Štatistický formulár pre prijímateľov prvej pomoci (SZČO, zamestnávateľov)

SZČO či zamestnávatelia, ktorí prijali v prvej vlne pandémie koronavírusu príspevky z projektu Prvá pomoc, musia vyplniť štatistický výkaz. Termín bol posunutý na 31. marec 2021.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zasielajú mailom samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom, ktorým boli vyplácané príspevky z projektu Prvá pomoc v prvej vlne pandémie informáciu o ich novej povinnosti. V maile sa uvádza, že prijímateľ finančných príspevkov na udržanie pracovných miest alebo samostatnej zárobkovej činnosti má povinnosť sprístupniť poskytovateľovi finančných príspevkov údaje o fyzických osobách, ktoré boli cieľovou skupinou podpory, t. j. o zamestnancoch v prípade, že sa finančné príspevky poskytovali s cieľom udržať pracovné miesta a o samostatne zárobkovo činnej osobe v prípade, že sa finančné prostriedky poskytovali s cieľom udržať vykonávanie tejto činnosti.

Prílohou mailu sú aj inštrukcie na vyplnenie štatistického formulára, osobitne pre zamestnávateľov a osobitne pre samostatne zárobkovo činné osoby. Údaje v tomto elektronickom zbere sa týkajú tých osôb, na ktoré bol požadovaný finančný príspevok za mesiace marec až jún 2020.

Formulár je potrebné vyplniť elektronicky na linku uvedenom v maile a to s pôvodným termínom do 11. januára 2021.
Aktualizácia k 8. januáru 2021: vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením nákazy COVID-19 a krátkosti času stanoveného na vyplnenie elektronického formulára pre potreby formálneho štatistického zisťovania sa termín predlžuje do 31. marca 2021.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zároveň dodáva, že cieľom vyplnenia krátkeho formulára je snaha zjednodušiť inak administratívne náročné vykazovanie účastníkov projektu prostredníctvom vyhotovenia „karty účastníka“ pre každého podporeného zamestnanca.

Štatistický zber údajov o účastníkoch národného projektu Prvá pomoc financovaného z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) je z nariadenia Európskej únie povinné pre prípravu monitorovacej správy k projektu. Ústredie informuje, že štatistickým zisťovaním nie je v ich záujme, ani v záujme rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR či Európskej únie zisťovať akékoľvek osobné údaje zamestnancov.

Nikto nebude sankcionovaný za nestihnutie termínu vyplnenia formulára alebo ak neudržal podporené pracovné miesto 6 mesiacov (v súlade s podmienkami projektu „Prvá pomoc“ platí povinnosť udržať pracovné miesto 2 mesiace).

Inštrukcie na vyplnenie štatistického formulára pre SZČO (zber údajov v rámci projektu Prvá pomoc)

SZČO, ktorá nemá uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, je povinná poskytnúť štatistické údaje o sebe v prípade, ak požiadala o poskytnutie finančného príspevku na udržanie svojej samostatnej zárobkovej činnosti za mesiace marec až jún 2020.

Za deň vstupu do projektu sa považuje prvý deň mesiaca, za ktorý SZČO požadovala finančný príspevok na udržanie samostatnej zárobkovej činnosti. Ak ste žiadali napríklad prvý príspevok za apríl, bude to dátum 1.4.2020.

Záväzkom automaticky vyplývajúcim z čerpania pomoci je zachovanie samostatnej zárobkovej činnosti podporenej osoby do dňa skončenia pomoci. Následne je potrebné 6 mesiacov po ukončení pomoci vykázať stav samostatnej zárobkovej činnosti podporených osôb. Za účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po skončení pomoci sa považujú tie fyzické osoby, ktoré vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť aj v posledný deň šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý požadovali finančný príspevok na udržanie samostatnej zárobkovej činnosti. Napríklad, ak SZČO požiadal o poskytnutie finančného príspevku za jún 2020, je účastníkom, ktorý si udržal pracovné miesto šesť mesiacov po skončení pomoci, ak jeho samostatnú zárobkovú činnosť vykonáva aj ku dňu 31.12.2020.

Ďalšie údaje, ktoré sa vypĺňajú, sa týkajú toho, či je SZČO žena alebo muž, veku a dosiahnutého vzdelania SZČO (podľa klasifikácie ISCED).

Povinné údaje vo formulári sú aj IČO samostatne zárobkovo činnej osoby a číslo dohody, na základe ktorej príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol finančné príspevky na udržanie samostatnej zárobkovej činnosti. Vyplnením formulára SZČO zároveň prehlasuje, že predložený štatistický výkaz o účastníkoch projektu je vyplnený pravdivo, úplne a správne.

Inštrukcie na vyplnenie štatistického formulára pre zamestnávateľov (zber údajov v rámci projektu Prvá pomoc)

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť štatistické údaje o zamestnancoch, ktorých uviedol v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Údaje uvádza za všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, prostredníctvom ktorého Opatrenia požadoval finančný príspevok.

Zamestnávateľ pre účely monitorovania projektu a overenia poskytnutých údajov vytvorí internú databázu osôb podporených v rámci projektu Prvá pomoc v členení:

meno ǀ priezvisko ǀ rodné číslo ǀ muž/žena ǀ vek do 25 r. ǀ vek 25 – 54 r. ǀ vek nad 54 r. ǀ základné alebo nižšie sekundárne vzdelanie ǀ vyššie sekundárne alebo post sekundárne vzdelanie ǀ terciárne vzdelanie ǀ udržal si pracovné miesto 6 mesiacov po skončení pomoci

Ako príklad je uvedené:

Meno Priezvisko M/Ž <25 r. 25 – 54 r. >54 r. Udrž. Miesto
Eva Nová 9999999999 Ž 1 0 0 0 1 0 1
Ján Rýchly 1111111111 M 0 1 0 1 0 0 0

Z praktického hľadiska úrad práce odporúča používať v databáze hodnotu „1“ ak je daná charakteristika pre danú osobu platná a hodnotu „0“ ak daná charakteristika pre príslušnú osobu neplatí. Prostredníctvom filtra na stĺpci „M/Ž“ je potom možné vytriediť zamestnancov podľa pohlavia a za ostatné charakteristiky vypočítať súčty hodnôt „1“ vo všetkých stĺpcoch.

Internú databázu je potrebné zabezpečiť z hľadiska ochrany osobných údajov a na požiadanie ju sprístupniť orgánom kontroly a auditu, a to aj po skončení projektu, minimálne do 31.12.2028. Minimálne do tohto dátumu je potrebné uchovávať aj ďalšiu dokumentáciu o účastníkoch projektu, a to v rozsahu podľa Zákonníka práce, prípadne iných predpisov platných pre zamestnávanie fyzických osôb.

Článok pokračuje pod reklamou

Za osobu podporenú v rámci projektu Prvá pomoc sa považuje fyzická osoba v pracovnom pomere so zamestnávateľom, na úhradu mzdy ktorej požadoval zamestnávateľ finančný príspevok od poskytovateľa v sledovanom období, t. j. marec až jún 2020. V prípade, ak má zamestnávateľ s jednou fyzickou osobou viac ako jeden pracovný pomer, túto fyzickú osobu uvedie v internej databáze a v štatistickom formulári len raz.

Za deň vstupu do projektu sa považuje deň, ktorý bol prvým dňom prekážky v práci v sledovanom období marec až jún 2020, alebo prvý deň mesiaca, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok podľa „Opatrenia 3B“ projektu Prvá pomoc.

Prečítajte si tiež

Záväzkom automaticky vyplývajúcim z čerpania pomoci je zachovanie zamestnanosti podporenej osoby do dňa skončenia pomoci. Následne je potrebné 6 mesiacov po ukončení pomoci vykázať stav zamestnanosti podporených osôb. Za účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po skončení pomoci sa považujú tie fyzické osoby, ktoré boli v pracovnom pomere so zamestnávateľom aj v posledný deň šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok na udržanie pracovného miesta zamestnanca. Napríklad, ak bol príslušný zamestnanec uvedený v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za jún 2020, je účastníkom, ktorý si udržal pracovné miesto šesť mesiacov po skončení pomoci, ak jeho pracovný pomer so zamestnávateľom stále trvá aj ku dňu 31.12.2020.

Údaje z internej databázy osôb podporených v rámci projektu Prvá pomoc poskytne zamestnávateľ poskytovateľovi finančného príspevku v štruktúre: počet žien, počet mužov, podľa vekovej štruktúry, podľa vzdelania a podľa počtu účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po skončení pomoci (ženy, muži).

Inštrukcie obsahujú aj kontrolné súčty. Povinné údaje vo formulári sú aj IČO zamestnávateľa a číslo dohody, na základe ktorej príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol zamestnávateľovi finančné príspevky na udržanie pracovných miest.

Vyplnením formulára zamestnávateľ zároveň prehlasuje, že predložený štatistický výkaz o účastníkoch projektu je vyplnený pravdivo, úplne a správne a v súlade s údajmi o účastníkoch projektu, ktoré má k dispozícii pre účely personálnej agendy a zároveň neobsahuje duplicitné informácie o účastníkoch projektu, to znamená, že fyzická osoba je vo výkaze uvedená len raz.

Inštrukcie, ktoré sú zasielané mailom ako príloha:

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) od roku 2023

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP) má určité osobitné pravidlá. Aké povinnosti ukladá zákon zamestnávateľom v tejto oblasti?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky