Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?

To, ktoré vozidlá sú predmetom dane z motorových vozidiel, aká je výška sadzieb dane, lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a splatnosť tejto dane upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Ako sa daň z motorových vozidiel účtuje, závisí od toho, či účtovná jednotka účtuje v sústave jednoduchého alebo v sústave podvojného účtovníctva. V závislosti od sústavy účtovníctva postupuje účtovná jednotka pri účtovaní dane z motorových vozidiel podľa:

  • Opatrenia Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v podvojnom účtovníctve“) – ak účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  • Opatrenia Ministerstva financií SR zo 13. decembra 2007 č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve“) – ak účtovná jednotka účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Kto je povinný platiť daň z motorových vozidiel?

Daň z motorových vozidiel platí daňovník za vozidlá, ktoré sú predmetom dane. Podľa § 3 zákona o dani z motorových vozidiel je daňovníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade, resp. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
  • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Predmetom dane z motorových vozidiel je podľa § 2 zákona vozidlo kategórie M, N, L, O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

Čo sa považuje za používanie vozidla na podnikanie, či aká je výška sadzieb dane a ďalšie informácie nájdete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2022.

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) účtovnej jednotky

Daň z motorových vozidiel je podľa § 19 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) daňovým výdavkom účtovnej jednotky, bez ohľadu na to, v akej sústave účtovníctva účtuje.

Prečítajte si tiež

V sústave jednoduchého účtovníctva je daň z motorových vozidiel daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom bola aj reálne zaplatená. To znamená, že v sústave jednoduchého účtovníctva nie je podstatné za aké zdaňovacie obdobie bola daň z motorových vozidiel zaplatená, podstatné je kedy bola daň z motorových vozidiel zaplatená. Uveďme si to na príklade, kedy daňovník je povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2022 vo výške 148 €, túto daň však uhradí v lehote jej splatnosti, a to dňa 31.1.2023. Keďže je táto daň z motorových vozidiel zaplatená v roku 2023, je daňovým výdavkom roka 2023.

V sústave podvojného účtovníctva je daň z motorových vozidiel daňovým výdavkom (nákladom) v tom zdaňovacom období, za ktoré sa daň platí. To znamená, že v sústave podvojného účtovníctva je podstatné za aké zdaňovacie obdobie sa daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva a nie je podstatné, kedy sa táto daň zaplatí. Uveďme si to na príklade, kedy daňovník je povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2022 vo výške 148 €, túto daň uhradí v lehote jej splatnosti, a to 31.1.2023. U daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je táto daň z motorových vozidiel daňovým výdavkom (nákladom) v roku 2022, bez ohľadu na to, či bude uhradená 31.1.2023 alebo neskôr.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie dane z motorových vozidiel v jednoduchom účtovníctve

Účtovnej jednotke, ktorá podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel vznikne záväzok voči správcovi dane, t. j. daňovému úradu. Z uvedeného dôvodu musí účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, zaúčtovať splatnú daň z motorových vozidiel najprv do Knihy záväzkov, a to v tom zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva. To znamená, že napríklad ak daňovník podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022 a túto daň zaplatí až 31.1.2023, splatnú daň ako záväzok zaúčtuje v Knihe záväzkov v roku 2022.

Výšku splatnej dane z motorových vozidiel, ktorú účtovná jednotka zaúčtuje do Knihy záväzkov, vykáže aj v účtovnej závierke za príslušné zdaňovacie obdobie vo Výkaze o majetku a záväzkoch.

Následne úhradu dane zaeviduje účtovná jednotka ako úhradu záväzku v Peňažnom denníku ako Výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (výdavok ovplyvňujúci základ dane) v stĺpci Ostatné výdavky, a to v nasledujúcom zdaňovacom období (t. j. v tom, v ktorom daň aj reálne zaplatila). To znamená, že ak splatnú daň z motorových vozidiel za rok 2022 účtovná jednotka zaúčtovala v Knihe záväzkov v roku 2022, úhradu dane, ktorá nastane 31.1.2023, zaúčtuje do Peňažného denníka v roku 2023.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

V prípade, ak je daňovník povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel v priebehu zdaňovacieho obdobia (mesačné, resp. štvrťročné), zaúčtuje ich v Peňažnom denníku ako Výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (výdavok ovplyvňujúci základ dane) v stĺpci Ostatné výdavky. Preddavky na daň z motorových vozidiel sú zároveň daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené.

Tip: Ak neviete, ako postupovať v jednoduchom účtovníctve a chcete sa naučiť jeho princípy, prečítajte si náš článok Jednoduché účtovníctvo pre samoukov.

Účtovanie dane z motorových vozidiel v podvojnom účtovníctve

V podvojnom účtovníctve pri účtovaní dane z motorových vozidiel používame nasledujúce účty:

  • účet 531 – Daň z motorových vozidiel (účet nákladov),
  • účet 345 – Ostatné dane a poplatky.
Prečítajte si tiež

Ako sme už spomínali vyššie, daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie k tejto dani podáva, a preto predpis tejto dane účtujeme v aktuálnom zdaňovacom období, t. j. v tom, za ktoré sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva. Úhradu dane z motorových vozidiel, ktorá je zvyčajne v nasledujúcom zdaňovacom období (ak je zdaňovacie obdobie kalendárny rok) účtujeme v tom danom nasledujúcom zdaňovacom období.

Účtovanie o dani z motorových vozidiel si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daň z motorových vozidiel – účtovanie v podvojnom účtovníctve
P. č. Doklad Účtovný prípad MD D
V aktuálnom zdaňovacom období:
1. BV Preddavok na daň z motorových vozidiel v priebehu zdaňovacieho obdobia (mesačný, resp. štvrťročný) – ak je povinnosť 345 221
2. ID Predpis dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 531 345
V nasledujúcom zdaňovacom období:
3. BV Úhrada dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 345 221

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky