Automobil v podnikaní v roku 2022

Automobil v podnikaní v roku 2022
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké daňové výdavky je možné uplatniť si v súvislosti s používaním motorového vozidla na podnikanie v roku 2022 a ako postupovať pri odpočte DPH pri nákupe automobilu?

Automobil v podnikaní fyzickej osoby a právnickej osoby, zaradený do obchodného majetku v roku 2022

Pri vykonávaní svojej činnosti má fyzická osoba možnosť voľby – či vozidlo nezaradí alebo zaradí do svojho obchodného majetku. Ak fyzická osoba zaradí vozidlo do svojho obchodného majetku, môže si do daňových výdavkov zahrnúť všetky tieto výdavky (náklady):

 • odpisy,
 • výdavky na nákup pohonných hmôt,
 • výdavky na udržiavanie a prevádzku vozidla (výdavky za servis, opravy, vykonanie technickej či emisnej kontroly, umývanie vozidla, parkovanie, nákup diaľničnej známky a pod.),
 • výdavky na technické zhodnotenie vozidla,
 • výdavky na havarijné a povinné zmluvné poistenie, príp. iné poistenia ako je napr. GAP,
 • výdavky súvisiace s obstaraním vozidla formou úveru (úroky) či prenájmu (nájomné),
 • daň z motorových vozidiel.

Spravidla platí, že uvedené výdavky si môže podnikateľ započítať do daňových výdavkov v ich celkovej hodnote v prípade, že je auto využívané výlučne na podnikanie. Napríklad, ak fyzická osoba využíva auto aj na súkromné účely, musí tieto výdavky krátiť, a to pomerom, vyjadrujúcim reálne využitie vozidla na súkromné a podnikateľské účely (napr. živnostník, ktorý má v obchodnom majetku zaradené auto, používa ho pomerom 60 % na podnikanie a 40 % na súkromné účely; do daňových výdavkov si tak započíta 60 % všetkých vyššie uvedených nákladov súvisiacich z využívaním tohto auta).

Právnická osoba spravidla zaraďuje motorové vozidlo do obchodného majetku vždy, v technickom preukaze je potom ako vlastník vozidla uvedená firma (napr. s.r.o.). Výnimkou môže byť situácia, kedy na podnikateľské účely bolo využité súkromné vozidlo konateľa, prípadne zamestnanca, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu. Výdavky, ktoré si právnická osoba môže uplatniť do daňových výdavkov sa zhodujú s výdavkami, ktoré si do daňových výdavkov uplatňuje fyzická osoba, ktorá sa rozhodla motorové vozidlo zaradiť do obchodného majetku.

Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vzniká fyzickej aj právnickej osobe od prvého dňa mesiaca, v ktorom začala vozidlo používať na podnikateľské účely. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za kalendárny rok je fyzická či právnická osoba povinná podať a uhradiť daň v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak by tento deň pripadal na víkend, lehotou na podanie je najbližší kalendárny pracovný deň. Pre rok 2022 bude platiť lehota na podanie daňového priznania a úhradu dane k 31.1.2023.

Daň, ktorú fyzická či právnická osoba za motorové vozidlá uhradí, predstavuje vždy daňový výdavok bez ohľadu na to, akým spôsobom bolo vozidlo obstarané.

Odpisovanie auta zaradeného do obchodného majetku v roku 2022

Fyzická aj právnická osoba môže do obchodného majetku zaradiť vozidlo, ktorého obstarávacia cena je rovná alebo vyššia ako 1 700 € a doba jeho použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Do obstarávacej ceny vozidla vstupujú všetky výdavky (náklady), ktoré so samotným obstaraním súvisia, napr. preprava vozidla, správny poplatok pri registrácii vozidla na dopravnom inšpektoráte, kúpa prvých zimných pneumatík, inštalácia fólie na okná a pod. V prípade, že cena obstarania vozidla je nižšia ako 1 700 €, môže sa fyzická osoba rozhodnúť, či vozidlo zaradí do obchodného majetku a bude ho odpisovať alebo si všetky náklady súvisiace s obstaraním takéhoto vozila zaradí do daňových výdavkov jednorazovo.

Prečítajte si tiež

Odpisovanie vozidla znamená postupné zahrňovanie obstarávacích výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov, pričom podmienkou je, že o vozidle musí byť účtované (v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva) alebo musí fyzická osoba viesť o vozidle záznamy v daňovej evidencii.

Ak by fyzická osoba nezaradila motorového vozidlo do obchodného majetku, nebude ho ani odpisovať a obstarávacie výdavky (náklady) tak nepremietne do daňových výdavkov.

Pri odpisovaní vozidla rozlišujeme daňové a účtovné odpisy. Základný rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi spočíva v tom, že účtovné odpisy predstavujú reálne opotrebenie vozidla, zatiaľ čo daňové odpisy sú stanovené zákonom a ich výšku nevieme ovplyvniť.

Prečítajte si tiež

V momente zaradenia vozidla do obchodného majetku sa auto zaradí do príslušnej odpisovej skupiny  Týmto sa zabezpečí správne určenie výšky daňových odpisov. Z hľadiska daňového odpisovania rozlišujeme metódu rovnomerného odpisovania a metódu zrýchleného odpisovania majetku (túto metódu môže fyzická osoba podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 použiť iba pri odpisovaní majetku, ktorý je zaradený do 2. alebo 3. odpisovej skupiny). Uvedené znamená, že vozidlá zaradené do týchto odpisových skupín bude fyzická či právnická osoba odpisovať metódou rovnomerného odpisovania.

Zákon o dani z príjmov rozlišuje v roku 2022 šesť odpisových skupín (zadefinovaných v § 26). Osobné motorové vozidlá zaraďujeme do 0. odpisovej skupiny alebo do 1. odpisovej skupiny. V 0. odpisovej skupine evidujeme elektromobily, ktoré sa odpisujú počas 2 rokov a v 1. odpisovej skupine evidujeme ostatné motorové vozidlá, ktorých doba odpisovania je 4 roky.

Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis vozidla vypočíta ako podiel obstarávacej ceny vozidla a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Príklad na výpočet odpisov auta v roku 2022

Živnostník si obstaral osobné motorové vozidlo v januári roku 2022, v celkovej obstarávacej cene 10 000 €. Vozidlo zaradila do 1. odpisovej skupiny, t. j. vozidlo bude odpisovať počas 4 nasledujúcich rokov, uplatní rovnomernú metódu odpisovania. Ročný odpisy teda vypočítame: 10 000 € : 4 = 2 500 €. V roku 2022 si fyzická osoba uplatní do daňových výdavkov 2 500 € v podobe ročného odpisu vozidla.

Zvýhodnené odpisovanie auta u mikrodaňovníka v roku 2022

V prípade, že fyzická či právnická osoba vystupuje pod štatútom mikrodaňovníka, môže využiť zvýhodnenia, ktoré sa okrem iného týkajú aj odpisovania majetku. Mikrodaňovník si môže určiť pre vozidlo ľubovoľnú výšku odpisu, maximálne však do výšky obstarávacej ceny auta . Podmienkou je, aby takéto auto bolo zaradené do obchodného majetku v roku, kedy spĺňa podmienky mikrodaňovníka a zároveň nejde o luxusný automobil (jeho obstarávacia cena nie je vyššia ako 48 000 €). Takýto postup bolo možné uplatniť prvý raz od 1.1.2021.

Viac informácii o tom kto je mikrodaňovníkom a aké výhody sa k tomuto štatútu viažu sa dočítate v článku Kto je mikrodaňovník a aké bude mať výhody od roku 2021?

Technické zhodnotenie auta v roku 2022

Pod technickým zhodnotením motorového vozidla rozumieme vykonanie takej úpravy na vozidle, ktorej ocenenie je vyššie ako 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie a ktorá by mala za následok:

 • zmenu účelu jeho použitia (napr. zmena časti vozidla využívaná na prepravu tovaru na časť určenú na prepravu osôb),
 • kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov (napr. montáž alarmu, strešného okna, autorádia, centrálneho uzamykania, imobilizéra a pod.),
 • rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti motorového vozidla o také súčasti, ktorými pôvodne motorové vozidlo nedisponovalo a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť (napr. ťažné zariadenie).

Výdavky, ktoré neprevýšia sumu 1 700 € úhrnne za zdaňovacie obdobie, sa môžu evidovať ako:

 • technické zhodnotenie (t. j. je možné sa rozhodnúť, že aj napriek nesplneniu podmienky ocenenia zaradíme túto úpravu do obstarávacej ceny vozidla),
 • daňové výdavky (náklady) na hospodársku činnosť (t. j. budeme túto úpravu evidovať napr. ako výdavky na servis vozidla).

Veľmi dôležité je upozorniť, že technické zhodnotenie vozidla zvyšuje ocenenie vozidla aj v prípade, ak je vozidlo úplne odpísané. Takéto technické zhodnotenie sa považuje za iný majetok podľa § 22 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov. Uvedené by znamenalo, že v takomto prípade by sme technické zhodnotenie zaradili do obchodného majetku ako novú položku majetku v sume vynaložených výdavkov (nákladov) a odpisovali samostatne.

Viac informácií nájdete aj v článku Technické zhodnotenie verzus oprava.

Výdavky na pohonné látky ako daňové výdavky v roku 2022

Zákon o dani z príjmov v §19 ods. 2 písm. l) upravuje spôsob uplatnenia výdavkov na pohonné látky. Fyzická či právnická osoba má možnosť výberu z troch spôsobov, ako bude k týmto výdavkom pristupovať vo svojom účtovníctve, resp. daňovej evidencii:

 • výdavky na spotrebované pohonné látky zahrnie do daňových výdavkov podľa cien platných v čase ich nákupu v nadväznosti na počet najazdených kilometrov a podľa priemernej spotreby pohonných látok na 100 km, ktorá je uvedená vo veľkom technickom preukaze vozidla, zvýšenej o 20 %; v tomto prípade je potrebné viesť evidenciu o jazdách v tzv. knihe jázd,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky zahrnie do daňových výdavkov na základe dokladov o nákupe pohonných látok, najviac však do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky zahrnie do daňových výdavkov vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne; v tomto prípade nie je potrebné viesť knihu jázd, nevyhnutné je zaznamenanie počiatočného stavu tachometra na začiatku zdaňovacieho obdobia a na konci zdaňovacieho obdobia.

V praxi sa často stáva, že podnikateľ (fyzická či právnická osoba) vlastní viac ako jedno motorové vozidlo. V takomto prípade je možné pre každé vozidlo zvoliť iný prístup ku spôsobu uplatňovania spotreby pohonných látok do daňových výdavkov.

Obstaranie auta formou operatívneho prenájmu v roku 2022

Ak fyzická či právnická osoba obstaráva auto formou operatívneho prenájmu, stáva sa iba užívateľom vozidla a nezaraďuje ho do svojho obchodného majetku. Vlastníkom vozidla je stále prenajímateľ, ktorému je na základe zmluvy uhrádzaná odplata za jeho používanie. Do daňových výdavkov je možné zahrnúť:

 • nájomné (iba ak je zaplatené); zároveň tu platí podmienka, že ak je prenajímateľom vozidla fyzická osoba, možno do daňových výdavkov zahrnúť iba časovo rozlíšené výdavky prislúchajúce danému zdaňovaciemu obdobiu,
 • výdavky na pohonné látky,
 • výdavky na nákup diaľničnej známky,
 • ostatné výdavky podľa toho, ako sú zadefinované v zmluve o operatívnom prenájme – spravidla tu bývajú definované výdavky za udržiavanie vozidla, servis a pod.

Pri obstaraní vozidla formou operatívneho prenájmu býva v praxi veľmi častou otázkou kto má povinnosť podania daňového priznania a úhrady dane za takéto motorového vozidlo. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pri obstaraní auta formou operatívneho prenájmu podáva a vyčíslenú daň uhrádza prenajímateľ.

Obstaranie auta formou finančného leasingu v roku 2022

Ak si fyzická alebo právnická osoba zaobstará motorové vozidlo formou leasingu, platia pre uplatňovanie daňových výdavkov rovnaké pravidlá, ako keby si toto vozidlo obstarala formou nákupu z vlastných prostriedkov. Do daňových výdavkov si môže uplatniť odpisy, výdavky na nákup pohonných látok, výdavky na udržiavanie a prevádzku vozidla, výdavky na technické zhodnotenie vozidla, zmluvné, havarijné či iné poistenie auta, úroky z leasingu, daň z motorových vozidiel.

Auto v podnikaní fyzickej osoby – nezaradené v obchodnom majetku v roku 2022

Ak sa fyzická osoba rozhodne na podnikanie využívať vozidlo, ktoré nemá zaradené v obchodnom majetku, hovoríme o využívaní súkromného vozidla. Fyzická osoba môže na podnikanie využívať:

 • vlastné súkromné vozidlo – vlastníkom je fyzická osoba alebo manžel/manželka (vozidlo musí byť v bezpodielovom vlastníctve manželov),
 • vozidla, ktorého nie je vlastníkom – vlastníkom môže byť rodinný príslušník, prípadne je možnosť prenajatia motorového vozidla od inej osoby, ktorá toto vozidlo nepoužíva na podnikanie.

V súvislosti s využívaním vozidla, ktoré nie je zaradené v obchodom majetku fyzickej osoby, sú spájané najmä pracovné cesty. Pracovnú cestu definujeme ako vykonávanie podnikateľskej činnosti vedúcej k dosahovaniu a udržovaniu príjmov v mieste inom ako je miesto pravidelného vykonávania podnikateľskej činnosti. Do daňových výdavkov si fyzická osoba pri vykonávaní pracovnej cesty súkromným motorovým vozidlom môže zahrnúť:

 • základnú náhradu za každý jeden km jazdy, tzv. amortizáciu, ktorej výška pre rok 2022 je v sume 0,193 € na 1km jazdy do 30.4.2022 a od 1.5.2022 vo výške 0,213 € na 1 km jazdy; pri základnej náhrade musí byť splnená podmienka, že vozidlo nebolo v predchádzajúcich obdobiach zahrnuté do obchodného majetku (a teda v minulosti u tejto fyzickej osoby odpisované),
 • náhradu za spotrebované pohonné látky – je možné zvoliť tri prístupy:
  • podľa cien platných v čase ich nákupu, alebo
  • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra,
  • spotreba pohonných látok podľa §19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov – túto možnosť môže fyzická osoba využiť iba v prípade prenajatého alebo zapožičaného vozidla,
 • ďalšie výdavky, ktoré súvisia s pracovnou cestou, napr. nákup diaľničnej známky, mýta a pod.,
 • daň z motorových vozidiel.

Náš tip: Na výpočet cestovných náhrad využite našu kalkulačku.

O tom, ako postupovať pri pracovných cestách zamestnancov si prečítajte v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2022.

Odpočítanie DPH pri obstaraní auta formou kúpy u platiteľa DPH v roku 2022

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je platiteľom DPH a obstará si pre výkon svojej podnikateľskej činnosti motorové vozidlo formou kúpy (z vlastných prostriedkov alebo na úver), môže si pri nákupe vozidla uplatniť odpočet DPH zo všetkých výdavkov súvisiacich s obstaraním vozidla. Ak fyzická alebo právnická osoba používa obstarané vozidlo aj na súkromné účely, je povinná určiť podiel, akým toto vozidlo používa na podnikanie, resp. na súkromné účely. Podľa tohto pomeru si následne upravuje aj odpočet DPH pri nadobudnutí vozidla (uvedené vyplýva z § 49 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Odpočítanie DPH pri obstaraní auta formou operatívneho prenájmu alebo leasingu v roku 2022

Pri obstaraní motorového vozidla formou operatívneho prenájmu si fyzická alebo právnická osoba – platiteľ DPH, môže uplatniť odpočet DPH z nájomného a všetkých výdavkov, ktoré súvisia s týmto prenájmom.

Pri obstaraní motorového vozidla formou leasingu, pri ktorom je zmluvne dohodnuté právo odkúpenia vozidla a právo predaja vozidla si fyzická alebo právnická osoba odpočítava DPH podľa vydaného splátkového kalendára mesačne, najneskôr k poslednému dňu v mesiaci, ku ktorému sa leasingová splátka vzťahuje.

Pri obstaraní motorového vozidla formou leasingu, pri ktorom je zmluvne dohodnutá povinnosť odkúpenia a povinnosť predaja vozidla si fyzická alebo právnická osoba môže odpočítať DPH dňom odovzdania vozidla fyzickej alebo právnickej osobe.

Ako na majetok u živnostníka poradila odborníčka na festivale vzdelávania 

Téme evidencie majetku u živnostníka a správnemu výpočtu účtovných / daňových odpisov (aj v súvislosti s luxusnými automobilmi), sa na tohtoročnom Online festivale vzdelávania, ktorý organizovala firma KROS, venovala Lenka Beniačová, konzultantka ich programu ALFA plus. Vysvetlila, ako postupovať pri prerušení odpisov či pri vyradení majetku (napríklad preradením do osobného užívania či predajom). Priblížila tiež, akú sumu vypočítaných odpisov si možno zahrnúť do základu dane.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky