Odklad daňového priznania - špecifické situácie

Dá sa opätovne predĺžiť už odložené daňové priznanie? Čo v prípade, ak nakoniec nemám povinnosť priznanie podať, alebo ak neuvediem príjmy zo zdrojov v zahraničí?

V súlade so zákonom o dani z príjmov 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb tri mesiace od konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva. Teda termín na podanie daňového priznania za rok 2021 je do 31.3.2022 (resp. za rok 2020 bol 31.3.2021).

Avšak je možné požiadať o predĺženie tejto lehoty, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  • podaním oznámenia daňovému úradu: v prípade daňovníka, ktorý nie je v konkurze, v likvidácii alebo nie je dedičom zomrelého daňovníka,
  • podaním žiadosti daňovému úradu: v prípade daňovníka, ktorý je v konkurze, v likvidácii alebo ide o dediča zomrelého daňovníka.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je potrebné podať do troch mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva, teda v rovnakej lehote, v akej sa podáva daňové priznanie (teda do konca marca).

Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť nasledovne:

  • najviac o tri kalendárne mesiace, teda do 30.6.,
  • najviac o šesť kalendárnych mesiacov, teda do 30.9., ak daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Ako požiadať o odklad termínu (alebo ako oznámiť odklad) na podanie daňového priznania a iné dôležité informácie sa dočítate v článku Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) - vzor.

Ďalej v článku uvedieme tri situácie, ktoré môžu nastať pri odklade daňového priznania.

Situácia 1 – čo robiť v prípade, ak som podal oznámenie o odklade termínu na podanie daňového priznania, avšak zistil som, že nemám povinnosť podať daňové priznanie?

Fyzické osoby majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, ak:

  • celkové zdaniteľné príjmy  daňovníka dosiahnuté za rok 2020 presiahnu sumu 2 207,10 eur (za rok 2021 ide o sumu 2 255,72 eur),
  • ak daňovník vykazuje daňovú stratu alebo
  • ak daňovníka k tomu daňový úrad vyzve.

Viac o tom, kto (nie) je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov sa dozviete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2020?.

Ak nastane situácia, kedy daňovník podal do 31.3.2021 oznámenie o predĺžení termínu na podanie daňového priznania, avšak neskôr zistil, že jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli 2 207,10 eur, daňové priznanie podávať nemusí. To platí aj napriek tomu, že podal oznámenie o predĺžení lehoty na jeho podanie.

Finančná správa však odporúča dať túto skutočnosť na vedomie daňovému úradu (napr. písomným oznámením, že z tohto dôvodu daňovník nepodá daňové priznanie).

Prečítajte si tiež

V prípade, že daňový úrad daňovníka vyzve na podanie daňového priznania, daňovník je povinný daňové priznanie podať, a to v lehote určenej daňovým úradom.

Príklad – odklad daňového priznania a následné zistenie, že priznanie nie je povinnosť podať

Daňovník František, fyzická osoba, dňa 20.3.2021 podal na daňovom úrade oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o 3 mesiace. Dňa 15.4.2021 sa František pustil do sumarizácie podkladov k daňovému priznaniu a zistil, že jeho zdaniteľné príjmy za rok 2020 boli vo len výške 2 100 eur. Keďže sú jeho zdaniteľné príjmy nižšie ako 2 207,10 eur, František daňové priznanie podávať nemusí, aj keď podal daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty na jeho podanie. Pre istotu však listom oznámi daňovému úradu túto skutočnosť.

Situácia 2 – opätovné predĺženie termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Daňovník je povinný podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do troch mesiacov od uplynutia príslušného zdaňovacieho obdobia, teda do 31.3.2021. Preto, ak daňovník podal do 31.3.2021 oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania napríklad o 3 mesiace, teda do 30.6.2021, avšak ku koncu júna mu neboli poskytnuté všetky podklady potrebné k spracovaniu daňového priznania a chce oznámiť opätovné predlženie termínu na podanie daňového priznania, podľa zákona o dani z príjmov takýto postup nie je možný. Uvedené platí aj v prípade, ak ma daňovník príjmy zo zdrojov v zahraničí. Vo všeobecnosti teda možno povedať, že oznámenie o predĺžení termínu na podanie daňového priznania je potrebné podať do 31.3., nie neskôr. Oznámenia podané po 31. marci daňový úrad nebude akceptovať. Preto opätovné predĺženie termínu na podanie daňového priznania nie je možné.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad – odklad daňového priznania a opätovné predĺženie odkladu

Peter je živnostník a podal daňovému úradu oznámenie o predĺžení termínu na podanie daňového priznania o 2 mesiace (teda do 31.5.2021) dňa 30.3.2021. Koncom mája však Peter ešte stále nemá daňové priznanie spracované, preto by si chcel lehotu predĺžiť ešte do konca júna. Podľa zákona o dani z príjmov toto nie je možné, a z toho dôvodu Peter musí podať daňové priznanie do 31.5.2021, v opačnom prípade mu daňový úrad udelí sankciu za neskoré podanie daňového priznania.

Situácia 3 – čo robiť v prípade, ak som podal oznámenie o odklade termínu na podanie daňového priznania do 30.9, ale zistil som, že nakoniec nemám žiadne príjmy zo zdrojov v zahraničí?

Daňovníci, ktorí majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, môžu podať oznámenie o odklade termínu na podanie daňového priznania až o 6 mesiacov, teda do 30. septembra. Niekedy sa však daňovník mylne domnieva, že má príjmy zo zdrojov v zahraničí, ale nie je to tak. Alebo následne zistí, že jeho príjmy nie sú zdaniteľné, ale ide napríklad o príjmy od dane oslobodené. Viac informácií o zahraničných príjmoch sa dozviete v našom článku Čo sú príjmy zo zdrojov v zahraničí?.

Prečítajte si tiež

Čo však robiť v situácii, ak ste o už oznámili odklad lehoty do 30.9.2021, ale nakoniec ste žiadne zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí nemali? V súlade so zákonom o dani z príjmov môže daňovník podať daňovému úradu oznámenie o odklade lehoty o najviac šesť kalendárnych mesiacov (t. j. tento rok do 30.9.2021), ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. V prípade, ak daňovník v daňovom priznaní neuvedie príjmy zo zdrojov v zahraničí, daňový úrad postupuje podľa zákona o správe daní (daňový poriadok) § 155 a 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), kedy podľa podmienok stanovených v daňovom poriadku vyrubí daňovníkovi sankciu za oneskorené podanie daňového priznania. Viac o výške sankcií za oneskorené podanie daňového priznania sa dočítate v článku Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností nepeňažnej povahy.

Príklad – odklad daňového priznania a neuvedenie príjmov zo zdrojov v zahraničí

Daňovník Juraj podal dňa 20.3.2021 na daňovom úrade oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o 6 mesiacov, keďže je vo vedomí, že za rok 2020 dosiahol zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. Juraj dňa 1.8.2021 však zistil, že nakoniec žiadne zdaniteľné príjmy zo zahraničia za rok 2020 nedosiahol (mal iba zopár vystavených faktúr do zahraničia, ktoré sa za príjmy zo zdrojov v zahraničí nepovažujú), a tak podal daňové priznanie dňa 20.8.2021 a príjmy zo zdrojov v zahraničí v ňom neuviedol. Za takéto konanie bude Jurajovi vyrubená daňovým úradom sankcia za oneskorené podanie daňového priznania vo výške od 30 do 16 000 eur v súlade s daňovým poriadkom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky