Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)
Jana Vašičková
Jana Vašičková ACC Dominus, spol. s r.o.

Účtovníctvo mám v žilách prakticky odmalička. Preto som mala jasnú predstavu o tom, akým smerom sa bude uberať moje ďalšie vzdelanie, ktoré ma pripraví na prácu vo vysnenom odbore. Absolvovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Odvtedy sa tejto práci venujem naplno – už 9 rokov. Som senior účtovníčkou v ACC Dominus, spol. s r.o. a veľmi ma napĺňa spolupráca s klientmi, no tiež neustále vzdelávanie či práca na sebe.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby bude v roku 2023 uskutočniť na novom tlačive. K akým zmenám dochádza v tlačivách pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022? Vzory tlačív platné pre rok 2023 na stiahnutie v článku.

Dňa 8.12.2022 prostredníctvom Finančného spravodajcu zverejnilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oznámenie č. MF/017108/2022-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Súčasťou oznámenia sú:

  • nový vzor tlačiva „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2022“,
  • nový vzor tlačiva „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie roku 2022, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky“,
  • vzor tlačiva „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac na zdaňovacie obdobie roku 2023, ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/016579/2018-721 zo dňa 9.10.2018 za zdaňovacie obdobie roku 2019. Upozorňujeme, že vzor tohto tlačiva bol síce vyhlásený, no oproti predchádzajúcemu obdobiu nedošlo v tlačive ku žiadnym zmenám a v roku 2022 sa použije pôvodný vzor, ktorý je v platnosti od roku 2019.

Oznámenie obsahuje okrem vzorov tlačív aj poučenia a potvrdenia týkajúce sa týchto tlačív. 

Dňa 13.12.2022 informovalo Finančné riaditeľstvo SR o vydaní ďalších vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (ide napríklad o nové vzory žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti, potvrdenia o zdaniteľných príjmoch a ďalšie).

V tomto článku nájdete na stiahnutie tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania preddavkov na daň, ktoré sa použijú pri ročnom zúčtovaní za rok 2022 (v roku 2023).  

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022 (vzor)

Za rok 2022 majú (nielen) fyzické osoby v postavení zamestnanca povinnosť vysporiadať svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov. Zamestnanci však majú možnosť požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa, čím im odpadá povinnosť podať daňové priznanie vo vlastnej réžii.

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 môže požiadať:

  • zamestnanec, ktorý v roku 2022 poberal zdaniteľné príjmy iba zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
  • zamestnanec, ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov (t. j. daň z týchto príjmov je už vysporiadaná, a tak sa tieto príjmy už v ročnom zúčtovaní dane neuvádzajú).

V prípade, ak zamestnanec v roku 2022 dosahoval okrem príjmov zo závislej činnosti, resp. príjmov, ktoré sú už vysporiadané zrážkovou daňou, aj iné zdaniteľné príjmy (napríklad príjmy zo živnosti, z prenájmu nehnuteľnosti), nemôže svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022. Takýto zamestnanec je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B.

V roku 2023 (za rok 2022) je potrebné použiť nový vzor tlačiva pre ročné zúčtovanie dane. V tlačive platnom pre rok 2022 nedochádza ku významným zmenám oproti tlačivu, ktoré bolo platné v predchádzajúcom období. Mení sa spôsob vykazovania daňového bonusu.

Prečítajte si tiež

V roku 2022 sa menila výška daňového bonusu na dieťa a tiež podmienky na jeho vyplácanie. Rovnako sa mení aj spôsob vykazovania nároku na daňový bonus. V tlačive boli doplnené riadky 09a – nárok na daňový bonus za január až jún 2022 a riadok 09b – nárok na daňový bonus za júl až december 2022. Ak bol zamestnancovi v mesiacoch júl až december 2022 zamestnávateľom (alebo viacerými zamestnávateľmi) priznaný vyšší nárok na daňový bonus podľa zákona, než ako mu reálne vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus a táto suma sa uvedie na riadku 09b.

Aktualizované boli aj číselné údaje na druhej strane tlačiva, v časti „Vysvetlivky“ a „Pomôcka na zdaňovacie obdobie roku 2022“.

Vzor na stiahnutie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 (vzor)

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti je zamestnanec povinný aj s náležitými prílohami odovzdať svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 15.2.2023. Žiadosť zamestnanec doručí zamestnávateľovi písomne, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronicky, napríklad e-mailom.

Ako je to so zasielaním elektronických mzdových dokumentov (napr. týkajúcich sa ročného zúčtovania), nájdete v článku Aké mzdové dokumenty možno zasielať zamestnancom elektronicky?

Prečítajte si tiež

V roku 2023 je potrebné podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľovi na novom tlačive. V časti týkajúcej sa daňového bonusu na dieťa (deti) sa vypĺňa nový údaj, a to dátum začatia vykonávania závislej činnosti pre účely daňového bonusu podľa § 52zzn zákona o dani z príjmov. Údaj však vyplní len ten zamestnanec, ktorý v roku 2022 začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, počnúc 1.7.2022.

Vzor na stiahnutie: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2022

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 (vzor) 

S ročnými povinnosťami zamestnávateľa po skončení roka súvisí aj vydávanie potvrdení o zdaniteľných príjmoch svojim zamestnancom. Zákon o dani z príjmov stanovuje zamestnávateľovi dva termíny na vydanie potvrdení:

  • do 10. februára 2023 musí zamestnávateľ vydať potvrdenie takým zamestnancom, ktorí aktívne požiadajú o jeho vystavenie (a urobia tak najneskôr do 6.2.2023), a
  • najneskôr do 10. marca 2023 musí zamestnávateľ vydať potvrdenie všetkým zamestnancom, ktorí zamestnávateľa nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania a tiež v prípade, ak sami do 6. februára 2023 nepožiadali o vydanie potvrdenia.

V roku 2023 (za rok 2022) je potrebné použiť nový vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, hoci už boli vydané dva iné vzory na tento rok.

Finančné riaditeľstvo SR upozorňuje, že vzhľadom na legislatívne zmeny zákona o dani z príjmov, za zdaňovacie obdobie roku 2022, určilo nasledovné vzory potvrdenia o zdaniteľných príjmoch:

  • POT39_5v22, ktorého vzor bol uverejnený v prílohe 1 informácie č. 35/DZDaÚ/2021 zo dňa 5.11.2021,
  • POT39_5v22júl-december, ktorého vzor bol uverejnený v prílohe informácie č. 19/DUPaU/2022/I zo dňa 19.7.2022, 
  • POT39_5v22/daňový bonus, ktorého vzor bol uverejnený v prílohe 3 informácie č. 28/DZPaU/2022/I zo dňa 13.12.2022.

Použitie prvých dvoch vzorov tlačív „POT39_5v22“ a „POT39_5v22júl-december“ sa za zdaňovacie obdobie 2022 akceptuje, ak boli zamestnávateľom vystavené pre zamestnanca, ktorý si po 30.06.2022 neuplatnil daňový bonus za mesiace júl až december 2022. Ak si zamestnanec u svojho zamestnávateľa uplatnil daňový bonus aspoň za jeden z mesiacov júl až december 2022, potom zamestnávateľ tomuto zamestnancovi za zdaňovacie obdobie 2022 vystaví potvrdenie podľa § 39 ods. 5 ZDP (opravné potvrdenie) na tlačive, ktorého vzor „POT39_5v22/daňový bonus“, je uverejnený v prílohe č. 3 novej informácie, teda na tlačive z 13. decembra 2022. Stiahnuť si ho môžete aj nižšie. 

Vzor na stiahnutie: Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022

Ďalšie tlačivá týkajúce sa príjmov zo závislej činnosti v roku 2023

Upozorňujeme, že aktuálne tlačivo “Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov, za zdaňovacie obdobie rok 2022” je možné nájsť na portáli finančnej správy. Aj ďalšie tlačivá súvisiace s daňou z príjmov zo závislej činnosti (potvrdenie pre 2 %, vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti atď.) sú k dispozícii na internetovej stránke Finančnej správy v časti Elektronické služby -> Verejne dostupné elektronické služby -> Daňové a colné formuláre -> Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ -> Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková ACC Dominus, spol. s r.o.

Účtovníctvo mám v žilách prakticky odmalička. Preto som mala jasnú predstavu o tom, akým smerom sa bude uberať moje ďalšie vzdelanie, ktoré ma pripraví na prácu vo vysnenom odbore. Absolvovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Odvtedy sa tejto práci venujem naplno – už 9 rokov. Som senior účtovníčkou v ACC Dominus, spol. s r.o. a veľmi ma napĺňa spolupráca s klientmi, no tiež neustále vzdelávanie či práca na sebe.


Zdaňovanie dividend v roku 2023 (rozdelenie zisku za rok 2022)

Dosiahla vaša firma v roku 2022 zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť podiely na zisku, tzv. dividendy? Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend a od čoho závisí daňovo-odvodové zaťaženie takéhoto príjmu?

Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Ako má postupovať zamestnanec pri poukázaní podielu zaplatenej dane po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom, ako je potrebné vyplniť tlačivo a dokedy ho podať?

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup

Zaplatili ste za rok 2022 daň z príjmov? Časť z nej môže byť poukázaná vami vybraným prijímateľom. Aké sú podmienky a ako na to, sa dočítate v článku.

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky