Príkazná zmluva - vzor

Aké využitie má príkazná zmluva? Čo musí obsahovať a čo je dobré pri jej tvorbe nezabudnúť?

Príkazná zmluva predstavuje typ zmluvy, ktorý je upravený v Občianskom zákonníku (§ 724 a ďalšie). Podstatou príkaznej zmluvy je to, že jedna zmluvná strana sa zaväzuje pre druhú obstarať určitú vec alebo vykonať inú činnosť, pričom je charakteristické, že táto činnosť má príležitostný charakter.

Náležitosti príkaznej zmluvy

Príkazná zmluva musí obsahovať:

  1. označenie zmluvných strán – v každej zmluve musia byť presne špecifikované zmluvné strany, teda osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu. Pri príkaznej zmluve sa zmluvné strany označujú ako príkazca (ten, v prospech koho sa obstaráva určitá vec alebo činnosť) a príkazník (ten, kto obstaráva určitú vec alebo činnosť).
  2. predmet zmluvy - je potrebné špecifikovať, aká vec by mala byť obstaraná alebo akú činnosť má vykonať príkazník. Predmetom zmluvy môže byť buď právny úkon (napr. uzatváranie určitých zmlúv) alebo faktické konanie (napr. činnosť rozhodcu na športovom podujatí).

V záujme právnej istoty a predchádzania možným budúcim sporom odporúčame, aby ste pri uzatvorení príkaznej zmluvy uprednostnili písomnú formu, aj keď ju zákon nevyžaduje. Bez nej bude ťažké preukázať uzatvorené podmienky.

Čo je vhodné upraviť v príkaznej zmluve

Zákon nepredpisuje ďalšie náležitosti pre príkaznú zmluvu. Jej obsah tak zostáva na dohode zmluvných strán. Do príkaznej zmluvy môžete upraviť navyše aj:

  • odmenu – príkazná zmluva môže byť bezodplatná ale aj odplatná. Odplata je povinná iba v prípade, ak je to obvyklé, vzhľadom na povolanie príkazníka (napr. ak má príkazník na takúto činnosť živnostenské oprávnenie).
  • v prípade dojednania odmeny je možné dohodnúť aj platobné podmienky vyplatenia odmeny,
  • spôsob ukončenia zmluvy – príkazná zmluva zaniká vykonaním príkazu, odvolaním príkazu, výpoveďou príkazníka a smrťou príkazníka.

Príklad na odmenu:

Štefan uzatvoril s advokátom Petrom príkaznú zmluvu, predmetom ktorej bolo vykonávanie činnosti – zastupovanie Štefana v súdnom konaní. Peter má na danú činnosť oprávnenie. Poskytnutie odmeny je tak v tomto prípade obvyklé, teda ide o podstatnú náležitosť príkaznej zmluvy a preto odmena musí byť v zmluve uvedená.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Každá zmluva prináša pre zmluvné strany práva a aj povinnosti. Pri príkaznej zmluve je povinnosťou príkazníka obstarať vec alebo činnosť pre príkazcu. Nie je však vylúčené, aby predmetom zmluvy bolo aj obstaranie veci alebo činnosti pre inú, tretiu osobu, ktorá neuzatvorila zmluvu. Predmetom zmluvy však nie je výsledok obstarania. To, znamená, že príkazník nezodpovedá za to, či sa dostaví očakávaný výsledok alebo nie.

Pri vykonávaní príkazu je príkazník povinný konať podľa svojich schopností a možností. Musí zachovávať pokyny, ktoré dostal od príkazcu. Môže sa od nich odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutne v záujme príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas. Ďalej je povinný príkaz vykonať osobne. Môže sa však s príkazcom dohodnúť na tom, že môže splniť príkaz aj prostredníctvom zástupcu.

S plnením príkazu je úzko spojená aj informačná povinnosť príkazníka. Ten musí podávať správy o postupe plnenia príkazu. Poskytovanie informácií nemusí mať písomnú formu, a to aj v prípade, ak samotná príkazná zmluva je uzatvorená v písomnej forme. Po vykonaní príkazu má príkazník povinnosť predložiť príkazníkovi vyúčtovanie.

Na druhej strane, príkazca má povinnosť poskytnúť príkazníkovi prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na splnenie príkazu. Taktiež je povinný nahradiť mu potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu. Príkazník má právo na refundáciu týchto nákladov bez ohľadu na to, či sa dohodla odplatná alebo bezodplatná zmluva.

Príklad na refundáciu nákladov v príkaznej zmluve:

Ján uzatvoril s Petrou príkaznú zmluvu, predmetom ktorej bola činnosť výzdoby priestorov na spoločenské akcie. Pri vykonávaní tejto činnosti vznikli Petre náklady vo výške 10 eur (cestovné), ktoré vynaložila pri vykonávaní príkazu. Tieto náklady je Ján povinný nahradiť Petre a bez ohľadu na to, či si dohodli za vykonanie príkazu  odplatu alebo nie.

Okrem toho je príkazca povinný poskytnúť príkazníkovi doklady a informácie, ktoré sú potrebné pre vykonanie príkazu. V neposlednom rade je povinný vyplatiť príkazníkovi odmenu, ak sa na tom dohodli alebo ak je to obvyklé (patrí to k profesii príkazníka). To aj vtedy, ak sa nedostaví očakávaný výsledok. Odmena však príkazníkovi nepatrí v prípade, ak zavinil, že sa nedostavil výsledok príkazu.

Článok pokračuje pod reklamou

Osobitné druhy príkaznej zmluvy

Občiansky zákonník upravuje aj osobitné druhy príkaznej zmluvy. Ide o zmluvu o obstaraní veci a zmluvu o obstaraní predaja veci. Zmluvou o obstaraní veci sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi obstarať určitú vec. Od príkaznej zmluvy sa odlišuje v tom, že v tejto zmluve musí byť dojednaná odmena.  

Podstatou zmluvy o obstaraní predaja veci je to, že jedna zmluvná strana prevezme od druhej vec určenú na predaj a postará sa o predaj tejto veci. Opätovne aj v prípade tejto zmluvy je odmena povinnou náležitosťou zmluvy. Oproti príkaznej zmluve má však zmluvná strana právo na odmenu len vtedy, ak sa táto vec predala. Zmluva musí byť písomná.

Porovnanie príkaznej zmluvy s ďalšími zmluvami

Príkazná zmluva je svojou povahou blízka pracovnej zmluve. Predmetom zmluvy je taktiež vykonanie činnosti či obstaranie veci pre iného, na účet iného a podľa jeho pokynov.  Príkazná zmluva sa však uzatvára len na vykonanie príležitostných prác či činností. Je potrebné dávať pozor, aby sa príkaznou zmluvou nezakrývala činnosť, ktorá by mala byť vykonávaná v pracovnoprávnom pomere na základe pracovnej zmluvy.

Činnosť vykonávaná príkaznou zmluvou by tak nemala napĺňať znaky závislej činnosti (nadriadenosť zamestnávateľa a podriadenosť zamestnanca, osobný výkon práce, podľa pokynov jednej strany, v jej mene, v čase určenom jednou stranou). Závislá práca totiž nemôže byť vykonávaná v zmluvnou občianskoprávnom vzťahu (teda na základe príkaznej zmluvy).

Zhrnutie na záver

Príkazná zmluva predstavuje typ občianskej zmluvy, predmetom ktorej je vykonanie určitej náhodnej alebo príležitostnej činnosti, resp. obstaranie nejakej veci. Zmluva musí obsahovať predmet zmluvy, teda definíciu toho, čo sa má vykonať, a aj odmenu, ak je pre danú činnosť obvyklá. Prinášame vám vzor príkaznej zmluvy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky