Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023

Termín 31. január je lehotou pre množstvo povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Nezabudnite ani na ďalšie. Prinášame ich prehľad v roku 2023.

Podnikateľov čaká v priebehu januára 2023 splnenie viacero opakujúcich sa povinností, medzi ktoré patria napríklad:

  • podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH za december 2022, resp. za 4. štvrťrok 2022 a zaplatenie DPH (do 25.1.2023),
  • podanie súhrnného výkazu za december 2022, resp. za 4. štvrťrok 2022 (do 25.1.2023),
  • podanie daňového priznania pre subjekty registrované do osobitnej úpravy One Stop Shop (OSS) za 4. štvrťrok 2022 a zaplatenie DPH (do 31.1.2023),
  • podanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne za december 2022 a splatnosť odvodov (termíny sa odvíjajú od výplatného termínu),
  • povinnosť zamestnávateľa predložiť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2022 (do 31.1.2023),
  • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb či preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – hoci ide o nový rok, preddavky sa platia v „starej“ výške až do lehoty na podanie daňového priznania (do 31.1.2023),
  • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel (do 31.1.2023) a ďalšie.

V článku sa ďalej budeme venovať povinnostiam, ktoré sa neopakujú bežne a ktoré sú podnikatelia, prípadne účtovníci povinní splniť raz ročne v januári 2023 (najmä do 31.1.2023).

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022 (v roku 2023)

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v roku 2022 používala motorové vozidlo evidované v SR na podnikanie, je povinná podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. 31. január 2023 je termín na podanie daňového priznania aj na zaplatenie dane.

Prečítajte si tiež

Ak v roku 2022 nebolo o vozidle účtované, nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, je termín 31. január 2023 lehotou na podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.

Viac informácií o dani z motorových vozidiel nájdete v našich článkoch:

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023

Priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť, t. j. stal sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom danetento stav je platný k 1. januáru 2023. Napríklad, ak ste v roku 2022 kúpili dom či byt, bude sa vás týkať podanie priznania. To sa podáva do 31. januára 2023. Daň sa platí až na základe rozhodnutia vydaného obcou či mestom (spravidla okolo mája).

Viac informácií nájdete v článku Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023.

Upozorňujeme, že v rámci priznania k dani z nehnuteľností sa oznamujú aj skutočnosti k ďalším miestnym daniam, ak sa vás týkajú, a to daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

Oznámenie o nezdaňovaných autorských honorároch za rok 2022 (v roku 2023)

Do 31. januára 2023 je platiteľ dane (napríklad vydavateľstvo) povinný oznámiť správcovi dane, že v roku 2022 uzavrel s daňovníkom písomnú dohodu o nezdaňovaní príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu alebo z použitia diela či použitia umeleckého výkonu.

Viac informácií nájdete v článku „Bonzácky“ paragraf o nezdanených príjmoch autorov za rok 2022.

Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2022 (v roku 2023)

Okrem každomesačnej povinnosti prevodu finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, pripadá na január aj ďalšia povinnosť. Do 31. januára 2023 je potrebné vykonať zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok 2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Evidencia analytických údajov zamestnanca od 1.1.2023

Od 1.1.2023 sa v sociálnom poistení zavádza nová povinnosť týkajúca sa vedenia evidencie analytických údajov zamestnanca (číselného kódu miesta výkonu práce, dohodnutého rozsahu pracovného času, počtu odpracovaných hodín a číselného kódu dohodnutého druhu vykonávanej práce).

Prečítajte si tiež

Prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – zmena, je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni v termíne podania mesačného výkazu, resp. výkazu poistného a príspevkov za mesiac január 2023 analytické údaje za zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prihlásil pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022. Znamená to, že povinnosť nahlásenia údajov za aktuálnych zamestnancov nie je potrebné vykonať hneď v januári, avšak pokojne si ju môžete splniť hneď v úvode roka.

Viac informácií aj o tom, ako správne vyplniť analytické údaje, nájdete v článku Evidencia analytických údajov zamestnanca od 1.1.2023.

Povinnosti súvisiace s plneniami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za rok 2022

V tejto súvislosti pripomíname tri povinnosti, ktorých termín pripadá na 31. január 2023:

  • povinnosť držiteľa nepeňažného plnenia (alebo sprostredkovateľa tohto plnenia) poskytnutého poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2022 predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia, dátume jeho poskytnutia a o iných zákonom stanovených náležitostiach na tlačive určenom finančným riaditeľstvom a uverejnenom na jeho webovom sídle,
  • povinnosť držiteľa nepeňažného plnenia (alebo sprostredkovateľa tohto plnenia) poskytnutého poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2022 oznámiť príjemcovi nepeňažného plnenia výšku tohto plnenia,
  • vystavenie potvrdenia o výške peňažného plnenia a zrazenej dane na účely zamedzenia dvojitého zdanenia prijímateľovi peňažného plnenia (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi) držiteľom peňažného plnenia, ktorým je fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, ak v roku 2022 bolo peňažné plnenie vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech prijímateľa.

Odvedenie dane z príjmov – fond prevádzky, údržby a opráv za rok 2022

Do 31. januára 2023 je potrebné odviesť zrážkovú daň z príjmov, ktoré boli poukázané alebo pripísané za rok 2022 v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv. Platiteľom dane je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príp. fyzická alebo právnická osoba, s ktorou  vlastníci bytov a nebytových priestorov domu uzatvorili zmluvu o výkone správy.

Koniec platnosti diaľničnej známky na rok 2022 a zvýšenie jej ceny

Nezabudnite tiež, že do konca januára 2023 platí ročná diaľničná známka na rok 2022, od februára už potrebujete novú. Cena ročnej diaľničnej známky sa zvýšila z 50 eur na 60 eur, kúpite si ju elektronicky.

Poznámka: Okrem ročnej diaľničnej známky (resp. známky na 365 dní) sa od roku 2023 zvýšili aj ceny ďalších diaľničných známok – mesačná stojí po novom 17 eur (pôvodne 14 eur) a desaťdňová 12 eur (pôvodne 10 eur).

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti do konca januára 2023

V tomto prípade síce nejde o povinnosť, ale pripomíname, že finančná správa zašle daňovým subjektom do 31.1.2023 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti (vysoko spoľahlivý, spoľahlivý, menej spoľahlivý alebo nehodnotený). Prepočet indexu bude vykonaný z dát do 30.11.2022. Detaily kritérií pre hodnotenie prešli úpravami. Spôsob nastavenia hodnotenia pre rok 2023 sa nezmenil, dôjde však k zmierneniu dosahov niektorých porušení. Napríklad podanie daňových priznaní do troch dní po zákonnej lehote sa nebude hodnotiť ako porušenie, zmierni sa hodnotenie pri nálezoch z kontroly, nedoplatok, ktorý je zaplatený do 2 mesiacov, bude hodnotený miernejšie. Zmena vo vyhodnocovaní kritérií za oblasť kontroly sa prejaví hlavne v zmene výšky hraničnej hodnoty nálezu, znížení počtu intervalov pre pomerné hodnotenie výšky vyrubenej dane a výšky zníženia straty. Podiel nálezu pre zaradenie subjektu medzi menej spoľahlivé je nastavený na 60 % , čo je v prospech hodnotených daňových subjektov (v roku 2022 to bolo 41 %). Zmena nastala aj pri  prideľovaní bodov za ukladanie pokút (napr. za účtovníctvo, či porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice) tak, aby sa subjekt za jednu uloženú pokutu nestal menej spoľahlivým.

Prečítajte si tiež

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti dostanú daňové subjekty, ktorým uplynula doba dvoch rokov od konca roka, v ktorom sa registrovali na daň z príjmov (do 31.12.2020) a tiež daňové subjekty, u ktorých došlo k zmene hodnotenia, prípadne sa stali nehodnotenými. Súčasťou oznámenia bude aj odôvodnenie všetkých skutočností, ktoré viedli k danému hodnoteniu – aké povinnosti si subjekt nesplnil, z akých dôvodov mu bol index určený. Daňovník tak získa prehľad o konkrétnych porušeniach právnych predpisov, pridelených bodoch a podobne.

V prípade, že subjekt nebude nesúhlasiť s hodnotením, má možnosť podať námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Subjekt, ktorému už bol určený index daňovej spoľahlivosti a následne sa dostal do situácie, pre ktorú hodnotený nebude (napr. vstúpil do likvidácie), zasiela správca dane o tejto skutočnosti oznámenie. Správca nebude poskytovať benefity, resp. uplatňovať obmedzenia voči nehodnotenému subjektu po márnom uplynutí lehoty na podanie námietky, resp. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým správca dane námietke nevyhovel. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky