Daňová optimalizácia fyzickej osoby za rok 2019 a v roku 2020

Rady a tipy, ako možno optimalizovať a ušetriť na dani za rok 2019 a v roku 2020, špeciálne pre fyzické osoby.

Daňová optimalizácia verzus daňový podvod

Daňová optimalizácia predstavuje uplatňovanie zákonných postupov na znižovanie daňovej povinnosti k dani z prímov. Uskutočňuje sa predovšetkým využívaním výhodnejších alternatív a uplatňovaním všetkých daňových zvýhodnení, ktoré daňovníkovi poskytuje samotný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“ v príslušnom tvare). Daňová optimalizácia však nepredstavuje daňový podvod. Uskutočňuje sa v medziach zákona o dani z príjmov a nijako nesúvisí si nepriznávaní príjmov alebo naopak s uplatňovaním fiktívnych výdavkov. Na rozdiel od daňového podvodu, kvôli daňovej optimalizácii vám nehrozia žiadne sankcie ani tresty.

Daňová optimalizácia sa musí riešiť už v priebehu roka

Najlepší efekt z daňovej optimalizácie dosiahnete vtedy, ak sa jej budete venovať počas celého zdaňovacieho obdobia. Dôvodom je to, že ak si na vykonanie nejakých opatrení zameraných na zníženie daňovej povinnosti spomeniete v termíne na podanie daňového priznania, tak väčšinu zo skutočností ovplyvňujúcich zdaniteľné príjmy a daňové výdavky nebudete môcť nijako ovplyvniť. Obzvlášť účinné môže byť sledovanie nastávajúcich zmien v tom zmysle, že ešte v závere „starého“ roka sa oboznámite s novelou zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od začiatku „nového“ roka. To vám umožní vyťažiť maximum z výhod, ktoré možno budú zrušené, a pripraviť sa na výhody, ktoré začnú platiť neskôr.

Účinné nástroje daňovej optimalizácie pre fyzické osoby

Mnohé nástroje daňovej optimalizácie sa dajú rovnako uplatniť tak pre fyzické osoby – podnikateľov, ako aj pre právnické osoby. A práve takýmto tipom na daňovú optimalizáciu sa podrobne venujeme v článku Daňová optimalizácia za rok 2019 a v roku 2020.

V tomto článku sa dozviete napríklad tipy týkajúce sa toho, že:

 • už len samotnou voľbou vhodnej právnej formy podnikania a spôsobu uplatňovania daňových výdavkov môžete zásadným spôsobom ušetriť na dani z príjmov,
 • ak právne a organizačne docielite to, aby ste sa považovali za tzv. „mikrodaňovníka“, dostanete do rúk veľmi výhodné možnosti na legálne znižovanie dane z príjmov,
 • ak patríte medzi pomerne úspešných podnikateľov s príjmami prevyšujúcimi 100 000 eur, mali by ste sa zamyslieť na rozdelením na viacero podnikateľských subjektov, lebo sa tým na vás môže vzťahovať omnoho nižšia sadzba dane z príjmov ako doteraz,
 • možno by ste mohli z mnohých výdavkov toho uplatniť do daňových výdavkov viac,
 • pravidlá pre odpočítavanie daňovej straty sa budú v nasledujúcich rokoch meniť a pre výhodnejšie postavenie je potrebné sa na tieto zmeny pripraviť,
 • prerušením daňových odpisov si môžete daňové výdavky presúvať medzi jednotlivými zdaňovacími obdobiami tak, ako vám to vyhovuje.

Tipy na daňovú optimalizáciu pre fyzické osoby – oslobodené príjmy

Široké spektrum nástrojov na legálne zníženie daňovej povinnosti dáva zákon o dani z príjmov fyzickým osobám. V zásade v týchto prípadoch ide o využívanie takých druhov príjmov, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov alebo sú od dane z príjmov oslobodené.

Napríklad v prípade príjmov zo závislej činnosti (príjmy zo zamestnania) je dobré prečítať si § 5 ods. 5, 6 a 7 zákona o dani z príjmov. Sú tu vymenované príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov a príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené. Je veľmi pravdepodobné, že aj vo vašich podmienkach je možné niektorý z týchto príjmov využívať.

Nájdete tu napríklad aj také ustanovenie, podľa ktorého ak zamestnanec so súhlasom zamestnávateľa pri svojej práci využíva súkromný notebook, môže mu zamestnávateľ za to poskytovať v peňažnej podobe náhrady (musia byť určené na základe kalkulácie skutočných výdavkov), ktoré potom pre zamestnávateľa sú daňovým výdavkom a pre zamestnanca nie sú predmetom dane z príjmov. Ďalší tip súvisí s výdavkami na vzdelávanie zamestnanca, ktoré pre zamestnávateľa sú daňovým výdavkom a pre zamestnanca sú oslobodené od dane z príjmov. Môže sem patriť napríklad jazykový kurz alebo po splnení určitých podmienok dokonca aj vysoká škola.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ ide o ostatné príjmy (vymenované v § 8 zákona o dani z príjmov), mnoho daňovníkov zdaňuje celú výšku príjmov a zabudne si k nim uplatniť výdavky preukázateľne vynaložené na ich dosiahnutie. V tejto súvislosti je vhodné upozorniť na to, že príjmy z príležitostných činností (napríklad príležitostný prenájom hnuteľnej veci) uskutočňované na základe zmluvného vzťahu, keď si vyplácajúci daňovník môže znížiť základ dane o vyplatenú odmenu, nepatria medzi ostatné príjmy, nie je možné na ne uplatniť oslobodenie od dane z príjmov a musia sa zdaniť. Viac sa dozviete v článku Zdaňovanie príležitostných príjmov od roku 2018.

Množstvo oslobodení od dane z príjmov je zase možné nájsť v § 9 zákona o dani z príjmov. V záujme zníženia daňovej povinnosti je vhodné ich využívať. Napríklad, ak vlastníte nehnuteľnosť a chystáte sa ju po štyroch rokoch predať, je dobré sa zamyslieť, či by nebolo výhodné ju ešte aspoň jeden rok prenajímať (pričom ju ale nesmiete zaradiť do obchodného majetku a odpisovať) a predať až vtedy, keď uplynie päť rokov odo dňa jej nadobudnutia. V takomto prípade z jej predaja nebudete platiť žiadnu daň z príjmov.

Využite všetky zvýhodnenia, ktoré vám zákon o dani z príjmov ponúka.

Ďalší vhodný tip na zníženie dane z príjmov sa týka prenájmu nehnuteľnosti, ktorá patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Aj keď sa manželia môžu dohodnúť, že všetky príjmy z prenájmu bude zdaňovať len jeden z manželov, je výhodnejšie ak ich budú zdaňovať obaja manželia (pomer rozdelenia príjmov a výdavkov si môžu dohodnúť ľubovoľný). V takomto prípade si totižto každý z manželov môže uplatniť oslobodenie na príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 500 eur (spolu 1 000 eur) a nie iba jeden z manželov, ako by to bolo vtedy, keby príjmy z prenájmu zdaňoval len jeden z manželov. K tejto téme máme ja samostatný článok Delenie príjmov a výdavkov z prenájmu nehnuteľnosti (bytu) manželmi.

Článok pokračuje pod reklamou

Výber zdanenia autorských honorárov

V prípade autorov a umelcov je vhodné sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom sa ich príjem bude zdaňovať a v súlade s tým upraviť autorskú zmluvu. Môže ísť o príjem za vytvorenie diela a z podania umeleckého výkonu, príjem z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu alebo o príjem zdaňovaný zrážkovou daňou. Každý spôsob zdaňovania týchto príjmov ma vplyv na uplatňovanie daňových výdavkov, nezdaniteľných časti základu dane z príjmov a zdravotné a sociálne poistenie. Podrobne sa o zdaňovaní príjmov autorov a umelcov dočítate v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2019.

Uplatnenie si všetkých daňových zvýhodnení u fyzických osôb

Fyzickým osobám na rozdiel od právnický osôb dáva zákon o dani z príjmov aj iné možnosti znižovania daňovej povinnosti, než len cez daňové výdavky.

V prvom rade je vhodné využiť všetky nezdaniteľné časti základu dane z príjmov:

 • nezdaniteľná časť základu dane z príjmov na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane z príjmov na manželku alebo manžela,
 • nezdaniteľná časť základu dane z príjmov na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier),
 • nezdaniteľná časť základu dane z príjmov na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (patria sem aj úhrady za manželku alebo manžela a deti daňovníka).

O všetkých týchto nezdaniteľných častiach základu dane z príjmov sa dočítate v článkoch Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019 a Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020.

Ďalej netreba zabudnúť si uplatniť daňový bonus (na vyživované deti) a aj daňový bonus na zaplatené úroky (z poskytnutého úveru na bývanie). K daňovým bonusom vám toho viac povedia tieto články: Daňový bonus na dieťa v roku 2019, Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019, Daňový bonus na dieťa v roku 2020, Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020.

Prečítajte si tiež

Pri podávaní daňového priznania určite treba myslieť aj na zaplatené preddavky na daň z príjmov, ktoré ste cez svojho zamestnávateľa platili zo svojich príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. O zaplatené preddavky na daň z príjmov sa vám zníži vypočítaná daň z príjmov.

Predĺženie / nepredĺženie lehoty na podanie daňového priznania u fyzických osôb – podnikateľov

Obzvlášť u fyzických osôb s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti môže byť v mnohých prípadoch vhodné sa zaoberať predĺžením lehoty na podanie daňového priznania o tri a v niektorých prípadoch až o šesť mesiacov. Niekedy môže byť pre tieto osoby výhodné podať daňové priznanie v štandardnej lehote a inokedy môže byť pre ne výhodné podať daňové priznanie v čo najneskoršom termíne. Skutočný termín podania daňového priznania má totižto vplyv na sociálne poistenie a preddavky na daň z príjmov.

V zásade platí, že predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania a v nej daňový priznanie aj podať sa oplatí, ak:

 • podnikateľovi má prvýkrát vzniknúť povinnosť platiť sociálne poistenie,
 • nová suma sociálneho poistenia bude vyššia ako ich doterajšia suma,
 • podnikateľovi má prvýkrát vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov,
 • nová suma preddavkov na daň z príjmov bude vyššia ako ich doterajšia suma.

Naopak, podať daňové priznanie v riadnom termíne sa oplatí, ak:

 • podnikateľovi má zaniknúť povinnosť platiť sociálne poistenie,
 • nová suma sociálneho poistenia bude nižšia ako ich doterajšia suma,
 • podnikateľovi má zaniknúť povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov,
 • nová suma preddavkov na daň z príjmov bude nižšia ako ich doterajšia suma.

Vyššie uvedené vo vzťahu k preddavkom na daň z príjmov zároveň platí aj pre právnické osoby.

Ak sa chcete s touto témou oboznámiť bližšie, tak všetko dôležité nájdete v článku Odklad daňového priznania – vplyv na odvody a preddavky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky