Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2022

Kedy vzniká fyzickej osobe povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022? V akej výške a dokedy je povinná zaplatiť preddavky na daň? Dozviete sa v článku aj na príkladoch.

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb (FO) primárne upravuje § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov).

Podľa § 2 písm. u) zákona o dani z príjmov je preddavok na daň povinnou platbou na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Kedy je fyzická osoba povinná platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022?

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022 počas preddavkového obdobia vzniká tej fyzickej osobe, ktorá mala v predošlom zdaňovacom období, t. j. v roku 2021:

 • príjmy z podnikania, t. j. podľa § 6 ods. 1 zákona (napr. živnostníci),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. podľa § 6 ods. 2 zákona (napr. príjem z vytvorenia diela),

a ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 5 000 €.

Pričom platí, že povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vzniká aj tým fyzickým osobám, ktoré vyššie uvedené príjmy dosiahli zo zdrojov v zahraničí, a to aj v prípade, ak je výsledná daňová povinnosť nulová.

Kedy začína preddavkové obdobie u fyzickej osoby v roku 2022?

Nakoľko fyzická osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, ich platí počas preddavkového obdobia, je potrebné vedieť od kedy do kedy trvá toto preddavkové obdobie.

Podľa § 34 ods. 1 plynie u fyzickej osoby preddavkové obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

To znamená, že ak fyzická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v riadnej lehote, t. j. do 31. marca 2022, preddavkové obdobie fyzickej osobe začne 1. apríla 2022 a skončí 31. marca 2023. Samozrejme to platí, ak si fyzická osoba nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 (potom preddavkové obdobie skončí posledným dňom tejto predĺženej lehoty, napr. 31. júna 2023).

Prečítajte si tiež

Okrem predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, vplýva na preddavkové obdobie aj to, keď posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na deň pracovného pokoja alebo na víkend, v tomto prípade sa za deň lehoty na podanie daňového priznania považuje najbližší pracovný deň.

Ako vypočítať výšku poslednej známej daňovej povinnosti v roku 2022?

Častokrát je výška poslednej známej daňovej povinnosti zameniteľná s výškou dane z príjmov vypočítanou v daňovom priznaní za rok 2021. Upozorňujeme však, že daň z príjmov a známa daňová povinnosť nie je to isté. Poslednú známu daňovú povinnosť v roku 2022 vypočítame podľa § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výšku poslednej známej daňovej povinnosti v roku 2022 zistíme týmto výpočtom:
základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2odpočet daňovej straty (z daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021)

=

upravený základ dane (suma uvedená aj na riadku 55 daňového priznania – typ B)

x

sadzba dane vo výške 19 %

=

posledná známa daňová povinnosť

Podľa výšky poslednej známej daňovej povinnosti je fyzická osoba povinná platiť:

 • štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, alebo
 • mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie.

Fyzická osoba môže však v odôvodnených prípadoch požiadať podľa § 34 ods. 4 správcu dane aj o určenie platenia preddavkov na daň inak.

Kedy platí fyzická osoba štvrťročné preddavky na daň, aká je ich výška a splatnosť v roku 2022?

Štvrťročné preddavky na daň počas preddavkového obdobia platí tá fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 €.

Poznámka: štvrťročné preddavky sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky. Zdroj: Vlastné spracovanie
Určenie výšky a splatnosť štvrťročných preddavkov na daň FO v roku 2022
Výška štvrťročných preddavkov na daň Splatnosť štvrťročných preddavkov na daň
= 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti do konca každého kalendárneho štvrťroka

(ak FO podá daňové priznanie do 31. marca 2022, prvý preddavok bude splatný 30. júna 2022 a posledný 31. marca 2023 – ak podá daňové priznanie za rok 2022 v riadnej lehote)

Príklad na výpočet štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022

Jozef uviedol v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2021 na riadku 55 sumu zníženého čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 o daňovú stratu vo výške: 45 000 €. Je povinný platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022? Ak áno, v akej výške?

Poslednú známu daňovú povinnosť určíme ako 19 % zo sumy na riadku 55 daňového priznania, t. j. 19 % z 45 000 € = 8 550 €.

Keďže je posledná známa daňová povinnosť (8 550 €) vyššia ako 5 000 € a nižšia ako 16 600 €, Jozefovi vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 137,50 € (8 550 €/4), a to v nasledovných lehotách (uvedené platí, len ak podá daňové priznanie za rok 2021 a 2022 v riadnej lehote):

 1. preddavok vo výške 2 137,50 € do 30. júna 2022,
 2. preddavok vo výške 2 137,50 € do 30. septembra 2022,
 3. preddavok vo výške 2 137,50 € do 2. januára 2023 (nakoľko 31.12.2022 pripadne na sobotu),
 4. preddavok vo výške 2 137,50 € do 31. marca 2023.
Článok pokračuje pod reklamou

Kedy platí fyzická osoba mesačné preddavky na daň, aká je ich výška a splatnosť v roku 2022?

Mesačné preddavky na daň počas preddavkového obdobia platí tá fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 16 600 €.

Poznámka: štvrťročné preddavky sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Určenie výšky a splatnosť mesačných preddavkov na daň FO v roku 2022
Výška mesačných preddavkov na daň Splatnosť mesačných preddavkov na daň
= 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti do konca každého kalendárneho mesiaca

(ak FO podá daňové priznanie do 31. marca 2022, prvý preddavok bude splatný 2. mája 2022, nakoľko 30. apríla 2022 pripadne na sobotu a posledný 31. marca 2023 – ak podá daňové priznanie za rok 2022 v riadnej lehote)

Príklad na výpočet mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022

Lenka uviedla v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2021 na riadku 55 sumu zníženého čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 o daňovú stratu vo výške: 90 000 €. Je povinná platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022? Ak áno, v akej výške?

Poslednú známu daňovú povinnosť určíme ako 19 % zo sumy na riadku 55 daňového priznania, t. j. 19 % z 90 000 € = 17 100 €.

Keďže je posledná známa daňová povinnosť (17 100 €) vyššia 16 600 €, Lenke vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 425 € (17 100 €/12), a to v nasledovných lehotách (uvedené platí, len ak podá daňové priznanie za rok 2021 a 2022 v riadnej lehote):

 1. preddavok vo výške 1 425 € do 2. mája 2022 (nakoľko 30. apríla 2022 pripadne na sobotu),
 2. preddavok vo výške 1 425 € do 31. mája 2022,
 3. preddavok vo výške 1 425 € do 30. júna 2022,
 4. preddavok vo výške 1 425 € do 1. augusta 2022 (nakoľko 31. júla 2022 pripadne na nedeľu),
 5. preddavok vo výške 1 425 € do 31. augusta 2022,
 6. preddavok vo výške 1 425 € do 30. septembra 2022,
 7. preddavok vo výške 1 425 € do 31. októbra 2022,
 8. preddavok vo výške 1 425 € do 30. novembra 2022,
 9. preddavok vo výške 1 425 € do 2. januára 2023 (nakoľko 31. decembra 2022 pripadne na sobotu),
 10. preddavok vo výške 1 425 € do 31. januára 2023,
 11. preddavok vo výške 1 425 € do 28. februára 2023,
 12. preddavok vo výške 1 425 € do 31. marca 2023.

Komu správca dane oznámi výšku a splatnosť preddavkov na daň od roku 2022?

Kým doteraz si výšku preddavkov i splatnosť sledovali daňovníci sami, s účinnosťou od 1.1.2022 podľa § 35 ods. 8 platí, že výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania oznámi správca dane daňovníkovi, a to najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň.

Toto ustanovenie sa netýka daňovníkov, u ktorých správca dane nevydal rozhodnutie o platení preddavkov na daň inak.

Ako postupovať pri zmene výšky poslednej známej daňovej povinnosti po podanom daňovom priznaní za rok 2021?

Ak fyzická osoba v roku 2021 neplatila preddavky na daň, postupuje podľa vyššie uvedených príkladov. V prípade fyzickej osoby, ktorá platila preddavky na daň počas preddavkového obdobia aj v roku 2021, dôjde pravdepodobne v roku 2022 po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 k zmene výšky poslednej známej daňovej povinnosti a s tým aj k zmene výšky preddavkov. Fyzická osoba v takomto prípade bude postupovať nasledovne:

1. ak jej vznikne po podanom daňovom priznaní za rok 2021 povinnosť platiť vyššie preddavky na daň, od nového preddavkového obdobia, t. j. od 1. apríla 2022 bude platiť novú (vyššiu) sumu preddavkov na daň.

Napríklad: Jozef platil do termínu na podanie daňového priznania, t. j. do 31. marca 2022 preddavky na daň vo výške 900 € (zaplatil ich mesačne, a to 15.1, 15.2. a 15.3.2022), ale po podaní daňového priznania sa mu výška mesačných preddavkov na daň zmenila na 1 050 €. To znamená, že od 1. apríla 2022 začína platiť mesačné preddavky vo výške 1 050 €, pričom nie je povinný spätne vyplatiť za prvé tri mesiace roka 2022 rozdiel medzi vyššou (1 050 €) a nižšou (900 €) sumou preddavkov.

2. ak jej vznikne po podanom daňovom priznaní za rok 2021 povinnosť platiť nižšie preddavky, tak rozdiel súm preddavkov započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň alebo sa fyzickej osobe vráti rozdiel súm na základe podanej žiadosti.

Napríklad: Lenka platila do termínu na podanie daňového priznania, t. j. do 31. marca 2022 preddavky na daň vo výške 1 050 € (zaplatila ich mesačne, a to 15.1, 15.2. a 15.3.2022), ale po podaní daňového priznania sa jej výška mesačných preddavkov na daň zmenila na 900 €. To znamená, že rozdiel súm za prvé tri mesiace, t. j. 3 x 150 € (1 050 -900) = 450 € sa započíta na úhradu preddavku na daň, ktorý je splatný 2. mája 2022 a Lenka zaplatí preddavok na daň len vo výške 450 €, ak nepožiada o vrátenie rozdielu súm. Ďalšie preddavky na daň uhradí vo výške 900 €.

Ako započítať zaplatené preddavky na daň z príjmov s daňou na úhradu v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022?

Fyzická osoba zaplatené preddavky na daň z príjmov v zdaňovacom období, ktorý je kalendárny rok 2022 po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. po skončení roka 2022 započíta na úhradu dane.

Prečítajte si tiež

Pozor však na to, že fyzická osoba si môže započítať len zaplatené preddavky na daň z príjmov, ktorých splatnosť bola v priebehu roka 2022 (aj v prípade, ak ich zaplatila po splatnosti, v roku 2023). To znamená, že napr. Jozef, ktorý platí štvrťročné preddavky v roku 2022, môže si na úhradu dane za rok 2022 započítať posledný preddavok, ktorý je splatný 31.12.2022 (preddavok splatný 31.3.2023 už započíta na úhradu dane za obdobie roka 2023).

Kedy zaniká fyzickej osobe povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022?

Ak fyzická osoba skončila podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, zaniká jej podľa § 34 ods. 6 zákona aj povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností (napr. ak živnostník ukončí podnikanie 18. augusta 2022 a platil mesačné preddavky na daň, preddavok na daň splatný 31. augusta 2022 už nie je povinný platiť).

Pozor za skončenie podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti sa považuje aj prerušenie, resp. pozastavenie činnosti a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky