Daň z motorových vozidiel za rok 2018

Ak ste používali motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike v roku 2018 na podnikanie, ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel a dokedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2018?

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Kto je povinný platiť daň z motorových vozidiel za rok 2018?

Daň z motorových vozidiel za rok 2018 platí daňovník, ktorý v danom roku používal motorové vozidlo na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (podľa § 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

Daň z motorových vozidiel za rok 2018 platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • je držiteľom vozidla a je zapísaná v doklade,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Je dôležité upozorniť najmä na platenie dane z motorových vozidiel zamestnávateľa, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie súkromného motorového vozidla, nakoľko sa na to často zabúda. Zamestnávateľ je povinný zaplatiť daň z tohto motorového vozidla, a to za tie kalendárne mesiace, v ktorých bolo súkromné motorové vozidlo používané na pracovnú cestu. Je vhodné, aby si preto zamestnávateľ evidoval to, kedy a za aké vozidlo boli vyplatené cestovné náhrady, nakoľko tieto informácie bude potrebovať pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré taktiež používajú súkromné motorové vozidlo na svoje pracovné cesty, ktoré nie je zaradené do ich obchodného majetku, sú povinné zaplatiť daň z motorových vozidiel, a to za každý kalendárny mesiac v ktorom bolo toto vozidlo používané na pracovné cesty.

Ktoré autá podliehajú plateniu dane z motorových vozidiel za rok 2018?

Predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2018 sú motorové vozidlá a prípojné vozidlá kategórie:

 • L (L1e až L7e) – motocykle, trojkolky, štvorkolky,
 • M (M1, M2, M3)osobný automobil, autobusy,
 • N (N1 až N3) – nákladné vozidlá,
 • O (O1 až O4) – prípojné vozidlá.

Dani z motorových vozidiel podliehajú vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a používané na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v danom roku. Uvedené znamená, že ak podnikateľ na Slovensku na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti používa motorové vozidlo evidované v inom štáte, nepodlieha dani z motorových vozidiel na Slovensku.

Ktoré autá nepodliehajú plateniu dane z motorových vozidiel a sú od dane oslobodené za rok 2018?

Predmetom dane z motorových vozidiel nie je:

 • vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
 • vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a v osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo.

Oslobodené od dani z motorových vozidiel je:

 • vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • vozidlo záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • vozidlo osobnej pravidelnej dopravy, ktoré vykonáva prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • vozidlo, ktoré je používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane a vozidlo diplomatických misií a konzulárnych údajov sa neuvádzajú v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel. Ostatné vozidlá daňovník uvádza v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel, kde si aj uplatní ich oslobodenie.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené nasledovné podmienky:

 • vozidlo je evidované v Slovenskej republike a je predmetom dane z motorových vozidiel,
 • vozidlo sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Uvedený vznik daňovej povinnosti neplatí pre:

 • daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie: daňová povinnosť pre neho vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie,
 • nového daňovníka (pri zmene osoby daňovníka pri tom istom predmete dane, napr. predaj vozidla): daňová povinnosť pre neho vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka.

Informácie o ako správne zdaniť príjem z predaja auta u podnikateľa nájdete v článku Zdaňovanie príjmov z predaja auta u podnikateľa

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla, ktorého daňovník nie je držiteľom a ani držiteľom nie je jeho organizačná zložka.

Príklady na vznik a zánik daňovej povinnosti za rok 2018:

Príklad č. 1: Živnostník Peter si obstaral nový osobný automobil kategórie M1 na podnikateľské účely, ktorý je evidovaný v Slovenskej republike, a to dňa 5. augusta 2018. Na podnikanie ho začal používať ako držiteľ vozidla dňa 15. septembra 2018. Kedy mu vzniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť tomuto živnostníkovi Petrovi vznikla 1. septembra 2018.

Príklad č. 2: ABCX, s.r.o. kúpila vozidlo od inej spoločnosti A plus, s.r.o.. Zmena držiteľa vozidla nastala dňa 15. júna 2018. V tom istom mesiaci začala hneď spoločnosť ABCX, s.r.o. aj užívať toto motorové vozidlo. Kedy jej vzniká daňová povinnosť? A kedy zaniká spoločnosti A plus, s.r.o. daňová povinnosť?

Daňová povinnosť spoločnosti ABCX, s.r.o. vznikla 1. júla 2018 a daňová povinnosť spoločnosti A plus, s.r.o. zanikla 30. júna 2018.

Príklad č. 3: Živnostník Martin používa vozidlo na svoje podnikateľské účely na Slovensku, ktoré je evidované v Rakúsku, a to na základe zmluvy o prenájme. Vznikne mu daňová povinnosť?

Daňová povinnosť živnostníkovi Martinovi nevzniká, nakoľko vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike nepodlieha dani z motorových vozidiel.

Prečítajte si tiež

Príklad č. 4: Živnostník Ján ukončil prevádzkovanie svojej živnosti ku dňu 5. augusta 2018. Pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti využíval motorové vozidlo kategórie M1. Kedy mu zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť živnostníkovi Jánovi zaniká dňom 30. augusta 2018.

Daňovník uvádza vznik aj zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia len v podávanom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel.

Ak však daňovník počas zdaňovacieho obdobia nepoužíval vozidlo na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť ani jeden deň, o vozidle nebolo účtované ani evidované v daňovej evidencii a neboli uplatňované výdavky spojené s užívaním vozidla, daňovník je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v lehote na podanie daňového priznania. Napríklad, ak živnostník v priebehu roka 2018 nepoužíval vozidlo na podnikanie, ani o ňom v tomto roku neúčtoval alebo ho neevidoval v daňovej evidencii a neuplatňoval výdavky spojené s užívaním vozidla, tak daňová povinnosť spojená s týmto vozidlom mu zanikla dňom 31.12.2017. Zánik tejto daňovej povinnosti je povinný daňovému úradu oznámiť do 31. januára 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať výšku dane z motorových vozidiel za rok 2018?

Výšku dane z motorových vozidiel ovplyvňuje základ dane a ročná sadzba dane z motorových vozidiel.

Prvým krokom pre výpočet dane z motorový vozidiel je určenie správneho základu dane, ktorý je nasledovný:

 • pre vozidlá kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je základom dane výkon motora v kW,
 • pre osobné vozidlá kategórie L a M1 je základom dane zdvihový objem valcov motora v cm3 (uvedený v doklade),
 • pre úžitkové vozidlá a autobusy kategórie M2, M3, N1 až N3, O1 až O4 je základom dane ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav (uvedené v doklade).

Ak má daňovník určený základ dane, je potrebné aby priradil k tomuto základu dane aj ročnú sadzbu dane z motorových vozidiel, ktorú nájde v prílohe č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel.

Nakoniec je potrebné, aby ročnú sadzbu daňovník upravil podľa počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla (rok výroby uvedený v osvedčení o evidencii – časť II.) a znížil:

 • o 50 % pre hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon,
 • o 50% u vozidla, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60 krát.

Viac informácií o výpočte dane z motorových vozidiel za rok 2018 si prečítajte v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018.

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie sa podáva do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Štandardne je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, to znamená, že za kalendárny rok 2018 je daňovník povinný podať daňové priznanie do 31. januára 2019.

Zákon o dani z motorových vozidiel však osobitne upravuje zdaňovacie obdobie, ako aj lehotu na podanie daňového priznania pre tento typ daňovníkov:

 • ktorý sa zrušuje s likvidáciou,
 • ktorý sa zrušuje bez likvidácie,
 • na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,
 • ktorý zomrel alebo ukončil podnikanie.

U daňovníka, ktorý napr. ukončil svoje podnikanie platí, že daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto obdobia. Napríklad, daňovník ukončil svoje podnikanie dňom 15. septembra 2018, daňové priznanie tak je povinný podať za zdaňovacie obdobie od 1.1.2018 do 30.9.2018, a to do jedného mesiaca od 30.9.2018.

Viac informácií o podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel spolu s postupom ako vyplniť daňové priznanie si môžete prečítať v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018.

Do kedy je potrebné daň z motorových vozidiel za rok 2018 zaplatiť?

Daň z motorových vozidiel, resp. pomerná časť dane za rok 2018 je splatná posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania. Ako sme už uviedli v prípade štandardného zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok 2018, je daňovník v termíne do 31. januára 2019 povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, ako aj predmetnú daň v tomto termíne zaplatiť.

V prípade, ak daňovník platí preddavky na daň z motorových vozidiel môžu nastať tieto situácie:

 • daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky: daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania,
 • daň vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako zaplatené preddavky: vzniknutý daňový preplatok sa použije podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z.z . o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kedy je daňovník povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel za rok 2018?

Daňovník nebude povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel za rok 2018, ak:

 • jeho predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 700 Eur,
 • daňovníkovi vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia.

Poznámka: Predpokladaná daň je súčtom upravenej ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Daňovník je povinný platiť:

 • štvrťročné preddavky: ak výška predpokladanej dane u jedného správcu presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, platia sa vo výške 1/4 predpokladanej dane do konca príslušného kalendárneho štvrťroka,
 • mesačné preddavky: ak výška predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 Eur, platia sa vo výške 1/12 predpokladanej dane do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže daňovníkovi určiť platenie preddavkov na daň inak. Určiť platenie preddavkov inak môže správca dane určiť aj na základe žiadosti daňovníka, avšak ak mu správca dane nevyhovie, nemôže sa proti rozhodnutiu správcu dane odvolať.

V prípade, že daňovník podá dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a dôjde ním k zmene údaja o výške predpokladanej dane, nemá to vplyv na už vypočítanú výšku preddavkov na daň.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k vyhláseniu konkurzu, zrušeniu daňovník s likvidáciou, bez likvidácie, ukončeniu podnikania, resp. úmrtiu podnikateľa, daňovník nie je povinný naďalej platiť preddavky na daň, ktoré sú splatné po dni, kedy nastala táto rozhodujúca skutočnosť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky