Jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia?

Vedenie jednoduchého účtovníctva alebo daňovej evidencie? Čo je pre výhodnejšie pre fyzické osoby, ktoré sa rozhodli uplatniť si skutočné daňové výdavky?

Fyzické osoby majú spravidla na výber štyri spôsoby uplatňovania výdavkov:

 • skutočne preukázateľných výdavkov na základe vedenia jednoduchého účtovníctva,
 • skutočne preukázateľných výdavkov na základe vedenia podvojného účtovníctva (používané len výnimočne),
 • skutočne preukázateľných výdavkov na základe vedenia daňovej evidencie,
 • paušálnych výdavkov, t. j. výdavkov percentom z príjmov.

Paušálne výdavky sú často využívané fyzickými osobami – podnikateľmi (najmä živnostníkmi), pretože ide o jednoduchý a nenáročný spôsob výpočtu daňovej povinnosti. Viac o paušálnych výdavkoch, aj o tom, kto ich uplatniť (ne)môže, sa dočítate v článku Paušálne výdavky v roku 2021.

Skutočne preukázateľné daňové výdavky sú výdavky vynaložené fyzickou osobou na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich zdaniteľných príjmov a ktoré sú zaúčtované v účtovníctve alebo zaevidované v daňovej evidencii. Fyzická osoba, ktorá sa rozhodne uplatňovať skutočne preukázateľné výdavky, postupuje podľa § 2 písm. i) a § 19 až § 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Kto môže viesť daňovú evidenciu a kto jednoduché účtovníctvo?

Obchodný zákonník v § 37 ukladá podnikateľom, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, povinnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva (resp. možnosť účtovať v podvojnom účtovníctve), ak osobitný predpis neustanovuje inak. Týmto osobitným predpisom je zákon o dani z príjmov, podľa ktorého môžu fyzické osoby podnikatelia viesť aj daňovú evidenciu, príp. uplatňovať paušálne výdavky (za splnenia podmienok zákona o dani z príjmov).

Daňovú evidenciu môžu viesť:

 • fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania, podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov (príjmy z podnikania),
 • fyzické osoby, ktoré majú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, podľa § 6 ods. 2 zákona (príjmy z inej SZČ),
 • fyzické osoby, ktoré majú príjmy z prenájmu, podľa § 6 ods. 3,
 • fyzické osoby, ktoré majú príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, podľa § 6 ods. 4.

Všetci uvedení daňovníci majú možnosť účtovať aj v sústave jednoduchého účtovníctva, pričom platí, že fyzické osoby s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, ale nemusia dodržiavať všetky ustanovenia zákona o účtovníctve. Okrem toho môžu v jednoduchom účtovníctve účtovať aj ďalšie subjekty, napríklad cirkvi či občianske združenia. Viac si prečítajte v článku Jednoduché účtovníctvo.

Čo to znamená viesť daňovú evidenciu?

Ak sa daňovník rozhodol viesť daňovú evidenciu, v súlade s § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, daňovník vedie záznamy o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

Pomôcť vám môže vzor, ako môže daňová evidencia vyzerať.

Je potrebné zdôrazniť, že ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil preukázateľné daňové výdavky, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na paušálne a naopak.

Prečítajte si tiež

Zákon o dani z príjmov nestanovuje formu, akou má byť daňová evidencia vedená. To znamená, že je na rozhodnutí daňovníka, či na vedenie záznamov použije excelovské tabuľky alebo účtovný softvér. Výstup z daňovej evidencie nie je prílohou daňového priznania, ale do daňového priznania sa z nej vypĺňajú rôzne údaje. V daňovom priznaní je potrebné vyznačiť skutočnosť, že daňovník uplatňuje preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona. 

Daňovníci, ktorí vedú daňovú evidenciu, nie sú účtovnou jednotkou. Z toho dôvodu sa neriadia zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), ale len zákonom o dani z príjmov. Z toho dôvodu nemusia napríklad zostavovať účtovnú závierku a zhotovovať účtovné výkazy.

Čo to znamená viesť jednoduché účtovníctvo?

Ak sa daňovník rozhodne uplatňovať skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého účtovníctva, stáva sa tak účtovnou jednotkou. Z toho dôvodu sa na tieto fyzické osoby nevzťahuje nielen zákon o dani z príjmov, ale aj zákon o účtovníctve a Opatrenie MFSR o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva. 

Vychádzajúc z § 15, ods. 1 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

 • v peňažnom denníku,
 • v knihe pohľadávok,
 • v knihe záväzkov,
 • v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.

Ak sa daňovník rozhodne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva je povinný týmto spôsobom postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia.

Prečítajte si tiež

Na vedenie jednoduchého účtovníctva sú spravidla využívané účtovné softvéry na to určené. Daňovník účtujúci v systéme jednoduchého účtovníctva je povinný podať účtovnú závierku, nie však ako súčasť daňového priznania, ale osobitne. Účtovná závierka sa podáva v rovnakom termíne ako daňové priznanie k dani z príjmov.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve je tvorená:

 • výkazom o príjmoch a výdavkoch,
 • výkazom o majetku a záväzkoch.

Viac informácií o vedení účtovníctva sa dočítate aj v článkoch Účtovníctvo živnostníka a Kto musí viesť účtovníctvo.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú výhody a nevýhody vedenia daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva?

Vedenie jednoduchého účtovníctva si spravidla vyžaduje účtovný systém na to určený a ovládanie práce s ním. Nakoľko sa vyžaduje zostavenie účtovnej závierky a jej zverejnenie, je potrebná aj dobrá znalosť zákona o účtovníctve, resp. postupov účtovania, ale aj zákona o dani z príjmov. Z toho dôvodu je obvykle s vedením jednoduchého účtovníctva spojená potreba účtovníka. Výhodami jednoduchého účtovníctva je možnosť účtovať o zákonných rezervách, ktoré zvyšujú výdavky a tak znižujú základ dane. Jednoduché účtovníctvo je však veľmi prehľadné, teda ak daňovník vedie účtovníctvo priebežne, má neustály prehľad o finančnej situácií účtovnej jednotky. A v neposlednom rade, pri žiadaní o rôzne dotácie a príspevky (napríklad z fondov Európskej únie), je často na daňovníkov kladená podmienka účtovania v jednoduchom (alebo podvojnom) účtovníctve.

Je potrebné však poukázať na to, že na vedenie daňovej evidencie je potrebná dobrá znalosť zákona o dani z príjmov. Aj keď daňovníci, ktorí vedú daňovú evidenciu nemusia zostavovať účtovnú závierku, nie je vždy pravidlom, že daňovník dokáže viesť daňovú evidenciu sám a nepotrebuje tak účtovníka. Daňovník sa vedením daňovej evidencie odbremeňuje od predpisov týkajúcich sa jednoduchého účtovníctva, preto je pre mnohých výhodnejšou voľbou.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vedenie daňovej evidencie Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva
Výhody
 • nižšia náročnosť vedenia daňovej evidencie,

 • fyzická osoba nie je považovaná
  za účtovnú jednotku, a tak nemá povinnosť zostavovať účtovnú závierku, vykonávať inventarizáciu
  a ďalšie povinnosti súvisiace
  s vedením účtovníctva
 • lepší (štruktúrovanejší) prehľad o príjmoch
  a výdavkoch,

 • často vyžadované pri žiadaní dotácií a príspevkov,

 • fyzická osoba si môže znížiť základ dane
  o zákonné rezervy
 • Nevýhody
 • môže byť spojené s potrebou účtovníka (znalosť zákona
  o dani z príjmov),

 • potreba viesť evidenciu pohľadávok, majetku, zásob atď.
 • obvykle spojené s potrebou účtovníka
  (znalosť nielen zákona o dani z príjmov,
  ale aj o účtovníctve a postupov účtovania),

 • fyzická osoba je považovaná za účtovnú jednotku,
  a tak má povinnosť zostavovať účtovnú závierku a má ďalšie povinnosti súvisiace s vedením účtovníctva, napr. povinnosť inventarizácie v zákonných lehotách,

 • fyzickej osobe môžu byť uložené sankcie
  aj za nedodržiavanie zákona o účtovníctve
 • Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

  Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

  Daň z motorových vozidiel – účtovanie

  Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?

  Daňové výdavky a evidencia pri prenájme nehnuteľnosti

  Ako sa uplatňujú daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti a ako čo má obsahovať daňová evidencia v prípade dosahovania príjmov z prenájmu?

  Daňová evidencia v praxi a jej vzor

  Daňovú evidenciu môžu viesť fyzické osoby s preukázateľnými výdavkami, môže ísť aj o platiteľov DPH. Prinášame vzor na stiahnutie, ako aj pomôcku pri zápise do evidencie.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky