Odvody a dane z príjmov študentov v roku 2015

V nasledujúcom článku prinášame prehľad zmien, ktoré sa týkajú odvodov a daní študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015.

Zamestnávatelia často popri klasickom pracovnom pomere využívajú možnosť zamestnávania na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť výlučne iba so žiakmi stredných škôl alebo študentmi dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorí majú menej ako 26 rokov. V zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonník práce“) sú uvedené základné náležitosti, ktoré musí dohoda o brigádnickej práci študentov obsahovať, aby bola platná. Dohoda o brigádnickej práci študentov musí byť uzatvorená písomne a musí byť uvedená:

  • dohodnutá práca, t. j. opis pracovných povinností,
  • dohodnutá odmena za vykonanú prácu, ktorá musí byť najmenej vo výške minimálnej hodinovej mzdy (pre rok 2015 je výška minimálnej hodinovej mzdy 2,184 eur/hodina),
  • dohodnutý rozsah pracovného času, ktorý v priemere nemôže prekročiť 20 hodín v rámci jedného týždňa (dôležitý je priemerný počet odpracovaného času za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená),
  • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára, pričom nie je možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov na viac ako 12 kalendárnych mesiacov.

Odvody z príjmov žiakov a študentov v roku 2015

Od 1. januára 2015 sa mení výška hranice zárobku, do ktorej nebudú žiaci stredných škôl a študenti dennej formy vysokých škôl platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Nový mzdový limit je vo výške 200 eur a platí rovnako pre obe kategórie študentov (stredných ako aj vysokých škôl). V prípade, ak má žiak alebo študent uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie, si môže zvoliť iba jednu z nich (z ostatných dohôd bude dohodár ako aj jeho zamestnávateľ povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie).

Poznámka: Do 31. decembra 2014 boli mzdové limity rozdelené podľa veku dohodára. U žiakov a študentov do 18 rokov bola hraničná mesačná suma 68 eur a pre tých, ktorí dovŕšili 18 rokov bola hraničná mesačná suma 159 eur.

Zvýšením mzdového limitu pre neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne si polepšia nielen žiaci a študenti, ale aj zamestnávatelia. Pre žiakov a študentov to znamená možnosť získať vyššiu odmenu a pre zamestnávateľov znížiť mzdové náklady.

Podmienky pre uplatnenie mzdového limitu:

  • ide o žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia (ktorý má menej ako 26 rokov),
  • pracovný pomer je uzatvorený na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
  • žiak alebo študent si neuplatňuje oslobodenie od platenia poistného u iného zamestnávateľa,
  • výška mesačného príjmu, resp. priemerného mesačného príjmu nepresiahla 200 eur.

V prípade, ak výška odmeny žiaka alebo študenta pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študenta presiahne hranicu 200 eur, platí dohodár, ako aj zamestnávateľ dôchodkové poistenie iba zo sumy, ktorá prevyšuje limit stanovený pre oslobodenie od platenia dôchodkového poistenia. Znamená to, že odvody do Sociálnej poisťovne sa budú platiť iba z rozdielu medzi dosiahnutou odmenou a mzdovým limitom, do ktorého sa odvody neplatia. V tabuľke uvádzame druhy dôchodkového poistenia a ich percentuálnu výšku, ktoré sa platia pri prekročení limitu pre odvodové oslobodenie.

  žiak alebo študent zamestnávateľ
starobné poistenie 4,00 % 14,00 %
invalidné poistenie 3,00 % 3,00 %
rezervný fond - 4,75 %
garančné poistenie* - 0,25 %
úrazové poistenie* - 0,80 %
SPOLU 7,00 % 22,80 %

*garančné a úrazové poistenie odvádza zamestnávateľ vždy, a to z celej odmeny dohodára. Znamená to, že aj v prípade, ak je odmena brigádnika nižšia ako hranica 200 eur, je zamestnávateľ povinný z danej sumy odviesť garančné a úrazové poistenie.

Daň z príjmov študentov v roku 2015

Daň z príjmov študentov sa vypočíta ako súčin základu dane (prípadne zníženého základu dane) a sadzby dane, ktorá v roku 2015 zostáva rovnaká, vo výške 19 % (25 %). Základ dane, resp. znížený základ dane sa vypočíta tak, že hrubá odmena brigádnika sa zníži o:

  • prípadné odvody dohodára do Sociálnej poisťovne,
  • nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je v roku 2015 vo výške 316,94 eur/mesiac (ak podpísal vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane).

daň z príjmov fyzických osôb = (hrubá odmena – odvody do Sociálnej poisťovne – nezdaniteľná časť základu dane) x sadzba dane

Dohodári počas roka platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nadol. Svoje povinnosti, resp. práva voči daňovému úradu môžu vysporiadať v daňovom priznaní alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane z príjmov, o ktoré požiadajú svojho zamestnávateľa (aj už bývalého). Čistá odmena dohodára sa zistí, keď sa od jeho hrubej odmeny odpočítajú odvody do Sociálnej poisťovne a zaplatené preddavky na daň z príjmov fyzických osôb.

Príklad: Alica, študentka vysokej školy, uzatvorila so spoločnosťou Účtovníctvo, s.r.o. dohodu o brigádnickej práci študentov. Podľa uzatvorenej dohody priemerný týždenný pracovný čas nemôže prekročiť 20 hodín. Výška hodinovej mzdy je 4 eur/hodina. Pri podpísaní dohody predložila študentka Alica svojmu zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy a zároveň podpísala oznámenie a čestné vyhlásenie o uplatňovaní odvodovej výnimky. Uplatňuje si taktiež nezdaniteľnú časť základu dane.

Situácia A: V mesiaci február 2015 odpracovala 50 hodín.

Výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne vo februári 2015 je nasledovný:

  zamestnanec výpočet zamestnávateľ výpočet
starobné poistenie 0 € (200-200) x 0,04 0 € (200-200) x 0,14
invalidné poistenie 0 € (200-200) x 0,03 0 € (200-200) x 0,03
rezervný fond - - 0 € (200-200) x 0,0475
garančné poistenie - - 0,50 € 200 x 0,0025
úrazové poistenie - - 1,60 € 200 x 0,008
SPOLU 0 € - 2,10 € -

Výpočet čistej mesačnej odmeny za február 2015 je uvedený v tabuľke. Na porovnanie uvádzame ako by sa výška čistej odmeny zmenila, ak by sme vychádzali z pravidiel, ktoré platili do 31. decembra 2014.

    2015 2014 Výpočet
A Hrubá odmena 200 € 200 € 50 € x 4 €/h
B Mesačné odvodové oslobodenie 200 € 159 € -
C Suma pre výpočet dôchodkového poistenia 0 € 41 € A - B
D Dôchodkové poistenie 0 € 2,87 € C x 7 %
E Základ dane z príjmov 200 € 197,13 € A - D
F Nezdaniteľná časť základu dane 316,94 € 316,94 € -
G Znížený základ dane 0 € 0 € E - F
H Preddavok na daň z príjmov 0 € 0 € G x 19 %
I Čistá odmena 200 € 197,13 € A - D - H

Situácia B: V mesiaci február 2015 odpracovala 60 hodín.

Výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne vo februári 2015 je nasledovný:

  zamestnanec výpočet zamestnávateľ výpočet
starobné poistenie 1,60 € (240-200) x 0,04 5,60 € (240-200) x 0,14
invalidné poistenie 1,20  € (240-200) x 0,03 1,20 € (240-200) x 0,03
rezervný fond - - 1,90 € (240 – 200) x 0,0475
garančné poistenie - - 0,60 € 240 x 0,0025
úrazové poistenie - - 1,92 € 240 x 0,008
SPOLU 2,80 € - 11,22 € -

Výpočet čistej mesačnej odmeny za február 2015 je uvedený v tabuľke. Na porovnanie uvádzame ako by sa výška čistej odmeny zmenila, ak by sme vychádzali z pravidiel, ktoré platili do 31. decembra 2014.

    2015 2014 Výpočet
A Hrubá odmena 240 € 240 € 60 € x 4 €/h
B Mesačné odvodové oslobodenie 200 € 159 € -
C Suma pre výpočet dôchodkového poistenia 40 € 81 € A - B
D Dôchodkové poistenie 2,80 € 5,67 € C x 7 %
E Základ dane z príjmov 237,20 € 234,33 € A - D
F Nezdaniteľná časť základu dane 316,94 € 316,94 € -
G Znížený základ dane 0 € 0 € E - F
H Preddavok na daň z príjmov 0 € 0 € G x 19 %
I Čistá odmena 237,20 € 234,33 € A - D - H

Na záver prinášame zhrnutie tlačív, ktoré žiakom a študentom stredných a vysokých škôl umožnia, aby ich odmeny neboli zaťažované odvodmi a daňami vôbec, prípadne v minimálnej výške:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky