Ako na to?

Prečítajte si tiež

Výška dividendy (podielu na zisku), ktorú chce právnická osoba (napr. s. r. o.) vyplatiť prijímateľovi (napr. fyzickej osobe – spoločníkovi) je základom dane pre výpočet zrážkovej dane. Z tohto základu dane (výšky dividendy) následne platiteľ dane (napr. s. r. o.) zrazí daň z prímov, a to vo výške 7 % alebo 35 %, a to podľa § 43  ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, pričom vypočítaná zrážková daň sa zaokrúhli matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta. Po vykonaní tohto úkonu nasledujú ešte nasledovné kroky, a to:

 • vyplatenie dividendy (podielu na zisku), ktorá je znížená o zrážkovú daň prijímateľovi dividendy (napr. spoločníkovi),
 • odvedenie vypočítanej zrážkovej dane správcovi dane (t. j. daňovému úradu), a to v lehote najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac na príslušný účet, ktorý uvádzame nižšie (napr. ak platiteľ dane vyplatí dividendu zníženú o zrážkovú daň v máji 2021, zrážkovú daň je povinný odviesť do 15. júna 2021),
 • predloženie tlačiva s názvom „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov“ správcovi dane, ktorým oznámi správcovi dane zrazenie dane z vyplatených dividend. Lehota na predloženie tohto oznámenia je do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (tak ako pri platbe zrážkovej dane). Pozor, v prípade, ak platiteľ dane vypláca dividendy po prvýkrát, má povinnosť sa zaregistrovať ako platiteľ dane z príjmov vyberanej zrážkou, a to do 30 dní odo dňa prvej výplaty dividendy.

Úhradu zrážkovej dane vykoná platiteľ dane (t. j. právnická osoba, ktorá vypláca dividendy) na nasledovné číslo účtu, ktoré sa skladá z:

 • predčíslia účtu – v tomto prípade 500267,
 • základného čísla účtu daňovníka (OÚD),
 • kódu banky – 8180,

a ktoré je potrebné prekonvertovať do tvaru IBAN, pričom je potrebné platbu označiť:

 • variabilným symbolom: 1700XX2021, pričom XX sa nahradí číslom mesiaca, v ktorom bola dividenda vyplatená,
 • konštantným symbolom: 1144.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky