Maximálny počet odpracovaných hodín na dohodu

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú limitované počtom odpracovaných hodín. Koľko je možné na ktorú odrobiť?

Podľa § 223 Zákonníka práce zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh, alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V súčasnosti je možné podľa Zákonníka práce uzatvoriť nasledovné dohody:

  • dohodu o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom,
  • dohodu o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce,
  • dohodu o brigádnickej práci študentov, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce, pričom tento typ dohody je možné uzatvoriť iba so žiakom, resp. študentom.

Viac informácií o podmienkach uzatvorenia dohôd, o odvodových a iných povinnostiach nájdete v článkoch:

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2022

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2022

V tomto článku sa zameriame len na maximálny možný počet odpracovaných hodín na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Maximálny počet odpracovaných hodín na dohodu o vykonaní práce

Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Ako však interpretovať toto ustanovenie v praxi? Odpoveď poskytol Ladislav Kerekeš, hovorca Národného inšpektorátu práce. Ten upresnil, že limit 350 hodín sa posudzuje samostatne za každú individuálnu dohodu o vykonaní práce. Avšak pri uzatvorení viacerých dohôd o vykonaní práce medzi tým istým zamestnancom a tým istým zamestnávateľom je potrebné spočítať odpracované hodiny na základe všetkých dohôd o vykonaní práce uzatvorených v danom kalendárnom roku a zaistiť, aby nedošlo k presiahnutiu limitu 350 hodín.

Dohoda o vykonaní práce uzatvorená medzi zamestnancom a zamestnávateľom nie je ovplyvnená inými dohodami o vykonaní práce uzatvorenými medzi zamestnancom a inými zamestnávateľmi. To znamená, že zamestnanec môže mať v jednom roku uzatvorených viacero dohôd o vykonaní práce s rôznymi zamestnávateľmi a u každého z nich môže na základe týchto dohôd odpracovať 350 hodín v kalendárnom roku.

Maximálny počet odpracovaných hodín na dohodu o pracovnej činnosti

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. V tomto prípade ide o striktný maximálny počet hodín za týždeň, ktorý môže byť najviac 10 hodín, pričom je možné odpracovať týždenne aj menej hodín, viac však nie.

Maximálny počet odpracovaných hodín na dohodu o brigádnickej práci študentov

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená (maximum je 12 mesiacov). Pri dohode o brigádnickej práci študentov je teda dôležité to, že priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, čo je rozdiel oproti dohode o pracovnej činnosti, kde sa priemer neposudzuje. Študent (žiak) teda môže v niektorých týždňoch odpracovať aj viac hodín týždenne, napr. počas prázdnin aj 40 hodín týždenne, avšak iné týždne musí odpracovať menej hodín tak, aby jeho priemerný týždenný pracovný čas od vzniku po zánik dohody nepresiahol 20 hodín.

Prečítajte si tiež

Upozorniť tiež treba na to, že pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca (t. j. zamestnanca mladšieho ako 18 rokov) v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

Sumárna tabuľka pre maximálny počet odpracovaných hodín na dohodu

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ dohody Maximálny možný počet odpracovaných hodín
Dohoda o vykonaní práce 350 hodín v kalendárnom roku (do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce)
Dohoda o pracovnej činnosti 10 hodín týždenne
Dohoda o brigádnickej práci študentov 20 hodín týždenne v priemere za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky