Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od roku 2024

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od roku 2024
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké zmeny sa dotknú zákona o účtovníctve v súvislosti so zavedením nových reportingových povinností nadnárodných spoločností? Návrh zákona je aktuálne v pripomienkovaní.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa aktuálne nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Čo by mal pripravovaný návrh zákona zmeniť, sa dočítate v článku ďalej.

V článku sa venujeme zásadným zmenám, ktoré sa budú uplatňovať od roka 2024, pri niektorých častiach novely zákona o účtovníctve sa zmeny uplatnia už skôr.

Transpozíciou európskej smernice sa dostávajú aj do našej slovenskej vnútroštátnej legislatívy určité zmeny a nové legislatívne povinnosti. Ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami (tzv. public country-by-country reporting).

Nové vykazovacie povinnosti sa však nebudú týkať všetkých spoločností. Novými požiadavkami by mali byť zasiahnuté len nadnárodné spoločnosti, ktoré prekročia určitú veľkosť. Návrh zákona ustanovuje pre konečné materské účtovné jednotky, ale samostatné účtovné jednotky s cezhraničným prvkom, ktoré presiahnu určitú veľkosť, povinnosť vyhotoviť tzv. „správu s informáciami o dani z príjmov“ a uložiť ju do registra účtovných závierok.

Cieľom návrhu zákona je zvýšiť transparentnosť a verejnú kontrolu nadnárodných spoločností, ako aj podporiť spoločenskú zodpovednosť týchto spoločností.

Správa s informáciami o dani z príjmov ako súčasť registra účtovných závierok

Po novom, ak prejde návrh zákona v aktuálnom znení návrhu, najväčšiu zmenu a novú povinnosť predstavuje správa s informáciami o dani z príjmov, ktorá sa bude ukladať do registra účtovných závierok. Takáto správa by mala obsahovať najmä informácie o výške zaplatených daní, ale aj iné informácie, ktoré majú pomôcť s väčšou transparentnosťou informácií o nadnárodnej skupine spoločností.

Presná štruktúra správy s informáciami o dani z príjmov bude určená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Kto by mal mať povinnosť vyhotoviť správu s informáciami?

Navrhuje sa, aby sa povinnosť vyhotovenia správy s informáciami o dani z príjmov vzťahovala na:

 • konečnú materskú účtovná jednotka, ak v každom z 2 bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej konsolidované výnosy podľa konsolidovanej účtovnej závierky presiahnu sumu 750 000 000 eur
 • samostatnú účtovnú jednotku, ak v každom z 2 bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej výnosy či čistý obrat z individuálnej účtovnej závierky presiahnu sumu 750 000 000 eur.

Správa s informáciami o dani z príjmov sa zverejňuje uložením do registra účtovných závierok. Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky za dva roky nasledujúce po sebe, povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov vzniká až za druhé účtovné obdobie (t. j. nie spätne za prvé).

Osobitne sa zriaďujú aj podmienky pre organizačné zložky zahraničných subjektov, ktoré hovoria, za akých kritérií vzniká povinnosť uloženia správy s informáciami v ich prípade.

Dôležité je si povedať aj to, čo sa rozumie konečnou materskou účtovnou jednotkou. Podľa navrhovaného znenia sa konečnou materskou účtovnou jednotkou rozumie obchodná spoločnosť, ktorá  zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za  najväčšiu skupinu  účtovných jednotiek bez ohľadu na ich sídlo.

Článok pokračuje pod reklamou

Nové povinnosti aj pre audítorov

V správe audítora k účtovnej závierke obchodnej spoločnosti, ktorá má povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom pribudne audítorovi povinnosť, a to uviesť aj informáciu o tom, či:

 • za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, za ktoré je overovaná účtovná závierka zostavená, vznikla účtovnej jednotke povinnosť uloženia správy s informáciami o dani z príjmov,
 • účtovná jednotka uložila správu s informáciami o dani z príjmov.

Kedy sa bude správa s informáciami i dani z príjmov ukladať do registra UZ  prvýkrát?

Navrhuje sa, aby sa správy s informáciami o dani z príjmov prvýkrát ukladali za účtovné obdobie začínajúce 22. júna 2023.

Nefinančné informácie vo výročnej správe subjektov verejného záujmu

Povinnosť zverejňovania nefinančných informácií vo výročnej správe by sa podľa návrhu mala týkať subjektov verejného záujmu. Zmeny prináša súvisiaca európska smernica 2014/95/EÚ, nazývaná aj „Smernica o nefinančnom výkazníctve“, ktorá stanovuje pravidlá zverejňovania nefinančných informácií a informácií o rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami.

Subjekt verejného záujmu bude mať povinnosť zverejňovať nefinančné informácie, ak jeho priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie presiahol 500 zamestnancov a splní aj ďalšie kritériá.

Prečítajte si tiež

Ak sú kritéria splnené, uvádza vo výročnej správe aj nefinančné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu (spolu označované ako „oblasť spoločenskej zodpovednosti“).

Ďalšími kritériami spomínanými vyššie sú:

 • ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, spĺňa zároveň aj jednu z týchto podmienok:
  • celková suma majetku zo súvahy presiahla 20 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol 40 000 000 eur.

V rámci oblasti spoločenskej zodpovednosti by sa mali vo výročnej správe uverejňovať nasledujúce informácie:

 • stručný opis obchodného modelu,
 • opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti vrátane uplatňovaných postupov náležitej starostlivosti,
 • opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobu, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi,
 • významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností,
 • odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné.

Na základe spomínaných kritérií sa tak zmeny, ktoré prináša nový návrh zákona dotýka len veľkých  spoločností. Navrhované znenie zákona ako aj uvedené kritéria v ňom sa však ešte môžu meniť, pričom koniec medzirezortného pripomienkového konania je nastavený na 2. júna 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky