Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2022

Uzatvoriť dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti je možné len výnimočne. Aké sú podmienky či obmedzenia pri ich uzatvorení a výška odvodov? V článku nájdete aj vzory na stiahnutie.

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti patria medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré upravuje deviata časť zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Konkrétne podmienky uzatvorenia a vyplatenia odmien jednotlivých dohôd upravuje:

 • § 226 Zákonníka práce v prípade dohody o vykonaní práce, a
 • § 228a Zákonníka práce v prípade dohody o pracovnej činnosti.

Dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti je možné uzatvárať len výnimočne

Podľa § 223 Zákonníka práce zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh, alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. To znamená, že zamestnávateľ by nemal týmito dohodami nahrádzať prijatie zamestnancov na pracovnú zmluvu (trvalý pracovný pomer).

Okrem dohody o vykonaní práce či dohody o pracovnej činnosti môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobu aj dohodu o brigádnickej práci študentov. Upozorňujeme však, že študenti môžu pracovať aj na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce, avšak dohoda o brigádnickej práci študentov je pre nich z hľadiska odvodov výhodnejšia.

Pravidlá, resp. obmedzenia pri uzatvorení dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti v roku 2022

V prvom rade je potrebné uviesť, že dohodu o vykonaní práce, resp. dohodu o pracovnej činnosti môže uzatvoriť aj fyzická osoba, ktorá má už uzatvorený pracovný pomer, či už u iného alebo u toho istého zamestnávateľa.

V prípade uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o vykonaní práce platia tieto rovnaké pravidlá, resp. obmedzenia:

 • dohody nie je možné uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona,
 • dohody je možné uzatvárať s mladistvým zamestnancom (do 18 rokov), ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie,
 • pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v priebehu 24 hodín, nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín,
 • zamestnancom, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť a ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas,
 • spory vyplývajúce z týchto dohôd sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru.

Odmena za prácu na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti v roku 2022

Zamestnancom, ktorí sú zamestnaní na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, patrí odmena najmenej vo výške minimálnej mzdy za hodinu, ktorá platí pre 1. stupeň náročnosti práce. To znamená, že v roku 2022 patrí týmto zamestnancom odmena za hodinu práce minimálne 3,713 €.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že zamestnanci pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o vykonaní práce nemajú nárok na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce. To znamená, že ak napríklad predavačka bude v roku 2022 pracovať na základe dohody o pracovnej činnosti, jej minimálna mzda na hodinu bude 3,713 €/hod, ale ak bude pracovať na základe pracovnej zmluvy a zamestnávateľ jej pracovné miesto zaradí do 2. stupňa náročnosti práce, jej minimálna mzda bude na hodinu 4,379 €/hod.

Zamestnanci, ktorí pracujú na základe dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti majú nárok na príplatok za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Rovnako majú nárok aj na príplatok za prácu vo sviatok, a to za každú hodinu práce vo výške dohodnutej odmeny zvýšenej najmenej o 3,58 €, či nárok na príplatok za sťažený výkon práce, a to vo výške minimálne 0,72 €/hod.

Splatnosť týchto odmien je nasledovná:

 • odmena za vykonanú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, po ktorom sa práca vykonala (napr. ak sa práca vykonala v mesiaci február, odmena za tento mesiac je splatná do 31.3.),
 • odmena za vykonanú prácu na základe dohody o vykonaní práce je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi je možné dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.

Evidencia pracovného času a evidencia dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2022

Zamestnávateľ je podľa § 224 ods. 2 písm. d) a e) povinný:

 1. viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,
 2. viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu,
 3. viesť evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamená dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.

Dohoda o vykonaní práce a jej vzor v roku 2022

Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o vykonaní práce so zamestnancom len v prípade, ak ide o výkon práce, ktorá je vymedzená výsledkom (napr. výroba nábytku na mieru).

Podmienky uzatvorenia dohody o vykonaní práce v roku 2022:

1. zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, pričom do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa, aj na základe inej dohody o vykonaní práce,

2. dohodu o vykonaní práce je možné uzatvoriť len písomne, inak je neplatná,

3. v dohode o vykonaní práce musí byť:

 • vymedzená pracovná úloha,
 • dohodnutá odmena za jej vykonanie,
 • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať,
 • rozsah práce, ak to nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy,

4. pracovnú úlohu musí zamestnanec vykonať v dohodnutej dobe, pričom:

 • ak ju zamestnanec v tejto dobe nevykoná, zamestnávateľ môže odstúpiť od dohody alebo
 • ak ju zamestnanec nemôže vykonať, preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky, môže odstúpiť od dohody zamestnanec a zamestnávateľ je povinný mu nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla,

5. dohodu o vykonaní práce je možné uzatvoriť najviac na 12 mesiacov

Prinášame vám aj vzor dohody o vykonaní práce na stiahnutie.

Článok pokračuje pod reklamou

Dohoda o pracovnej činnosti a jej vzor v roku 2022

Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti so zamestnancom len v prípade, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (napr. obsluhovanie zákazníkov v pizzerii).

Podmienky uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti v roku 2022:

1. zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti so zamestnancom len na pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne (viac ako 10 hodín v jednom týždni nie je možné odpracovať, menej však áno),

2. dohodu o pracovnej činnosti je možné uzatvoriť len písomne, a to v dvoch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi), inak je neplatná,

3. v dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená:

 • dohodnutá práca,
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
 • dohodnutý rozsah pracovného času,
 • dohodnutá doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,

4. dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov (po vypršaní tejto doby, môže zamestnávateľ uzatvoriť novú dohodu o pracovnej činnosti),

5. v dohode o pracovnej činnosti je možné dohodnúť spôsob jej skončenia.

V prípade, ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť:

 • dohodou účastníkov k dohodnutému dňu,
 • jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15 – dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Prinášame vám aj vzor dohody o pracovnej činnosti na stiahnutie.

Odvody pri dohode o vykonaní práce a dohode o pracovnej činnosti v roku 2022

To, akú výšku odvodov zrazí zamestnávateľ zamestnancovi pracujúcemu na dohodu a akú výšku zaplatí zamestnávateľ za tohto zamestnanca závisí od toho, či ide o:

 1. dohodu s právom na pravidelný alebo nepravidelný príjem, a
 2. „dohodára“ dôchodcu.

Dohoda s právom na pravidelný príjem je taká dohoda, pri ktorej je odmena dohodára vyplácaná pravidelne (ako už vyplýva aj z názvu) po skončení mesiaca, v ktorom dohodár prácu vykonal. Spravidla za dohodu s právom na pravidelný príjem môžeme považovať dohodu o pracovnej činnosti.

Dohoda s právom na nepravidelný príjem je taká dohoda, pri ktorej je odmena dohodára vyplácaná nepravidelne, t. j. nie mesačne (napr. štvrťročne, polročne alebo po vykonaní určitej časti práce). Spravidla za dohodu s právom na nepravidelný príjem môžeme považovať dohodu o vykonaní práce. Za dohodu s právom na nepravidelný príjem považujeme aj dohodu o pracovnej činnosti, ktorá je uzatvorená na obdobie kratšie ako jeden kalendárny mesiac, resp. obdobie jedného kalendárneho mesiaca.

Odvody z dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti sú v porovnateľnej výške ako odvody zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na pracovnú zmluvu), ak nejde už o spomínaných dohodárov – dôchodcov.

V roku 2022 sú odvody z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce s právom na pravidelný a s právom na nepravidelný príjem nasledovné:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba poistného pri dohode o vykonaní práce a dohode o pracovnej činnosti v roku 2022
Druh poistenia Pravidelný príjem Nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské 1,4 % 1,4 % x x
Starobné 14 % 4 % 14 % 4 %
Invalidné 3 % 3 % 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 % x x
Úrazové 0,8 % x 0,8 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond solidarity 4,75 % x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 25,2 % 9,4 % 22,8 % 7 %
Zdravotné poistenie 10 % 4 % 10 % 4 %
Poistenie spolu 35,2 % 13,4 % 32,8 % 11 %

Ako sme už vyššie spomenuli, odvody z dohody o pracovnej činnosti môžu byť odlišné v prípade, ak na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce pracuje dôchodca, t. j. poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku (ak dovŕšil dôchodkový vek) a invalidného výsluhového dôchodku. Takíto dohodári – dôchodcovia si môžu uplatniť odvodové oslobodenie v sume 200 €. V prípade, ak ich mesačná odmena z uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce s právom na pravidelný príjem nepresiahne hranicu 200 €, dôchodca odvody na sociálne poistenie neplatí. V prípade, ak táto odmena presiahne hranicu 200 €, tak dôchodca odvody na sociálne poistenie platí, len zo sumy prevyšujúcej túto hranicu. Ďalšou výhodou je to, že dôchodcovia a ani zamestnávateľ neplatia preddavky do zdravotnej poisťovne. Viac informácií nájdete v článku Odvody z dohody v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2021

Aké sú podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov a aké daňové a odvodové povinnosti z nej vyplývajú?

Odvody z dohody v roku 2021

Aké odvody platia dohodári z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2021 a od čoho závisí ich výška? Akú odvodovú výnimku si môžu uplatniť študenti či dôchodcovia?

Minimálna mzda v praxi - otázky a odpovede

Kedy je potrebný doplatok do minimálnej mzdy a ako sa vypočíta? Týka sa minimálna mzda aj dohodárov? Koho sa týkajú stupne minimálnej mzdy? A ďalšie otázky z praxe.

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2021

Aké pravidlá upravujú dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti v roku 2021? Koľko hodín je možné odpracovať a aké sú odvody? Prinášame aj vzory na stiahnutie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky