Elektronické doručovanie od januára 2022: návod aktivovania schránky na tento účel

Finančná správa bude doručovať dokumenty elektronicky do schránok na Ústrednom portáli verejnej správy za všetky druhy daní. Túto schránku však treba mať aktivovanú na doručovanie. Ako na to?

Finančná správa od začiatku budúceho roka mení spôsob komunikácie so svojimi klientami v oblasti daní. Po novom sa nebude uskutočňovať cez portál finančnej správy (PFS), ale dokumenty za všetky druhy daní bude finančná správa doručovať do elektronických schránok zriadených na ÚPVS v súlade so zákonom o e-Governmente. V zmysle tohto zákona platí, že finančná správa ako orgán verejnej moci, je povinná takýmto spôsobom doručiť daňovému subjektu napríklad rozhodnutie, žiadosť, oznámenie alebo iný dokument. Pre zjednodušenú komunikáciu je však potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na ÚPVS.

Ako aktivovať elektronickú schránku na doručovanie?

Právnickým osobám, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, sa aktivuje elektronická schránka automaticky zo zákona s jej zriadením. V prípade fyzickej osoby sa elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť.

Postup aktivovania elektronickej schránky na doručovanie je nasledovný:

  1. Po prihlásení sa do schránky treba prejsť na tlačidlo „Aktivovať“.
  2. Po stlačení tlačidla bude klient presmerovaný na formulár „Žiadosť o aktiváciu elektronickej schránky“, kde zaškrtne políčko „Žiadam o aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie“. Následne zvolí dátum požadovanej aktivácie. Spätný dátum nie je možný.
  3. Pomocou tlačidla „Odoslať“ odošle vyplnenú Žiadosť o aktiváciu elektronickej schránky.
  4. Systém klienta vyzve na zadanie bezpečnostného osobného kódu BOK.
  5. Po overení identity mu bude zobrazená hláška o úspešnom odoslaní. Následne mu do elektronickej schránky prídu dve správy s predmetom „Informácia“ zohľadňujúce prijatie správy na spracovanie a následné potvrdenie o úspešnej realizácii aktivácie schránky na doručovanie. V elektronickej schránke aktivovanej na doručovanie zmizne tlačidlo „Aktivovať“.

Krok po kroku aj s obrázkami nájdu klienti tu: Návod na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie, alebo na stránke ÚPVS.

Aké režimy doručovania budú platiť?

Finančná správa bude od januára budúceho roka doručovať elektronické úradné dokumenty vrátane príloh s rovnakými právnymi účinkami, ako pri doručovaní dokumentov v papierovej podobe. Aj v prípade takéhoto doručovania budú platiť dva režimy: nie do vlastných rúk (obyčajné doručovanie), alebo do vlastných rúk s fikciou doručenia. V druhom prípade bude potrebné potvrdenie doručenia zo strany adresáta.

Prečítajte si tiež

Finančná správa takmer všetky dokumenty doručuje daňovým subjektom v režime do vlastných rúk (napr. predvolania, či rozhodnutia). Upozorňujeme na to, že elektronický dokument sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj  vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení v tejto lehote adresát nepotvrdí. Daňové subjekty sa však nemusia obávať. Budú si môcť nastaviť notifikácie o novej správe v schránke ÚPVS, a to buď zaslaním oznámenia na email, alebo prostredníctvom SMS správy.

Čo v prípade, že si klient neaktivuje schránku a čo v prípade zahraničných osôb?

Ak daňový subjekt nebude mať aktivovanú schránku na doručovanie na ÚPVS, bude mu cez centrálne úradné doručovanie (CÚD) prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb doručená papierová podoba  dokumentu. Finančná správa vyhotoví papierový rovnopis v prípade, ak schránku na ÚPVS nebude možné identifikovať.

Zahraničným osobám, ktoré nebudú mať aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS, ale budú mať zriadenú schránku na PFS, bude finančná správca zasielať dokumenty elektronicky  do schránok na  PFS. Ak nebude mať zahraničná osoba schránku na ÚPVS ani na PFS, tak jej  dokument bude doručovaný  v papierovej podobe prostredníctvom poskytovateľa  poštových služieb.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Čo si (ne)priniesť z Turecka, Tuniska či Egypta? Pozor na suveníry z dovolenky

Niektoré suveníry sú vyrobené z ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Za nelegálny dovoz hrozí nielen pokuta, ale aj odňatie slobody. Obchodníkom, s akým tovarom sa radšej vyhnúť?

Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky