Zdaňovanie príjmov z predaja hnuteľných vecí

Kedy uvádza fyzická osoba (podnikateľ či nepodnikateľ) príjmy z predaja auta, počítača, či z predaja iných hnuteľných vecí v daňovom priznaní? A aké výdavky si môže uplatniť?

Skutočnosť, či fyzická osoba – podnikateľ, resp. fyzická osoba – nepodnikateľ je povinná zdaniť príjem z predaja hnuteľných vecí v daňovom priznaní k dani z príjmov (napr. príjem z predaja auta, počítača a pod.) závisí od toho, či predávaná hnuteľná vec je, resp. bola zaradená v obchodnom majetku fyzickej osoby.

Pri zdaňovaní príjmov z predaja hnuteľných vecí sa fyzická osoba riadi ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Kedy je fyzická osoba povinná zdaniť príjem z predaja hnuteľných vecí?

Fyzická osoba je povinná zdaniť príjem z predaja hnuteľných vecí v daňovom priznaní k dani z príjmov, ak hnuteľná vec (za hnuteľnú vec sa pritom nepovažuje cenný papier):

 • v čase jej predaja je zaradená v obchodnom majetku fyzickej osoby: v tomto prípade sa považuje za príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, t. j. príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • bola zahrnutá do obchodného majetku fyzickej osoby, pričom od jej vyradenia z obchodného majetku neuplynulo viac ako 5 rokov: v tomto prípade sa považuje predaj hnuteľnej veci za príjem podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov.

Za deň vyradenia obchodného majetku sa pritom rozumie deň, v ktorom sa posledný raz o tomto hnuteľnom majetku účtovalo v účtovníctve (jednoduchom alebo podvojnom), alebo v ktorom sa posledný raz viedlo v daňovej evidencii.

Informácie o tom, ako zdaniť príjem z predaja auta u fyzickej osoby – podnikateľa si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príjmov z predaja auta u podnikateľa

Príklady na príjmy z predaja hnuteľných vecí, ktoré je fyzická osoba povinná zdaniť

Príklad na predaj auta zahrnutého v obchodnom majetku v čase jeho predaja

František je živnostník a rozhodol sa predať auto, ktoré má zaradené v obchodnom majetku 2 roky za 8 000 €. Je povinný tento príjem zdaniť v daňovom priznaní?

Nakoľko je auto v čase jeho predaja zaradené v obchodnom majetku, ide podľa § 6 ods. 5 písm. a) o príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka. František je povinný tento príjem zdaniť v daňovom priznaní a zaradiť ho medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a).

Príklad na predaj vybavenia predajne, ktoré je zahrnuté v obchodnom majetku v čase jeho predaja

Mária je živnostníčka, ktorá si pred rokom otvorila predajňu s bezobalovou drogériou. V obchodnom majetku mala zahrnuté vybavenie tejto predajne, ako napr. regály, skrinky, počítač a pod. Rozhodla sa vybavenie tejto predajne predať za cenu 5 000 €. Je povinná tento príjem zdaniť v daňovom priznaní?

Nakoľko je vybavenie tejto predajne zaradené v obchodnom majetku, ide o príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka, a to podľa § 6 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Mária je povinná tento príjem zdaniť v daňovom priznaní a zaradiť ho medzi príjmy podľa § 6 ods.1 písm. a).

Príklad na predaj auta, ktoré bolo v minulosti zahrnuté v obchodnom majetku

Živnostník Jozef v roku 2015 kúpil auto, ktoré zahrnul do obchodného majetku. V roku 2018 toto auto z obchodného majetku preradil do majetku využívaného na osobnú spotrebu (auto vyradil z obchodného majetku). V roku 2020 sa rozhodol dané auto predať za 3 000 €. Je povinný tento príjem zdaniť v daňovom priznaní?

Nakoľko odo dňa vyradenia auta z obchodného majetku (vyradené v roku 2018) neuplynulo ku dňu predaja viac ako 5 rokov, podlieha tento príjem dani z príjmov, a to podľa § 8 ods. 1 písm. c).

Kedy je príjem z predaja hnuteľných vecí oslobodený od dane?

Príjem z predaja hnuteľných vecí je podľa § 9 ods. 1 písm. c) oslobodený od dane, t. j. fyzická osoba nemá povinnosť ho uvádzať v daňovom priznaní k dani z príjmov, ak hnuteľná vec:

 • nebola zaradená v obchodnom majetku fyzickej osoby,
 • bola zaradená v obchodnom majetku fyzickej osoby, pričom od jej vyradenia z obchodného majetku uplynulo viac ako 5 rokov.

Príklady na príjmy z predaja hnuteľných vecí oslobodených od dane

Príklad na predaj auta, ktoré nebolo zaradené v obchodnom majetku

Pán Milan vykonáva závislú činnosť, t. j. je zamestnancom. V roku 2020 sa rozhodol predať svoje osobné auto, ktoré kúpil pred 2 rokmi za cenu 12 000 €. Uvedené auto nebolo zaradené v obchodnom majetku fyzickej osoby. Je povinný tento príjem zdaniť v daňovom priznaní?

Nakoľko auto, ktoré p. Milan predal nebolo v minulosti zaradené v obchodnom majetku, nie je povinný uvádzať tento príjem v daňovom priznaní, pretože ide o príjem oslobodený od dane, a to podľa § 9 ods. 1 písm. c). Pán Milan sa môže teda rozhodnúť, či podá daňové priznanie k dani z príjmov – typ A sám, alebo požiada o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa (iné príjmy než zo závislej činnosti a predaja tohto auta nemal).

Príklad na predaj notebooku, ktorý bol zaradený v obchodnom majetku

Jozef je živnostník. Koncom roka 2013 kúpil notebook, ktorý zaradil do obchodného majetku. V roku 2014 tento notebook preradil z obchodného majetku do osobného vlastníctva (t. j. vyradil ho z obchodného majetku) a v roku 2020 sa rozhodol, že daný notebook predá za 250 €. Je povinný tento príjem zdaniť v daňovom priznaní?

Nakoľko notebook, ktorý Jozef predal bol v minulosti zaradený v obchodnom majetku, je potrebné skúmať, aké časové obdobie uplynulo od jeho vyradenia z obchodného majetku. Keďže od vyradenia notebooku z obchodného majetku uplynulo viac ako 5 rokov, je tento príjem oslobodený od dane a Jozef ho v daňovom priznaní neuvádza.

Prečítajte si tiež

Príklad na predaj auta, ktoré bolo v minulosti zaradené v obchodnom majetku

Emil je živnostník a v roku 2013 kúpil auto, ktoré používal na podnikanie a zahrnul ho do obchodného majetku. V roku 2014 toto auto z obchodného majetku vyradil a v roku 2020 sa rozhodol, že auto predá. Je povinný tento príjem zdaniť v daňovom priznaní?

Nakoľko odo dňa vyradenia auta z obchodného majetku (rok 2014), uplynulo viac ako 5 rokov, tento príjem je u podnikateľa oslobodený od dane z príjmov.

Príjem z predaja hnuteľných vecí sa považuje za pasívny príjem

To, že príjem z predaja hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1 písm. c) sa zaraďuje medzi pasívne príjmy, má vplyv na to, že pri tomto type príjmu fyzická osoba nemôže:

Tieto zdaniteľné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov nepodliehajú vzniku odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne. Príslušná zdravotná poisťovňa však spravidla fyzickej osobe vypočíta nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, a to vo výške 14 % (resp. 7 % v prípade fyzickej osoby so zdravotným postihnutím) z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom pre výpočet poistného z ostatných príjmov, medzi ktoré zaraďujeme aj príjmy z predaja hnuteľných vecí, je výška základu dane z príjmu fyzických osôb (t. j. rozdiel medzi zdaniteľným príjmom a daňovými výdavkami).

Viac informácií o pasívnych príjmoch si môžete prečítať v článku Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby.

Aké výdavky (náklady) je možné uplatniť pri predaji hnuteľných vecí zaradených v obchodnom majetku?

Ak fyzická osoba – podnikateľ predáva hnuteľné veci, ktoré sú ku dňu predaja zaradené v obchodnom majetku, je potrebné, aby tieto hnuteľné veci (majetok) vyradila z obchodného majetku, a to ku dňu predaja. V súvislosti so zdaniteľným príjmom z predaja hnuteľných vecí, ktoré sú zahrnuté v obchodnom majetku v čase ich predaja, si môže fyzická osoba uplatniť do daňových výdavkov:

 • zostatkovú cenu hnuteľnej veci, ktorou je rozdiel medzi vstupnou cenou hnuteľnej veci a celkovou výškou odpisov z tejto veci zahrnutých do daňových výdavkov (daňová zostatková cena k 1.1. zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k predaju hnuteľnej veci),
 • zostatkovú cenu hnuteľnej veci do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu, t. j. napr. automobil zatriedené do kódu KP 29.10.2. V prípade, ak daňová zostatková cena prevyšuje príjem (výnos) z predaja hnuteľnej veci, do daňových výdavkov sa zahrnie len zostatková cena do výšky príjmu z predaja,
 • daňové odpisy za mesiace, počas ktorých o týchto hnuteľných veciach fyzická osoba účtovala alebo evidovala v daňovej evidencii (platí len pre majetok, u ktorého pri vyradení predajom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja).
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na uplatnenie daňových výdavkov pri príjme z predaja hnuteľných vecí podľa § 6 ods. 1

Jana je živnostníčka a má otvorenú malú prevádzku fitnescentra. V júli 2020 predala stroj na cvičenie za 3 200 €, ktorý kúpila v januári 2019 za 4 000 €, pričom:

 • daňová zostatková cena pri predaji tohto stroja na cvičenie je vo výške 3 000 € (4 000 € - 1 000 € daňový odpis za rok 2019), a 
 • účtovná zostatková cena je vo výške 2 416,67 € (4 000 € - 1 000 € účtovný odpis za rok 2019 – 583,33 € účtovný odpis za 2020, vypočítaný ako 1 000 €/12 mesiacov * 7).

V akej výške si uplatní Jana zostatkovú cenu do daňových výdavkov pri predaji tejto hnuteľnej veci?

Jana si uplatní do daňových výdavkov daňovú zostatkovú cenu vo výške 3 000 € a v roku vyradenia, t. j. v roku 2020 si daňový odpis už neuplatní do daňových výdavkov, nakoľko o tomto majetku už nebude účtovať k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

Uvedené znamená, že Jana z predaja stroja na cvičenie zdaní v daňovom priznaní sumu 200 €, t. j. rozdiel príjmov a výdavkov z predaja tohto stroja (3 200 € - 3 000 €).

Aké výdavky (náklady) je možné uplatniť pri predaji hnuteľných vecí, ktoré boli v minulosti zaradené v obchodnom majetku?

Fyzická osoba, ktorá predáva hnuteľné veci, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnom majetku, ale v minulosti zahrnuté v obchodnom majetku boli, pričom neuplynulo viac ako 5 rokov od ich vyradenia (príjem podľa § 8 ods. 1 písm. c)), môže si uplatniť do daňových výdavkov tieto výdavky (náklady):

 • zostatkovú cenu hnuteľnej veci, t. j. rozdiel medzi vstupnou cenou hnuteľnej veci a celkovou výškou odpisov z tejto veci zahrnutých do daňových výdavkov,
 • výdavky (náklady) preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu vecí,
 • výdavky (náklady) preukázateľne vynaložené v súvislosti s predajom hnuteľných vecí.

Ešte raz upozorňujeme, že v prípade príjmu z predaja hnuteľných vecí, je možné uplatniť daňové výdavky (náklady) len do výšky príjmov, pričom, ak sú výdavky vyššie ako zdaniteľný príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Príklad na uplatnenie daňových výdavkov pri príjme z predaja hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1 písm. c)

František – živnostník v roku januári 2017 kúpil osobný automobil, ktorý využíval na podnikanie. V tom istom mesiaci ho zaradil aj do obchodného majetku so vstupnou cenou 16 000 €. V januári 2019 tento osobný automobil vyradil z obchodného majetku a následne ho predal v marci 2019 za 14 000 €. Pred predajom vynaložil na servis auta súvisiaci s predajom výdavky (náklady) vo výške 500 €. Aké výdavky si môže uplatniť pri príjmoch z predaja tejto hnuteľnej veci?

František si môže do daňových výdavkov uplatniť:

 • daňovú zostatkovú cenu automobilu vo výške 8 000 € (vstupná cena 16 000 € znížená o daňové odpisy vo výške 8 000 €),
 • výdavky na údržbu automobilu vo výške 500 €,
 • t. j. spolu výdavky 8 500 €.

Uvedené znamená, že František z predaja osobného automobilu zdaní v daňovom priznaní sumu 5 500 €, t. j. rozdiel príjmov a výdavkov z predaja tohto stroja (14 000 € - 8 500 €). Okrem dane z príjmov, bude František povinný zaplatiť aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, a to vo výške 770 € (14 % z vymeriavacieho základu, t. j. 14 % z 5 500 €).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur

Čo znamená zrušenie oslobodenia od DPH pre dovoz zásielok do 22 eur? Týka sa táto zmena len spoločností, či aj bežných občanov, ktorí nakupujú malé tovary pre svoju spotrebu?

Likvidačný zostatok – daň a odvody pri jeho výplate

Je vyplatený podiel na likvidačnom zostatku predmetom dane z príjmov? A kedy vzniká pri prijatí podielu na likvidačnom zostatku povinnosť platiť zdravotné odvody?

Aké je účtovné a zdaňovacie obdobie firmy v likvidácii?

Ak likvidácia trvá viac ako 3 roky, účtovné obdobie je jedno, ale zdaňovacích období je niekoľko. Aké povinnosti vyplývajú firme v likvidácii pri rozdielnom účtovnom a zdaňovacom období?

Sociálne podniky a daň z príjmov

Čo je to sociálny podnik, za akým účelom môže byť založený a aké úľavy na dani je možné pri tomto type podnikania uplatniť? Aké vedie sociálny podnik účtovníctvo a kedy zostavuje výročnú správu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky