Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.7.2018

Komu vzniká povinnosť platiť od 1.7.2018 odvody do Sociálnej poisťovne a v akej výške? Ak ste podali odklad daňového priznania môže vám vzniknúť odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne až od 1.10.2018.

Vznik odvodovej povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni od 1.7.2018

SZČO vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2018 v prípade, že nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 (t. j. podala daňové priznanie v termíne do 3.4.2018) a dosiahla príjem za rok 2017 vyšší ako je suma 5472 Eur (t. j. 5472,01 Eur a viac).

Poznámka: V roku 2019 sa bude posudzovať pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne hranica príjmu za rok 2018 vo výške 5724 Eur. Táto suma sa odvíja od výšky priemernej mesačnej mzdy za rok 2017, ktorá bola 954 Eur. Ak príjem živnostníka presiahne v roku 2018 sumu 5724 Eur, bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne aj v roku 2019.

Prečítajte si tiež

V prípade, že SZČO nedosiahla uvedený príjem, ktorý je vyšší ako 5472 Eur za rok 2017, nevzniká jej od 1.7.2018 povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (odvodová povinnosť skončí dňom 30.6.2018, ak odvody predtým platila).

Ak SZČO platila odvody do Sociálnej poisťovne k 30.6.2018 a dosiahla príjem vyšší ako 5472 Eur, jej povinné poistenie trvá naďalej. Takejto osobe sa však môže zmeniť výška odvodu do Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa oznámi vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného každej SZČO. SZČO, ktorá má od 1.7.2018 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného, je povinná novú sumu uhradiť do 8.8.2018.

Vznik odvodovej povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni od 1.10.2018

SZČO, ktorá podala odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 (t. j. podala daňové priznanie po 3.4.2018), sa posudzuje povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne až od 1.10.2018.

SZČO, ktorá neplatila odvody do Sociálnej poisťovne k 30.9.2018 a jej príjmy za rok 2017 presiahli sumu 5472 Eur, je povinná od 1.10.2018 platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

V prípade, že SZČO nedosiahla uvedený príjem za rok 2017 (príjem je nižší alebo rovný ako 5472 Eur), od 1.10.2018 jej nevzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a odvodová povinnosť končí dňom 30.9.2018, ak odvody predtým platila.

SZČO, ktorá platila odvody do Sociálnej poisťovne k 30.9.2018 a dosiahla príjem vyšší ako 5472 Eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Takejto SZČO sa môže zmeniť výška odvodu do Sociálnej poisťovne. Novú sumu poistného je SZČO povinná uhradiť do 8.11.2018.

Príklady na posúdenie vzniku odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne:

Príklad č. 1: Martina podala prvýkrát daňové priznanie k dani z príjmov, a to v termíne do 3.4.2018, jej príjmy z podnikania boli vo výške 6 500 Eur. Vzniká jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Nakoľko dosiahla Martina príjmy vyššie ako 5472 Eur, vzniká jej odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni od 1.7.2018. Vznik odvodovej povinnosti a výšku odvodu na sociálne poistenie jej oznámi Sociálna poisťovňa listom.

Príklad č. 2: Peter podal daňové priznanie k dani z príjmov, a to v predĺženej lehote do 30.4.2018, jeho príjmy z podnikania boli vo výške 3 600 Eur. Odvody do Sociálnej poisťovne mesačne platí. Vzniká mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne aj naďalej?

Nakoľko Peter nedosiahol príjmy vyššie ako 5472 Eur, nevzniká mu odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni od 1.10.2018. Odvodová povinnosť mu končí dňom 30.9.2018.

Aké sú minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne v roku 2018?

Pre kalendárny rok 2018 sa určí výška odvodov pre SZČO nasledovne:

  • v prípade, že je vymeriavací základ rovný alebo nižší ako 456 Eur, SZČO platí minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 151,16 Eur,
  • v prípade, že je vymeriavací základ vyšší ako 6384 Eur, SZČO platí maximálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 2116,29 Eur,
  • v prípade, že je vymeriavací základ vyšší ako 456 Eur a nižší alebo rovný ako maximálny vymeriavací základ 6384 Eur, SZČO platí mesačné odvody vyčíslené z tohto vymeriavacieho základu.

Pre lepší prehľad vám prinášame tabuľku platenia poistného do Sociálnej poisťovne od 1.1.2018:

    Dôchodkové poistenie    
Nemocenské poistenie Starobné Invalidné Rezervný fond Spolu
Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 % 33, 15 %
Minimálny vymeriavací základ: 456 Eur 20,06 Eur 82,08 Eur 27,36 Eur 21,66 Eur 151,16 Eur
Maximálny vymeriavací základ: 6384 Eur 280,89 Eur 1149,12 Eur 383,04 Eur 303,24 Eur 2116,29 Eur

Pre kalendárny rok 2018 sa určí výška odvodov pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek nasledovne:

  • v prípade, že je vymeriavací základ rovný alebo nižší ako 456 Eur, SZČO platí minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 123,80 Eur,
  • v prípade, že je vymeriavací základ vyšší ako 6384 Eur, SZČO platí maximálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 1733,25 Eur,
  • v prípade, že je vymeriavací základ vyšší ako 456 Eur a nižší alebo rovný ako maximálny vymeriavací základ 6384 Eur, SZČO platí mesačné odvody vyčíslené z tohto vymeriavacieho základu.

Mesačné odvody do Sociálnej poisťovne sú u takejto SZČO nižšie, nakoľko táto SZČO neplatí poistné na invalidné poistenie.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať výšku mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2018?

Ako sme už spomínali, výšku mesačných odvodov oznámi každej SZČO Sociálna poisťovňa listom.

Výšku mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne ovplyvňuje najmä čiastkový základ dane (t. j. rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov z podaného daňového priznania). Čiastkový základ dane sa nachádza na riadku č. 43 podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, typ B.

Sociálna poisťovňa vyráta mesačné odvody z vymeriavacieho základu. Ten vypočíta nasledovne:

VZ= základ dane uvedený na riadku 43 daňového priznania typ B + suma uvedená na riadku „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ (údaj uvedený pod tabuľkou č. 1 na strane 3 daňového priznania typ B). Túto sumu vydelí koeficientom 1,486 a nakoniec vydelí číslom 12.

Príklady na výpočet výšky mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne:

Príklad č. 1: Drahomír dosiahol v roku 2017 príjmy vo výške 8400 Eur, v podanom daňovom priznaní za rok 2017 vykázal základ dane na riadku 43 – 4 600 Eur. V daňovom priznaní uviedol preukázateľne zaplatené poistné vo výške 2 100 Eur. Aký vymeriavací základ mu vypočíta Sociálna poisťovňa a aké mesačné odvody bude platiť?

Nakoľko jeho príjmy v roku 2017 presiahli hranicu 5472 Eur, vzniká mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Vymeriavací základ mu Sociálna poisťovňa vypočíta nasledovne: základ dane z riadku 43 (4600 Eur) + preukázateľne zaplatené poistné (2100 Eur) = 4600 + 2100 = 6700 / 1,486 = 4508,74 / 12 = 375,72 Eur.

Vymeriavací základ Drahomíra je vo výške 375,72. Nakoľko jeho vymeriavací základ je nižší ako minimálny (456 Eur), mesačné odvody bude platiť v minimálnej výške 151,16 Eur.

Príklad č. 2: Pavol dosiahol v roku 2017 príjmy vo výške 12 500 Eur a vykázal v podanom daňovom priznaní za rok 2017 základ dane na riadku 43 – 8400 Eur. V daňovom priznaní uviedol preukázateľne zaplatené poistné vo výške 3600 Eur. Aký vymeriavací základ mu vypočíta Sociálna poisťovňa a aké mesačné odvody bude platiť?

Nakoľko jeho príjmy v roku 2017 presiahli hranicu 5472 Eur, vzniká mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Vymeriavací základ mu Sociálna poisťovňa vypočíta nasledovne: základ dane z riadku 43 (8400 Eur) + preukázateľne zaplatené poistné (3600 Eur) = 8400 + 3600 = 12000 / 1,486 = 8075,37 / 12 = 672,94 Eur.

Vymeriavací základ Pavla je vo výške 672,94. Nakoľko jeho vymeriavací základ je vyšší ako minimálny (456 Eur) a nižší ako maximálny (6384 Eur), mesačné odvody bude platiť vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu 672,94 = 223,07 Eur.

Vznik odvodovej povinnosti SZČO voči zdravotnej poisťovni od 1.7.2018, resp. od 1.10.2018

SZČO od 1.7.2018, resp. od 1.10.2018 platí rovnaké odvody zdravotnej poisťovni, ktoré jej boli vymerané od 1.1.2018, to znamená, že sa pre SZČO týmto termínom nič nemení.

Ako vypočítať výšku mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2018?

Minimálne odvody pre SZČO voči zdravotnej poisťovni sú vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu (50 % priemernej mesačnej mzdy za rok 2016), t. j. 456 Eur. Zdravotné poistenie platí SZČO vo výške 14 %, t. j. minimálne odvody sú vo výške 63,84 Eur (v prípade zdravotného postihnutia vo výške 7 %, t. j. minimálne odvody vo výške 31,92 Eur).

Výšku odvodov oznámi každej SZČO zdravotná poisťovňa vo výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Zdravotná poisťovňa vypočíta mesačné odvody z vymeriavacieho základu (výpočet rovnaký ako v Sociálnej poisťovni), pričom prihliada na počet kalendárnych mesiacov podnikania SZČO. Následne z vymeriavacieho základu vyráta sumu poistného vo výške 14 % (resp. 7 %).

Viac informácií o odvodoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od roku 2018 nájdete v článku Odvody živnostníkov a iných SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne od roku 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)

Zdravotné poisťovne sú do 30. septembra, resp. do 31. októbra 2024 povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023. Koho sa týka, kedy vzniká preplatok či nedoplatok a dokedy ho treba zaplatiť?

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky