Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra 2023 č. MF/011686/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) nadobúda účinnosť 1. januára 2024 a 1. apríla 2024. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 469/2023 Z. z. Aké zmeny prináša?

Zmeny súvisiace s účtovaním poskytnutia stravovania zamestnancom od 1.1.2024

V § 12 ods. 1 postupov účtovania sa spresňuje sa terminológia súvisiaca s poskytnutím stravovania. Pojem „stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovania“ sa nahrádza pojmom „stravovacie poukážky v listinnej podobe“.

Do postupov účtovania sa dopĺňa spôsob účtovania pri inkase elektronickou stravovacou kartou alebo elektronickým rekreačným poukazom, ktorý je rovnaký ako v prípade inkasa platobnou kartou prostredníctvom priebežných položiek. Zároveň sa dopĺňa účtovanie v prípade, ak dodávateľ elektronických stravovacích kariet alebo elektronických rekreačných poukazov úhradu za poskytnutú službu zníži o svoju províziu.

Pri inkase platobnou kartou sa v peňažnom denníku dodávateľa účtuje priebežná položka na strane príjmu v sume prijatej tržby (a v členení na predaj tovaru, výrobkov a služieb, ostatné príjmy). Na základe výpisu z účtu v banke sa účtuje v deň zúčtovania inkasa príjem na účte v banke, a priebežná položka na strane výdavku. Novelizované ustanovenie § 12 ods. 4 postupov účtovania teda upravuje, že rovnako sa postupuje aj pri inkase elektronickou stravovacou kartou alebo elektronickým rekreačným poukazom, pričom podkladom na zúčtovanie priebežnej položky je okrem výpisu z účtu v banke aj vyúčtovanie od dodávateľa elektronických stravovacích kariet alebo elektronických rekreačných poukazov.

Ak dodávateľ elektronických stravovacích kariet alebo elektronických rekreačných poukazov úhradu za poskytnutú službu zníži o svoju províziu, rozdiel, ktorý vznikne v priebežných položkách v dôsledku účtovania vyššej sumy v priebežných položkách na strane príjmu ako je účtovaná suma v priebežných položkách na strane výdavku, sa účtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane – na služby.

Prečítajte si tiež

V § 21 postupov účtovania sa dopĺňa účtovanie príspevku zamestnávateľa na stravovanie poskytnutého vo výške presahujúcej hodnotu príspevku zamestnávateľa ustanovenej v § 152 Zákonníka práce pri stravovacích poukážkach v listinnej podobe a prostredníctvom elektronických stravovacích kariet, buď ako ostatný výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov alebo výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov, podľa podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov.

Dopĺňa sa tiež účtovanie úhrady záväzku voči dodávateľovi elektronických stravovacích kariet v peňažnom denníku aj vo výške príspevku zamestnávateľa na stravovanie zo sociálneho fondu ako výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov.

Čo sa týka účtovania finančného príspevku na stravovanie zamestnanca, ten sa v priebehu roka účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov. Najneskôr na konci účtovného obdobia sa tento výdavok v rámci uzávierkových účtovných operácií upraví podľa skutočnosti a podmienok zákona o dani z príjmov na výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie rozdielov zo zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti od 1.1.2024

Do § 4 ods. 15 postupov účtovania sa dopĺňa účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny pri platbe v hotovosti, a to podľa charakteru:

  • buď ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení ostatné výdavky alebo
  • ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy.

Účtuje sa na základe účtovných záznamov, ktorými sú doklad z pokladnice e-kasa alebo príjmový pokladničný doklad, z ktorých je zrejmé zaokrúhlenie ceny platenej v hotovosti. Nadobudnutie tovaru alebo služby sa účtuje v pôvodnej nezaokrúhlenej cene.

Účtovanie zálohovaných jednorazových obalov na nápoje u distribútora a konečného používateľa od 1.1.2024

Nové ustanovenie § 4 ods. 14 postupov účtovania upravuje v peňažnom denníku účtovanie kúpy tovaru v zálohovanom obale, predaja tovaru spolu so zálohom a vrátenia zálohu u distribútora obalov.

V peňažnom denníku sa účtuje u distribútora obalov:

  • kúpa tovaru spolu so zálohom ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení zásoby,
  • predaj tovaru spolu so zálohom ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení predaj tovaru,
  • vrátenie zálohu ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení ostatné výdavky,
  • príjem od správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy.

U konečného používateľa sa účtuje kúpa tovaru v zálohovanom obale a príjem finančných prostriedkov z vrátenia zálohu rovnako ako u distribútora obalov.

V ustanovení § 11 ods. 4 postupov účtovania, ktorý sa týka zásob, sa dopĺňa, že záloh viazaný na obal sa účtuje v knihe zásob spolu s tovarom ako súčasť jeho ocenenia, aj keď sa v knihe zásob cena za tovar a výška zálohu eviduje osobitne. Toto ustanovenie sa týka aj distribútora aj konečného používateľa.

Ďalšie zmeny a doplnenia postupov účtovania od 1.1.2024

K ďalším spresneniam v postupoch účtovania pre jednoduché účtovníctvo došlo:

  • v § 9 ods. 1 v nadväznosti na skutočnosť, že o nehmotnom majetku s dobou použiteľnosti kratšou ako jeden rok sa neúčtuje ako o krátkodobom nehmotnom majetku,
  • v § 9 ods. 8 písm. d), pričom platí, že aj virtuálna mena sa považuje za ostatný krátkodobý finančný majetok,
  • v § 10 ods. 19 –spresňuje sa, že tu vymenované náklady súvisiace s obstaraním majetku sú súčasťou obstarávacej ceny len dlhodobého hmotného majetku a nie sú súčasťou dlhodobého nehmotného majetku,
  • v § 21a ods. 3, pričom platí, že účtovanie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa, ktorý sa v peňažnom denníku účtuje ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov ako ostatné výdavky.

Do § 23 ods. 2 postupov účtovania sa doplnilo, že v prípade výdavkov súvisiacich so škodou sa v rámci uzávierkových účtovných operácií postupuje podľa podmienok ustanovených zákonom o dani z príjmov.

Okrem týchto zmien došlo aj k určitým spresneniam textu a terminológie a k aktualizácii a doplneniu niektorých poznámok pod čiarou.

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1.1.2024 na stiahnutie

Na stiahnutie: Konsolidované znenie postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva účinné od 1.1.2024

Zmeny a doplnenia postupov účtovania od 1.4.2024

Od 1. apríla 2024 dochádza k aktualizácii poznámok pod čiarou k odkazom 13, 13a, 13b a 15 v nadväznosti na účinnosť zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

Zdroj: Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov, Odbor daňovej metodiky FR SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky