Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 a vplyv na príplatky

Od 1.1.2022 je stanovená výška hodinovej minimálnej mzdy v sume 3,713 €/hod. Vplýva zmena minimálnej mzdy na hodinu na výšku príplatkov v roku 2022?

Od 1.1.2022 sa podľa § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“) zvyšuje mesačná minimálna mzda z pôvodných 623 € na sumu 646 € (zvýšenie o 23 €) a hodinová minimálna mzda zamestnanca, ktorého týždenný pracovný čas je 40 hodín sa zvyšuje z pôvodných 3,580 €/hod. na sumu 3,713 €/hod. (zvýšenie o 0,133 €/hod.), pričom tieto sumy minimálnej mzdy platia pre prvý stupeň náročnosti práce.

V tomto článku sa budeme venovať zmene hodinovej minimálnej mzdy od roku 2022, ako aj tomu, či zmena hodinovej minimálnej mzdy od roku 2022 ovplyvní výšku príplatkov od 1.1.2022. Komplexné informácie o zmene minimálnej mzdy od roku 2022 nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2022.

Hodinová minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce od 1.1.2022 – ako sa určuje?

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 vo výške 3,713 €/hod. patrí:

  • zamestnancovi, ktorého týždenný pracovný čas je 40 hodín, a
  • zamestnancovi, ktorého pracovné miesto je zaradené do prvého stupňa náročnosti práce.

Podľa § 120 ods. 4 suma minimálneho mzdového nároku (t. j. minimálnej mzdy) pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mesačného mzdového nároku, t. j. mesačnej minimálnej mzdy.

Upozorňujeme, že na hodinovú minimálnu mzdu podľa stupňov náročnosti práce má len ten zamestnanec, ktorý je zamestnaný na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy). Uvedené znamená, že tzv. dohodár, t. j. osoba pracujúca na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru má nárok len na hodinovú minimálnu mzdu príslušnú pre prvý stupeň náročnosti práce, t. j. na 3,713 €/hod.. Napríklad, ak predavačka bude v roku 2022 pracovať na základe dohody, jej minimálna mzda na hodinu bude 3,713 €/hod., avšak ak bude pracovať na základe pracovnej zmluvy a zamestnávateľ jej pracovné miesto zaradí do 2. stupňa náročnosti práce, jej minimálna mzda na hodinu bude 4,379 €/hod.

Výšku hodinovej minimálnej mzdy od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Poznámka: sumu minimálnej mesačnej mzdy v roku 2022 pre príslušný stupeň náročnosti práce vydelíme číslom 174
a dostaneme tak minimálnu hodinovú mzdu, zaokrúhlenú na 3 desatinné miesta.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín
podľa stupňov náročnosti práce - prehľad
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2022 Minimálna hodinová mzda v roku 2022
1 1,0 646 € 3,713 €
2 1,2 762 € 4,379 €
3 1,4 878 € 5,046 €
4 1,6 994 € 5,713 €
5 1,8 1 110 € 6,379 €
6 2,0 1 226 € 7,046 €

Viac informácií o minimálnej mzde podľa stupňov náročnosti práce v roku 2022 nájdete v článku Minimálna mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 pri kratšom týždennom pracovnom čase – ako ju vypočítať?

Ako sme už uviedli, na hodinovú minimálnu mzdu vo výške 3,713 €/hod. má nárok od 1.1.2022 ten zamestnanec, ktorého týždenný pracovný čase je 40 hodín. V prípade, ak je týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma hodinovej minimálnej mzdy sa úmerne zvýši.

Pracovný čas zamestnanca upravuje § 85 Zákonníka práce a môže byť:

  • najviac 40 hodín týždenne,
  • najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne, ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke,
  • najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne, ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke,
  • najviac 33 a 1/2 hodiny týždenne, ak ide o zamestnanca, ktorý pracuje dokázaným chemickým karcinogénom alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni.
Článok pokračuje pod reklamou

Pracovný čas mladistvého zamestnanca je:

  • najviac 30 hodín týždenne, ak ide o mladistvého zamestnanca mladšieho ako 16 rokov,
  • najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne, ak ide o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,

pričom maximálny týždenný pracovný čas platí aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov a musí byť dodržaná podmienka, že pracovný čas nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín.

Prečítajte si tiež

Hodinovú minimálnu mzdu pre kratší týždenný pracovný čas vypočítame nasledovným vzorcom = (40 hodín / nižší týždenný pracovný čas) * hodinová minimálna mzda pre týždenný pracovný čas 40 hodín (napríklad pri týždennom pracovnom čase 37,5 hodiny bude výpočet : 40/37,5 * 3,713 €).

Hodinovú minimálnu mzdu od 1.1.2022 podľa týždenného pracovného času pre prvý stupeň náročnosti práce a jej porovnanie s rokom 2021 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 podľa týždenného pracovného času a porovnanie s rokom 2021
Týždenný pracovný čas
v hodinách
Minimálna mzda
v roku 2022
Minimálna mzda
v roku 2021
Rozdiel
40 3,713 € 3,580 € 0,133 €
38,75 3,833 € 3,695 € 0,138 €
37,5 3,961 € 3,819 € 0,142 €
33,5 4,433 € 4,275 € 0,158 €
30 4,951 € 4,773 € 0,178 €

Hodinová minimálna mzda v roku 2022 a vplyv na výšku príplatkov

Nakoľko sa od 1.1.2021 zmenil mechanizmus pre určovanie výšky príplatkov tak, že ich výška sa už neurčuje percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy, ale výška príplatkov sa určuje pevnou sumou stanovenou v Zákonníku práce, zmena hodinovej minimálnej mzdy od 1.1.2022 nemá vplyv na výšku príplatkov zamestnancov (existujú však výnimky, ktoré uvádzame ďalej v článku).

Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že výška väčšiny príplatkov, t. j. minimálnych mzdových zvýhodnení sa oproti predošlému roku nemení. Výnimkou je však príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku, ktorý je vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Výšku minimálnych pevných súm príplatkov platných v roku 2022 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov príplatku – mzdového zvýhodnenia Suma príplatku v eurách platná v roku 2022
Príplatok za prácu v sobotu (§ 122a) 1,79 €, resp. znížená suma príplatku 1,61 €
Príplatok za prácu v nedeľu (§ 122b) 3,58 €, resp. znížená suma príplatku 3,22 €
Príplatok za nočnú prácu – nerizikové povolanie
(§ 123)
1,43 €, resp. znížená suma príplatku 1,25 €
Príplatok za nočnú prácu – rizikové povolanie
(§ 123)
1,79 €
Príplatok za sťažený výkon práce (§ 124) 0,72 €
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť
na pracovisku (§ 96)
najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách
za hodinu, t. j. 3,713 €
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť
mimo pracoviska (§ 96)
0,72 €
Príplatok za prácu vo sviatok (§ 122,
resp. § 223 ods. 2)
100 % priemerného hodinového zárobku,
resp. dohodári najmenej vo výške 3,58 €/hod.
Príplatok za prácu nadčas – nerizikové práce
(§ 121)
najmenej v sume 25 % priemerného zárobku
Príplatok za prácu nadčas – rizikové práce
(§ 121)
najmenej v sume 35 % priemerného zárobku

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky