Zámenná zmluva a jej vzor

Kedy možno využiť zámennú zmluvu a na čo slúži? Ktoré ustanovenia musí obsahovať a na ktoré je z praktického hľadiska dobré nezabudnúť?

Zámenná zmluva predstavuje typ zmluvy, ktorá je upravená v Občianskom zákonníku (§ 611). Podľa zákonnej definície ide o zmluvu, pri ktorej si zmluvné strany zamieňajú jednu konkrétnu vec za inú vec (napr. pozemok za pozemok alebo auto za auto, ale taktiež je možné zameniť aj napr. byt za dom).

Čo musí obsahovať zámenná zmluva – povinné náležitosti

Zámenná zmluva je veľmi podobná s kúpnou zmluvou. To vyplýva aj z ustanovenia § 611 Občianskeho zákonníka, v ktorom je upravená zámenná zmluva. V zmysle § 611 Občianskeho zákonníka sa ustanovenia o kúpnej zmluve primerane použijú aj na zámennú zmluvu.

Odlišujúcim faktorom zámennej zmluvy od kúpnej je to, že pri kúpnej zmluve sa za vec poskytujú peniaze. Pri zámennej zmluve sa vymieňa vec za vec.

Zámenná zmluva predstavuje zmluvu konsenzuálnu, a nie reálnu, čo znamená, že jej uzatvorenie (vznik zmluvy) nie je podmienené aj reálnym odovzdaním veci.

Zámenná zmluva by mala obsahovať:

  1. označenie zmluvných strán – v každej zmluve musia byť presne špecifikované zmluvné strany, teda osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu. Pri zámennej zmluve sa zmluvné strany označujú ako zamieňajúci. Každá zo zmluvných strán sa považuje ohľadom veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúceho, a ohľadom veci, ktorú prijíma, za kupujúceho. Obidve strany tak majú zároveň postavenie predávajúceho aj kupujúceho.
  2. označenie predmetov zámeny -  je potrebné špecifikovať, aké predmety by mali byť zamieňané. Predmetom zmluvy môžu byť akékoľvek veci, teda nielen hnuteľné, ale aj nehnuteľnosti. Súčasne nie je potrebné, aby predmety zmluvy mali ekvivalentnú hodnotu. V takomto prípade sa môžu zmluvné strany dohodnúť na dorovnaní hodnoty veci v peniazoch (ale aj nemusia). Je potrebné presne špecifikovať, akú vec (t.j. aký pozemok, aké auto a pod.), dáva zamieňajúci 1 zamieňajúcemu 2 a akú vec dáva zamieňajúci 2 zamieňajúcemu 1 tak, aby tieto veci neboli zameniteľné s inými vecami (napr. pri pozemku je potrebné presne uviesť katastrálne územie, okres, parcelné číslo, označenie registra C/E, druh pozemku, jeho výmeru, číslo listu vlastníctva).
  3. záväzok zamieňajúceho 1 odovzdať zamieňajúcu vec zamieňajúcemu 2 a záväzok zamieňajúceho 2 prevziať zamieňajúcu vec od zamieňajúceho 1,
  4. záväzok zamieňajúceho 2 odovzdať zamieňajúcu vec zamieňajúcemu 1 a záväzok zamieňajúceho 1 prevziať zamieňajúcu vec od zamieňajúceho 2.

Čo je vhodné upraviť v zámennej zmluve

Okrem toho je vhodné, aby zámenná zmluva obsahovala aj:

Prečítajte si tiež
  1. úpravu zodpovednosti za vady – v prípade, ak majú veci určité vady, o ktorých zmluvné strany vedia, je potrebné o tom upovedomiť druhú zmluvnú stranu. Taktiež si môžu zmluvné strany dohodnúť napr. aj záručnú dobu.
  2. možnosti ukončenia zmluvy – napr. možnosť odstúpiť od zmluvy, ak  v dohodnutej lehote nedôjde k faktickej zámene vecí.
  3. okamih odovzdania veci – zámenná zmluva nie je reálnou zmluvou, teda nie je rozhodujúce, aby prišlo k reálnemu odovzdaniu a prevzatiu vecí už pri uzatvorení zmluvy. Preto si zmluvné strany môžu v zmluve dohodnúť okamih, kedy dôjde k vzájomnému odovzdaniu a prevzatiu veci. Môžu sa taktiež dohodnúť, že k zámene vecí dôjde aj hneď pri uzatvorení zmluvy.
Článok pokračuje pod reklamou

Forma zámennej zmluvy

Zákon nepredpisuje pre tento zmluvný typ povinne písomnú formu. Písomná forma sa vyžaduje iba v prípade, ak sú predmetom zámennej zmluvy nehnuteľnosti. Je tomu tak z dôvodu potreby vkladu do katastra nehnuteľností. V prípade zámeny nehnuteľností je potrebné okrem písomnej formy dodržať aj povinnosť úradného osvedčenia podpisov zmluvných strán na takejto zmluve.

Ak teda zamieňate auto za auto, postačuje teoreticky ústna forma. Avšak z hľadiska právnej istoty je vždy lepšie, aby zmluva mala písomnú formu. Predídete tak možným sporom v budúcnosti.

Prinášame vám aj vzorovú zmluvu zámennej zmluvy, v ktorej nájdete jej formálnu a obsahovú stránku.

Práva a povinnosti zmluvných strán pri zámennej zmluve

Zámenná zmluva predstavuje dvojstranný záväzok, teda uzatvorením zmluvy vznikajú práva a povinnosti pre obe zmluvné strany. Práva a povinnosti zmluvných strán sú vzájomne podmienené.

Každá zo zmluvných strán je povinná odovzdať vec, ktorá je predmetom zámeny. Rovnako je povinná prevziať vec, ktorá je predmetom zámeny.

Prečítajte si tiež

Aj pri zmámenej zmluve je možné hovoriť o zodpovednosti za vady. Aj v tejto otázke sa primerane použijú ustanovenia kúpnej zmluvy o zodpovednosti za vady, avšak len primerane. Napr. pri zámene veci za vec je vylúčené, aby jedna zmluvná strana v  rámci zodpovednosti za vady žiadala od druhej zmluvnej strany zľavu z ceny, keďže za vec nezaplatila žiadnu kúpnu cenu.

Príklad na uplatnenie zodpovednosti za vady:

Pavol sa rozhodol predať svoje auto. Jedného dňa sa mu ozval Andrej s ponukou na výmenu áut, pričom Pavol sa rozhodol danú ponuku využiť, keďže Andrejovo auto vyhovovalo jeho predstavám o novom aute. Uzatvorili tak zámennú zmluvu. O pár dní sa však ukázalo, že Andrejovo pôvodné auto (ktoré odovzdal Pavlovi) malo pokazený motor, čo spôsobovalo jeho nepojazdnosť. Andrej ho však pri zámene ubezpečil, že auto nemá žiadne vady. V takomto prípade môže Pavol v rámci zodpovednosti za vady využiť právo odstúpiť od zmluvy podľa § 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Nemôže však požadovať zľavu z kúpnej ceny, keďže si veci zamenili bez dorovnania hodnoty veci v peniazoch.

Zhrnutie na záver

Občiansky zákonník vo svojich ustanoveniach upravuje aj zámennú zmluvu. Jej podstatou je výmena jednej konkrétnej veci za druhú.

Jej využitie je vhodné napr. v situácii, keď majú dve osoby obojstranný záujem o vec toho druhého. Vtedy by bolo zbytočné, aby sa uzatvorili dve kúpne zmluvy, teda že by osoba A kúpila od osoby B jednu vec a osoba B kúpila od osoby A inú vec. Jednoduchšie je uzatvorenie jednej zámennej zmluvy, na základe ktorej si osoby tieto veci zamenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky