Zmena spoločenskej zmluvy s.r.o.

Rady a tipy, ako postupovať pri zmene spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny.

Čo je spoločenská zmluva

Spoločenská zmluva predstavuje základný dokument každej s.r.o., v ktorej sú obsiahnuté základné informácie. Spoločenská zmluva sa prikladá už k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra a taktiež sa ukladá do zbierky listín.

V prípade, ak má s.r.o. len jedného spoločníka, nahrádza spoločenskú zmluvu tzv. zakladateľská listina. Ide však o totožný dokument, ktorý sa odlišuje len názvom. Pri s.r.o. s jedným spoločníkom by sme tak mali hovoriť nie o zmene spoločenskej zmluvy, ale o zmene zakladateľskej listiny.

Spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina musí obsahovať:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,
 • predmet podnikania (činnosti),
 • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,
 • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • určenie správcu vkladov – spravidla je to jeden zo zakladateľov spoločnosti, môže to byť ale aj napr. banka,
 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon – napr. pri nepeňažnom vklade musí byť v spoločenskej zmluve uvedený tento nepeňažný vklad ako aj určená peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka.

V spoločenskej zmluve je však spravidla obsiahnutých na báze dobrovoľnosti ďaleko viac ustanovení (v porovnaní s vyššie uvedenými, ktoré musia byť vždy upravené v spoločenskej zmluve).

Zmena spoločenskej zmluvy

V zásade platí, že na zmenu spoločenskej zmluvy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov spoločnosti. Zákonom alebo spoločenskou zmluvou však môže byť rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia. V takom prípade postačuje na schválenie zmeny spoločenskej zmluvy dvojtretinová väčšina hlasov všetkých spoločníkov, ak samotná spoločenská zmluva neurčuje vyšší počet hlasov.

Príklad na počet hlasov potrebných na zmenu spoločenskej zmluvy:

Spoločnosť A, s.r.o. má troch spoločníkov s vkladmi 50 %, 25 % a 25 %. Rozhodli sa, že zmenia obchodné meno spoločnosti, nakoľko dospeli k presvedčeniu, že nové obchodné meno bude pre zákazníkov lepšie zapamätateľné a bude obľúbenejšie. V spoločenskej zmluve absentuje ustanovenie o tom, že zmena spoločenskej zmluvy je zverená do pôsobnosti valného zhromaždenia. Preto je na zmenu obchodného mena potrebný súhlas všetkých troch spoločníkov.

Ak by v spoločenskej zmluve bolo ustanovenie o tom, že zmena spoločenskej zmluvy je zverená do pôsobnosti valného zhromaždenia, na zmenu obchodného mena spoločnosti by postačovala dvojtretinová väčšina hlasov všetkých spoločníkov, teda v danom prípade by postačoval súhlas len spoločníka s 50 % vkladom a jedného zo spoločníkov s 25 % vkladom. K zmene obchodného mena by mohlo prísť aj v prípade, ak by tretí spoločník so zmenou obchodného mena nesúhlasil.

Avšak v prípade, ak by zmenou spoločenskej zmluvy malo prísť k:

 • rozšíreniu povinnosti spoločníkov alebo
 • zúženiu, resp. obmedzeniu práv priznaných spoločníkom,

vtedy sa vyžaduje na platnosť zmeny spoločenskej zmluvy súhlas všetkých spoločníkov, ktorých sa táto zmena týka. Pokiaľ by dotknutý spoločník nesúhlasil so zmenou, nedošlo by platne k zmene spoločenskej zmluvy. To aj bez ohľadu, ak by väčšina spoločníkov súhlasila so zmenou.

Príklad na uloženie povinnosti spoločníkom s.r.o.

Spoločnosť A, s.r.o. má troch spoločníkov s vkladmi 50 %, 25 % a 25 %. V dôsledku krízy by chcela uložiť spoločníkom príplatkovú povinnosť, teda povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti. V spoločenskej zmluve však príplatková povinnosť nie je upravená. Z ustanovenia § 121 Obchodného zákonníka však vyplýva podmienka, aby bola táto príplatková povinnosť výslovne upravená v spoločenskej zmluve, inak ju nie je možné uložiť spoločníkom. Preto musí pred uložením samotnej povinnosti prísť k zmene spoločenskej zmluvy. Spoločnosť má síce v spoločenskej zmluve upravené, že na zmenu spoločenskej zmluvy je oprávnené valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou. Avšak preto, že touto zmenou by malo prísť k rozšíreniu povinností spoločníkov, vyžaduje sa v danom prípade na zmenu spoločenskej zmluvy súhlas všetkých spoločníkov.

Vzhľadom na vyššie uvedené,  k zmene spoločenskej zmluvy tak dochádza spravidla na základe vzájomnej dohody spoločníkov spoločnosti.

V niektorých prípadoch však prichádza k zmene spoločenskej zmluvy okrem dohody spoločníkov, resp. rozhodnutím valného zhromaždenia aj prijatím rozhodnutia, ktorého dôsledkom je zmena spoločenskej zmluvy.

Obchodný zákonník upravuje viacero okolností, ktoré majú za následok zmenu spoločenskej zmluvy. Vtedy prichádza k zmene spoločenskej zmluvy priamo zo zákona, ako dôsledok prijatého rozhodnutia. Nie je preto potrebné osobitné rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene spoločenskej zmluvy.

Typickým príkladom takéhoto rozhodnutia je zvýšenie alebo zníženie základného imania. Rozhodnutie o zmene základného imania teda automaticky vyvoláva zmenu spoločenskej zmluvy. Ako ďalšie príklady, kedy dochádza k zmene spoločenskej zmluvy priamo zo zákona, je napr. rozhodnutie o vylúčení spoločníka alebo o prevode obchodného podielu.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup po zmene spoločenskej zmluvy

Ak je rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia, nezabúdajte na to, že je potrebné zvolať valné zhromaždenie a vyhotoviť aj zápisnicu z valného zhromaždenia. Tá je výstupom z rokovania valného zhromaždenia. Jej prílohou je listina prítomných spoločníkov.

Po každej zmene spoločenskej zmluvy je konateľ spoločnosti povinný vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné nové znenie spoločenskej zmluvy, pričom práve konateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť nového znenia. Písomné vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy podpisuje konateľ. Zákon pritom nevyžaduje, aby bol podpis konateľa na úplnom znení spoločenskej zmluvy úradne osvedčený.  Je tomu tak z dôvodu, že vyhotovenie úplného nového znenia spoločenskej zmluvy nie je zmenou spoločenskej zmluvy, ale len faktickým zdokumentovaním skutočností, že došlo k zmene.

Každú zmenu spoločenskej zmluvy je potrebné predložiť do zbierky listín príslušného registrového súdu, a to do 30 dní od vyhotovenia dokumentov.

V prípade, ak by zmenou spoločenskej zmluvy došlo aj k zmene údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (napr. by došlo k zmene obchodného mena alebo sídla spoločnosti), je konateľ spoločnosti povinný predložiť návrh na zápis zmeny v obchodnom registri, a to opätovne najneskôr do 30 dní od prijatia rozhodnutia.

V prípade nesplnenia zákonnej lehoty na predloženie úplného znenia spoločenskej zmluvy do zbierky listín, resp. nepodania návrhu na zápis zmeny do obchodného registra, môže dôjsť k uloženiu pokuty, a to až do výšky 3 310 eur.

Zmena zakladateľskej listiny v jednoosobovej s.r.o.

Ako je uvedené vyššie, pri jednoosobových s.r.o. nahrádza spoločenskú zmluvu zakladateľská listina. Obchodný zákonník však neupravuje otázku zmeny zakladateľskej listiny tak, ako je tomu pri zmene spoločenskej zmluvy. Preto sa pri zmene zakladateľskej listiny postupuje obdobne ako pri zmene spoločenskej zmluvy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky