Delenie príjmov a výdavkov z prenájmu nehnuteľnosti (bytu) manželmi

Delenie príjmov a výdavkov z prenájmu nehnuteľnosti (bytu) manželmi
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako si delia príjmy a výdavky manželia pri prenájme nehnuteľnosti (bytu)? Tipy kedy a ako je vhodné rozdeliť príjmy z prenájmu medzi manželov.

Oslobodenie príjmov z prenájmu od dane

Ešte skôr ako sa začneme zaoberať delením príjmov, považujeme za vhodné upozornoť na oslobodenie od dane. V zmysle § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sú od dane oslobodené príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov [t.j. príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (vrátane bytu)] vo výške 500 Eur. Ak úhrn príjmov z prenájmu:

 • nepresiahne 500 Eur, nevzniká žiadny zdaniteľný príjem,
 • presiahne 500 Eur, zdaniteľný príjem je len suma prevyšujúca 500 Eur.

Keďže si manželia príjmy z prenájmu delia, oslobodenie od dane môže dosiahnuť sumu 1 000 Eur v úhrne za obidvoch manželov, čo predstavuje úsporu na dani z príjmov 190 Eur (pri sadzbe 19 %).

Nárok na oslobodenie príjmov z prenájmu od dane nemusí vzniknúť, nakoľko sa výška príjmov z prenájmu posudzuje spoločne s:

 • dosiahnutím príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (príjmy z príležitostných činností ako napr. z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí) a
 • rozdielom príjmov a výdavkov vybraných iných príjmov [príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov alebo príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva].

Informácie o delení príjmov a výdavkov pri spoločných príjmoch (napríklad u manželov) nájdete v článku Delenie príjmov a výdavkov pri spoločných príjmoch

Delenie príjmov z prenájmu medzi manželmi

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (bytu) v bezpodielovom spoluvlastníctve si manželia musia rozdeliť. Je tomu tak aj v prípade, ak je v nájomnej zmluve uvedený ako prenajímateľ len jeden z manželov. K deleniu príjmov môžu manželia pristúpiť dvomi spôsobmi:

 1. Akceptujú spôsob, ktorý navrhuje zákon o dani z príjmov a príjmy si medzi sebou rozdelia rovnomerne.
 2. Využijú možnosť dohodnúť sa inak a rozdeliť príjmy na základe akýchkoľvek kritérií, objektívnych či subjektívnych.

Spôsob rozdelenia príjmov nemôže daňový úrad spochybniť. Napríklad, ak si manželia rozdelia príjmy v pomere 70/30, daňový úrad nemôže určiť rozdelenie príjmov 50/50.

Prečo je vhodné zvažovať druhú možnosť a dohodnúť sa na inom ako rovnomernom rozdelení príjmov? Dôvodov je niekoľko ale predovšetkým:

 • uplatnením oslobodenia od dane sa možno vyhnúť povinnosti podať daňové priznanie,
 • rozdelením príjmov sa možno vyhnúť použitiu vyššej sadzby dane,
 • rozdelením príjmov sa možno vyhnúť plateniu vyšších preddavkov na daň z príjmov, ak jeden z manželov podniká.

Niektoré situácie nastávajú skôr zriedkavo, ale je vhodné vedieť, ako na ne reagovať a vyťažiť maximum z možností, ktoré zákon o dani z príjmov ponúka.

Príklad č. 1: Manželia prenajímajú byt, ktorý nadobudli počas manželstva. Obaja majú zamestnanie (vykonávajú závislú činnosť). Príjmy z prenájmu v roku 2015 dosiahli vo výške 8 160 Eur. Rozhodli sa, že si ich rozdelia v tomto pomere:

 • 500 Eur manželka,
 • 7 660 Eur manžel.

Manželka požiada o ročné zúčtovanie dane z príjmov svojho zamestnávateľa a uplatní si oslobodenie od dane vo výške 500 Eur. Dosiahne zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a nemusí podať daňové priznanie. Daňové priznanie (typ B) bude podávať len manžel, pretože nesplnil podmienky pre to, aby mu zamestnávateľ mohol vykonať ročné zúčtovanie (dosiahol aj zdaniteľný príjem z prenájmu).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad č. 2: Manželia dosiahli z prenájmu bytu príjmy vo výške 16 800 Eur za kalendárny rok pri vynaložení výdavkov vo výške 4 500 Eur. Obaja sú zamestnaní (vykonávajú závislú činnosť). Manželka má príjmy zo zamestnania 20 000 Eur a manžel 35 000 Eur. Ako si majú rozdeliť príjmy z prenájmu (pred uplatnením oslobodenia od dane), aby si minimalizovali spoločne zaplatenú daň z príjmov aj súvisiacu administratívu súvisiacu s podávaním daňového priznania? Pozrite si nasledujúcu tabuľku.

Variant Príjmy z prenájmu manželky v € Príjmy z prenájmu manžela v € Spoločne zaplatená daň z príjmov v € Výhoda/nevýhoda
1. 8 400 8 400 10 301,12 nízka spoločná daň z príjmov/podávajú dve daňové priznania typ B
2. 500 6 300 10 641,76 manželka môže požiadať o ročné zúčtovanie (daňové priznanie typ B podáva len manžel)/vyššia spoločná daň z príjmov
3. 16 300 500 10 301,12 manžel môže požiadať o ročné zúčtovanie (daňové priznanie typ B podáva len manželka) a nízka spoločná daň z príjmov/nie je

Delenie výdavkov vynaložených v súvislosti s prenájmom

Daňové výdavky (resp. náklady) vynaložené v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti (bytu) sa delia rovnakým spôsobom ako príjmy. Pri daňových výdavkoch (nákladoch) môže dôjsť, a spravidla aj dochádza, k situácii, že sa budú krátiť. Ak sa uplatní oslobodenie príjmov z prenájmu od dane vo výške 500 Eur, zdaniteľné príjmy už nekorešpondujú s daňovými výdavkami (nákladmi), preto sa daňové výdavky do základu dane zahrnú rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane (zdaniteľných príjmov) k celkovým príjmom.

Príklad č. 3: Manželia dosiahli príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (bytu) vo výške 8 160 Eur, a rozdelili si ich takto:

 • 500 Eur manželka,
 • 7 660 Eur manžel.

Výdavky vynaložené v súvislosti s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov z prenájmu sú vo výške 4 042 Eur. V akej výške si uplatní výdavky v daňovom priznaní manžel?

V prvom kroku je potrebné rozdeliť výdavky medzi manželov rovnakým pomerom, ako si rozdelili príjmy. Výdavky manžela, o ktoré si zníži zdaniteľné príjmy, budú vo výške násobku:

 • podielu príjmov, ktoré zahrnie manžel do svojho daňového priznania a celkových príjmov z prenájmu a
 • celkových daňových výdavkov.

V tomto kroku je potrebné si uvedomiť, že sa posudzuje len časť príjmov a výdavkov rozdelená manželovi.

Výdavky pripadajúce na manžela sú 3 794,33 Eur, po zaokrúhlení na dve desatinné miesta matematicky (7 660 / 8 160 x 4 042). Do základ udane zahrnie skrátené daňové výdavky vo výške 3 546,66 Eur pretože jeho zdaniteľným príjmom je suma vo výške 7 160 Eur (v dôsledku oslobodenia 500 Eur). Čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu bude pre manžela predstavovať rozdiel zdaniteľných príjmov vo vške 7 160 Eur a skrátených daňových výdavkov vo výške 3 546,66 Eur, t. j. sumu 3 613,34 Eur.

Prečítajte si tiež

Výdavky pripadajúce na manželku sa určia podľa rovnakého princípu. V tomto prípade sú vo výške 247,67 Eur. Čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu sa pri manželke zisťovať nebude, nakoľko nedosiahla zdaniteľné príjmy z prenájmu (oslobodenie vo výške 500 Eur pohltilo celú výšku príjmov z prenájmu manželky).

Na plánovanie delenia príjmov, resp. výdavkov a optimalizáciu daňovej povinnsoti za rok 2016 môžete použiť aj pomôcku, ktorá je súčasťou daňovej evidencie k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2017. Nájdete ju v našom eshope.

Päť krokov k rozdeleniu príjmov z prenájmu medzi manželov

 1. Určenie spôsobu pre rozdelenie príjmov medzi manželov (rovným dielom alebo podľa iných kritérií).
 2. Rozdelenie príjmov medzi manželov.
 3. Rozdelenie výdavkov medzi manželov.
 4. Uplatnenie oslobodenia od dane a zistenie výšky zdaniteľných príjmov. Pozor, nemusí vzniknúť nárok.
 5. Zistenie výdavkov, ktoré možno zahrnúť do základu dane.

Spôsob delenia príjmov a výdavkov ako aj jednotlivé sumy príjmov a výdavkov po rozdelení sa musia uvádzať v osobitných záznamoch daňového priznania (VIII. Oddiel daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B). V osobitných záznamoch sa uvádzajú taktiež informácie o druhom z manželov (napr. titul, meno, priezvisko, adresa, DIČ alebo rodné číslo).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky