Jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia za rok 2018?

Fyzická osoba, ktorá sa rozhodne pri zisťovaní základu dane uplatniť skutočne preukázateľné daňové výdavky sa môže rozhodnúť, či ich bude evidovať v daňovej evidencii alebo bude účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké výhody, resp. nevýhody prinášajú zo sebou jednotlivé formy evidencie skutočne preukázateľných daňových výdavkov?

Preukázateľný (skutočný) daňový výdavok

V prípade, ak sa fyzická osoba rozhodne uplatňovať skutočne preukázateľné daňové výdavky riadi sa § 2 písm. i) a § 19 až § 21 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Za skutočne preukázateľný daňový výdavok sa podľa zákona o dani z príjmov považuje taký, ktorý fyzická osoba preukázateľne vynaloží na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich zdaniteľných príjmov a ktorý je zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v daňovej evidencii.

Uvedené znamená, že fyzická osoba si môže uplatniť do daňových výdavkov len tie výdavky, ktoré môže preukázať (napr. nákup materiálu preukáže dokladom z registračnej pokladnice) a tie výdavky, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou, resp. predmetom podnikania danej osoby.

Fyzická osoba si môže uplatniť napr. tieto časté preukázateľné daňové výdavky:

 • odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky,
 • nájomné,
 • cestovné, stravné,
 • a iné.

V prípade, ak fyzická osoba – podnikateľ nepotrebuje k výkonu svojej podnikateľskej činnosti veľa vstupov, môže si uplatniť aj tzv. paušálne výdavky – percentom z príjmov. Viac informácií o porovnaní paušálnych výdavkov a preukázateľných výdavkov si môžete prečítať v článku Paušálne alebo skutočné výdavky za rok 2018?

Jednoduché účtovníctvo verzus daňová evidencia za rok 2018

Ako sme už uviedli, v prípade, ak si fyzická osoba uplatňuje skutočne preukázateľné daňové výdavky môže sa rozhodnúť, či bude viesť daňovú evidenciu alebo bude účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Nie všetky fyzické osoby však majú povinnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

Daňovú evidenciu môžu viesť tie fyzické osoby, ktoré majú príjem:

 • z podnikania, podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti, podľa § 6 ods. 2 zákona,
 • z prenájmu, podľa § 6 ods. 3,
 • z použitia diela a umeleckého výkonu, podľa § 6 ods. 4.

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať:

 • podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri (spravidla živnostníci a iné SZČO),
 • fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania (§ 6 ods. 1) alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2),
 • iné subjekty (napr. cirkev, občianske združenie a pod.)

Fyzické osoby, ktoré mali príjem z prenájmu (§ 6 ods. 3) alebo z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) sa môžu slobodne rozhodnúť, že budú účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Tieto fyzické osoby sa však nestávajú účtovnou jednotkou.

Forma daňovej evidencie a výstupy k daňovému priznaniu k dani z príjmov za rok 2018

Daňová evidencia podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov je prehľad o:

 • príjmoch a výdavkoch, ktoré vstupujú do základu dane v časovom slede a v členení potrebnom na zistenie základu dane (vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov),
 • hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

Fyzická osoba, ktorá vedie daňovú evidenciu sa riadi zákonom o dani z príjmov. Nakoľko nie je účtovnou jednotkou, nepodlieha zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Zákon o dani z príjmov ustanovuje o daňovej evidencii len vyššie uvedené a neustanovuje ako má daňová evidencia vyzerať, prípadne akú má mať formu. Výber najvhodnejšieho variantu daňovej evidencie tak závisí na danej fyzickej osobe, resp. na účtovníkovi fyzickej osoby. Spravidla si fyzické osoby vyberajú formu zápisu príjmov a výdavkov do excelovských tabuliek alebo prostredníctvom softvéru, avšak daňovú evidenciu je možné viesť aj formou zápisov do zošita.

Prečítajte si tiež

Pri uplatňovaní skutočne preukázateľných daňových výdavkov v daňovej evidencii nie sú potrebné žiadne výstupy z daňovej evidencie, ktoré by tvorili povinnú prílohu daňového priznania. Výstupy z daňovej evidencie potrebujeme len pre vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov (napr. sumu príjmov, výdavkov a pod.). Pri vypĺňaní daňového priznania je potrebné, aby fyzická osoba vyznačila skutočnosť, že uplatňuje skutočne preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii a vyplnila tak aj príslušnú tabuľku č. 1a  (za rok 2018).

Bližšie informácie o tom, či musí viesť živnostník účtovníctvo alebo mu stačí daňová evidencia nájdete v článku Účtovníctvo živnostníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Forma jednoduchého účtovníctva a výstupy k daňovému priznaniu k dani z príjmov za rok 2018

Fyzická osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, účtuje v nasledovných knihách:

 • v peňažnom denníku,
 • v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov,
 • v pomocných knihách, v prípade ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke (napr. kniha zásob, kniha majetku a pod.).

Takáto fyzická osoba je účtovnou jednotkou a okrem zákona o dani z príjmov sa riadi aj zákonom o účtovníctve ako aj Opatrením Ministerstva financií SR, ktoré ustanovuje postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve.

Na vedenie jednoduchého účtovníctva využívajú podnikatelia – fyzické osoby softvéry, ktoré sú na to určené. Zväčša s vedením jednoduchého účtovníctva prichádza aj hľadanie si účtovníka, ktorý ovláda postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva.

Prečítajte si tiež

V prípade uplatňovania skutočne preukázateľných daňových výdavkov v jednoduchom účtovníctve je fyzická osoba povinná podať účtovnú závierku, ktorá však nie je povinnou prílohou daňového priznania, ale podáva sa v rovnakom termíne, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že účtovná závierka sa podáva samostatne (nie ako príloha daňového priznania).

Účtovná závierka sa skladá z dvoch výkazov, a to:

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
 • výkaz o majetku a záväzkoch.

Viac informácií o účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve si môžete prečítať v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018).

Aké sú výhody a nevýhody vedenia daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva za rok 2018?

Vedenie daňovej evidencie Účtovanie v sústave jednouchého účtovníctva
Výhody • nižšia administratívna náročnosť ako pri vedení účtovníctva

•fyzická osoba nie je považovaná za účtovnú jednotku a nemusí zostavovať účtovnú závierku

•fyzická osoba nemôže byť pokutovaná za nedodržiavanie ustanovení zákona o účtovníctve
• lepší prehľad o príjmoch a výdavkoch v časovom slede

• o zákonné rezervy si môže fyzická osoba znížiť základ dane
Nevýhody • vedenie evidencií ako v účtovníctve (evidencia pohľadávok, majetku a pod.)

• spravidla potreba účtovníka
• fyzická osoba je považovaná za účtovnú jednotku a musí zostaviť účtovnú závierku, vykonávať inventarizáciu a pod.

•fyzická osoba môže byť pokutovaná aj za nedodržiavanie ustanovení zákona o účtovníctve

•spravidla potreba účtovníka

Články, ktoré by vás mohli zaujať:

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2018 s preukázateľnými výdavkami v daňovej evidencii

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) s preukázateľnými výdavkami v jednoduchom účtovníctve za rok 2018

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?

Daňové výdavky a evidencia pri prenájme nehnuteľnosti

Ako sa uplatňujú daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti a ako čo má obsahovať daňová evidencia v prípade dosahovania príjmov z prenájmu?

Daňová evidencia v praxi a jej vzor

Daňovú evidenciu môžu viesť fyzické osoby s preukázateľnými výdavkami, môže ísť aj o platiteľov DPH. Prinášame vzor na stiahnutie, ako aj pomôcku pri zápise do evidencie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky