Povinnosti podnikateľa v januári 2021

Podnikatelia sú v januári 2021 povinní splniť viacero povinností, týkajúcich sa napr. dane z nehnuteľností, autorských honorárov či sociálneho fondu. Prinášame ich prehľad.

Podnikateľov čaká v priebehu januára 2021, príp. v termíne do 1. februára 2021 (nakoľko deň 31. január pripadne na nedeľu) splnenie viacero opakujúcich sa povinností, medzi ktoré patrí, napríklad:

 • podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH za december 2020, resp. za 4. štvrťrok 2020 a zaplatenie tejto dane,
 • podanie súhrnného výkazu za december 2020, resp. za 4. štvrťrok 2020,
 • podanie daňového priznania k MOSS-u za 4. štvrťrok 2020 a zaplatenie DPH,
 • podanie mesačných výkazov poistného a príspevkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne za december 2020,
 • povinnosť zamestnávateľa predložiť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2020,
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov
 • a iné.

V článku sa však budeme venovať iným povinnostiam, ktoré sa neopakujú bežne a ktoré sú podnikatelia povinní splniť raz ročne v januári 2021. 

Novinkou pre tento rok je aj vyplnenenie štatistického výkazu pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prijímateľmi Prvej pomoci, ktorého termín bol pôvodne 11. január 2021. Dňa 8. januára 2021 však Ústredie práce predĺžilo tento termín až na 31.marec. Viac informácií nájdete v článku Štatistický formulár pre prijímateľov prvej pomoci (SZČO, zamestnávateľov).

Daň z motorových vozidiel netreba riešiť v januári 2021, lehota sa posúva na marec

Začneme prvou povinnosťou, ktorá sa mnohým podnikateľom či účtovníkom spája s januárom, a tou je podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ako aj zaplatenie tejto dane. V roku 2021 sa však lehoty menia.

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý v roku 2020 používal vozidlo:

 • kategórie L, M, N alebo O,
 • evidované v Slovenskej republike,
 • na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,

má povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, a to po skončení zdaňovacieho obdobia.

Prečítajte si tiež

Spravidla je lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. napr. za rok 2020 by bola do 31. januára 2021. Nakoľko však v novembri 2020 bola schválená novela zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov, mení sa lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, a to u daňovníkov so zdaňovacím obdobím, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2020 a končia najneskôr 28. februára 2021. Uvedení daňovníci sú povinní podať daňové priznanie za rok 2020 do 31. marca 2021.

Upozorňujeme, že daň z motorových vozidiel za rok 2020 je splatná v termíne na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, t. j. do 31. marca 2021 u vyššie uvedených daňovníkov.

Viac informácií o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 a sadzbách dane z motorových vozidiel za rok 2020 nájdete v článkoch Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020.

Splatnosť mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel sa za január, február a marec 2021 ruší

V prípade, ak predpokladaná daň z motorových vozidiel na rok 2021 presiahne 8 300 €, daňovníkovi vznikne povinnosť platiť mesačné preddavky na daň na rok 2021, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane, pričom lehota na zaplatenie dane je do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

V súvislosti však s posunutím lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, daňovník preddavky na daň z motorových vozidiel do lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31.3.2021, neplatí. Po podaní daňového priznania, daňovník zaplatí mesačný preddavok vo výške 1/9 predpokladanej dane, a to vždy ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca (prvýkrát do 30.4.2021).

Oznamovacia povinnosť podnikateľa o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2020

Napriek tomu, že lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 bola posunutá z 31. januára 2021 na 31. marca 2021, odklad sa netýka lehoty na oznámenie o zániku daňovej povinnosti. V tomto prípade platí pôvodná lehota, ktorou je 1. február 2021 (nakoľko deň 31. január 2021 pripadne na nedeľu).

Prečítajte si tiež

Daňovník je povinný splniť do 1. februára 2021 oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane o zániku daňovej povinnosti na štruktúrovanom tlačive, v prípade, ak vozidlo nebolo predmetom dane počas celého kalendárneho roka 2020 a nebolo v danom zdaňovacom období ani o vozidle účtované, evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s užívaním vozidla, nakoľko u takého vozidla daňová povinnosť zaniká k 31.12.2019.

Informácie o vzniku, ako aj zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2020 nájdete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2020.

Priznanie k dani z nehnuteľností a k iným daniam na rok 2021

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý sa v rozmedzí od 2.1.2020 do 1.1.2021 (vrátane) sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021, a to v termíne do 1. februára 2021 (nakoľko deň 31. január 2021 pripadne na nedeľu).

Daňovník je však povinný podať aj čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, a to v prípade, ak v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 (vrátane):

 • sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
 • dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 • zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.
Prečítajte si tiež

Ak daňovník v minulosti už podal priznanie k dani z nehnuteľností (napr. podal priznanie na rok 2020) a nič sa po podanom daňovom priznaní nezmenilo, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na ďalšie roky.

Upozorňujeme, že:

 • priznaním k dani z nehnuteľností daňovník oznamuje aj vznik iných daňových povinností, a to k dani za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje,
 • lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľností, či priznania k iným daniam (t. j. k dani za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje) nie je aj lehotou na zaplatenie týchto daní, nakoľko tá bude uvedená v rozhodnutí od správcu dane, ktoré bude doručené daňovníkovi.
Článok pokračuje pod reklamou

Zánik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne k 31.1.2021

Odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne, t. j. odvody na povinné sociálne poistenie, zanikne 31.1.2021 tej SZČO, ktorá podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 po 31. marci 2020, najneskôr do 2.11.2020 a ktorej príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 nepresiahli sumu 6 078 €. Uvedené znamená, že takáto SZČO zaplatí poslednýkrát odvody do Sociálnej poisťovne za január 2021 do 8. februára 2021.

To, či SZČO zanikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, oznámi Sociálna poisťovňa každej SZČO písomne, a to v termíne do 22. februára 2021.

Viac informácií nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.2.2021.

Oznámenie správcovi dane o nezdaňovaných autorských honorároch v roku 2020

Platiteľ dane (t. j. osoba, ktorá vypláca príjem, napr. vydavateľstvo) je povinný oznámiť správcovi dane, že v roku 2020 uzavrel s autorom písomnú dohodu o nezdaňovaní príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu. Platiteľ dane je povinný túto dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do 1. februára 2021, nakoľko deň 31. január 2021, pripadne na nedeľu.

Vzor dohody o nezdaňovaní autorských honorárov a informácie o tom, ako vyplniť oznámenie o nezdaňovaní autorských odmien pre daňový úrad nájdete v článku Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory).

Tip: v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020 nájdete informácie o variantoch zdaňovania príjmov autorov v roku 2020

Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2020

Sociálny fond tvorí každý zamestnávateľ (fyzická a právnická osoba), ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (napr. v služobnom pomere). Zamestnávateľ tvorí fond najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu, pričom pri tvorbe sociálneho fondu za december, môže tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra.

Zamestnávateľ je povinný najneskôr do 31. januára 2021 (v roku 2021 do 1. februára 2021, nakoľko 31. január pripadne na nedeľu) vykonať zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok 2020 a nevyčerpaný zostatok fondu previesť do nasledujúceho roka 2021.

Informácie o tvorbe sociálneho fondu a použití prostriedkov sociálneho fondu nájdete v článku Sociálny fond v roku 2020.

Koniec platnosti ročnej diaľničnej známky za rok 2020

Upozorňujeme daňovníkov, ktorí si zakúpili diaľničnú známku s ročnou platnosťou od 1. januára 2020, že jej platnosť končí dňom 31. januára 2021. Daňovníci si tak môžu zakúpiť novú diaľničnú známku od 1. februára 2021, a to s ročnou platnosťou alebo s 365 – dňovou platnosťou. Diaľničná známka má elektronickú podobu, pričom cena ostáva rovnaká, 50 €.

Odvedenie zrážkovej dane a predloženie oznámenia o zrazení a odvedení dane spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov za rok 2020

Platiteľ dane, t. j. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvorili zmluvu o výkone správy, má povinnosť odviesť daň vyberanú zrážkou z príjmov poukázaných alebo pripísaných v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv.

Termín na odvedenie zrážkovej dane, ako aj predloženie oznámenia o zrazení a odvedení dane za rok 2020 je do 1. februára 2021 (nakoľko deň 31. január pripadne na nedeľu).

Iné povinnosti, ktoré súvisia s plneniami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

S termínom 31. január 2021, resp. v roku 2021 s termínom 1. február 2021 (nakoľko deň 31. január 2021 pripadne na nedeľu) súvisia aj nasledovné povinnosti držiteľa nepeňažného plnenia (alebo sprostredkovateľa tohto plnenia) poskytnutého poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2020:

 • predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia, či dátume jeho poskytnutia na tlačive určenom finančným riaditeľstvom,
 • oznámiť príjemcovi nepeňažného plnenia, výšku tohto plnenia.
Prečítajte si tiež

Najneskôr do 1. februára 2021 (nakoľko deň 31. január 2021 pripadne na nedeľu) je držiteľ peňažného plnenia, ktorým je fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, povinný vystaviť potvrdenie o výške peňažného plnenia a zrazenej dane, a to na účely zamedzenia dvojitého zdanenia prijímateľovi peňažného plnenia (t. j. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi). Uvedené potvrdenie je potrebné vystaviť, ak v roku 2020 bolo peňažné plnenie vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech prijímateľa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky