Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2015

Výška základnej nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2015 sa v porovnaní s rokom 2014 nemení – ponúkame prehľad a výšku jednotlivých druhov nezdaniteľných častí základu dane fyzických osôb pre rok 2015.

Nezdaniteľné časti základu dane je možné uplatniť na príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania či z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákona o dani z príjmov“) bez ohľadu na to, či daňovník má len jeden druh príjmov alebo všetky uvádzané.

Daňovník môže základ dane znížiť štyrmi druhmi nezdaniteľných častí:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela,
 • dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Ani jeden z druhov nezdaniteľných častí základu dane nedosahuje záporné hodnoty – v prípade, že daňovník na ne nemá nárok (napríklad z dôvodu prekročenia základu dane), základ dane neovplyvňujú (nezdaniteľná časť základu dane je rovná nule).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku alebo manžela sa odvíja od výšky životného minima. Keďže suma životného minima sa v porovnaní s rokom 2014 nezmenila (ostala na hranici 198,09 EUR), aj výška týchto druhov nezdaniteľných častí základu dane ostáva nezmenená.

Ako výpočítať nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka v roku 2020 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2015

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ovplyvňuje výška jeho základu dane, pričom vzťah medzi týmito dvomi veličinami je nepriamo úmerný – čím je vyšší základ dane, tým je nižšia nezdaniteľná časť na daňovníka.

Zákon o dani z príjmov stanovuje hranicu 100-násobku sumy platného životného minima, čo v súčasnosti predstavuje sumu 19 809 EUR.

 • ak základ dane daňovníka je nižší, resp. rovný 19 809 EUR, nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 EUR za rok (t .j 19,2 x životné minimum),
 • ak základ dane daňovníka presahuje sumu 19 809 EUR, nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta pomocou zákonom o dani z príjmov definovaného vzťahu. (Výpočet: 44,2 x životné minimum – 0,25 x základ dane = 8 755,578 – 0,25 x základ dane daňovníka)

Mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa uplatní v sume 316,94 EUR. V prípade, že daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na mesačnej báze ale základ dane dosiahne nad stanovenú sumu 19 809 EUR, túto skutočnosť uvedie vo svojom daňovom priznaní z dôvodu straty nároku na plnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Prečítajte si tiež

Zvláštny režim uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platí pre dôchodcov, ktorí sú najneskôr od začiatku roka 2015 poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku.

 • Ak dôchodok prevyšuje 3 803,33 EUR, dôchodca vôbec neuplatňuje túto nezdaniteľnú časť základu dane.
 • Ak dôchodok neprevyšuje 3 803,33 EUR, dôchodca môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť len sčasti – a to vo výške, ktorá zodpovedá rozdielu 3 803,33 EUR a vyplateným dôchodkom.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela v roku 2015

Filozofia výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela sa nemení – jej výška sa odvíja od dvoch faktorov – v prvom rade od základu dane daňovníka, v druhom rade od príjmu manželky / manžela.

 • Ak je základ dane daňovníka nižší alebo maximálne rovný 35 022,31 EUR (t. j. 176,8 x životné minimum), nezdaniteľná časť na manželku / manžela sa rovná nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (3 803,33 EUR). V prípade, že má manželka / manžel vlastný príjem, základná suma nezdaniteľnej časti sa znižuje o vlastný príjem manželky / manžela.
 • V prípade, že je základ dane daňovník vyšší ako 35 022,31 EUR (t. j. 176,8 x životné minimum), nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela si daňovník vyčísli prostredníctvom nasledujúceho vzťahu:

12 558,906 – 0,25 x základ dane daňovníka . Ak manželka / manžel má vlastný príjem, tento znižuje výšku nezdaniteľnej časti odpočítaním od uvedeného vzťahu.

Poznámka: Pri výpočte nezdaniteľných častí základu dane platí pravidlo, že sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor

Nezdaniteľná časť vo výške preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v roku 2015

Rok 2015 je predposledným rokom, v ktorom si daňovník môže znížiť základ dane preukázateľne zaplatenými dobrovoľnými príspevkami na starobné dôchodkové sporenie (II .pilier). Zákon o dani z príjmov stanovuje hranicu, do ktorej tieto príspevky znižujú základ dane daňovníka. Nezdaniteľnou časťou základu dane sú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie do výšky 2 % zo základu dane daňovníka. Navyše, pre rok 2015 platí, že táto nezdaniteľná časť základu dane je najviac v hodnote 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2013, teda maximálne 0,02 x 60 x 824 EUR = 988,80 EUR.

Nezdaniteľná časť základu dane vo výške preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie tak oproti roku 2014 vzrástla o 22,80 EUR.

Nezdaniteľná časť vo výške príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v roku 2015

Aj v roku 2015 platí, že príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) znižujú základ dane daňovníka a to v sume uhradených príspevkov maximálne do 180 EUR. Aby uhradené príspevky boli uznané za nezdaniteľnú časť základu dane, platí, že:

 • účastnícka zmluva, na základe ktorej boli príspevky uhradené, je uzatvorená po decembri 2013 (prípadne prišlo k zmene účastníckej zmluvy, kvôli ktorej došlo k zrušeniu dávkového plánu),
 • daňovník nemá uzatvorenú účastnícku zmluvu uzatvorenú pred decembrom 2013.

Základ dane znižujú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Haľadáte nezdaniteľné časti základu dane pre rok 2016? Tieto aj ďalšie kľúčové čísla nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2024

Nezdaniteľné časti základu dane sa v roku 2024 opätovne zvyšujú, a to vplyvom zmeny výšky životného minima. Aké sú podmienky pre ich uplatnenie?

Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce)

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda. Jej výška sa uvádza v hrubom. Ako to ovplyvní daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku.

Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Zmena minimálnej mzdy na rok 2024 ovplyvní aj výšku minimálnych mzdových nárokov pre rôzne stupne náročnosti práce. Ako sa premietne do odmeňovania jednotlivých pracovných pozícií?

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky