Živnosť popri materskej dovolenke v roku 2018

Musí matka na materskej dovolenke, ktorá podniká ako samostatne zárobková činná osoba zrušiť alebo pozastaviť živnosť? V akej výške bude matka ako živnostníčka poberať materské v roku 2018 ak platí odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Má živnostníčka nárok na materskú dovolenku v roku 2018?

Materská dovolenka je upravená v § 166 až § 169 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorý definuje to, že materská dovolenka sa vzťahuje len na ženu v postavení zamestnanca.

Materskú dovolenku je z toho hľadiska potrebné chápať, ako určité pracovné voľno, ktoré matka v súvislosti so starostlivosťou o dieťa dostáva od svojho zamestnávateľa. Nakoľko matka – živnostníčka nemá zamestnávateľa, nemá koho požiadať o materskú dovolenku, a teda na ňu ani nárok nemá.

Má živnostníčka nárok na materskú dávku (materské) a aké podmienky nároku musí splniť v roku 2018?

To, že matka – živnostníčka nemá nárok na materskú dovolenku nie je dôvod na to, že nebude mať nárok ani na materskú dávku.

Materská dávka je jedna z nemocenských dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Materská dávka sa vypláca z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa.

Aby mala matka – živnostníčka nárok na materské, musí byť v deň začatia poberania materského:

  • nemocensky poistená, alebo
  • byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia (matke trvá ochranná lehota osem mesiacov po zániku nemocenského poistenia).

Nárok na materské vzniká, ak je matka (alebo iný poistenec, napríklad otec dieťaťa) nemocensky poistená najmenej 270 dní pred pôrodom v posledných dvoch rokoch. Do doby nemocenského poistenia sa pritom započítava aj predchádzajúce obdobie už ukončeného nemocenského poistenia, ale aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatnej zárobkovo činnej osoby, a to z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a nároku na rodičovský príspevok.

Prečítajte si tiež

V praxi to znamená, že matka – živnostníčka bude mať nárok na materskú, ak si v posledných dvoch rokoch pred pôrodom platila nemocenské poistenie, ktoré mala povinnosť platiť z dôvodu prekročenia príjmov zo živnosti alebo si ho platila dobrovoľne.

Ďalšou významnou podmienkou na uplatnenie nároku na materskú dávku je, že živnostníčka nemôže mať v Sociálnej poisťovni dlh na nemocenskom poistení. Nemocenské poistenie musí mať živnostníčka zaplatené v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca prechádzajúcemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského. Tolerancia dlhu na nemocenskom poistená je v úhrne menej ako 5 eur.

Túto podmienku zaplateného poistného musí SZČO, či dobrovoľne nemocensky poistená osoba spĺňať najviac za obdobie posledných piatich rokov, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského.

Informácie o materskom pre živnostníčky alebo živnostníkov nájdete aj v článku Materské živnostníčky/živnostníka (SZČO)

Čo ak nemá živnostníčka nárok na materské v roku 2018?

Ak živnostníčka nesplnila podmienky nároku na materskú dávku, má nárok na vyplácanie rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplnením žiadosti od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo do troch rokov veku (resp. 6 rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).

Výška rodičovského príspevku je 214,70 Eur/mesiac pri jednom dieťati, 268,40 Eur pri dvojičkách a 322,10 Eur pri trojičkách.

Viac informácií o rodičovskom príspevku sa dočítate v článku Rodičovský príspevok v roku 2018 alebo Živnosť popri rodičovskej dovolenke v roku 2018.

Ako si má živnostníčka uplatniť nárok na materské v roku 2018?

Nárok na materskú sa uplatní doručením žiadosti o materské. Túto žiadosť vystaví ošetrujúci lekár živnostníčke, ktorá ju doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, a to podľa jej trvalého bydliska.

Žiadosť o materské vystaví lekár tehotnej živnostníčke na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Je potrebné si dať pozor pri vypĺňaní žiadosti o materské na to, aby bola žiadosť podpísaná a aby bol vyznačený spôsob výplaty (pri výplate prevodom na účet – číslo bankového účtu alebo poštovou poukážkou).

Ako dlho poberá živnostníčka materské v roku 2018?

Živnostníčka poberá materské dňom začiatku šiesteho týždňa, najskôr ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (určuje lekár). V prípade, ak by nastal pôrod skôr ako pred dňom začiatku šiesteho, resp. ôsmeho týždňa pre pôrodom, dňom poberania materského je deň pôrodu.

Živnostníčka má nárok na materskú dávku v trvaní 34 týždňov od vzniku nároku na materskú. Ak sa živnostníčka považuje za osamelú ženu, materská trvá 37 týždňov od vzniku nároku na materskú. U živnostníčky, ktorá porodila dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, trvá jej materská 43 týždňov od vzniku nároku na materské.

Článok pokračuje pod reklamou

V akej výške dostane živnostníčka materské v roku 2018?

Živnostníčka dostane materské za každý kalendárny deň, v ktorom má naň nárok.

Výška materskej dávky je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu (PDVZ). Pričom denný vymeriavací základ (DVZ) vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých živnostníčka platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Prečítajte si tiež

Keďže rozhodujúce obdobie je definované veľmi rozsiahlo a komplikovane, je možné povedať, že materská sa vypočíta v 75 % výške z denných hrubých príjmov za určité obdobie v závislosti od toho, kedy nemocenské poistenie vzniklo a ako dlho trvalo. Zjednodušene môžeme povedať, že živnostníčke sa vypočíta materské zo sumy určenej nasledovne: priemerný hrubý denný základ dane z príjmov zo živnosti (t. j. neznížený o zdravotné a sociálne odvody) v určitom rozhodujúcom období / 1,486.

Informácie o maximálnom materskom a postupe, ako ho získať nájdete v článku Ako získať maximálne materské?

Príklad na výpočet materského u živnostníčky:

Živnostníčka Alena dosiahla v roku 2016 príjmy zo živnosti vo výške 19 900 eur, zaplatila preddavky na zdravotné poistenie a odvody na sociálne poistenie vo výške 3 900 eur. Jej základ dane v roku 2016 po odpočítaní zdravotných a sociálnych odvodov a po odpočítaní výdavkov bol vo výške 4 060 eur. Sociálna poisťovňa jej v roku 2017 listom oznámila nasledovnú výšku ročného vymeriavacieho základu: 5356,66 eur. V akej výške bude Alena dostávať materské v roku 2018?

  1. krok: vypočítame denný vymeriavací základ nasledovne: 5356,66/365 * 75 % = 11,00 Eur,
  2. krok: výpočet materskej dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní: denný vymeriavací základ * 31 dní = 341,00 Eur.

Viac informácií o výpočte vymeriavacieho základu pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne si môžete prečítať v článku Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.7.2018.

Môže prísť živnostníčka o materské, ak bude naďalej podnikať?

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) vo všeobecných podmienkach nároku na nemocenské dávky, ku ktorým patrí aj materské ustanovuje, že zamestnankyňa v čase poberania materskej dávky nemôže mať príjem z toho istého pracovnoprávneho vzťahu, ktorého si uplatnila nárok na materské.

Uvedené však nevplýva na matky – živnostníčky. Živnostníčka preto naďalej môže podnikať aj počas poberania materskej dávky. Nie je nutné pozastavovať živnosť či zrušiť živnosť, matka – živnostníčka môže naďalej podnikať bez obmedzenia.

Platí živnostníčka zdravotné a sociálne odvody počas poberania materskej dávky v roku 2018?

V čase poberania materskej dávky platí za živnostníčku zdravotné poistenie štát. Týmto dochádza k súbehu platiteľov poistného (na jednej strane štát a na druhej strane živnostníčka). Z uvedeného dôvodu sa na živnostníčku v čase poberania materskej dávky nevzťahuje minimálny vymeriavací základ a preto v tomto období nemusí platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie, a to bez ohľadu na to, či v tomto období podniká alebo nie.

Ako každý rok, bude živnostníčke vykonané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom môže byť preplatok, ale aj nedoplatok.

K nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže dôjsť najmä v tom prípade, ak živnostníčka bude počas poberania materskej dávky naďalej podnikať a nebude platiť preddavky na zdravotné poistenie.

Podľa § 140 ods. 1 a 5 zákona o sociálnom poistení nemá živnostníčka počas poberania materskej dávky povinnosť platiť sociálne odvody, a to taktiež bez ohľadu na to, či v období poberania materskej dávky podniká alebo nie. Počas poberania materskej dávky platí za matku – živnostníčku dôchodkové poistenie a poistenie do rezervného fondu solidarity štát.

V období poberania materskej štát neplatí za živnostníčku nemocenské poistenie, ktoré sa v tomto období platiť nemusí. Štát zaplatí za matku – živnostníčku dôchodkové poistenie a poistenie do rezervného fondu solidarity mesačne zo sumy určenej ako 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky prechádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. V roku 2018 štát platí za matky – živnostníčky, ktoré poberajú materskú dávku uvedené sociálne poistenie zo sumy 547,20 Eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky