Zmluva o výpožičke - vzor

Na čo slúži zmluva o výpožičke? Aký je rozdiel medzi výpožičkou, pôžičkou a nájmom? Rady a tipy, ako postupovať a na čo nezabudnúť pri uzatváraní zmluvy o výpožičke.

Zmluva o výpožičke predstavuje typ zmluvy, ktorý je upravený v Občianskom zákonníku (§ 659 a ďalšie). Ide o zmluvu, podstatou ktorej je to, že jedna zmluvná strana prenecháva druhej individuálne určenú vec na dohodnutú dobu na bezplatné užívanie.

Čo musí zmluva o výpožičke obsahovať (povinné náležitosti)

Zmluva o výpožičke predstavuje reálnu zmluvu, čo znamená, že je potrebné, aby okrem dohody zmluvných strán došlo aj k reálnemu úkonu – odovzdaniu individuálne určenej veci druhej zmluvnej strane.

Podstatné náležitosti zmluvy o výpožičke sú:

  1. označenie zmluvných strán – v každej zmluve musia byť presne špecifikované zmluvné strany, teda osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu. Pri zmluvy o výpožičke sa zmluvné strany označujú ako požičiavateľ (ten, kto vypožičiava vec druhému) a vypožičiavateľ (ten kto prijíma vec, aby ju dočasne bezodplatne užíval).
  2. prenechanie individuálne určenej veci požičiavateľom vypožičiavateľovi - je potrebné špecifikovať, aká vec by mala byť vypožičaná. Predmetom zmluvy môžu byť individuálne určené veci, a to nie len hnuteľné, ale dokonca aj nehnuteľnosti.
  3. povinnosť vrátiť individuálne určenú vec – vypožičiavateľ má povinnosť vrátiť vec požičiavateľovi, keďže ide o dočasné a nie trvalé prenechanie veci na užívanie.
  4. dočasnosť zmluvy – ako je uvedené vyššie, prenechanie veci vypožičiavateľovi musí byť dočasné. Stačí, ak termín vrátenia veci je určený spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti. Môže byť dohodnutý napr. presný dátum alebo doba užívania veci. Prípadne postačuje, ak je termín dodatočne určiteľný alebo ponechaný na vôli požičiavateľa. Podmienkou totiž nie je, aby bol termín vrátenia dohodnutý už pri uzatváraní zmluvy. Môže byť dohodnutý aj neskôr. Avšak už pri uzatváraní zmluvy musí byť zrejmé, že predmet výpožičky sa prenecháva len na dočasné užívanie.
  5. bezodplatnosť – vypožičanie veci musí byť bez odplaty. Možno však dohodnúť náhradu za opotrebenie požičanej veci v zmysle amortizácie, ktorá bude predstavovať rozdiel v hodnote veci v čase prenechania a v čase jej vrátenia.

Čo je vhodné upraviť v zmluva o výpožičke

Okrem vyššie uvedených povinných náležitostí je dobré do zmluvy o výpožičke zahrnúť aj ďalšie praktické ustanovenia. To, čo si dohodnete v zmluve, závisí od dohody zmluvných strán. V zmluve je však vhodné, resp. možné upraviť aj nasledovné oblasti:

  1. trvanie výpožičky – je dobré do zmluvy o výpožičke výslovne uviesť dobu užívania veci, resp. jej vrátenia požičiavateľovi. Ak totiž čas vrátenia nebude dohodnutý, platí, že vypožičiavateľ je povinný vrátiť vec prvý deň po tom, čo ho o vrátenie veci požiadal požičiavateľ.
  2. náhradu v prípade straty alebo zničenia vypožičanej veci – hoci zmluva o výpožičke je bezodplatná, nič nebráni tomu, aby sa zmluvné strany dohodli na povinnosti vypožičiavateľa zaplatiť požičiavateľovi náhradu v peniazoch v prípade, ak dôjde k strate, poškodeniu alebo zničeniu vypožičanej veci.
  3. zánik zmluvy – napr. právo požičiavateľa odstúpiť od zmluvy, ak sa dozvie, že vypožičiavateľ prenechal vypožičanú vec inému, hoci tak nesmie urobiť.

Príklad na vrátenie predmetu výpožičky, ak nebol dohodnutý čas trvania:

Michaela požičala známej Anne stroj, ktorý potrebuje pri výkone svojej práci. Dohodli sa, že to bude len dočasne, ale nešpecifikovali presný termín vrátenia. O mesiac nato Michaela potrebovala nutne stroj pre seba. Preto vyzvala Annu na vrátenie stroja,. Keďže nebol dohodnutý presný čas vrátenia predmetu výpožičky, je Anna povinná vrátiť Michaele stroj hneď na druhý deň od vyzvania, inak sa dostane do omeškania. 

Forma zámennej zmluvy

Zákon nepredpisuje pre tento zmluvný typ povinne písomnú formu. Písomná forma sa nevyžaduje ani v prípade, ak je predmetom výpožičky nehnuteľnosť (napr. byt). Je tomu tak z dôvodu, že pri výpožičke nedochádza k prevodu vlastníckeho práva k veci.

Pri výpožičke teda postačuje z hľadiská zákonných požiadaviek ústna forma. Avšak z hľadiska právnej istoty je vždy lepšie, aby zmluva mala písomnú formu. Predídete tak možným sporom v budúcnosti, napr. ohľadom termínu vrátenia vypožičanej veci.

Porovnanie so zmluvou o pôžičke a nájomnou zmluvou

Zmluva o výpožičke je veľmi podobná so zmluvou o pôžičke, ale taktiež aj s nájomnou zmluvou. Netreba si však tieto zmluvy zamieňať. Každá má svoje opodstatnenie a využitie.

Od pôžičky sa výpožička odlišuje tým, že predmetom výpožičky je individuálne určená vec. Vypožičiavateľ sa nestáva vlastníkom vypožičanej veci a je povinný vrátiť tú istú vec, ktorú si vypožičal. Pričom za výpožičku sa neplatí žiadna odplata.

Naopak pri pôžičke môže dlžník požičanú vec ďalej scudziť (teda poskytnúť inému), pretože sa stáva jej vlastníkom. Pri pôžičke musí dlžník vrátiť veriteľovi vec rovnakého druhu. Napr. ak si požičal peniaze, môže tieto peniaze použiť a veriteľovi musí vrátiť iné peniaze. Nie je povinný vrátiť tie isté bankovky. Za pôžičku možno dojednať aj odplatu.

Nájomná zmluva sa od výpožičky odlišuje odplatnosťou. Pri nájme musí byť dojednaná odplata, t.j. nájomné.

Článok pokračuje pod reklamou

Práva a povinnosti zmluvných strán pri zmluve o výpožičke

Každá zmluva prináša pre zmluvné strany práva a aj povinnosti. Pri zmluve o výpožičke je požičiavateľ povinný predovšetkým odovzdať vec vypožičiavateľovi, a to v stave spôsobilom na riadne užívanie veci. Taktiež je povinný oboznámiť vypožičiavateľa s osobitnými pravidlami, ktoré je potrebné dodržiavať pri užívaní veci. Tieto pravidlá je možné upraviť aj priamo v zmluve. Požičiavateľ je naopak oprávnený vyžadovať vec aj pred uplynutím doby užívania v prípade, ak vypožičiavateľ neužíva vec riadne, v rozpore s účelom.

Na druhej strane, vypožičiavateľ je oprávnený prevziať predmet výpožičky a tento užívať len v súlade so zmluvou a jej účelom, resp. spôsobom, ktorý je obvyklým pre danú vec. Je povinný predchádzať škodám, strate alebo zničeniu vypožičanej veci. Ďalej je oprávnený vrátiť vypožičanú vec, ak má vady, na ktoré ho požičiavateľ neupozornil. Ak by v dôsledku vád (ktoré mala vec už pri odovzdaní a na ktoré požičiavateľ neupozornil vypožičiavateľa) vznikla vypožičiavateľovi škoda, je oprávnený ju od požičiavateľa vymáhať.

Príklad na náhradu škody:

Michaela požičala známej Anne stroj, ktorý potrebuje pri výkone svojej práci. Neupozornila ju však na vady stroja, o ktorých vedela. V dôsledku týchto vád vznikla Anne škoda na jej vlastnom materiály, ktorý bol použitím stroja znehodnotený. Môže si tak nárokovať náhradu škody od Michaely.

Vypožičiavateľ je povinný starať sa o požičanú vec. To zahŕňa aj povinnosť uhradiť bežné náklady. V prípade mimoriadnych nákladov, tieto už znáša požičiavateľ a vypožičiavateľ je povinný ho bezodkladne informovať o nevyhnutnosti mimoriadnych nákladov. Ak na vypožičanej veci hrozí bezprostredná škoda, je vypožičiavateľ túto škodu povinný odvrátiť. Má však právo požadovať od požičiavateľa náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré pri tom vynaložil. V poslednom rade je jeho povinnosťou vrátiť vec po tom, čo uplynula doba trvania výpožičky.

Zánik zmluvy o výpožičke

Zmluva o výpožičke zaniká predovšetkým vrátením veci požičiavateľovi v dohodnutej dobe. Môže však zaniknúť aj inak, napr. zničením veci, odstúpením od zmluvy (z dôvodov dohodnutých v zmluve).

Zhrnutie na záver

Zmluva o výpožičke predstavuje zmluvu, na základe ktorej jedna strana prenecháva druhej individuálne určenú vec bez odplaty, aby ju na určitú dobu užívala. Jej využitie prichádza do úvahy napr. ak firma bezodplatne poskytne do užívania nejaké zariadene (kávovar, kopírku a zdravotnícke technológie) a biznis model je založený na predaji spotrebného materiálu do tohto bezodplatne poskytnutého zariadenia.

Vzor zmluvy o výpožičke na stiahnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky