Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?

V začiatkoch podnikania je dôležitá otázka výberu právnej formy podnikania. Podobne aj pre zabehnutého podnikateľa môže vzniknúť otázka výhodnosti zvolenej právnej formy a prípadného prechodu zo živnosti na s.r.o., resp. naopak.

Oplatí sa viac podnikať prostredníctvom s. r. o. alebo je výhodnejšia živnosť? Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože výhodnosť výberu právnej formy sa odvíja od mnohých faktorov, ako napr. odhadovanej výšky príjmov, vízie zväčšovania sa do budúcna, zvládnutia administratívnych povinností a pod. Čo je potrebné zvažovať a aké sú výhody či nevýhody podnikania prostredníctvom živnosti a s.r.o. v roku 2022 predovšetkým z pohľadu daní a odvodov, sa dočítate v tomto článku.

Založenie živnosti a s.r.o. v roku 2022

V počiatkoch, kedy sa fyzická osoba rozhoduje, akú právnu formu zvoliť pre začatie podnikania, či živnosť alebo s.r.o., je podstatné si uvedomiť  základný rozdiel medzi nimi. Pri živnosti podnikateľ podniká ako fyzická osoba, zatiaľ čo pri voľbe s.r.o. podniká ako právnická osoba, čo sa líši najmä v ručení za záväzky, bankových zárukách a dôsledkoch atď.

Z hľadiska založenia živnosti verzus s.r.o. je možné povedať, že priebeh založenia živnosti je o čosi rýchlejší a lacnejší. Aj v prípade s.r.o. si však zapisujete predmety podnikania – živnosti. Ak sa živnosť zakladá online, poplatky sú nižšie (polovičné pri remeselných a viazaných živnostiach, t. j. 7,50 eur za zápis jednej) alebo žiadne (pri voľných živnostiach je elektronický zápis zdarma, papierový 5 eur za zápis jednej).

Pri založení s.r.o. platia rovnaké poplatky ako pri živnosti, ale navyše sa platia ešte poplatky za zápis do Obchodného registra SR (elektronický zápis 150 eur).

Viac o zakladaní živnosti a s.r.o. a ďalších výhodách a nevýhodách týchto právnych foriem, sa dočítate v článku Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022.

Porovnanie administratívy a účtovníctva pri živnosti a s.r.o. v roku 2022

Z pohľadu administratívnej náročnosti opäť platí istá výhoda pri živnosti, kedy si v mnohých prípadoch zvládne živnostník sám viesť daňovú evidenciu či účtovníctvo, uplatniť paušálne výdavky a zostaviť aj daňové priznanie. Samozrejme, môže sa stať, že aj konateľ s.r.o. zvládne vedenie účtovníctva, avšak tu už sa môže zdať dokladovanie výdavkov, vedenie účtovníctva a zostavovanie daňového priznania o čosi zložitejšie.

Pri živnosti platí:

 • účtovníctvo sa viesť nemusí (ak sa tak živnostník rozhodne, postačuje aj jednoduché),
 • postačí aj daňová evidencia podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“),
 • možnosť uplatňovať paušálne výdavky až do výšky 60 %, max 20 000 eur ročne (nemusia sa odkladať bločky, potvrdenky a bez dokladovania si znižovať základ dane; avšak je možné využiť len v prípade, že nejde o platiteľa DPH celé zdaňovacie obdobie).

Pre s.r.o. platí:

 • povinnosť vedenia podvojného účtovníctva,
 • nemožnosť uplatňovania paušálnych výdavkov (je potrebné tak odkladať všetky bločky a faktúry a účtovať ich),
 • povinnosť uskutočňovania valných zhromaždení, vyhotovovania zápisnice, resp. rozhodnutia jediného spoločníka (v jednoosobovej s.r.o.) a pod.

Živnosť z hľadiska daní v roku 2022 - možnosť zníženia príjmov

Ak si podnikateľ zvolí právnu formu živnosti, jeho dosiahnuté príjmy sa zaradia medzi príjmy zo živnosti a z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Dosiahnuté príjmy zo živnosti si podnikateľ môže znížiť o:

 • nezdaniteľné časti základu dane (na daňovníka, na manželku, doplnkové dôchodkové sporenie - III. pilier),
 • preukázateľne zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne,
 • výdavky preukázateľné (z daňovej evidencie, jednoduchého alebo podvojného účtovníctva) alebo výdavky paušálne (postačuje daňová evidencia),
 • odpočet daňovej straty,
 • odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (pri majetku, ktorý si živnostník zaradil do obchodného majetku),
 • daňový bonus na dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, (pozor, odpočítava sa už od vypočítanej daňovej povinnosti, nie od výšky príjmu či základu dane).

Medzi hlavné výhody v prípade živnosti pri uplatňovaní výdavkov vymenovaných vyššie patrí najmä možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov (percentom z príjmov), ktoré sa vypočítajú ako 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov, maximálne do výšky 20 000 eur ročne. Živnostník tak nemusí evidovať žiadne reálne výdavky. Výhoda tohto spôsobu uplatňovania výdavkov platí hlavne v prípade tých podnikateľov, ktorí nedosahujú vysoké reálne výdavky (napr. IT-čkári, autori dosahujúci príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov a ďalšie). Okrem paušálnych výdavkov sa uplatnia ešte preukázateľne zaplatené zdravotné odvody, resp. sociálne odvody.

Pozn.: Od júla 2022 sa mení výška daňového bonusu na dieťa. Od 1.7.2022 do 31.12.2022 platí daňový bonus vo výške 70 eur pre dieťa do 15 rokov/ 40 eur pre dieťa do 15 rokov. Od 1.7.2022 sa však zároveň zavádza obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane v závislosti od počtu detí (napr. pri jednom dieťati do 20 % čiastkového základu dane) a nebude sa už uplatňovať podmienka 6-násobku minimálnej mzdy. Ak je to však pre daňovníka výhodnejšie, môže do konca roka postupovať starým spôsobom uplatňovania daňového bonusu.

Od 1.1.2023 sa zároveň výška daňového bonusu uplatňuje nasledovne: Pre dieťa do 15 rokov vo výške 100 eur / pre dieťa nad 15 rokov vo výške 50 eur, súčasne pri percentuálnom obmedzení podľa výšky čiastkového základu dane.

Zmena v uplatňovaní daňového bonusu sa zavádza v rámci protiinflačného balíčka. Viac o zmenách v daňovom bonuse nájdete v článku Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 a 1.1.2023.

Živnosť z hľadiska daní v roku 2022 - sadzby dane

V prípade živnostníkov sa uplatňujú v roku 2022 nasledujúce sadzby dane v roku 2022:

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania, príp. inej samostatnej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022 sú vo výške maximálne 49 790 eur, (ak príjmy presiahnu 49 790 eur, uplatní sa už na všetky príjmy sadzba dane uvedená nižšie (t. j. 19 %, resp. 25%).
 • 19 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie sú vo výške viac ako 49 790 eur, táto sadzba dane sa uplatní len z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne v roku 2022 sumu 38 553,01 eur (vrátane),
 • 25 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie 2022 sú vo výške presahujúcej 49 790 eur, pričom táto sadzba dane sa uplatní len z tej časti základu dane, ktorá presiahne v roku 2022 sumu 38 553,01 eur (t. j. 38 553,02 eur a viac).

Živnosť z hľadiska odvodov v roku 2022 – zdravotné a sociálne odvody

Otázka platenia sociálnych a zdravotných odvodov sa týka primárne právnej formy živnosti. Živnostníkovi vzniká povinnosť platenia preddavkov na zdravotné poistenie už prvým dňom vykonávania živnosti, okrem prípadov, kedy za neho zdravotné odvody platí napr. zamestnávateľ (ak je živnostník súčasne aj zamestnancom) alebo štát (ak je živnostník študentom alebo ide o mamičku na materskej dovolenke).

Prečítajte si tiež

Výška zdravotných odvodov živnostníkov v roku 2022 je 14 % z vymeriavacieho základu. Minimálne zdravotné odvody pre rok 2022 sú vo výške 79,31 eur. Po skončení zdaňovacieho obdobia však zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného, ktorého výsledkom môže byť aj nedoplatok. Ak napr. živnostník, ktorý je súčasne zamestnancom počas roka 2022 neplatí preddavky na zdravotné poistenie, pretože nemusí, po skončení roka 2022 mu však zdravotná poisťovňa zašle nedoplatok, kde bude doúčtovaná výška zdravotného poistného z činnosti podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Zdravotné poistenie teda po zaslaní vyúčtovania doplatí, avšak pri súbehu nie je povinnosť platiť minimálne odvody, ako je tomu pri „čistej“ SZČO.

Povinnosť platenia sociálnych odvodov sa na rozdiel od platenia preddavkov na zdravotné poistenie posudzuje v prípade začínajúcich živnostníkov prvýkrát až k 1.7. nasledujúceho roka, pre tých ktorí začnú podnikať v roku 2022 až k 1.7.2023 (resp. 1.10.2023 pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania). Vznik povinnosti platenia sociálnych odvodov závisí od výšky dosiahnutých príjmov. Povinnosť platenia sociálnych odvodov vznikne od 1.7.2023 tým živnostníkom, ktorí za kalendárny rok 2022 dosiahnu príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 eur.

Všeobecne, pre živnostníkov v roku 2022 platí povinnosť platenia odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 % z ich vymeriavacieho základu. Minimálne mesačné sociálne odvody v roku 2022 sú vo výške 187,78 eur.  Výška minimálnych mesačných sociálnych odvodov živnostníkov vzrastie v roku 2023 na sumu 200,72 eur.

Pre fyzickú osobu, ktorá začne podnikať na základe živnosti je tak výhodou, že neplatí hneď od začiatku odvody do Sociálnej poisťovne. Pri zdravotných odvodoch majú určité výhody napríklad živnostníci študenti a mamičky na materskej dovolenke.

Článok pokračuje pod reklamou

S.r.o. z hľadiska daní v roku 2022 - možnosť zníženia príjmov

V prípade s.r.o. je potrebné si uvedomiť, že po skončení zdaňovacieho obdobia je odrazom podnikateľskej činnosti v číslach tzv. účtovný výsledok hospodárenia (ako rozdiel výnosov a nákladov). Ten je potrebné pretransformovať na základ dane prostredníctvom pripočítateľných a odpočítateľných položiek. Nie každý výdavok podnikateľa je zároveň daňovým výdavkom z pohľadu zákona o dani z príjmov. Napríklad, náklady na reprezentáciu (obedy s obchodnými partnermi) nie je možné uznať ako položku znižujúcu základ dane.

Vypočítaný základ dane s. r. o. je možné znížiť o:

 • odpočet daňovej straty z predchádzajúcich období,
 • odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

V prípade s.r.o. neexistuje možnosť zníženia základu dane cez daňové bonusy, nezdaniteľné časti základu dane. Nie je tu ani možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov. Výhodu uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane a daňových bonusov by však mohol využiť spoločník (konateľ), ak by sa v s.r.o. zamestnal alebo by si vyplácal odmenu za výkon funkcie.

V prípade s.r.o. ako právnickej osoby navyše zákon o dani z príjmov umožňuje určité úľavy v podobe tzv. patent boxu (oslobodenie príjmov plynúcich z odplát za užívanie patentov, úžitkových vzorov a softvéru, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti), oslobodený predaj obchodného podielu a pod. Tieto úľavy sa v prípade živnosti uplatniť nedajú.

S.r.o. z hľadiska daní v roku 2022 - sadzby dane

Sadzby dane sa uplatňujú obdobne ako pri živnosti, v závislosti od výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov. Nad určitú hranicu príjmov sa však uplatní len jedna sadzba dane z príjmov právnických osôb. Sadzby dane z príjmov pre rok 2022 v prípade s.r.o. sú nasledovné:

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie 2022 neprevyšujú sumu 49 790 eur,
 • 21 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie 2022 prevyšujú sumu 49 790 eur (jednotná sadzba).

S.r.o. z hľadiska odvodov v roku 2022 – zdravotné a sociálne odvody

V prípade s.r.o. platí, že otázka sociálnych a zdravotných odvodov sa jej týka, len ak má zamestnancov alebo ak vypláca odmenu za výkon funkcie konateľa. Samotná s.r.o. tak nepodlieha odvodovým povinnostiam. Povinnosť platenia odvodov sa jej týka až pri závislej činnosti (v tomto prípade sa aj výkon funkcie konateľa považuje za závislú činnosť).  

Odvodové zaťaženie pre s.r.o. v prípade výplaty mzdy zamestnancovi je vo výške 13,4 % z vymeriavacieho základu (z hrubej mzdy) za zamestnanca a 35,2 % z rovnakého základu za zamestnávateľa v prípade sociálnych a zdravotných odvodov spolu. Ak si konateľ vypláca odmenu za výkon funkcie, odvodové zaťaženie pre s.r.o. bude 13,4 % z výšky odmeny za konateľa a 34,15 % z odmeny za s.r.o. (zamestnávateľa). Uvedené platí v prípade vyplácania pravidelnej odmeny. V prípade nepravidelnej odmeny sú sadzby poistného 11 % z nepravidelnej odmeny za konateľa a 31,75 % z nepravidelnej odmeny za s.r.o. (zamestnávateľa).

Ak by si konateľ nevyplácal odmenu za výkon funkcie, ani by nebol vo svojej s.r.o. zamestnaný, povinnosť platenia zdravotných odvodov ako fyzickej osobe, ak nemá iného platiteľa, mu ostáva.

Možnosti výberu peňazí (zisku) v prípade živnosti a s.r.o.

V prípade živnosti, si môže živnostník vyplácať peniaze na pravidelnej báze, pretože ide o jeho „súkromné peniaze“. Napríklad po úhrade faktúry za jeho služby si živnostník môže tieto financie vybrať a narábať s nimi podľa svojho uváženia, aj na súkromnú spotrebu, pretože sú to jeho peniaze. Pre účely evidencie sa však odporúča, aby si živnostník oddeľoval svoje súkromné financie od tých z podnikateľskej činnosti.

Prečítajte si tiež

V prípade s.r.o. nemôže konateľ narábať s peniazmi s.r.o. ako so svojimi vlastnými. Spoločníkovi s. r. o. môže byť vyplatený podiel na zisku (dividenda). ale až po skončení účtovného obdobia a po splnení ďalších povinností (zostavenie a schválenie účtovnej závierky). Zisk dosiahnutý za rok 2022 tak môže byť spoločníkovi vyplatený najskôr v roku 2023. V prípade výplaty dividendy spoločníkovi (fyzickej osobe) je s.r.o. povinná zraziť zrážkovú daň vo výške 7 %. S takto „očistenou“ dividendou už spoločník nemusí robiť nič (daň bola odvedená a sociálnym a zdravotným odvodom nepodlieha ) a môže ju použiť podľa vlastného uváženia na súkromnú spotrebu. Ďalším spôsobom „výberu“ peňazí môže byť vyplácanie mzdy, pravidelnej či nepravidelnej odmeny konateľovi, ktoré už boli z hľadiska odvodov popísané vyššie. Z hľadiska daní platí, že mzdu a odmenu konateľa zdaní s.r.o. ako zamestnávateľ preddavkom na daň, ktorý aj odvedie správcovi dane. Uplatní sa sadzba dane z príjmov fyzických osôb vo výške 19 %, resp. 25 %. Vyplácané mzdy spolu s odvodovými povinnosťami sú následne daňovým výdavkom s.r.o. (zamestnávateľa).

Nižšie uvádzame stručný prehľad hlavných výhod a nevýhod podnikania cez právnu formu živnosti verzus s.r.o.

Výhody a nevýhody podnikania na živnosť v roku 2022

Medzi hlavné výhody podnikania na živnosť patria najmä:

 • rýchlejší a lacnejší spôsob založenia,
 • jednoduchšia administratíva,
 • nie je povinnosť vedenia účtovníctva,
 • možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov (za predpokladu, že nejde o platiteľa DPH),
 • výsledky zo živnostenskej činnosti nie sú zverejnené,
 • ľahší spôsob výberu peňazí,
 • možnosť pozastavenia živnosti.

Naopak, medzi nevýhody pri živnosti zaraďujeme:

 • neobmedzené ručenie za záväzky celým svojim majetkom (ohrozenie aj pre manžela/manželku),
 • vysoké odvodové zaťaženie živnosti,
 • obmedzenie vstupu ďalšieho podnikateľa (spoločníka).

Medzi hlavné výhody podnikania cez právnu formu s.r.o. patria najmä:

 • obmedzené ručenie len do výšky nesplatených vkladov,
 • vhodnejší spôsob pri plánovanom zväčšovaní podnikania do budúcna,
 • lepšia daňovo odvodová optimalizácia pri výbere peňazí (zisku),
 • možnosť podnikania viacerých spoločníkov.

Hlavné nevýhody pre s.r.o. sú nasledovné:

 • povinnosť vedenia podvojného účtovníctva (môže zvýšiť náklady),
 • väčšia administratíva (zostavenie účtovné závierky, schválenie a zverejnenie),
 • verejne dostupné informácie o podnikateľskej činnosti (povinné zverejnenie účtovnej závierky),
 • komplikovanejšie ukončenie činnosti (z procesnej a administratívnej stránky).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky