Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?

To, ktoré vozidlá sú predmetom dane z motorových vozidiel, aká je výška sadzieb dane, lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a splatnosť tejto dane upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Ako sa daň z motorových vozidiel účtuje, závisí od toho, či účtovná jednotka účtuje v sústave jednoduchého alebo v sústave podvojného účtovníctva. V závislosti od sústavy účtovníctva postupuje účtovná jednotka pri účtovaní dane z motorových vozidiel podľa:

  • Opatrenia Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v podvojnom účtovníctve“) – ak účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  • Opatrenia Ministerstva financií SR zo 13. decembra 2007 č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve“) – ak účtovná jednotka účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Kto je povinný platiť daň z motorových vozidiel?

Daň z motorových vozidiel platí daňovník za vozidlá, ktoré sú predmetom dane. Podľa § 3 zákona o dani z motorových vozidiel je daňovníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade, resp. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
  • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Predmetom dane z motorových vozidiel je podľa § 2 zákona vozidlo kategórie M, N, L, O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

Čo sa považuje za používanie vozidla na podnikanie, či aká je výška sadzieb dane a ďalšie informácie nájdete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2022.

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) účtovnej jednotky

Daň z motorových vozidiel je podľa § 19 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) daňovým výdavkom účtovnej jednotky, bez ohľadu na to, v akej sústave účtovníctva účtuje.

Prečítajte si tiež

V sústave jednoduchého účtovníctva je daň z motorových vozidiel daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom bola aj reálne zaplatená. To znamená, že v sústave jednoduchého účtovníctva nie je podstatné za aké zdaňovacie obdobie bola daň z motorových vozidiel zaplatená, podstatné je kedy bola daň z motorových vozidiel zaplatená. Uveďme si to na príklade, kedy daňovník je povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2022 vo výške 148 €, túto daň však uhradí v lehote jej splatnosti, a to dňa 31.1.2023. Keďže je táto daň z motorových vozidiel zaplatená v roku 2023, je daňovým výdavkom roka 2023.

V sústave podvojného účtovníctva je daň z motorových vozidiel daňovým výdavkom (nákladom) v tom zdaňovacom období, za ktoré sa daň platí. To znamená, že v sústave podvojného účtovníctva je podstatné za aké zdaňovacie obdobie sa daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva a nie je podstatné, kedy sa táto daň zaplatí. Uveďme si to na príklade, kedy daňovník je povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2022 vo výške 148 €, túto daň uhradí v lehote jej splatnosti, a to 31.1.2023. U daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je táto daň z motorových vozidiel daňovým výdavkom (nákladom) v roku 2022, bez ohľadu na to, či bude uhradená 31.1.2023 alebo neskôr.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie dane z motorových vozidiel v jednoduchom účtovníctve

Účtovnej jednotke, ktorá podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel vznikne záväzok voči správcovi dane, t. j. daňovému úradu. Z uvedeného dôvodu musí účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, zaúčtovať splatnú daň z motorových vozidiel najprv do Knihy záväzkov, a to v tom zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva. To znamená, že napríklad ak daňovník podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022 a túto daň zaplatí až 31.1.2023, splatnú daň ako záväzok zaúčtuje v Knihe záväzkov v roku 2022.

Výšku splatnej dane z motorových vozidiel, ktorú účtovná jednotka zaúčtuje do Knihy záväzkov, vykáže aj v účtovnej závierke za príslušné zdaňovacie obdobie vo Výkaze o majetku a záväzkoch.

Následne úhradu dane zaeviduje účtovná jednotka ako úhradu záväzku v Peňažnom denníku ako Výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (výdavok ovplyvňujúci základ dane) v stĺpci Ostatné výdavky, a to v nasledujúcom zdaňovacom období (t. j. v tom, v ktorom daň aj reálne zaplatila). To znamená, že ak splatnú daň z motorových vozidiel za rok 2022 účtovná jednotka zaúčtovala v Knihe záväzkov v roku 2022, úhradu dane, ktorá nastane 31.1.2023, zaúčtuje do Peňažného denníka v roku 2023.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

V prípade, ak je daňovník povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel v priebehu zdaňovacieho obdobia (mesačné, resp. štvrťročné), zaúčtuje ich v Peňažnom denníku ako Výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (výdavok ovplyvňujúci základ dane) v stĺpci Ostatné výdavky. Preddavky na daň z motorových vozidiel sú zároveň daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené.

Tip: Ak neviete, ako postupovať v jednoduchom účtovníctve a chcete sa naučiť jeho princípy, prečítajte si náš článok Jednoduché účtovníctvo pre samoukov.

Účtovanie dane z motorových vozidiel v podvojnom účtovníctve

V podvojnom účtovníctve pri účtovaní dane z motorových vozidiel používame nasledujúce účty:

  • účet 531 – Daň z motorových vozidiel (účet nákladov),
  • účet 345 – Ostatné dane a poplatky.
Prečítajte si tiež

Ako sme už spomínali vyššie, daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie k tejto dani podáva, a preto predpis tejto dane účtujeme v aktuálnom zdaňovacom období, t. j. v tom, za ktoré sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva. Úhradu dane z motorových vozidiel, ktorá je zvyčajne v nasledujúcom zdaňovacom období (ak je zdaňovacie obdobie kalendárny rok) účtujeme v tom danom nasledujúcom zdaňovacom období.

Účtovanie o dani z motorových vozidiel si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daň z motorových vozidiel – účtovanie v podvojnom účtovníctve
P. č. Doklad Účtovný prípad MD D
V aktuálnom zdaňovacom období:
1. BV Preddavok na daň z motorových vozidiel v priebehu zdaňovacieho obdobia (mesačný, resp. štvrťročný) – ak je povinnosť 345 221
2. ID Predpis dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 531 345
V nasledujúcom zdaňovacom období:
3. BV Úhrada dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 345 221

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Používanie elektromobilu v praxi: otázky a odpovede

Treba elektromobil nabíjať vždy do 100 %? Kde nájsť nabíjačky a ako sa za nabíjanie platí? Praktické informácie pre každého, kto si chce kúpiť či nedávno kúpil elektrické auto.

Pohonné látky ako daňové výdavky (náklady) firmy

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo, si môže do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Ako na to?

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Ako vyradiť auto z s. r. o. – účtovanie a dane

Firma môže motorové vozidlo, ktoré má vo svojom majetku, vyradiť z účtovníctva rôznymi spôsobmi. Aké to sú a ako sa jednotlivé typy vyradenia zaznamenajú v účtovníctve, vrátane praktických príkladov, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky