Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2022

Uzatvoriť dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti je možné len výnimočne. Aké sú podmienky či obmedzenia pri ich uzatvorení a výška odvodov? V článku nájdete aj vzory na stiahnutie.

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti patria medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré upravuje deviata časť zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Konkrétne podmienky uzatvorenia a vyplatenia odmien jednotlivých dohôd upravuje:

 • § 226 Zákonníka práce v prípade dohody o vykonaní práce, a
 • § 228a Zákonníka práce v prípade dohody o pracovnej činnosti.

Dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti je možné uzatvárať len výnimočne

Podľa § 223 Zákonníka práce zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh, alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. To znamená, že zamestnávateľ by nemal týmito dohodami nahrádzať prijatie zamestnancov na pracovnú zmluvu (trvalý pracovný pomer). Dohody sú však limitované maximálnym počtom odpracovaných hodín.

Okrem dohody o vykonaní práce či dohody o pracovnej činnosti môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobu aj dohodu o brigádnickej práci študentov. Upozorňujeme však, že študenti môžu pracovať aj na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce, avšak dohoda o brigádnickej práci študentov je pre nich z hľadiska odvodov výhodnejšia.

Pravidlá, resp. obmedzenia pri uzatvorení dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti v roku 2022

V prvom rade je potrebné uviesť, že dohodu o vykonaní práce, resp. dohodu o pracovnej činnosti môže uzatvoriť aj fyzická osoba, ktorá má už uzatvorený pracovný pomer, či už u iného alebo u toho istého zamestnávateľa.

V prípade uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o vykonaní práce platia tieto rovnaké pravidlá, resp. obmedzenia:

 • dohody nie je možné uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona,
 • dohody je možné uzatvárať s mladistvým zamestnancom (do 18 rokov), ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie,
 • pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v priebehu 24 hodín, nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín,
 • zamestnancom, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť a ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas,
 • spory vyplývajúce z týchto dohôd sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru.

Odmena za prácu na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti v roku 2022

Zamestnancom, ktorí sú zamestnaní na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, patrí odmena najmenej vo výške minimálnej mzdy za hodinu, ktorá platí pre 1. stupeň náročnosti práce. To znamená, že v roku 2022 patrí týmto zamestnancom odmena za hodinu práce minimálne 3,713 €.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že zamestnanci pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o vykonaní práce nemajú nárok na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce. To znamená, že ak napríklad predavačka bude v roku 2022 pracovať na základe dohody o pracovnej činnosti, jej minimálna mzda na hodinu bude 3,713 €/hod, ale ak bude pracovať na základe pracovnej zmluvy a zamestnávateľ jej pracovné miesto zaradí do 2. stupňa náročnosti práce, jej minimálna mzda bude na hodinu 4,379 €/hod.

Zamestnanci, ktorí pracujú na základe dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti majú nárok na príplatok za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Rovnako majú nárok aj na príplatok za prácu vo sviatok, a to za každú hodinu práce vo výške dohodnutej odmeny zvýšenej najmenej o 3,58 €, či nárok na príplatok za sťažený výkon práce, a to vo výške minimálne 0,72 €/hod.

Splatnosť týchto odmien je nasledovná:

 • odmena za vykonanú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, po ktorom sa práca vykonala (napr. ak sa práca vykonala v mesiaci február, odmena za tento mesiac je splatná do 31.3.),
 • odmena za vykonanú prácu na základe dohody o vykonaní práce je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi je možné dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.

Evidencia pracovného času a evidencia dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2022

Zamestnávateľ je podľa § 224 ods. 2 písm. d) a e) povinný:

 1. viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,
 2. viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu,
 3. viesť evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamená dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.

Dohoda o vykonaní práce a jej vzor v roku 2022

Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o vykonaní práce so zamestnancom len v prípade, ak ide o výkon práce, ktorá je vymedzená výsledkom (napr. výroba nábytku na mieru).

Podmienky uzatvorenia dohody o vykonaní práce v roku 2022:

1. zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, pričom do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa, aj na základe inej dohody o vykonaní práce,

2. dohodu o vykonaní práce je možné uzatvoriť len písomne, inak je neplatná,

3. v dohode o vykonaní práce musí byť:

 • vymedzená pracovná úloha,
 • dohodnutá odmena za jej vykonanie,
 • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať,
 • rozsah práce, ak to nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy,

4. pracovnú úlohu musí zamestnanec vykonať v dohodnutej dobe, pričom:

 • ak ju zamestnanec v tejto dobe nevykoná, zamestnávateľ môže odstúpiť od dohody alebo
 • ak ju zamestnanec nemôže vykonať, preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky, môže odstúpiť od dohody zamestnanec a zamestnávateľ je povinný mu nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla,

5. dohodu o vykonaní práce je možné uzatvoriť najviac na 12 mesiacov

Prinášame vám aj vzor dohody o vykonaní práce na stiahnutie.

Článok pokračuje pod reklamou

Dohoda o pracovnej činnosti a jej vzor v roku 2022

Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti so zamestnancom len v prípade, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (napr. obsluhovanie zákazníkov v pizzerii).

Prečítajte si tiež

Podmienky uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti v roku 2022:

1. zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti so zamestnancom len na pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne (viac ako 10 hodín v jednom týždni nie je možné odpracovať, menej však áno),

2. dohodu o pracovnej činnosti je možné uzatvoriť len písomne, a to v dvoch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi), inak je neplatná,

3. v dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená:

 • dohodnutá práca,
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
 • dohodnutý rozsah pracovného času,
 • dohodnutá doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,

4. dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov (po vypršaní tejto doby, môže zamestnávateľ uzatvoriť novú dohodu o pracovnej činnosti),

5. v dohode o pracovnej činnosti je možné dohodnúť spôsob jej skončenia.

V prípade, ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť:

 • dohodou účastníkov k dohodnutému dňu,
 • jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15 – dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Prinášame vám aj vzor dohody o pracovnej činnosti na stiahnutie.

Odvody pri dohode o vykonaní práce a dohode o pracovnej činnosti v roku 2022

To, akú výšku odvodov zrazí zamestnávateľ zamestnancovi pracujúcemu na dohodu a akú výšku zaplatí zamestnávateľ za tohto zamestnanca závisí od toho, či ide o:

 1. dohodu s právom na pravidelný alebo nepravidelný príjem, a
 2. „dohodára“ dôchodcu.
Prečítajte si tiež

Dohoda s právom na pravidelný príjem je taká dohoda, pri ktorej je odmena dohodára vyplácaná pravidelne (ako už vyplýva aj z názvu) po skončení mesiaca, v ktorom dohodár prácu vykonal. Spravidla za dohodu s právom na pravidelný príjem môžeme považovať dohodu o pracovnej činnosti.

Dohoda s právom na nepravidelný príjem je taká dohoda, pri ktorej je odmena dohodára vyplácaná nepravidelne, t. j. nie mesačne (napr. štvrťročne, polročne alebo po vykonaní určitej časti práce). Spravidla za dohodu s právom na nepravidelný príjem môžeme považovať dohodu o vykonaní práce. Za dohodu s právom na nepravidelný príjem považujeme aj dohodu o pracovnej činnosti, ktorá je uzatvorená na obdobie kratšie ako jeden kalendárny mesiac, resp. obdobie jedného kalendárneho mesiaca.

Odvody z dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti sú v porovnateľnej výške ako odvody zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na pracovnú zmluvu), ak nejde už o spomínaných dohodárov – dôchodcov.

V roku 2022 sú odvody z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce s právom na pravidelný a s právom na nepravidelný príjem nasledovné:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba poistného pri dohode o vykonaní práce a dohode o pracovnej činnosti v roku 2022
Druh poistenia Pravidelný príjem Nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské 1,4 % 1,4 % x x
Starobné 14 % 4 % 14 % 4 %
Invalidné 3 % 3 % 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 % x x
Úrazové 0,8 % x 0,8 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond solidarity 4,75 % x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 25,2 % 9,4 % 22,8 % 7 %
Zdravotné poistenie 10 % 4 % 10 % 4 %
Poistenie spolu 35,2 % 13,4 % 32,8 % 11 %

Ako sme už vyššie spomenuli, odvody z dohody o pracovnej činnosti môžu byť odlišné v prípade, ak na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce pracuje dôchodca, t. j. poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku (ak dovŕšil dôchodkový vek) a invalidného výsluhového dôchodku. Takíto dohodári – dôchodcovia si môžu uplatniť odvodové oslobodenie v sume 200 €. V prípade, ak ich mesačná odmena z uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce s právom na pravidelný príjem nepresiahne hranicu 200 €, dôchodca odvody na sociálne poistenie neplatí. V prípade, ak táto odmena presiahne hranicu 200 €, tak dôchodca odvody na sociálne poistenie platí, len zo sumy prevyšujúcej túto hranicu. Ďalšou výhodou je to, že dôchodcovia a ani zamestnávateľ neplatia preddavky do zdravotnej poisťovne. Viac informácií nájdete v článku Odvody z dohody v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky