Ako zamestnať študenta – brigádnika v roku 2015

Leto je najlepšie obdobie pre študentské brigády. Kto je študent, aké typy dohôd môže uzatvárať a aké má povinnosti spojené s brigádou sa dozviete v nasledujúcom článku.

V súlade s § 227 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník práce“) môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.

Znamená to, že študenti externej formy vysokoškolského štúdia nemôžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov, pretože sa na základe ustanovení Zákonníka práce nepovažujú za študentov.

Dokedy je žiak strednej školy študentom

Žiakom strednej školy je žiak, ktorý študuje na strednej škole do ukončenia štúdia. Žiakom strednej školy prestáva byť žiak deň nasledujúci po dni, keď vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku. Žiakom strednej školy prestáva byť aj žiak, ktorý zanechá štúdium alebo je vylúčený zo školy. Počas prerušenia štúdia fyzická osoba taktiež nie je žiakom strednej školy.

Deň absolvovania záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky, absolventskej skúšky, deň prerušenia štúdia, deň zanechania štúdia alebo deň vylúčenia zo školy je posledným dňom, kedy je osoba žiakom strednej školy. Od nasledujúceho dňa už žiakom nie je.

Dokedy je vysokoškolák študentom

Na základe § 69 zákona o vysokých školách sa uchádzač prijatý na štúdium stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium. Ak sa zápis na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roka. Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Počas doby prerušenia štúdia nie je fyzická osoba študentom vysokej školy. Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia.

Deň skončenia štúdia je dňom, kedy študent úspešne absolvuje štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce. Ukončenie vysokoškolského štúdia je teda upravené inak ako ukončenie strednej školy. Študent strednej školy prestáva byť študentom až v deň nasledujúci napr. po maturite, pri vysokoškolákovi je deň štátnych skúšok posledným dňom, kedy je daná osoba študentom. Od nasledujúceho dňa už študentom nie je.

Študenti a brigády (dohody) počas leta

Študenti vysokých škôl a žiaci stredných škôl (ďalej už len „študenti“) môžu počas leta pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov. Podmienkou je, že nesmú byť mladší ako 15 rokov a starší ako 26 rokov. Pozor si treba dávať pri zamestnávaní mladistvých, ktorí sú vo veku od 15 do 18 rokov. Pri zamestnávaní mladistvých musia zamestnávateľ a zamestnanec (mladistvý) spĺňať niekoľko podmienok:

 • mladistvý do 16 rokov môže odpracovať týždenne maximálne 30 hodín,
 • mladistvý od 16 do 18 rokov môže odpracovať týždenne maximálne 37,5 hodiny,
 • mladistvý musí mať 30 minútovú prestávku, ak odpracuje v pracovnej zmene viac ako 4,5 hodiny,
 • zamestnávateľ môže s mladistvým uzatvoriť pracovný pomer len s vyjadrením zákonného zástupcu,
 • zamestnávateľ môže s mladistvým uzatvoriť pracovný pomer len po posúdení zdravotnej spôsobilosti mladistvého lekárom.

O zamestnávaní mladistvých sa bližšie dozviete v článku Zamestnanie a práca mladistvých zamestnancov (od 15 do 18 rokov)

Študenti môžu pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ale podmienkou je, že sa musia preukázať potvrdením o návšteve školy.

Na základe § 228 ods. 2 Zákonníka práce sa nemusí študent preukázať potvrdením o návšteve školy, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia strednej školy do konca októbra toho istého kalendárneho roka alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

Prečítajte si tiež

Znamená to, že maturanti a bakalári, ktorí budú pokračovať v štúdiu v tom istom kalendárnom roku ako ukončili predchádzajúce štúdium, môžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov aj počas leta. Podmienkou však ostáva, že musia byť vo veku do 26 rokov.

Študentské brigády – aké dohody môžu študenti uzatvárať?

Študenti môžu so zamestnávateľom uzatvoriť nasledovné druhy zmlúv:

 • dohodu o brigádnickej práci študentov,
 • dohodu o vykonaní práce,
 • dohodu o pracovnej činnosti,
 • pracovnú zmluvu.

Študent pracujúci na základe pracovnej zmluvy má na rozdiel od dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru postavenie zamestnanca na účely Zákonníka práce. Môže týždenne odpracovať 40 hodín. Na rozdiel od dohôd, môže študent pracujúci na základe pracovnej zmluvy pracovať aj nadčasy. Pracovnú zmluvu je možné uzavrieť na určitú alebo neurčitú dobu.

V porovnaní s pracovnou zmluvou je možné od 1.7.2014 všetky typy dohôd uzatvoriť na maximálne 12 mesiacov.

Pre študentov aj zamestnávateľov je spravidla najvýhodnejšie uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov. Jej výhoda spočíva v nižšom odvodovom zaťažení v porovnaní s ostatnými typmi dohôd, resp. pracovnou zmluvou. Vyplýva to z toho, že dohoda o brigádnickej práci študentov podlieha odvodovému oslobodeniu pri platení poistného do Sociálnej poisťovne. Študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov ani jeho zamestnávateľ neplatí preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Študent môže pre jedného zamestnávateľa odpracovať v priemere maximálne 20 hodín týždenne. Priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Znamená to, že študent môže v jednom týždni odpracovať aj viac ako 20 hodín, ale priemerný počet odpracovaných hodín za dobu trvania dohody nesmie presiahnuť 20 hodín.

V prípade, že študent podpíše so zamestnávateľom dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, nevzťahuje sa na neho odvodové oslobodenie. Pri dohode o vykonaní práce môže študent odpracovať maximálne 350 hodín v kalendárnom roku. Ďalšou dôležitou podmienkou je, že práca na základe dohody o vykonaní práce musí mať konkrétny výstup. Znamená to, že sa nemôže uzatvoriť napríklad na prácu čašníka.

Pri dohode o pracovnej činnosti môže študent odpracovať maximálne 10 hodín týždenne. Tento pracovný čas sa nepriemeruje, ako je to pri dohode o brigádnickej práci študentov. Znamená to, že každý týždeň môže odpracovať maximálne 10 hodín.

V prípade, že študent v kalendárnom roku dosiahol vek 26 rokov, od nasledujúceho kalendárneho roka už nemôže pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov. V tom prípade môže so zamestnávateľom uzatvoriť buď dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti alebo pracovnú zmluvu.

Študentské brigády z pohľadu daní a odvodov (poistného)

V súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) sa za študenta považuje aj osoba, ktorá skončila štúdium na strednej škole do zápisu na vysokú školu, ak bol zápis na vysokú školu vykonaný v tom istom kalendárnom roku ako bolo ukončenie štúdia na strednej škole. Takisto sa za študenta na účely uplatnenia odvodového oslobodenia považuje aj osoba, ktorá ukončila vzdelanie prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak bol zápis vykonaný v tom istom kalendárnom roku ako bolo ukončené predchádzajúce vzdelanie.

Z uvedeného vyplýva, že okrem ostatných študentov si môžu aj maturanti a bakalári v lete uplatniť odvodové oslobodenie vo výške 200€. Znamená to, že ak budú mať mesačný príjem na základe dohody o brigádnickej práci študentov do 200€, sú oslobodení od platenia poistného do Sociálnej poisťovne. Ak budú mať mesačný príjem nad 200€, poistné do Sociálnej poisťovne platia len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200€.

Odvodové oslobodenie neprislúcha študentovi automaticky. Musí u zamestnávateľa podpísať Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov (vzor tlačiva je verejne dostupný na stránke Sociálnej poisťovne).

Študent môže zamestnávateľa požiadať o uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane. Ak požiada zamestnávateľa o uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na základe podpísaného Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu, jeho mesačný základ dane sa môže znížiť o 316,94€.

Študent si môže uplatniť odvodové oslobodenie a nezdaniteľnú časť základu dane maximálne pri jednej dohode. Viac o situáciách, keď je študent zamestnaný u viacerých zamestnávateľov sa dozviete nižšie.

Príklad na výpočet daní a odvodov študenta počas brigády v roku 2015

Michal Širel, študent denného štúdia na vysokej škole brigáduje popri štúdiu na základe dohody o brigádnickej práci študentov. U zamestnávateľa podpísal Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu a Oznámenie a čestné vyhlásenie (na uplatnenie odvodového oslobodenia). V mesiaci júl 2015 zarobil 400€. Po zaplatení povinných odvodov do Sociálnej poisťovne mal základ dane 386 €. Keďže mal podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (odpočítateľnej položky na daňovníka) po odpočítaní sumy 316,94€ mu ostal základ dane znížený o nezdaniteľnú časť vo výške 69,06 €. Zo upraveného základu dane odviedol daň vo výške 19% z 69,06€, čo predstavuje 13,12€.

Keby Michal Širel nemal podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane ani Oznámenie a čestné vyhlásenie (na uplatnenie odvodového oslobodenia), po odpočítaní povinných odvodov do Sociálnej poisťovne by bol jeho základ dane 372€. Z tohto základu dane by musel odviesť daň vo výške 19% z 372€, čo predstavuje sumu 70,68€.

Viac o odvodových a daňových povinnostiach študentov v súvislosti s dohodou o brigádnickej práci študentov sa dočítate v článku Odvody a dane z príjmov študentov v roku 2015

Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky pri dohodách študentov s viacerými zamestnávateľmi

Študent môže pracovať na základe viacero dohôd o brigádnickej práci študentov s viacerými zamestnávateľmi. Odvodové oslobodenie a nezdaniteľnú časť základu dane si však môže uplatniť len pri jednej dohode o brigádnickej práci študentov. Odporúča sa, aby si študent uplatnil odvodové oslobodenie a nezdaniteľnú časť základu dane u toho zamestnávateľa, kde predpokladá, že bude mať najvyšší príjem.

Príklad na uplatnenie odvodovej výnimky u študenta, ktorí brigáduje u viacerých zamestnávateľa

Michal Širel, študent denného štúdia na vysokej škole pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov vo firme Podnikajte.sk, s.r.o. Počas leta (v mesiacoch júl a august 2015) bude zároveň pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov aj vo firme Maria farma, s. r. o. Predpokladá, že mesačne zarobí vo firme Podnikajte.sk, s.r.o. 400€ a vo firme Maria farma, s.r.o. 160€. Riešením sú dve alternatívy, ktoré majú odlišné daňovo – odvodové dopady.

Alternatíva č. 1 – odvodové oslobodenie a nezdaniteľnú časť základu dane má uplatnenú vo firme Podnikajte.sk, s.r.o.

  Podnikajte.sk, s.r.o. – odvodové oslobodenie a nezdaniteľnej časti základu dane v EUR Maria farma, s.r.o. –  bez odvodového oslobodenia a nezdaniteľnej časti základu dane v EUR Spolu
Hrubá mzda 400 160 560
Poistné (400-200)*0,07 = 14 160*0,07 = 11,20 25,20
Základ dane 386 148,80 x
Nezdaniteľná časť základu dane 316,94 0 x
Upravený základ dane 69,06 148,80 x
Daň (19%) 13,12 28,27 41,39
Čistá mzda (na výplatu) 400-14-13,12=372,88 160-11,20-28,27=120,53 493,41

Alternatíva č. 2 – odvodové oslobodenie a nezdaniteľnú časť základu dane má uplatnenú vo firme Maria farma, s.r.o.

  Podnikajte.sk, s.r.o. – odvodové oslobodenie a nezdaniteľnej časti základu dane v EUR Maria farma, s.r.o. –  bez odvodového oslobodenia a nezdaniteľnej časti základu dane v EUR Spolu
Hrubá mzda 400 160 560
Poistné 400*0,07 = 28 do výšky 200 = 0 28
Základ dane 372 160 x
Nezdaniteľná časť základu dane 0 316,94 x
Upravený základ dane 372 0 x
Daň (19%) 70,68 0 70,68
Čistá mzda (na výplatu) 400-28-70,68=301,32 160-0-0=160 461,32

Z porovnania vyplýva, že študent bude platiť nižšie preddavky na daň a odvody, a teda viac zarobí, ak si odvodové oslobodenie a nezdaniteľnú časť základu dane uplatní u zamestnávateľa s vyšším príjmom (Alternatíva č. 1).

Odvodové oslobodenie je možné uplatniť len pri dohode o brigádnickej práci študentov. Študent však môže zároveň pracovať aj na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. V prípade, že študent má podpísanú dohodu o brigádnickej práci študentov a zároveň aj iný typ dohody, odvodové oslobodenie si môže uplatniť len pri dohode o brigádnickej práci študentov. Na rozdiel od odvodového oslobodenia si študent v prípade kombinácie dohôd môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane buď pri dohode o brigádnickej práci študentov alebo pri inom type dohody, ktorú má podpísanú.

V tom prípade môžu nastať dve situácie:

 • študent si pri dohode o brigádnickej práci študentov uplatní aj odvodové oslobodenie aj nezdaniteľnú časť základu dane,
 • študent si pri dohode o brigádnickej práci študentov uplatní len odvodové oslobodenie a pri dohode o pracovnej činnosti (dohode o vykonaní práce) si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane.

Študentské brigády na základe dohody o brigádnickej práci študentov a daňové priznanie

Študent je povinný podať daňové priznanie, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol 50% zo 19,2-násobku životného minima, čo za rok 2015 predstavuje hodnotu 1901,67€. V prípade, že študent v roku 2015 nedosiahne príjem v sume 1901,67€, nemusí podať daňové priznanie.

V niektorých prípadoch je však pre študenta výhodné podať daňové priznanie alebo požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie. Ide napríklad o prípad, keď študent počas roka platil preddavky na daň z dosiahnutého príjmu. Ak jeho príjem nebol vyšší ako 3 803,33€, čo predstavuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane na rok, daňový úrad vráti študentovi celú sumu preddavkov, ktorú platil počas roka (len v prípade, že je vyššia ako 5€).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky