Zdaňovanie (príležitostných) príjmov za predaj rúšok u fyzickej osoby

Ako fyzická osoba zdaní príjem z predaja rúšok? Kedy je šitie a predaj rúšok podnikaním a kedy ide len o príležitostnú činnosť a je možné oslobodenie od dane?

Príjem fyzickej osoby za šitie a predaj rúšok je potrebné daňovo vysporiadať. Pre správne vysporiadanie príjmu za predaj rúšok v daňovom priznaní je nutné určiť, či ide o:

  • príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti,
  • príjem z príležitostnej činnosti s nárokom na oslobodenie príjmov do 500 eur,
  • iný príjem patriaci medzi ostatné príjmy v § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) – bez možnosti oslobodenia.

Príjmy z podnikania a zo závislej činnosti za predaj rúšok

Príjem za šitie a predaj rúšok u krajčírky, ktorá má otvorenú živnosť na šitie a úpravu odevov, bude spadať medzi príjmy zo živnosti podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Znamená to, že príjem z predaja rúšok zdaní spolu s ostatnými príjmami zo živnosti v daňovom priznaní. Na základe svojho rozhodnutia môže pri príjmoch zo živnosti uplatniť paušálne výdavky do výšky 60 % z príjmov zo živnosti max. do sumy 20 000 eur, plus zaplatené odvody (pokiaľ nie je platiteľom DPH celý rok) alebo skutočné výdavky prostredníctvom vedenia daňovej evidencie, či účtovania v podvojnom, alebo jednoduchom účtovníctve.

Podľa zákona o živnostenskom podnikaní sa živnosťou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.  Keď fyzická osoba začne šiť rúška, pričom bude v šití pokračovať, napríklad by mohla šiť aj iné veci na objednávky, tak by mala dôsledne zvážiť, či už nejde o živnostenské podnikanie (podľa uvedených znakov). Možno povedať, že pokiaľ ide o činnosť pravidelne vykonávanú, resp. vykonávanú dlhodobejšie (nielen jednorazovo), považuje sa to za podnikanie.

Krajčírka, ktorá je zamestnaná vo firme alebo u inej fyzickej osoby na trvalý pracovný pomer alebo na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dostáva za šitie rúšok v práci mzdu. Príjem zo šitia rúšok je príjem zo závislej činnosti, ktorý zamestnávateľ vysporiada v ročnom zúčtovaní alebo ktorý fyzická osoba vysporiada v daňovom priznaní na základe potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa.

Príjmy z príležitostnej činnosti za predaj rúšok

V súlade s § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov medzi ostatné príjmy, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, patria príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobu alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

Prečítajte si tiež

Z uvedeného vyplýva, že medzi príjmy z príležitostných činností patrí akýkoľvek príležitostný príjem, okrem príjmu vyplácaného na základe zmluvného vzťahu od fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá si uvedený výdavok môže zahrnúť do svojich daňových výdavkov. V jednoduchosti možno povedať, že osoba šijúca rúška príležitostne pre svoju rodinu, susedov, kamarátov, môže považovať príjem z predaja rúšok za príležitostný príjem podľa § 8 ods. 1, písm. a) zákona o dani z príjmov.

Podľa § 9 ods. 1, písm. g) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 a príjem z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. 

Fyzická osoba šijúca rúška pre kamarátov, rodinu, susedov, známych si môže pri príjmoch zo šitia a predaja rúšok uplatniť oslobodenie do výšky 500 eur. Ak príjmy zo šitia a predaja rúšok presiahnu 500 eur, do  daňového priznania uvedie len príjmy presahujúce hranicu 500 eur. Pokiaľ okrem šitia rúšok aj prenajíma nejakú nehnuteľnosť, oslobodenie sa vzťahuje súhrnne na oba príjmy.

Príklad na oslobodenie príjmov do 500 eur pri príjmu z prenájmu a zo šitia rúšok:

Katarína Serentová prenajíma v roku 2020 byt. Príjem z prenájmu je  5 000 eur za rok. Okrem príjmu z prenájmu ušila v roku 2020 rúška pre svojich známych, ktoré predala dokopy v sume 150 eur. Keďže príjem spolu za rúška a za nájom presiahol 500 eur, môže si dokopy z oboch príjmov uplatniť oslobodenie do 500 eur. Napríklad si celé oslobodenie uplatní pri príjmoch z prenájmu, tzn. v daňovom priznaní uvedie príjem z prenájmu 4 500 eur a príležitostný príjem zo šitia rúšok 150 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Príjmy za predaj rúšok nepovažujúce sa za príjmy z príležitostnej činnosti

Podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sa za príjem z príležitostnej činnosti nepovažuje príjem:

  • dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak
  • vyplácajúci daňovník (fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba – firma aj neziskový subjekt, napr. občianske združenie) môže znížiť svoj základ dane o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

Ak fyzická osoba príležitostne šije rúška, pričom sa dohodla s nejakou firmou alebo s podnikateľom - fyzickou osobou, že im ušije a predá rúška a vystaví “klientovi” doklad, na základe ktorého si môže “klient” znížiť svoj základ dane, v tom prípade nejde o príležitostný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov a nie je možné na tento príjem uplatniť oslobodenie do 500 eur. Takýto príjem sa zdaňuje medzi ostatnými príjmami ako iný príjem v celej výške.

Príklad na zdanenie predaja rúšok:

Katarína Serentová je povolaním vedúca predajne v butiku. Počas krízy začala šiť rúška pre svojich susedov a kamarátov. Za predaj rúšok susedom dosiahla príjmy 450 eur. S firmou Podnikajte.sk, s.r.o. sa dohodla, že im predá 50 ks rúšok po 5 eur/kus. Firme Podnikajte.sk, s.r.o. vystavila príjmový pokladničný doklad ako dôkaz o prevzatí hotovosti. Katarína Serentová si môže uplatniť oslobodenie príjmov vo výške 450 eur na príjmy z predaja rúšok susedom (občanom). Príjem z predaja rúšok firme v sume 250 eur musí zdaniť v daňovom priznaní ako „iný“ ostatný príjem. Zároveň treba zvážiť, či v prípade Kataríny by už nešlo o podnikateľskú činnosť v zmysle živnostenského zákona, ak by činnosť robila „sústavne“, resp. by boli naplnené aj ďalšie znaky, ktorými je definovaná živnosť.

Daňové výdavky pri príjmoch z predaja rúšok

Daňovým výdavkom je výdavok priamo súvisiaci so šitím a predajom rúšok preukázateľne vynaložený daňovníkom. Pri príjmoch podľa § 8 zákona o dani z príjmov (príležitostné príjmy, iné ostatné príjmy) nie je možné vykázať daňovú stratu. Ak sú výdavky vyššie ako príjmy, základ dane z predaja rúšok  je nulový. Daňovým výdavkom pri predaji rúšok môže byť napríklad látka využívaná na šitie rúšok, iný spotrebný materiál zužitkovaný pri šití rúšok alebo poštovné zaplatené pri posielaní rúšok.

Prečítajte si tiež

Z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov sa platí zdravotné poistenie, ktoré si môže daňovník uplatniť ako daňový výdavok. Pokiaľ má daňovník v roku 2020 príjmy zo šitia a predaja rúšok, ale v roku 2021 už nebude mať ostatné príjmy, môže si nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia uplatniť v daňových výdavkoch podaním dodatočného daňového priznania za rok 2020.

Pokiaľ patrí príjem z predaja rúšok medzi príležitostný príjem, pri ktorom si daňovník uplatní oslobodenie do výšky 500 eur, výdavky prislúchajúce k tomuto príjmu sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. 

Príklad na daňové výdavky pri príjmoch zo šitia a predaja rúšok:

Katarína Serentová príležitostne šije a predáva rúška. V roku 2020 predala rúška v sume 620 eur. Všetky rúška predala len fyzickým osobám - nepodnikateľom. Okrem príjmu z predaja rúška mala príjmy zo zamestnania. Pri príjmoch z príležitostnej činnosti si uplatnila oslobodenie príjmov 500 eur. Pri šití rúšok mala daňové výdavky v sume 300 eur. V daňovom priznaní uvedie príjem z predaja rúšok 120 eur. Daňové výdavky sa zistia nasledovne: 120/620*300 = 58,06 eur. Základ dane z predaja rúšok je vo výške 120 - 58,06 = 61,94 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky